Help Print this page 

Document 32003D0451

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 451/2003/EF af 27. februar 2003 om ændring af afgørelse nr. 253/2000/EF om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse Socrates
  • No longer in force
OJ L 69, 13.3.2003, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 204 - 205
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 204 - 205
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 204 - 205
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 204 - 205
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 204 - 205
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 204 - 205
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 204 - 205
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 204 - 205
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 204 - 205

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/451(1)/oj
Multilingual display
Text

32003D0451

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 451/2003/EF af 27. februar 2003 om ændring af afgørelse nr. 253/2000/EF om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse Socrates

EU-Tidende nr. L 069 af 13/03/2003 s. 0006 - 0007


Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 451/2003/EF

af 27. februar 2003

om ændring af afgørelse nr. 253/2000/EF om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse Socrates

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 149 og 150,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til punkt IV.B.2., i bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 253/2000/EF(4) må Fællesskabets bidrag til gennemførelse af projekter udvalgt under Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse Socrates, i det følgende benævnt "programmet", normalt ikke overstige 75 % af de samlede projektomkostninger bortset fra udgifter til eventuelle supplerende foranstaltninger.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 819/95/EF af 14. marts 1995 om iværksættelse af Fællesskabets handlingsprogram Socrates(5) fastlagde ingen minimumsgrænse for samfinansiering.

(3) Projekter, som gennemføres som led i de decentrale aktioner i programmet, kan ikke gennemføres, uden at de organisationer, der deltager i projektpartnerskabet, yder et væsentligt bidrag i form af personaletid og infrastrukturstøtte. De tilskud, Fællesskabet bevilger til projekterne, kan ikke anvendes til finansiering af udgifter til personale, men kan dække op til 100 % af andre omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af projektet.

(4) Målgruppen for projekterne er først og fremmest små institutioner såsom skoler og voksenundervisningscentre, som normalt kun har begrænsede administrative ressourcer.

(5) Fællesskabet har ikke tidligere krævet af de institutioner, der har deltaget i de decentrale aktioner i programmet, at de skulle forelægge oplysninger om udgifterne til personale i forbindelse med gennemførelsen af projekterne.

(6) Fællesskabets tilskud til projekter som led i de decentrale aktioner i programmet er beskedne, gennemsnitligt 3315 EUR i 2000.

(7) Europa-Parlamentet har i sin beslutning af 28. februar 2002 om gennemførelsen af Socrates-programmet givet udtryk for bekymring over de uforholdsmæssigt store administrative byrder, der pålægges modtagere af mindre tilskud, navnlig under Comenius-aktionen, og har opfordret Kommissionen til at foreslå de lovgivningsmæssige ændringer, der er nødvendige for at afskaffe samfinansieringskravet for sådanne tilskud.

(8) Kommissionen har i sin publikation En hvidbog - Del II - Handlingsplan, som bærer overskriften Reformen af Kommissionen, forpligtet sig til at forbedre og forenkle sine procedurer, såvel de interne som dem, der har betydning for, hvordan Kommissionen samarbejder med de andre institutioner, medlemsstaterne og borgerne.

(9) Det vil ikke være i overensstemmelse med principperne om forenkling og proportionalitet at anvende et nyt krav, hvorefter de institutioner, der deltager i de decentrale aktioner i programmet, skal gøre rede for, i hvilket omfang deres ansatte har bidraget til gennemførelsen af projekterne, blot for at det kan påvises, at fællesskabstilskuddet normalt ikke overskrider 75 % af de samlede projektomkostninger.

(10) Der er derfor behov for at ændre bestemmelsen i punkt IV.B.2., første afsnit, i bilaget til afgørelse nr. 253/2000/EF, så samfinansieringskravet kan administreres med den fornødne fleksibilitet -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Punkt IV.B.2, første afsnit, i bilaget til afgørelse nr. 253/2000/EF affattes således:

"Som hovedregel skal den finansielle støtte, Fællesskabet yder til projekter under dette program, anvendes til delvis dækning af de anslåede udgifter til gennemførelsen af de pågældende aktiviteter og kan tildeles for en periode på højst tre år, idet der foretages jævnlige vurderinger af de opnåede resultater. I henhold til samfinansieringsprincippet kan modtagerens bidrag udgøres af, at der stilles det personale og/eller den infrastruktur til rådighed, der er nødvendig for gennemførelsen af projektet. Støtten kan udbetales forud for at give mulighed for forberedende besøg vedrørende de pågældende projekter."

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. februar 2003.

På Europa-Parlamentets vegne

P. Cox

Formand

På Rådets vegne

M. Chrisochoïdis

Formand

(1) EFT C 203 E af 27.8.2002, s. 133.

(2) EFT C 241 af 7.10.2002, s. 97.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 3.9.2002 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 27.2.2003.

(4) EFT L 28 af 3.2.2000, s. 1.

(5) EFT L 87 af 20.4.1995, s. 10. Senest ændret ved afgørelse nr. 68/2000/EF (EFT L 10 af 14.1.2000, s. 1).

Top