Help Print this page 

Document 32003R0811

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 811/2003 af 12. maj 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forbuddet mod genanvendelse inden for samme art for fisks vedkommende, nedgravning og brænding af animalske biprodukter samt visse gennemførelsesforanstaltninger (EØS-relevant tekst)
  • No longer in force
OJ L 117, 13.5.2003, p. 14–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 038 P. 526 - 530
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 047 P. 92 - 97
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 047 P. 92 - 97

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/811/oj
Multilingual display
Text

32003R0811

Kommissionens forordning (EF) nr. 811/2003 af 12. maj 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forbuddet mod genanvendelse inden for samme art for fisks vedkommende, nedgravning og brænding af animalske biprodukter samt visse gennemførelsesforanstaltninger (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 117 af 13/05/2003 s. 0014 - 0018


Kommissionens forordning (EF) nr. 811/2003

af 12. maj 2003

om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår forbuddet mod genanvendelse inden for samme art for fisks vedkommende, nedgravning og brænding af animalske biprodukter samt visse gennemførelsesforanstaltninger

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum(1), ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 808/2003(2), særlig artikel 22, stk. 2, artikel 24, stk. 6, og artikel 32, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge forordning (EF) nr. 1774/2002 er det forbudt at fodre dyr med forarbejdet animalsk protein fra dyr af samme art. Efter høring af de relevante videnskabelige komitéer kan der gives dispensation for så vidt angår fisk.

(2) Den Videnskabelige Styringskomité afgav den 17. september 1999 udtalelse om risici ved genanvendelse af animalske biprodukter som foder for at sprede TSE til andre husdyr end drøvtyggere. Den afgav endvidere en anden udtalelse den 6.-7. marts 2003 om TSE-risikoen som følge af fodring af opdrættede fisk med fiskemel af vildtlevende fisk og genanvendelse af fisk. Den Videnskabelige Komité for Dyrs Sundhed og Trivsel vedtog den 26. februar 2003 en udtalelse om anvendelse af fiskebiprodukter i akvakultur. Ifølge disse videnskabelige udtalelser kan den potentielle risiko ved genanvendelse af fisk reduceres, hvis en række betingelser opfyldes.

(3) Der bør således gives dispensation fra forbuddet i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 mod genanvendelse inden for samme art for fisks vedkommende. For at undgå risiko for menneskers eller dyrs sundhed bør der knyttes visse betingelser til dispensationen.

(4) Det er nødvendigt at fastsætte overgangsforanstaltninger, så der bliver tilstrækkelig tid til, at erhvervslivet kan tilpasse sig til de nye krav.

(5) Den Videnskabelige Styringskomité afgav den 16.-17. januar 2003 udtalelse om sikkerheden for så vidt angår TSE ved nedgravning og brænding af potentielt TSE-inficeret dyremateriale.

(6) For at tage hensyn til denne udtalelse er det nødvendigt at fastsætte gennemførelsesbestemmelser i henhold til artikel 24, stk. 6, i forordning (EF) nr. 1774/2002 om, hvordan nedgravning og brænding af animalske biprodukter skal foregå.

(7) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Overgangsforanstaltninger vedrørende forbuddet mod genanvendelse inden for samme art for fisks vedkommende

I medfør af artikel 32, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1774/2002 kan medlemsstaterne indtil den 31. december 2003 fortsat anvende de eksisterende normer og bestemmelser vedrørende fodring af fisk uden for fisks vedkommende at gennemføre det forbud, der er fastsat i artikel 22, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1774/2002.

Artikel 2

Dispensation fra forbuddet mod genanvendelse inden for samme art for visse fisks vedkommende

1. I medfør af artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1774/2002 har medlemsstaterne dispensation til at fodre fisk med forarbejdet animalsk protein afledt af kroppe eller dele af kroppe af dyr af samme art.

2. Dispensationen i stk. 1 gælder dog ikke for fodring af opdrættet fisk med forarbejdet animalsk protein fra opdrættet fisk af samme art.

Artikel 3

Biprodukter fra vildtlevende fisk

Vildtlevende fisk og biprodukter af vildtlevende fisk taget på åbent hav eller i søer kan anvendes

a) til fremstilling af fiskefoder

b) som fiskefoder.

Artikel 4

Krav til foder til opdrættet fisk

Fisk og animalske biprodukter og produkter afledt heraf bestemt til foder til opdrættet fisk, jf. artikel 2, skal overholde kravene i bilag I.

Artikel 5

Kontrolforanstaltninger

Myndighederne træffer de fornødne foranstaltninger til at kontrollere

a) om forarbejdning og anvendelse af foder, der indeholder forarbejdet animalsk protein afledt af kroppe eller dele af kroppe af dyr af samme art, overholder forskrifterne

b) dyr, der fodres med foder omhandlet i litra a), herunder nøje overvågning af de pågældende dyrs sundhedstilstand

c) om kravene i bilag I overholdes.

