Help Print this page 

Document 32002R1030

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere
  • In force
OJ L 157, 15.6.2002, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 3 - 9
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 242 - 248
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 242 - 248
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 207 - 213

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1030/oj
Multilingual display
Text

32002R1030

Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002 af 13. juni 2002 om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

EF-Tidende nr. L 157 af 15/06/2002 s. 0001 - 0007


Rådets forordning (EF) nr. 1030/2002

af 13. juni 2002

om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, nr. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Amsterdam-traktaten tager sigte på gradvis at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed og tillægger Kommissionen delt initiativret med henblik på vedtagelse af de relevante foranstaltninger, der er nødvendige for at nå frem til en harmoniseret indvandringspolitik.

(2) Ifølge foranstaltning 38, litra c), nr. ii) i Rådets og Kommissionens handlingsplan for, hvorledes Amsterdam-traktatens bestemmelser om indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed bedst kan gennemføres(3), skal der fastsættes regler for procedurerne for medlemsstaternes udstedelse af langtidsvisa og -opholdstilladelser.

(3) Det Europæiske Råd i Tammerfors den 15. og 16. oktober 1999 understregede behovet for en sådan harmoniseret indvandringspolitik særligt under hensyn til traktatens bestemmelser om tredjelandsstatsborgeres ret til indrejse og ophold.

(4) Rådets fælles aktion 97/11/RIA(4) om ensartet udformning af opholdstilladelser bekræftede nødvendigheden af at harmonisere udformningen af de opholdstilladelser, som medlemsstaterne udsteder til tredjelandsstatsborgere. Fælles aktion 97/11/RIA bør derfor erstattes af en fællesskabsretsakt.

(5) Det er vigtigt, at de ensartet udformede opholdstilladelser indeholder alle de oplysninger, der er nødvendige, og opfylder særdeles høje tekniske krav, navnlig med hensyn til sikring mod efterligning og forfalskning. Det vil bidrage til at forebygge og bekæmpe illegal indvandring og illegalt ophold. De bør desuden kunne anvendes i alle medlemsstater og være forsynet med universelt genkendelige og harmoniserede sikkerhedskarakteristika, som tydeligt kan ses med det blotte øje.

(6) For at forbedre beskyttelsen af opholdstilladelser mod efterligning og forfalskning bør medlemsstaterne og Kommissionen regelmæssigt og i lyset af den teknologiske udvikling undersøge hvilke ændringer, der skal foretages i tilladelsernes sikkerhedselementer, navnlig med hensyn til indførelse og anvendelse af nye biometriske elementer.

(7) Denne forordning fastsætter kun specifikationer, der ikke er hemmelige. Disse specifikationer bør suppleres med yderligere specifikationer, der skal hemmeligholdes for at forebygge efterligning og forfalskning, og som ikke må indeholde persondata eller henvisning til sådanne data. Beføjelse til at vedtage sådanne supplerende specifikationer bør tillægges Kommissionen, der skal bistås af det udvalg, der blev nedsat ved artikel 6 i Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa(5). I den forbindelse er det vigtigt, at man undgår at bryde sammenhængen med opholdstilladelserne i Rådets afgørelser af 17. december 1997 og af 8. juni 2001.

(8) For at forhindre, at flere personer end nødvendigt får adgang til de pågældende oplysninger, er det tillige vigtigt, at hver medlemsstat kun udpeger et enkelt organ, der skal have ansvaret for at trykke de ensartet udformede opholdstilladelser, dog således at de om nødvendigt frit kan udpege et andet i stedet. Af sikkerhedshensyn bør hver medlemsstat meddele Kommissionen og de andre medlemsstater navnet på det udpegede organ.

(9) Medlemsstaterne bør i samråd med Kommissionen iværksætte de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at behandlingen af personoplysninger finder sted på det beskyttelsesniveau, der omhandles i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger(6).

(10) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(7).

(11) Denne forordning berører ikke medlemsstaternes kompetence med hensyn til anerkendelse af stater og territoriale enheder samt de pas, rejse- og identitetsdokumenter som udstedes af disses myndigheder.

