Help Print this page 

Document 32002R0880

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 880/2002 af 27. maj 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse
  • No longer in force
OJ L 139, 29.5.2002, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/880/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32002R0880

Rådets forordning (EF) nr. 880/2002 af 27. maj 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

EF-Tidende nr. L 139 af 29/05/2002 s. 0007 - 0008


Rådets forordning (EF) nr. 880/2002

af 27. maj 2002

om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til forordning (EF) nr. 1334/2000(1) skal produkter med dobbelt anvendelse (herunder software og teknologi) underkastes en effektiv kontrol, når de udføres fra Fællesskabet.

(2) I henhold til artikel 21 i forordning (EF) nr. 1334/2000 kræves der tilladelse til overførsel inden for Fællesskabet af produkter med dobbelt anvendelse, der er opført på listen i bilag IV til ovennævnte forordning. Dette bilag omfatter navnlig produkter, der er underlagt kontrol inden for rammerne af bestemmelserne for Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale og Wassenaar-arrangementet.

(3) De politiske forpligtelser, som medlemsstaterne har indgået i forbindelse med Gruppen af Leverandører af Nukleart Materiale og Wassenaar-arrangementet, skal respekteres under nøje hensyntagen til principperne i fællesskabsretten, navnlig traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab. Disse to traktater indeholder princippet om frie varebevægelser inden for Fællesskabet, som også omfatter produkter med dobbelt anvendelse.

(4) Bilag IV i forordning (EF) nr. 1334/2000 udgør en undtagelse fra princippet om fri bevægelighed inden for Fællesskabet for produkter med dobbelt anvendelse. Denne undtagelse skyldes navnlig politiske forpligtelser, som medlemsstaterne har indgået, samt de pågældende produkters følsomhed.

(5) Eftersom der er mindre fare for spredning hvad angår visse af disse produkter, synes der ikke i medfør af forordning (EF) nr. 1334/2000 at være belæg for at føre kontrol med disse produkters bevægelser inden for Fællesskabet.

(6) Forordning (EF) nr. 1334/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag IV til forordning (EF) nr. 1334/2000 foretages følgende ændringer:

1) I del I udgår 3A002.g.2, 6A001.a.1.b.2, 6A001.a.1.b.3, 6A001.a.1.b.4, 6A001.a.1.b.5, 6A001.a.2.d, 8A002.o.3.a, 8A002.p. og 8D002.

2) I del II foretages følgende ændringer:

a) 1C012.a, 3A201.a, 3A228.c, 6A203.b og 6E201 udgår.

b) 1E001 affattes således: ">TABELPOSITION>"

c) 3E201 affattes således: ">TABELPOSITION>"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på femtedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 27. maj 2002.

På Rådets vegne

M. Arias Cañete

Formand

(1) EFT L 159 af 30.6.2000, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) 2432/2001 (EFT L 338 af 20.12.2001, s. 1).

Top