Artikel 6

Bortskaffelse af animalske biprodukter i tilfælde af sygdomsudbrud

1. I tilfælde af at myndighederne i henhold til artikel 24, stk. 1, litra c), i forordning (EF) nr. 1774/2002 afviser transport af animalske biprodukter til det nærmeste forbrændings- eller forarbejdningsanlæg, kan de godkende, at de pågældende biprodukter bortskaffes

a) som affald ved brænding eller nedgravning på det sted, hvor de animalske biprodukter har oprindelse

b) på et deponeringsanlæg, der er godkendt i henhold til direktiv 1999/31/EF, eller

c) som affald ved brænding eller nedgravning på et sted, der minimerer risikoen for dyrs og menneskers sundhed og for miljøet, forudsat at stedet ligger inden for en afstand, der gør, at myndighederne er i stand til at styre forebyggelsen af risikoen for dyrs og menneskers sundhed og for miljøet.

2. Ved brænding og nedgravning på stedet omhandlet i stk. 1, litra a) og c), tages der hensyn til miljø- og folkesundhedsbestemmelser og -vejledninger på EF-plan og på nationalt plan.

3. Myndighederne overvåger brænding og nedgravning af animalske biprodukter og træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at kravene i bilag II opfyldes.

4. Ved anvendelsen af denne forordning anvendes definitionen i bilag II, del A, af "brænding eller nedgravning på stedet".

Artikel 7

Overvågning af fjerntliggende områder, der anvendes til brænding og nedgravning af animalske biprodukter

I tilfælde af bortskaffelse af animalske biprodukter, som stammer fra fjerntliggende områder, jf. artikel 24, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1774/2002, overvåger myndighederne regelmæssigt de områder, der er klassificeret som fjerntliggende områder, for at sikre, at kravene i bilag II er opfyldt.

Artikel 8

Brænding og nedgravning af bier og biavlsprodukter

Hvad angår bier og biavlsprodukter, der er omhandlet i artikel 5, stk. 1, litra g), i forordning (EF) nr. 1774/2002 kan myndighederne om nødvendigt beslutte, at det kan bortskaffes som affald ved brænding eller nedgravning på stedet, forudsat at alle fornødne foranstaltninger er truffet for at sikre, at brænding eller nedgravning af bier og biavlsprodukter ikke medfører farer for dyrs og menneskers sundhed og for miljøet, idet der tages hensyn til miljø- og folkesundhedsbestemmelser og -vejledninger på EF-plan og på nationalt plan.

Artikel 9

Fortegnelser

I tilfælde af brænding eller nedgravning, jf. artikel 6, 7 og 8, fører den person, der er ansvarlig for brænding eller nedgravning, fortegnelser over

a) mængder, kategorier og arter af animalske biprodukter, der er brændt eller nedgravet

b) dato og klokkeslæt for brænding og nedgravning.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. maj 2003.

Artikel 2-5 anvendes dog først fra den 1. januar 2004.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 12. maj 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 273 af 10.10.2002, s. 1.

(2) Se side 1 i denne EUT.

BILAG I

Krav til foder og fortegnelser for forarbejdningsanlæg og foderstofvirksomheder, der arbejder med forarbejdning af fiskebiprodukter og produkter heraf bestemt til fiskefoder

A. Krav til fisk og animalske biprodukter bestemt til fiskefoder

Fisk og animalske biprodukter og produkter afledt heraf bestemt til foder til fisk skal overholde følgende krav:

a) De skal håndteres og forarbejdes adskilt fra materiale, det ikke er tilladt at anvende til formålet.

b) De skal hidrøre fra vildtlevende fisk eller andre havdyr, undtagen havpattedyr, som er taget på åbent hav eller i søer med henblik på fiskemelsproduktion, eller fra ferske biprodukter fra vildtlevende fisk forarbejdet i anlæg, der fremstiller fiskerivarer til konsum.

c) De skal være forarbejdet i et forarbejdningsanlæg, der er godkendt i henhold til artikel 17 i forordning (EF) nr. 1774/2002, til en standard, der sikrer et mikrobiologisk sikkert produkt.

d) De skal emballeres efter behandlingen og inden distribution i en emballage, der skal være mærket med foderstofvirksomhedens navn og adresse og være klart og tydeligt mærket med påskriften "kan anvendes til fodring af fisk".