(12) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne forordning, som derfor ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark. Inden seks måneder efter at Rådet har truffet afgørelse om denne forordning til udbygning af Schengen-reglerne efter bestemmelserne i afsnit IV i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, træffer Danmark afgørelse om, hvorvidt det vil gennemføre denne forordning i sin nationale lovgivning, jf. artikel 5 i protokollen om Danmarks stilling.

(13) For så vidt angår Republikken Island og Kongeriget Norge udgør denne forordning en udbygning af Schengen-reglerne, og den falder ind under artikel 1, litra B, i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne.(8)

(14) I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, har Det Forenede Kongerige ved skrivelse af 3. juli 2001 meddelt, at Det Forenede Kongerige ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

(15) I medfør af artikel 1 i nævnte protokol deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning. Derfor er bestemmelserne i denne forordning ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Irland, jf. dog artikel 4 i nævnte protokol -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. De opholdstilladelser, som medlemsstaterne udsteder til tredjelandsstatsborgere, skal være ensartet udformet og rumme plads til de oplysninger, der er angivet i bilaget til denne forordning. De kan udfærdiges som selvklæbende mærkater eller som selvstændige dokumenter. Hver medlemsstat kan i den relevante rubrik på den ensartet udformede opholdstilladelse tilføje væsentlige oplysninger om tilladelsens art og den pågældende persons retlige status, herunder også, om vedkommende har arbejdstilladelse eller ej.

2. I denne forordning forstås ved:

a) "opholdstilladelse": enhver tilladelse udstedt af myndighederne i en medlemsstat til, at en tredjelandsstatsborger lovligt kan opholde sig i landet, med undtagelse af:

i) visa

ii) tilladelser udstedt mens en ansøgning om opholdstilladelse eller asyl behandles

iii) tilladelser til ophold af højst seks måneders varighed udstedt af de medlemsstater, der ikke anvender bestemmelserne i artikel 21 i konventionen om gennemførelse af Schengen-aftalen af 14. juni 1985 mellem regeringerne for staterne i Den Økonomiske Union Benelux, Forbundsrepublikken Tyskland og Den Franske Republik om gradvis ophævelse af kontrollen ved de fælles grænser(9).

b) "tredjelandsstatsborger": enhver person, der ikke er unionsborger som defineret i traktatens artikel 17, stk. 1.

Artikel 2

1. Supplerende tekniske specifikationer for de ensartet udformede opholdstilladelser indføres i overensstemmelse med den procedure, der er nævnt i artikel 7, stk. 2, for så vidt angår:

a) yderligere sikkerhedsfeatures og -krav, herunder forbedrede standarder til bekæmpelse af efterligning og forfalskning

b) tekniske fremgangsmåder og regler for udfyldelse af ensartet udformede opholdstilladelser

c) andre regler for udfyldelse af den ensartet udformede opholdstilladelse.

2. Den ensartet udformede opholdstilladelses farver kan ændres efter proceduren i artikel 7, stk. 2.

Artikel 3

De i artikel 2 nævnte specifikationer er hemmelige og må ikke offentliggøres. De meddeles kun til de organer, der er udpeget af medlemsstaterne til at forestå trykningen, og til personer, der er behørigt bemyndiget af en medlemsstat eller af Kommissionen.

Hver medlemsstat udpeger et enkelt organ, der har ansvaret for trykning af ensartet udformede opholdstilladelser. Medlemsstaten meddeler Kommissionen og de andre medlemsstater navnet på dette organ. Et og samme organ kan udpeges af to eller flere medlemsstater. Hver medlemsstat har ret til i stedet at udpege et andet organ. Den underretter i så fald Kommissionen og de andre medlemsstater herom.

Artikel 4

Medmindre andet følger af bestemmelserne om databeskyttelse, har den person, til hvem opholdstilladelsen er udstedt, ret til at kontrollere de personoplysninger, der figurerer på opholdstilladelsen, og til om fornødent at få dem rettet eller slettet.

Opholdstilladelser må ikke indeholde maskinlæsbar oplysninger, medmindre dette er foreskrevet i bilaget til denne forordning, eller hvis oplysningerne er indeholdt i det relevante rejsedokument.

