Help Print this page 

Document 32003R0908

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2003 af 23. maj 2003 om fastsættelse af udligningsstøtten for bananer, der blev produceret og markedsført i EF i 2002, og det faste forskud for 2003
  • No longer in force
OJ L 128, 24.5.2003, p. 5–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/908/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32003R0908

Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2003 af 23. maj 2003 om fastsættelse af udligningsstøtten for bananer, der blev produceret og markedsført i EF i 2002, og det faste forskud for 2003

EU-Tidende nr. L 128 af 24/05/2003 s. 0005 - 0006


Kommissionens forordning (EF) nr. 908/2003

af 23. maj 2003

om fastsættelse af udligningsstøtten for bananer, der blev produceret og markedsført i EF i 2002, og det faste forskud for 2003

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2587/2001(2), særlig artikel 12, stk. 6, første afsnit, og artikel 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 12, stk. 3, i forordning (EØF) nr. 404/93 beregnes EF-producenternes udligningsstøtte ved eventuelle indkomsttab på grundlag af forskellen mellem den faste referenceindtægt og den gennemsnitlige produktionsindtægt for bananer, der produceres og markedsføres i EF i et givet år.

(2) Ved artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 1858/93 af 9. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår reglerne om støtte til udligning af indkomsttab i forbindelse med markedsføring af bananer(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 471/2001(4), er der fastlagt en fast referenceindtægt på 64,03 EUR/100 kg netto for grønne bananer ab pakkehal.

(3) For 2002 var den gennemsnitlige produktionsindtægt, der beregnes på grundlag af gennemsnittet af dels priserne for bananer, som markedsføres uden for produktionsområderne, justeret til prisen frit leveret første udskibningshavn, ulosset, dels salgspriserne på de lokale markeder for de bananer, der markedsføres i produktionsområderne, idet der tages hensyn til de i artikel 3, stk. 2, i forordning (EØF) nr. 1858/93 fastsatte faste elementer, lavere end den faste referenceindtægt for 2002. Udligningsstøtten for 2002 bør derfor fastsættes.

(4) I henhold til artikel 12, stk. 6, andet afsnit, i forordning (EØF) nr. 404/93 ydes der supplerende støtte til et eller flere produktionsområder, hvis den gennemsnitlige produktionsindtægt ligger betydeligt under EF-indtægtsgennemsnittet.

(5) Den gennemsnitlige årsproduktionsindtægt ved markedsføring af bananer produceret på Martinique og Guadeloupe lå i 2002 betydeligt under EF-gennemsnittet. Ifølge de retningslinjer, der er fulgt de seneste år, bør der derfor ydes supplerende støtte til Martiniques og Guadeloupes produktionsområder. Der bør fastsættes en supplerende støtte, som udgør en procentdel af forskellen mellem den gennemsnitlige EF-indtægt og den indtægt, der er opnået ved markedsføringen af produkterne fra disse produktionsområder. Til det formål anvendes en degressiv beregningsmetode, hvorefter de første 10 % af denne forskel ikke udlignes.

(6) Det faste forskud og den dertilhørende sikkerhedsstillelse afhænger af den støtte, der er fastsat for det foregående år i henhold til artikel 4, stk. 2 og 3 i forordning (EØF) nr. 1858/93.

(7) Det har hidtil ikke været muligt at fastsætte udligningsstøtten for 2002, fordi ikke alle nødvendige oplysninger forelå. Den resterende støtte for 2002 og forskuddet for bananer, der er markedsført i januar og februar 2003, bør betales senest to måneder efter, at denne forordning er trådt i kraft.

(8) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Bananer -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Den i artikel 12 i forordning (EØF) nr. 404/93 omhandlede udligningsstøtte for bananer henhørende under KN-kode ex 0803 med undtagelse af pisang, der blev produceret og markedsført i EF i frisk tilstand i 2002, fastsættes til 30,33 EUR/100 kg.

2. Den støtte, der er fastsat i stk. 1, forhøjes med 3,34 EUR/100 kg for bananer, der er produceret i regionen Martinique, og med 4,57 EUR/100 kg for bananer, der er produceret i regionen Guadeloupe.

Artikel 2

Forskuddet for bananer, der markedsføres fra januar til december 2003, er på 21,23 EUR/100 kg. Den dertilhørende sikkerhedsstillelse er på 10,62 EUR/100 kg.

Artikel 3

Uanset artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1858/93 udbetaler medlemsstaternes myndigheder den resterende udligningsstøtte for 2002 og forskuddet for bananer, der er markedsført i januar og februar 2003, senest to måneder efter nærværende forordnings ikrafttrædelse.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. maj 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1.

(2) EFT L 345 af 29.12.2001, s. 13.

(3) EFT L 170 af 13.7.1993, s. 5.

(4) EFT L 67 af 9.3.2001, s. 52.

Top