Help Print this page 

Document 32003D0793

Title and reference
2003/793/EF: Rådets afgørelse af 27. oktober 2003 om godkendelse af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker, vedtaget i Madrid den 27. juni 1989
  • In force
OJ L 296, 14.11.2003, p. 20–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Estonian: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Latvian: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Lithuanian: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Hungarian Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Maltese: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Polish: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Slovak: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Slovene: Chapter 17 Volume 001 P. 315 - 316
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 002 P. 14 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 002 P. 14 - 15
Special edition in Croatian: Information about publishing OJ Special Edition not found, P. 63 - 64

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/793/oj
Multilingual display
Text

32003D0793

2003/793/EF: Rådets afgørelse af 27. oktober 2003 om godkendelse af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker, vedtaget i Madrid den 27. juni 1989

EU-Tidende nr. L 296 af 14/11/2003 s. 0020 - 0021


Rådets afgørelse

af 27. oktober 2003

om godkendelse af Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker, vedtaget i Madrid den 27. juni 1989

(2003/793/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, andet punktum, og artikel 300, stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Rådets forordning (EF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemærker(4), som bygger på traktatens artikel 308, tager sigte på at oprette et funktionsdygtigt marked, der byder på betingelser svarende til dem, som findes på et nationalt marked. For at virkeliggøre et sådant marked, som i stigende grad kan fungere som et indre marked, blev der ved nævnte forordning indført et EF-varemærkesystem, som giver virksomhederne ret til efter én og samme fremgangsmåde at opnå EF-varemærker, som nyder ensartet beskyttelse og har retsvirkning på hele Fællesskabets område.

(2) Efter det forarbejde, der blev indledt og gennemført i Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret med deltagelse af de medlemsstater, der er med i Madrid-Unionen, de medlemsstater, som ikke er med i Madrid-Unionen, og Det Europæiske Fællesskab, blev protokollen til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker (i det følgende benævnt "Madrid-protokollen") vedtaget den 27. juni 1989 i Madrid af den diplomatiske konference, der var nedsat med henblik på dens indgåelse.

(3) Madrid-protokollen blev vedtaget med det formål at få indført en række nye elementer i det system for international registrering af varemærker, der blev etableret med Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker af 14. april 1891, som senere ændret (i det følgende benævnt "Madrid-arrangementet")(5).

(4) Formålet med Madrid-protokollen er at gøre det lettere for nogle stater, og specielt for de medlemsstater, som endnu ikke har tiltrådt den, at komme med i systemet for international registrering af varemærker.

(5) En af de vigtigste nyskabelser i Madrid-protokollen i forhold til Madrid-arrangementet findes i protokollens artikel 14, der åbner mulighed for, at en mellemstatslig organisation, der har en regional varemærkemyndighed til registrering af varemærker med virkning på organisationens territorium, kan tiltræde Madrid-protokollen.

(6) Muligheden for, at en mellemstatslig organisation med en regional varemærkemyndighed til registrering af varemærker kan tiltræde Madrid-protokollen, blev indført i protokollen specielt for at give Det Europæiske Fællesskab mulighed for at tiltræde den.

(7) Madrid-protokollen trådte i kraft den 1. december 1995 med virkning fra den 1. april 1996, hvor også EF-varemærkesystemet trådte i kraft.

(8) EF-varemærkesystemet og det internationale registreringssystem, der blev indført ved Madrid-protokollen, er indbyrdes komplementære. For at sætte virksomhederne i stand til at udnytte fordelene ved EF-varemærket via Madrid-protokollen og omvendt er det derfor nødvendigt at give ansøgere om og indehavere af EF-varemærker mulighed for at ansøge om international beskyttelse af deres varemærker ved at indgive en international ansøgning efter Madrid-protokollen og omvendt give indehavere af en international registrering efter Madrid-protokollen mulighed for at ansøge om beskyttelse af deres varemærke efter EF-varemærkesystemet.

(9) En sådan sammenkædning mellem EF-varemærkesystemet og det internationale registreringssystem efter Madrid-protokollen kan desuden fremme en harmonisk udvikling af økonomiske aktiviteter, eliminere konkurrenceforvridninger og nedbringe omkostningerne, ligesom det kan fremme et mere integreret og velfungerende indre marked. For at EF-varemærkesystemet kan blive mere attraktivt, er det derfor nødvendigt, at Fællesskabet tiltræder Madrid-protokollen.

(10) Europa-Kommissionen bør bemyndiges til at repræsentere Det Europæiske Fællesskab i Madrid-Unionens Forsamling, når Fællesskabet har tiltrådt Madrid-protokollen. Det Europæiske Fællesskab skal ikke give udtryk for sine synspunkter i forsamlingen i anliggender, der udelukkende vedrører Madrid-arrangementet.

(11) Det Europæiske Fællesskabs kompetence til at indgå eller tiltræde internationale aftaler eller traktater beror ikke alene på de beføjelser, traktaten udtrykkeligt har tillagt det, men kan også bero på andre bestemmelser i traktaten og på retsakter vedtaget af fællesskabsinstitutionerne i henhold til sådanne bestemmelser.

(12) Denne afgørelse berører ikke medlemsstaternes ret til at deltage i Madrid-Unionens Forsamling i relation til deres nationale varemærker -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokollen til Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker, som blev vedtaget i Madrid den 27. juni 1989 (i det følgende benævnt "Madrid-protokollen"), godkendes hermed på Det Europæiske Fællesskabs vegne, hvad angår anliggender under dets kompetenceområde.

Madrid-protokollens tekst findes i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

1. Rådets formand bemyndiges hermed til at deponere tiltrædelsesinstrumentet hos generaldirektøren for Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret fra den dato, hvor Rådet har vedtaget de foranstaltninger, der er nødvendige for at kæde EF-varemærket sammen med Madrid-protokollen.

2. De erklæringer og den notifikation, der findes i bilaget til denne afgørelse, vedføjes tiltrædelsesinstrumentet.

Artikel 3

1. Europa-Kommissionen bemyndiges hermed til at repræsentere Det Europæiske Fællesskab på de møder i Madrid-Unionens Forsamling, der afholdes i Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsrets regi.

2. I alle anliggender under Fællesskabets kompetenceområde vedrørende EF-varemærker forhandler Kommissionen i Madrid-Unionens Forsamling på Fællesskabets vegne efter følgende retningslinjer:

a) Den holdning, som Fællesskabet indtager i forsamlingen, skal fastlægges i den kompetente rådsgruppe eller, hvis dette ikke er muligt, på ad hoc-møder i forbindelse med arbejdet inden for rammerne af Verdensorganisationen for Intellektuel Ejendomsret.

b) Med hensyn til afgørelser, der indebærer en ændring af forordning (EF) nr. 40/94 eller af andre rådsakter, der kræver enstemmighed, fastlægges Fællesskabets holdning af Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed på forslag af Kommissionen.

c) Med hensyn til andre afgørelser, der har konsekvenser for EF-varemærket, fastlægges Fællesskabets holdning af Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen.

Udfærdiget i Luxembourg, den 27. oktober 2003.

På Rådets vegne

A. Matteoli

Formand

(1) EFT C 293 af 5.10.1996, s. 11.

(2) EFT C 167 af 2.6.1997, s. 252.

(3) EFT C 89 af 19.3.1997, s. 14.

(4) EFT L 11 af 14.1.1994, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1653/2003 (EUT L 245 af 29.9.2003, s. 36).

(5) Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker, som senest revideret i Stockholm den 14. juli 1967 og ændret den 2. oktober 1979.

Top