Help Print this page 

Document 32003R1105

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1105/2003 af 26. maj 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene
  • In force
OJ L 158, 27.6.2003, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 239 - 239

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1105/oj
Multilingual display
Text

32003R1105

Rådets forordning (EF) nr. 1105/2003 af 26. maj 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene

EU-Tidende nr. L 158 af 27/06/2003 s. 0003 - 0003


Rådets forordning (EF) nr. 1105/2003

af 26. maj 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 161,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 47, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1260/1999(4) foreskrives anvendelsen af type I-udvalgsproceduren og type IIa og IIb-udvalgsprocedurerne, som er fastlagt i Rådets afgørelse 87/373/EØF af 13. juli 1987 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(5).

(2) Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6), har erstattet afgørelse 87/373/EØF.

(3) I henhold til Rådets og Kommissionens fælles erklæring(7) til afgørelse 1999/468/EF bør bestemmelserne vedrørende de udvalg, der bistår Kommissionen i forbindelse med udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i henhold til afgørelse 87/373/EØF, tilpasses for at bringe dem i overensstemmelse med artikel 3, 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

(4) De nødvendige foranstaltninger bør træffes for at bringe forordning (EF) nr. 1260/1999 i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF.

(5) Følgelig bør forordning (EF) nr. 1260/1999 ændres -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 47, stk. 2 og 3, i forordning (EF) nr. 1260/1999 affattes således:

"2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3a. Udvalgene vedtager selv deres forretningsordener."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 26. maj 2003.

På Rådets vegne

G. Drys

Formand

(1) EFT C 75 E af 26.3.2003, s. 383.

(2) Udtalelse afgivet den 11.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EFT C 241 af 7.10.2002, s. 128.

(4) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(5) EFT L 197 af 18.7.1987, s. 33.

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7) EFT C 203 af 17.7.1999, s. 1.

Top