B. Fortegnelser, der skal føres af forarbejdningsanlæg og af foderstofvirksomheder, der arbejder med forarbejdning af fiskebiprodukter og fremstilling af produkter heraf bestemt til fiskefoder

Forarbejdningsanlæg og foderstofvirksomheder skal føre følgende fortegnelser vedrørende animalske biprodukter eller produkter heraf

a) oprindelse, mængde, dato for alle modtagne sendinger af animalske biprodukter eller fiskemel

b) daglige fortegnelser over den mængde fiskemel eller foder, der er fremstillet og afsendt.

BILAG II

Gennemførelsesbestemmelser i henhold til artikel 24, stk. 6, om fravigelse vedrørende bortskaffelse af animalske biprodukter

A. Definition

I denne forordning forstås ved "brænding eller nedgravning på stedet" brænding eller nedgravning på det sted, hvor de animalske biprodukter har oprindelse, eller, hvis der er truffet passende biosikkerhedsforanstaltninger for at forebygge sygdomsspredning fra transporten af animalske biprodukter, på et deponeringsanlæg, der er godkendt i henhold til direktiv 1999/31/EF, eller på et sted, der minimerer risikoen for dyrs og menneskers sundhed og for miljøet, og som ligger inden for en afstand, der gør, at myndighederne er i stand til at foretage løbende overvågning, idet der tages hensyn til miljø- og folkesundhedsbestemmelser og -vejledninger på EF-plan og på nationalt plan.

B. Bortskaffelse af animalske biprodukter i tilfælde af sygdomsudbrud

1. Myndighederne skal overvåge afbrændingen af animalske biprodukter og træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at de brændes

a) på et korrekt opbygget bål, og at de animalske biprodukter forbrændes til aske

b) uden at menneskers sundhed derved bringes i fare

c) uden at der anvendes processer eller metoder, der kan skade miljøet, idet der tages hensyn til miljø- og folkesundhedsbestemmelser og -vejledninger på EF-plan og på nationalt plan med henblik på i det omfang, det er muligt under hensyntagen til den offentlige orden, at minimere

i) risiko for vand, luft, jord, planter og dyr

ii) støj- eller lugtgener

iii) negativ påvirkning af landskabet eller steder af særlig interesse.

2. Myndighederne skal overvåge nedgravningen af animalske biprodukter og træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at de nedgraves

a) på en måde, så kødædende dyr ikke kan få adgang til dem, og

b) på

i) et deponeringsanlæg, der er godkendt i henhold til direktiv 1999/31/EF, eller

ii) på et andet sted, uden at menneskers sundhed derved bringes i fare.

3. Ved nedgravning på et andet sted end et godkendt deponeringsanlæg skal myndighederne træffe de fornødne foranstaltninger til at sikre, at de animalske biprodukter nedgraves, uden at der anvendes processer eller metoder, der kan skade miljøet, idet der tages hensyn til miljø- og folkesundhedsbestemmelser og -vejledninger på EF-plan og på nationalt plan med henblik på i det omfang, det er muligt under hensyntagen til den offentlige orden, at minimere

a) risiko for vand, luft, jord, planter og dyr

b) støj- eller lugtgener

c) negativ påvirkning af landskabet eller steder af særlig interesse.

4. Hvis de animalske biprodukter skal flyttes fra oprindelsesstedet, skal myndighederne sikre, at

a) de animalske biprodukter transporteres i sikre, lækagetætte beholdere eller køretøjer

b) læsning og losning af de animalske biprodukter overvåges af myndighederne

c) køretøjets hjul desinficeres ved anvendelse af et af myndighederne godkendt desinfektionsmiddel, når oprindelsesstedet forlades

d) beholdere og køretøjer, der er anvendt til transport af animalske biprodukter, renses og desinficeres grundigt ved anvendelse af et af myndighederne godkendt desinfektionsmiddel efter losning af de animalske biprodukter

e) der foretages passende ledsagelse af køretøjer, lækagetjek og dobbelt overdækning.

C. Bortskaffelse af animalske biprodukter i fjerntliggende områder

Ved bortskaffelse af animalske biprodukter i fjerntliggende områder, jf. artikel 24, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1774/2002, gælder følgende:

a) Myndighederne skal regelmæssigt overvåge de områder, der er klassificeret som fjerntliggende områder, for at sikre, at de pågældende områder og den måde, bortskaffelsen foregår på, i henhold til artikel 24, stk. 1, litra b), kontrolleres korrekt.

b) Der skal ved brænding eller nedgravning tages hensyn til miljø- og folkesundhedsbestemmelser og -vejledninger på EF-plan og på nationalt plan med henblik på i det omfang, det er muligt under hensyntagen til den offentlige orden, at minimere

i) risiko for vand, luft, jord, planter og dyr

ii) støj- eller lugtgener

iii) negativ påvirkning af landskabet eller steder af særlig interesse.

Top