Help Print this page 

Document 32003R0775

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 775/2003 af 5. maj 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)
  • No longer in force
OJ L 112, 6.5.2003, p. 9–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 211 - 211

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/775/oj
Multilingual display
Text

32003R0775

Kommissionens forordning (EF) nr. 775/2003 af 5. maj 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 112 af 06/05/2003 s. 0009 - 0009


Kommissionens forordning (EF) nr. 775/2003

af 5. maj 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 696/2003(2), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 3 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2759/1999(3), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2251/2002(4), vedrører forarbejdnings- og afsætningsforanstaltninger, og samme artikels stk. 2 indeholder en oversigt over visse udgifter, som kan være støtteberettigede. For at undgå fejlfortolkninger bør det anføres klart, at denne oversigt over udgifter ikke er udtømmende.

(2) I de finansieringsaftaler, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2222/2000(5), senest ændret ved forordning (EF) nr. 188/2003(6), og som er indgået mellem EU og de enkelte ansøgerlande, er det allerede anført, hvilke kriterier udgifterne skal opfylde for at være støtteberettigede. Der bør derfor tages hensyn til de relevante bestemmelser i disse aftaler.

(3) Forordning (EF) nr. 2759/1999 bør derfor ændres tilsvarende.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsstrukturerne og Udviklingen af Landdistrikterne -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2759/1999 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 3, stk. 2, affattes indledningen således:

"Støtteberettigede udgifter kan navnlig omfatte:"

2) Følgende indsættes som artikel 8a:

"Artikel 8a

Finansieringsaftaler

De støtteberettigede udgifter i forbindelse med hvert enkelt program skal være i overensstemmelse med den finansieringsaftale, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 2222/2000(7), og som er indgået mellem EU og det pågældende ansøgerland."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. maj 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87.

(2) EUT L 99 af 17.4.2003, s. 24.

(3) EFT L 331 af 23.12.1999, s. 51.

(4) EFT L 343 af 18.12.2002, s. 8.

(5) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 5.

(6) EUT L 27 af 1.2.2003, s. 4.

(7) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 5.

Top