Help Print this page 

Document 32003R0696

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 696/2003 af 14. april 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden
  • In force
OJ L 99, 17.4.2003, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 183 - 184

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/696/oj
Multilingual display
Text

32003R0696

Rådets forordning (EF) nr. 696/2003 af 14. april 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden

EU-Tidende nr. L 099 af 17/04/2003 s. 0024 - 0025


Rådets forordning (EF) nr. 696/2003

af 14. april 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 181 A,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter høring af Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I midten af august 2002 led bl.a. en række kandidatlande betydelig skade på grund af oversvømmelser i landdistrikterne. EF skal, når kandidatlande rammes af naturkatastrofer, kunne reagere hensigtsmæssigt på sådanne katastrofer gennem diverse instrumenter, bl.a. SAPARD-førtiltrædelsesinstrumentet, der blev indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999(4), hvor ét af målene er at løse prioriterede og særlige problemer i forbindelse med bæredygtig tilpasning af landbrugssektoren og landdistrikterne i ansøgerlandene.

(2) Forordningen indeholder ingen specifikke bestemmelser for foranstaltninger, der skal medvirke til at genetablere landdistrikter efter exceptionelle naturkatastrofer.

(3) Der er behov for, at EF træffer relevante foranstaltninger i kølvandet på sådanne katastrofer. Sådanne begivenheder påfører de berørte parter i såvel den offentlige som den private sektor en betydelig økonomisk byrde oven i tiltrædelsesforberedelserne. Som led i et medfinansieringsinstrument som det, der er indført ved forordning (EF) nr. 1268/1999, bør hensigtsmæssige foranstaltninger i forbindelse med de relevante projekter i de pågældende lande bl.a. bestå i, at EF-støtten forhøjes og de normale støtteintensitetslofter hæves.

(4) Forordning (EF) nr. 1268/1999 bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 1268/1999 foretages følgende ændringer:

Artikel 8 affattes således:

"Artikel 8

Satser for Fællesskabets bidrag

1. Fællesskabets bidrag kan udgøre op til 75 % af de samlede støtteberettigede offentlige udgifter, undtagen:

a) for relevante projekter som led i enhver foranstaltning, hvor Kommissionen fastslår, at der er indtruffet exceptionelle naturkatastrofer, hvor Fællesskabets bidrag kan udgøre op til 85 % af de samlede støtteberettigede offentlige udgifter

b) for de i artikel 2, sidste led, og artikel 7, stk. 4, omhandlede foranstaltninger hvor Fællesskabets bidrag til finansieringen kan udgøre op til 100 % af de samlede støtteberettigede udgifter.

2. For indtægtsskabende investeringer:

a) undtagen dem, der er omhandlet i stk. 1, litra a), kan den offentlige støtte udgøre op til 50 % af de samlede støtteberettigede omkostninger, hvoraf Fællesskabets bidrag kan udgøre op til 75 %

b) som omhandlet i stk. 1, litra a), kan den offentlige støtte udgøre op til 75 % af de samlede støtteberettigede omkostninger, hvoraf Fællesskabets bidrag kan udgøre op til 85 % af den offentlige støtte.

Fællesskabets bidrag skal under alle omstændigheder overholde de lofter for støttesatser og kumulation, der er fastsat for statsstøtte.

3. Den finansielle støtte og betalingerne udtrykkes i euro."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Den anvendes fra den 1. juli 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 14. april 2003.

På Rådets vegne

A. Giannitsis

Formand

(1) EFT C 331 E af 31.12.2002, s. 195.

(2) Udtalelse af 11.3.2003 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

(3) EUT C 61 af 14.3.2003, s. 194.

(4) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87. Ændret ved forordning (EF) nr. 2500/2001 (EFT L 342 af 27.12.2001, s. 1).

Top