Help Print this page 

Document 32003R0188

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2003 af 31. januar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2222/2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)
  • In force
OJ L 27, 1.2.2003, p. 14–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 046 P. 38 - 39

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/188/oj
Multilingual display
Text

32003R0188

Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2003 af 31. januar 2003 om ændring af forordning (EF) nr. 2222/2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)

EU-Tidende nr. L 027 af 01/02/2003 s. 0014 - 0015


Kommissionens forordning (EF) nr. 188/2003

af 31. januar 2003

om ændring af forordning (EF) nr. 2222/2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden(1), ændret ved forordning (EF) nr. 2500/2001(2), særlig artikel 12, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Et af målene i artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1268/1999 er at løse prioriterede og særlige problemer i forbindelse med bæredygtig tilpasning af landbruget og landdistrikterne i ansøgerlandene. Sådanne problemer kan fx være skader i landbruget og landdistrikterne som følge af usædvanligt store naturkatastrofer såsom de oversvømmelser, der i august 2002 forvoldte betydelig skade i flere ansøgerlande. Det er vigtigt, at EF kan reagere hensigtsmæssigt på sådanne usædvanligt store naturkatastrofer ved hjælp af forskellige instrumenter, herunder førtiltrædelsesinstrumentet oprettet ved forordning (EF) nr. 1268/1999 (i det følgende benævnt "førtiltrædelsesinstrumentet").

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 2222/2000(3), ændret ved forordning (EF) nr. 2252/2001(4), indeholder ingen bestemmelser for forvaltning af støtte, der ydes i forbindelse med en usædvanligt stor naturkatastrofe. Der bør fastsættes sådanne bestemmelser, så EF kan reagere hurtigt og hensigtsmæssigt i forbindelse med katastrofer af denne art.

(3) Ifølge artikel 5, stk. 1, andet led, i forordning (EF) nr. 2222/2000 er en af Sapard-kontorets opgaver at udvælge projekter. Erfaringerne har vist, at det i visse tilfælde ikke er nødvendigt at overlade denne opgave til Sapard-kontoret.

(4) I artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2222/2000 er der fastsat bestemmelser for ex officio-frigørelse af uudnyttede bevillinger, som afspejler bestemmelserne i artikel 31, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(5), ændret ved forordning (EF) nr. 1447/2001(6). For at disse bestemmelser under Sapard kan anvendes på samme måde for medlemsstaterne, bør der tages hensyn til, at det uden kommissionsbeslutninger om overdragelse af støtteforvaltningen til ansøgerlandene ikke er tilladt at anvende instrumentet, ligesom der ikke må afholdes støtteberettigede udgifter til projekter og dermed heller ikke kan udstedes betalingsordrer for bevillingerne til de pågældende lande. Timingen i sådanne beslutninger vil sandsynligvis få indvirkning på anvendelsen af bevillinger i de første år af førtiltrædelsesinstrumentets anvendelse i de enkelte ansøgerlande.

(5) Eftersom gennemførelsen af Sapard-programmerne for de fleste kandidatlandes vedkommende først startede i 2002, mens de første bevillinger blev opført på budgettet i 2000, bør tidsfristen for anvendelse af bevillingerne i forbindelse med de årlige tildelinger for 2000-2002 forlænges med to år, og derefter bør det gradvis tilstræbes at anvende bestemmelserne for ex officio-frigørelse som fastsat i forordning (EF) nr. 1260/1999. Endvidere bør betalingsordrer også kunne tages i betragtning ved udgangen af det pågældende kvartal, hvis det påberåbes, at der er risiko for frigørelse.

(6) Forordning (EF) nr. 2222/2000 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2222/2000 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2 indsættes som litra j):

"j) ved 'usædvanligt stor naturkatastrofe' forstås en naturkatastrofe, der er usædvanligt omfattende og forårsager store skader og ødelæggelser."

2) Artikel 5, stk. 1, andet og tredje led, affattes således:

"- det udvælger projekter, undtagen hvis der for den pågældende foranstaltning i det godkendte Sapard-program for landbrug og udvikling af landdistrikter (i det følgende benævnt 'programmet') kun er udpeget én støttemodtager, eller projektudvælgelsen er blevet overdraget til et eller flere udpegede organer

- det kontrollerer ansøgninger om godkendelse af projekter i forhold til vilkår og betingelser, støtteberettigelse og i forhold til programmets indhold, herunder i givet fald regler om offentlige indkøb."

3) Artikel 7, stk. 3, affattes således:

"3. Under hensyntagen til betingelserne i artikel 10 frigør Kommissionen enhver del af en forpligtelse, i forbindelse med hvilken der ikke er udbetalt forskud, eller for hvilken Kommissionen ikke har modtaget en gyldig betalingsordre senest pr. følgende datoer:

a) for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2000: 31. december 2004

b) for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2001: 31. december 2005

c) for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for 2002 og 2003: 31. december 2006

d) for bevillinger svarende til de årlige tildelinger for årene efter 2003: 31. december i det andet år efter året for indgåelse af den pågældende finansielle forpligtelse."

4) Artikel 9, stk. 1, andet led, affattes således:

"- baseres på anmeldelser af udgifter, der er afholdt af modtageren. Sådanne anmeldelser omfatter kun projekter, der er udvalgt, og udgifter, der er betalt fra datoen for Kommissionens beslutning, jf. artikel 3, stk. 1, undtagen udgifter til feasibility-undersøgelser og lignende undersøgelser i forbindelse med de udvalgte projekter og til faglig bistand. Hvis Kommissionen imidlertid fastslår, at der har været tale om en usædvanligt stor naturkatastrofe, kan der for udbetalinger til støttemodtagerne for projekter i forbindelse med den pågældende katastrofe indrømmes en undtagelse, hvor kravet om indgivelse af udgiftsanmeldelser erstattes af muligheden for betaling af forskud."

5) Artikel 10, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen tager kun betalingsansøgninger, som Sapard-kontoret udfærdiger pr. kvartal, og som indgives på den af Kommissionen udfærdigede blanket og videresendes af den nationale anvisningsberettigede til Kommissionen inden en måned efter udgangen af hvert kvartal, i betragtning. Supplerende ansøgninger kan kun indsendes, hvis det er berettiget i forhold til risikoen for:

- at nettobalancen på Sapard-eurokontoen udnyttes, inden den næste kvartalsansøgning er blevet behandlet, eller

- at midlerne frigives, jf. artikel 7, stk. 3."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 31. januar 2003.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87.

(2) EFT L 342 af 27.12.2001, s. 1.

(3) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 5.

(4) EFT L 304 af 21.11.2001, s. 8.

(5) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(6) EFT L 198 af 21.7.2001, s. 1.

Top