Help Print this page 

Document 32003D0709

Title and reference
2003/709/EF: Kommissionens afgørelse af 9. oktober 2003 om nedsættelse af en europæisk rådgivende forbrugergruppe
  • No longer in force
OJ L 258, 10.10.2003, p. 35–36 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 007 P. 625 - 626
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 72 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 72 - 73

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/709/oj
Multilingual display
Text

32003D0709

2003/709/EF: Kommissionens afgørelse af 9. oktober 2003 om nedsættelse af en europæisk rådgivende forbrugergruppe

EU-Tidende nr. L 258 af 10/10/2003 s. 0035 - 0036


Kommissionens afgørelse

af 9. oktober 2003

om nedsættelse af en europæisk rådgivende forbrugergruppe

(2003/709/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til rammerne for forbrugerbeskyttelsen, som er angivet i EF-traktatens artikel 153, bør Kommissionen høre forbrugerne i spørgsmål vedrørende beskyttelse af disses interesser på fællesskabsplan.

(2) Siden 1973 har Kommissionen været bistået af et forum, som er blevet oprettet til dette formål gennem en række afgørelser, hvoraf den seneste er Kommissionens afgørelse 2000/323/EF af 4. maj 2000 om oprettelse af et forbrugerudvalg(1).

(3) Denne afgørelse bør tilpasses til udviklingen i de politiske og retlige rammer, således at der tages højde for de nye medlemsstaters tiltrædelse og behovet for, at definitionerne på forbrugerorganisationer harmoniseres med dem, som anvendes i anden fællesskabslovgivning. Samtidig bør der åbnes mulighed for at tilknytte repræsentanter for andre organisationer. Desuden skal det nuværende forbrugerudvalg i overensstemmelse med bestemmelserne om oprettelse af udvalg(2) omdøbes til "europæisk rådgivende forbrugergruppe".

(4) Gruppen bør desuden fungere mere gennemskueligt og effektivt, især ved at man ændrer proceduren for indstilling af kandidater, ved at man ændrer mandatperioden for medlemmer, som repræsenterer nationale forbrugerorganisationer, således at mandatet kun kan fornyes én gang, ved at der indføres effektive afrapporteringsmekanismer og sikres vedtagelse af gruppens forretningsorden.

(5) Ændringernes omfattende karakter medfører, at afgørelse 2000/323/EF af gennemskuelighedshensyn bør ophæves og erstattes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. Kommissionen nedsætter en europæisk rådgivende forbrugergruppe, i det følgende benævnt "gruppen".

2. Gruppen kan høres af Kommissionen i alle spørgsmål, der vedrører beskyttelse af forbrugernes interesser på fællesskabsplan.

Artikel 2

1. Gruppen består af:

a) ét medlem fra hver medlemsstat, der repræsenterer nationale forbrugerorganisationer

b) ét medlem fra hver europæisk forbrugerorganisation.

2. I denne afgørelse forstås ved "nationale forbrugerorganisationer" forbrugerorganisationer, som i overensstemmelse med nationale bestemmelser eller praksis repræsenterer forbrugere og er aktive på nationalt plan.

3. I denne afgørelse forstås ved "europæiske forbrugerorganisationer" forbrugerorganisationer, som opfylder et af de to følgende sæt af kriterier: de skal

a) 1. være ikke-statslige nonprofitorganisationer, som er uafhængige af industrielle, kommercielle og erhvervsmæssige interesser samt af andet, der kan afstedkomme interessekonflikter, og hvis primære formål og aktiviteter er fremme og beskyttelse af forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser i Fællesskabet

2. have fået mandat til at repræsentere forbrugernes interesser på fællesskabsplan af nationale forbrugerorganisationer i mindst halvdelen af medlemsstaterne, som ifølge nationale regler eller praksis repræsenterer forbrugerne, og som opererer på regionalt eller nationalt plan

3. have forsynet Kommissionen med fyldestgørende oplysninger om deres medlemskab, interne regler og finansieringskilder, eller

b) 1. være ikke-statslige nonprofitorganisationer, som er uafhængige af industrielle, kommercielle og erhvervsmæssige interesser samt af andet, der kan afstedkomme interessekonflikter, og hvis primære formål og aktiviteter er at repræsentere forbrugernes interesser i standardiseringsprocessen på fællesskabsplan

2. have fået mandat i mindst totredjedele af medlemsstaterne til at repræsentere forbrugernes interesser på fællesskabsplan af:

- organer, som i overensstemmelse med nationale bestemmelser eller praksis, repræsenterer nationale forbrugerorganisationer i medlemsstaterne, eller

- såfremt sådanne organer ikke eksisterer, af nationale forbrugerorganisationer i medlemsstaterne, som, i overensstemmelse med nationale bestemmelser eller praksis, repræsenterer forbrugere og er aktive på nationalt plan.