Artikel 5

Denne forordning finder ikke anvendelse på tredjelandsstatsborgere, der er:

- familiemedlemmer til en EU-borger, der har udnyttet deres ret til fri bevægelighed

- statsborgere i de af Den Europæiske Frihandelsorganisations medlemsstater, der er parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, og disses familiemedlemmer, der gør brug af retten til fri bevægelighed i henhold til denne aftale

- statsborgere i tredjelande, som er undtaget fra forpligtelsen til at være i besiddelse af visa, og som har tilladelse til at opholde sig i en medlemsstat i en periode på mindre end tre måneder.

Artikel 6

De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne forordning vedtages efter forskriftsproceduren i artikel 7, stk. 2.

Artikel 7

1. Kommissionen bistås af det udvalg, der er nedsat i artikel 6, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1683/95.

2. Når der henvises til dette stykke anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 8

Denne forordning berører ikke medlemsstaternes beføjelser til at anerkende stater og territoriale enheder samt de pas, rejse- og identitetsdokumenter, som udstedes af disses myndigheder.

Artikel 9

Medlemsstaterne skal senest et år efter vedtagelsen af de i artikel 2, stk. 1, litra a), omhandlede yderligere sikkerhedsfeatures og -krav anvende den i artikel 1 omhandlede ensartet udformede opholdstilladelse.

Fra denne dato træder denne forordning i stedet for fælles aktion 97/11/RIA i de berørte medlemsstater.

Senest fem år efter vedtagelsen af de i artikel 2 nævnte tekniske specifikationer skal det integrerede fotografi, der er nævnt i punkt 14 i bilaget, figurere på opholdstilladelsen til tredjelandsstatsborgere i form af en selvklæbende mærkat.

Gyldigheden af allerede udstedte opholdstilladelser berøres dog ikke af indførelsen af den ensartet udformede opholdstilladelse, medmindre den pågældende medlemsstat bestemmer andet.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. juni 2002.

På Rådets vegne

M. Rajoy Brey

Formand

(1) EFT C 180 E af 26.6.2001, s. 304.

(2) Udtalelse af 12.12.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT C 19 af 23.1.1999, s. 1.

(4) EFT L 7 af 10.1.1997, s. 1.

(5) EFT L 164 af 14.7.1995, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 334/2002 (EFT L 53 af 23.2.2002, s. 7).

(6) EFT L 281 af 23.11.1995, s. 31.

(7) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(8) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(9) EFT L 239 af 22.9.2000, s. 19.

BILAG

a) Beskrivelse

Opholdstilladelsen kan udfærdiges enten som en selvklæbende mærkat, så vidt muligt i ID 2 format, eller som et selvstændigt dokument i ID 1 eller ID 2 format. Den skal stemme overens med specifikationerne i ICAO-dokumentet om maskinlæsbare visa (dokument 9303, del 2) eller om maskinlæsbare rejsedokumenter (kort) (dokument 9303, del 3). Den skal indeholde følgende rubrikker:

1. I denne rubrik anføres dokumenttitlen (opholdstilladelse) på den udstedende medlemsstats officielle sprog(1).

2. Dokumentnummer - med særlige sikkerhedstræk og med et identifikationsbogstav foran.

3.1. Navn: efternavn og fornavn(e) i nævnte rækkefølge(2).

4.2. Gyldig indtil: Her angives tilladelsens udløbsdato eller eventuelt, at tilladelsen har ubegrænset gyldighed.

5.3. Udstedelsessted og dato for gyldighedens begyndelse: Her angives stedet for opholdstilladelsens udstedelse og datoen for gyldighedens begyndelse(3).

6.4. Tilladelsens art: Her angives, hvilken form for opholdstilladelse medlemsstaten har udstedt til tredjelandsstatsborgeren(4). For de familiemedlemmer til en EU-borger, der ikke har udnyttet deres ret til fri bevægelighed, anføres der "familiemedlem".

7.5.-9. Bemærkninger: Medlemsstaterne kan angive de nærmere oplysninger til nationalt brug, der er nødvendige i relation til reglerne for tredjelandsstatsborgere, herunder oplysninger om eventuel arbejdstilladelse(5).

