Help Print this page 

Document 32002R1042

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 1042/2002 af 14. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 919/94 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår bananproducentorganisationer
  • In force
OJ L 157, 15.6.2002, p. 43–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 036 P. 59 - 60

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1042/oj
Multilingual display
Text

32002R1042

Kommissionens forordning (EF) nr. 1042/2002 af 14. juni 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 919/94 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår bananproducentorganisationer

EF-Tidende nr. L 157 af 15/06/2002 s. 0043 - 0044


Kommissionens forordning (EF) nr. 1042/2002

af 14. juni 2002

om ændring af forordning (EF) nr. 919/94 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår bananproducentorganisationer

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr. 404/93 af 13. februar 1993 om den fælles markedsordning for bananer(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 2587/2001(2), særlig artikel 9, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 919/94(3), ændret ved forordning (EF) nr. 630/1999(4), fastsætter gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 404/93 for så vidt angår bananproducentorganisationer. Den fastsætter blandt andet betingelserne for producentorganisationernes anerkendelse, og i bilag I fastsættes specielt den mindste produktionsmængde, der kan afsættes, samt det mindste antal medlemmer, som den enkelte producentorganisation skal have.

(2) For at sikre udførelsen af de økonomiske opgaver, der er lagt over på producentorganisationerne vedrørende produktion og afsætning, for at øge indtægterne fra afsætningen og for at bidrage til en bedre forvaltning af sektoren er det nødvendigt at tilskynde til oprettelse af større enheder, og derfor bør de tærskler, der er fastsat for antallet af medlemmer, og den produktionsmængde, der kan afsættes, forhøjes. Med henblik herpå bør anvendelsen af de tærskler, der er fastsat for de franske produktionsområder, udstrækkes til også at gælde for De Kanariske Øer. Det påtænkes ikke at forhøje tærsklerne i de andre produktionsområder i Grækenland og Portugal i betragtning af producentorganisationernes særlige karakteristika.

(3) For at lette oprettelsen af producentorganisationer, der er tilpasset til de nye tærskler, bør fristen for, hvornår medlemmer af producentorganisationerne i Spanien skal meddele deres udmeldelse, forlænges for 2002.

(4) Den støtte, der er fastsat i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 404/93, bør ikke ydes til de producentorganisationer, som har medlemmer fra gamle producentorganisationer, som har nydt godt af denne støtteordning.

(5) For at give producentorganisationerne mulighed for at indrette sig efter de nye tærskler bør nærværende forordning først anvendes fra 1. januar 2003, undtagen den bestemmelse, der vedrører meddelelse af udmeldelse, der skal foretages i 2002, og som gælder fra det tidspunkt, hvor nærværende forordning træder i kraft.

(6) Forordning (EF) nr. 919/94 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(7) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Bananer -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 919/94 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 5, litra c), indsættes som andet afsnit: "Uanset første afsnit skal udmeldelse i 2002 for producentorganisationerne i Spanien meddeles senest den 15. oktober."

2) Artikel 10 affattes således: "Artikel 10

Den støtte, der ydes for at fremme oprettelse og lette driften af producentorganisationer, jf. artikel 6, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 404/93, ydes ikke til producentorganisationer, der har modtaget støtte i henhold til artikel 10 i forordning (EØF) nr. 1360/78 eller artikel 10 i Rådets forordning (EF) nr. 952/97(5), eller til organisationer, der har medlemmer, som har været medlemmer af organisationer, som har nydt godt af nævnte støtte."

3) Bilag I til forordning (EF) nr. 919/94 affattes som angivet i bilaget til nærværende forordning.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2003. Dog anvendes bestemmelsen i artikel 1, nr. 1, fra tidspunktet for denne forordnings ikrafttrædelse.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. juni 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1.

(2) EFT L 345 af 29.12.2001, s. 13.

(3) EFT L 106 af 27.4.1994, s. 6.

(4) EFT L 80 af 25.3.1999, s. 8.

(5) EFT L 142 af 2.6.1997, s. 30.

BILAG

"BILAG I

>TABELPOSITION>"

Top