Help Print this page 

Document 32002R2251

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 2251/2002 af 17. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)
  • In force
OJ L 343, 18.12.2002, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 044 P. 201 - 202

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2251/oj
Multilingual display
Text

32002R2251

Kommissionens forordning (EF) nr. 2251/2002 af 17. december 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 343 af 18/12/2002 s. 0008 - 0009


Kommissionens forordning (EF) nr. 2251/2002

af 17. december 2002

om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden(1), ændret ved forordning (EF) nr. 2500/2001(2), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Et af målene i artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 er at løse prioriterede og særlige problemer i forbindelse med bæredygtig tilpasning af landbrugssektoren og landdistrikterne i ansøgerlandene. Skader, som usædvanlige naturkatastrofer anretter på landbruget og i landdistrikterne, herunder skovarealer, kan udgøre sådanne problemer, således som det har vist sig i forbindelse med oversvømmelserne, der i august 2002 anrettede betydelige skader i flere ansøgerlande. Fællesskabet må kunne reagere passende på sådanne usædvanlige naturkatastrofer ved hjælp af forskellige instrumenter, herunder førtiltrædelsesinstrumentet oprettet ved forordning (EF) nr. 1268/1999.

(2) Når usædvanlige naturkatastrofer, herunder brandkatastrofer, rammer skove i de forskellige ansøgerlande, bør det være muligt at støtte visse aktioner til fordel for denne sektor. Det bør desuden være muligt at træffe beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel 30, stk. 1, sjette led, i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger(3).

(3) Artikel 5 i Kommissionens forordning (EF) nr. 2759/1999(4), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2251/2001(5), gør det muligt at yde støtte til erhvervsuddannelse, der bidrager til at forbedre de faglige kvalifikationer hos landbrugerne og andre personer involveret i landbrugs- og skovbrugsvirksomhed og til omlægning heraf. Da Fællesskabet ikke yder støtte til erhvervsuddannelse i medfør af noget andet finansielt førtiltrædelsesinstrument, ville muligheden for at yde støtte til sådan erhvervsuddannelse for andre personer inden for aktiviteter, der falder ind under førtiltrædelsesforanstaltningerne inden for landbrug og udvikling af landdistrikter (Sapard), bidrage mere effektivt til opfyldelse af Sapard-målene.

(4) Forordning (EF) nr. 2759/1999 bør derfor ændres tilsvarende.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsstrukturerne og Udviklingen af Landdistrikterne -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2759/1999 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 5 affattes således:

"Artikel 5

1. Der kan ydes støtte til erhvervsuddannelse for at bidrage til at forbedre de faglige kvalifikationer hos landbrugerne og andre personer involveret i landbrugs- og skovbrugsvirksomhed og til omlægning heraf. Der kan også ydes støtte til erhvervsuddannelse for andre personer, der potentielt kan blive beskæftiget med aktiviteter, der er støtteberettigede under programmets andre foranstaltninger med undtagelse af foranstaltningerne omhandlet i artikel 2, sidste led, i forordning (EF) nr. 1268/1999.

2. Der ydes ikke støtte til erhvervsuddannelse, som omfatter undervisnings- eller uddannelseskurser, der indgår i normale programmer eller ordninger for uddannelse på videregående eller højere niveau."

2) Artikel 7, stk. 1, affattes således:

"1. Der kan ydes støtte til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 29 og 30 i forordning (EF) nr. 1257/1999, hvis de deri fastsatte betingelser overholdes.

Der kan dog kun ydes støtte til genskabelse af produktionspotentialet i skove, såfremt Kommissionen fastslår, at der er sket en usædvanlig naturkatastrofe, uanset årsagen."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87.

(2) EFT L 342 af 27.12.2001, s. 1.

(3) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.

(4) EFT L 331 af 23.12.1999, s. 51.

(5) EFT L 304 af 21.11.2001, s. 6.

Top