8. Dato/underskrift/tilladelse: Her angives om fornødent den udstedende myndigheds og/eller indehaverens underskrift og stempel.

9. Dette trykte felt skal indeholde det nationale logo, således at opholdstilladelsen kan skelnes fra opholdstilladelser udstedt af andre medlemsstater, og således at der garanteres for dens nationale oprindelse.

10. Maskinlæsbart felt. Det skal stemme overens med ICAO-retningslinjerne.

11. Det maskinlæsbare felt skal indeholde en trykt tekst med et unikt kendetegn for den pågældende medlemsstat. Denne tekst må ikke forstyrre det maskinlæsbare felts tekniske karakteristika.

12. Metalliseret latent image-effekt med medlemsstatens landekode, hvis der anvendes en selvklæbende mærkat.

13. OVD (optisk variabel anordning), som med hensyn til identifikations- og sikkerhedsniveau mindst svarer til den anordning, der anvendes i den nuværende standardmodel for visum.

14. Hvis opholdstilladelsen har form af et selvstændigt dokument, indsættes der et identitetsfoto beskyttet af kortets struktur eller varmlaminat, som i alle tilfælde omfatter det optisk variable mærke (OVD).

Hvis opholdstilladelsen udfærdiges som en selvklæbende mærkat, indsættes der et fotografi, der er fremstillet i overensstemmelse med høje sikkerhedsstandarder.

15. På bagsiden af et eventuelt selvstændigt dokument gives følgende yderligere oplysninger:

- fødselsdato og -sted(6)

- nationalitet(7)

- køn(8)

- bemærkninger(9).

Adressen for indehaveren af opholdstilladelsen kan også angives(10).

b) Farve, trykning

Medlemsstaterne fastlægger farve og trykkemetode i overensstemmelse med de ensartede regler, der fastsættes i dette bilag, og de tekniske specifikationer, der opstilles efter artikel 2 i denne forordning.

c) Materiale

Det papir, der benyttes til de dele af passet, der indeholder personoplysninger eller andre oplysninger, skal opfylde følgende minimumskrav:

- ingen optiske blegemidler

- to-tone vandmærker

- sikkerhedsreagenser, der sikrer mod forsøg på kemisk radering

- farvede fibre (delvis synlige, delvis fluorescerende i UV-lys)

- UV-fluorescerende korn.

Hvis opholdstilladelsen har form af en mærkat, er vandmærke ikke nødvendigt.

Hvis et persondatakort udelukkende er fremstillet af kunststof, er det normalt ikke muligt at benytte de kendetegn til konstatering af ægthed, der anvendes på papir til opholdstilladelser. Der skal kompenseres for manglende ægthedskendetegn ved anvendelse af sikkerhedstryk, brug af OVD (Optically Variable Device = optisk variabelt mærke) eller ved anvendelse af en udfærdigelsesteknik, der mindst opfylder nedenstående minimumsstandarder. Materialets væsentligste sikkerhedselementer skal være af ensartet udformning.

d) Trykketeknikker

Følgende trykketeknikker skal kunne anvendes:

- Bundtryk:

tofarvet guillochetryk

fluorescerende iristryk

UV-fluorescerende tryk

motiver til effektiv sikring mod efterligning og forfalskning

på papirsider og mærkater skal der anvendes reagensfarver.

Forsiden på kort skal have et layout, der gør det muligt at skelne den fra bagsiden.

- Formulartryk:

med integreret mikroskrift (hvis det ikke allerede findes i bundtrykket).

- Nummerering:

trykt (helst med specielle tal- eller skrifttyper og med UV-fluorescerende farve) eller på persondatakort ved brug af samme teknik som den, der anvendes til at indsætte personoplysningerne. Hvis der anvendes mærkater, skal der bruges trykt nummerering med fluorescerende farve og specielle taltyper.