Artikel 3

1. De medlemmer af gruppen, der repræsenterer nationale forbrugerorganisationer, udnævnes af Kommissionen efter indstilling fra de nationale organer, som medlemsstaterne eventuelt har oprettet for at repræsentere forbrugerorganisationer, eller fra de kompetente nationale myndigheder.

2. Medlemmer, som repræsenterer europæiske forbrugerorganisationer, udpeges af Kommissionen efter indstilling fra de europæiske forbrugerorganisationer.

3. Der udnævnes suppleanter på samme betingelser og i samme antal som de faste medlemmer af gruppen. Suppleanten træder i det faste medlems sted, når vedkommende er fraværende eller forhindret i at møde frem.

4. Kommissionen offentliggør til orientering fortegnelsen over medlemmer og suppleanter i C-udgaven i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 4

Medlemmerne udnævnes for tre år; mandatet kan fornyes, men kun én gang for så vidt angår medlemmer, der repræsenterer nationale forbrugerorganisationer jf. proceduren i artikel 3.

Efter de tre års forløb forbliver medlemmerne i deres hverv, indtil deres efterfølger er udnævnt eller deres mandat fornyet.

Et medlems mandat ophører før udløbet af den treårige periode, hvis vedkommende nedlægger sit mandat, trækker sig tilbage eller dør. Mandatet kan også bringes til ophør, såfremt den organisation, det organ eller de myndigheder, som har opstillet kandidaten, anmoder om, at vedkommende afløses. Nye medlemmer fortsætter indtil udløbet af den treårige periode, jf. proceduren i artikel 3.

Artikel 5

Arbejdet i gruppen er ulønnet.

Artikel 6

1. På Kommissionens forslag kan gruppen opfordre repræsentanter for andre organisationer, der har fremme af forbrugernes interesser som et af deres hovedmål, og som i den forbindelse yder en indsats på europæisk plan, til at deltage i gruppens arbejde.

2. Gruppen kan indbyde alle personer med særlige sagkundskaber inden for et emne på dagsordenen til at deltage som eksperter i udvalgets arbejde.

Artikel 7

1. Gruppens møder følger de retningslinjer og den tidsplan, som Kommissionen fastlægger. Kommissionen leder gruppens møder. Kommissionen forestår gruppens sekretariat og tilrettelægger dens arbejde.

2. Gruppens drøftelser tager udgangspunkt i Kommissionens anmodninger om udtalelse. Når Kommissionen anmoder om en udtalelse, kan den fastsætte en frist for, hvornår udtalelsen skal foreligge.

3. Gruppen vedtager sin egen forretningsorden på baggrund af Kommissionens forslag.

4. De medlemmer af gruppen, der repræsenterer nationale forbrugerorganisationer, informerer og hører de foreninger, de repræsenterer i gruppen. De enkelte medlemmer indfører effektive afrapporteringsmekanismer, således at alle nationale forbrugerorganisationer systematisk underrettes om gruppens arbejde, ligesom medlemmet viderebringer organisationernes synspunkter til gruppen.

5. Gruppen forelægger en rapport om sine aktiviteter for forbrugerorganisationernes årlige forsamling, som Kommissionen indkalder til.

Artikel 8

Uden at det berører traktatens artikel 287, er gruppens medlemmer og suppleanter forpligtet til ikke at videregive oplysninger om forhold, som de får kendskab til gennem deres arbejde i gruppen, hvis Kommissionen tilkendegiver over for dem, at den ønskede udtalelse eller det stillede spørgsmål vedrører et emne af fortrolig art.

Artikel 9

Afgørelse 2000/323/EF ophæves.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. oktober 2003.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 111 af 9.5.2000, s. 30.

(2) Rådets afgørelse 1999/468/EF (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23). Kommissionens afgørelse af 24. juli 2000 (SEK(2000) 1230).

Top