Hvis der anvendes selvklæbende mærkater, skal der tillige anvendes dybtryk med "latent image"-effekt, mikroskrift og optisk variabel trykfarve. Til kort udelukkende bestående af kunststof skal ligeledes anvendes yderligere optisk variable mærker, mindst ved brug af trykfarve med optisk variable egenskaber eller tilsvarende. Materialets væsentligste sikkerhedselementer skal være af en ensartet udformning.

e) Sikring mod fotokopiering

På opholdstilladelsesmærkaten eller på forsiden af opholdskortet, som med hensyn til identifikations- og sikkerhedsniveau mindst svarer til den anordning, der anvendes i den nuværende standardmodel for visum, anvendes harmoniserede optisk variable mærker, der er integreret i kortets struktur og beskyttet af varmlaminat eller anbragt som OVD-film, eller, på selvklæbende mærkater, som metalliseret OVD (overtrykt med dybtryk).

f) Udfærdigelsesteknik

For at sikre oplysningerne på opholdstilladelsen tilstrækkeligt mod efterlignings- eller forfalskningsforsøg skal persondataene omfattende fotografi, indehaverens underskrift og de vigtigste oplysninger i forbindelse med udstedelsen fremover integreres i dokumentmaterialet. Konventionelle metoder til fastgørelse af fotoet må ikke længere benyttes.

Følgende udfærdigelsesteknikker må benyttes:

- laserprint

- termoprint

- inkjet-print

- fotografisk tryk

- lasergravering.

For at sikre personoplysninger tilstrækkeligt mod forfalskningsforsøg bør varmlaminering med OVD-beskyttelsesfolie være obligatorisk, når der er anvendt laserprint, termoprint eller fotografisk tryk. Denne folie skal ligeledes anvendes på opholdstilladelser i form af kort, hvor der er benyttet blæktryk. Da det ikke er muligt at dække rejsedokumentet med flere varmlaminater, når opholdstilladelsen har form af en selvklæbende mærkat, kan kun blæktryk komme på tale i forbindelse med disse selvklæbende mærkater. Lasergravering anvendes på plastikkort (der helt eller delvist består af plastmateriale).

g) Medlemsstaterne har hvad angår litra c), d) og e) mulighed for at indføre yderligere sikkerhedsforanstaltninger, forudsat at de overholder de allerede afstukne regler på disse områder.

De tekniske krav og sikkerhedsforanstaltningerne skal opfylde de krav og specifikationer, der er fastlagt i forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa.

Opholdstilladelse for tredjelandsstatsborgere i form af et kort

>PIC FILE= "L_2002157DA.000601.TIF">

>PIC FILE= "L_2002157DA.000602.TIF">

Opholdstilladelse for tredjelandsstatsborgere i form af en selvklæbende mærkat

>PIC FILE= "L_2002157DA.000701.TIF">

(1) Når oplysningerne anføres på et officielt sprog, der ikke anvender det latinske alfabet, skal der foretages transskription til latinske bogstaver.

(2) Når oplysningerne anføres på et officielt sprog, der ikke anvender det latinske alfabet, skal der foretages transskription til latinske bogstaver.

(3) Når oplysningerne anføres på et officielt sprog, der ikke anvender det latinske alfabet, skal der foretages transskription til latinske bogstaver.

(4) Når oplysningerne anføres på et officielt sprog, der ikke anvender det latinske alfabet, skal der foretages transskription til latinske bogstaver.

(5) Når oplysningerne anføres på et officielt sprog, der ikke anvender det latinske alfabet, skal der foretages transskription til latinske bogstaver.

(6) Når oplysningerne anføres på et officielt sprog, der ikke anvender det latinske alfabet, skal der foretages transskription til latinske bogstaver.

(7) Når oplysningerne anføres på et officielt sprog, der ikke anvender det latinske alfabet, skal der foretages transskription til latinske bogstaver.

(8) Når oplysningerne anføres på et officielt sprog, der ikke anvender det latinske alfabet, skal der foretages transskription til latinske bogstaver.

(9) Når oplysningerne anføres på et officielt sprog, der ikke anvender det latinske alfabet, skal der foretages transskription til latinske bogstaver.

(10) Når oplysningerne anføres på et officielt sprog, der ikke anvender det latinske alfabet, skal der foretages transskription til latinske bogstaver.

Top