Help Print this page 

Document 32002R0876

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 af 21. maj 2002 om oprettelse af fællesforetagendet Galileo
  • No longer in force
OJ L 138, 28.5.2002, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 029 P. 477 - 484

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/876/oj
Multilingual display
Text

32002R0876

Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 af 21. maj 2002 om oprettelse af fællesforetagendet Galileo

EF-Tidende nr. L 138 af 28/05/2002 s. 0001 - 0008


Rådets forordning (EF) nr. 876/2002

af 21. maj 2002

om oprettelse af fællesforetagendet Galileo

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 171,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3) og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Europa-Parlamentet vedtog den 13. januar 1999 en beslutning om Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet "På vej mod et transeuropæisk net af positionsbestemmelses- og navigationssystemer: En europæisk strategi for globale navigationssatellitsystemer (GNSS)"(4).

(2) Kommissionen vedtog den 10. februar 1999 meddelelsen "Galileo - Europæisk deltagelse i en ny generation af satellitnavigationstjenester".

(3) Konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Köln (3. og 4. juni 1999), i Feira (19. og 20. juni 2000), i Nice (7. til 11. december 2000), i Stockholm (23. og 24. marts 2001), i Laeken (14. og 15. december 2001) og i Barcelona (15. og 16. marts 2002) henviser til Galileo.

(4) Rådet vedtog den 19. juli 1999 en resolution om europæisk deltagelse i en ny generation af satellitnavigationstjenester - Galileo - definitionsfasen(5).

(5) Kommissionen vedtog den 22. november 2000 en meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om Galileo.

(6) Rådet vedtog den 5. april 2001(6) en resolution om Galileo.

(7) Rådet vedtog den 26. marts 2002 konklusioner om Galileo.

(8) De første forskningskontrakter og gennemførlighedsundersøgelser blev finansieret over fjerde og femte rammeprogram for forskning og udvikling.

(9) Den teknologiske udviklingsfase blev finansieret med midler fra bevillingerne til de transeuropæiske transportnet i henhold til artikel 4, litra g), i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet(7), som udtrykkeligt nævner muligheden for at finansiere forsknings- og udviklingstiltag, og artikel 17 i Rådets forordning (EF) nr. 2236/95 af 18. september 1995 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for transeuropæiske net(8).

(10) Forvaltningen af Galileo-programmet om satellitbaseret radionavigation, i det følgende benævnt "Galileo-programmet", trådte i begyndelsen af 2001 ind i udviklingsfasen, hvis formål er at verificere og afprøve de hypoteser, der er blevet anvendt i definitionsfasen, bl.a. med hensyn til de forskellige komponenter i systemarkitekturen.

(11) Udviklingsfasen efterfølges af den såkaldte etablerings- og ibrugtagningsfase, som består i konstruktion af satellitter og jordbaserede segmenter, opsendelse af satellitter og etablering af jordbaserede stationer og udstyr, således at systemet kan være operationelt i 2008.

(12) I betragtning af de mange aktører, der skal involveres i processen, og de nødvendige finansielle midler og den nødvendige ekspertise er det meget vigtigt, at der oprettes en juridisk enhed, som er i stand til at sikre en fælles forvaltning af Galileo-programmets midler i udviklingsfasen. Af hensyn til retssikkerheden skal det præciseres, at denne enhed, der ikke har noget økonomisk sigte, og som har til opgave at forvalte et offentligt forskningsprogram af europæisk interesse, skal betragtes som et internationalt organ som defineret i bestemmelserne i artikel 15, stk. 10, andet led, i Rådets sjette direktiv 77/388/EØF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsætningsafgifter(9) og i artikel 23, stk. 1, andet led, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed(10).

(13) Det Europæiske Råd i Stockholm noterede sig, at "den private sektor er rede til at supplere de offentlige budgetter for udviklingsfasen". Repræsentanterne for de vigtigste berørte erhvervsgrene undertegnede i marts 2001 et aftalememorandum, hvori de forpligtede sig til at anføre, hvor stort deres bidrag til det samlede beløb på 200 mio. EUR til udviklingsfasen for Galileo-programmet vil være, i form af tegning af andele i fællesforetagendets kapital eller under enhver anden form.

(14) Det er derfor nødvendigt, at der oprettes et fællesforetagende i henhold til traktatens artikel 171. Galileo-programmet omfatter en væsentlig forsknings- og udviklingsdel, som berettiger og vil fortsætte med at berettige anvendelsen af midler fra rammeprogrammerne for forskning og udvikling. Desuden skulle programmet muliggøre væsentlige fremskridt i udviklingen af teknologier vedrørende satellitbaseret radionavigation.

(15) Fællesforetagendets hovedopgave er i overensstemmelse med Rådets afgørelse at færdiggøre udviklingen af Galileo-programmet i udviklingsfasen ved at samle de offentlige og private midler til programmet. Desuden skal det gøre det muligt at sikre forvaltningen af vigtige demonstrationsprojekter.

(16) De finansielle bestemmelser for fællesforetagendet skal overholde de overordnede principper og regler i finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(11).

(17) Ved udarbejdelsen af forslaget om udnævnelse af fællesforetagendets direktør bør Kommissionen sørge for, at han/hun udpeges på grundlag af sine kvalifikationer og lederevner samt kompetence og relevante erfaring, og at han/hun udfører sine opgaver uafhængigt i forhold til enhver virksomhed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Til gennemførelse af udviklingsfasen af Galileo-programmet oprettes der for en fireårig periode et fællesforetagende i henhold til traktatens artikel 171.

Fællesforetagendets formål er at sikre enheden i forvaltningen og den finansielle kontrol med hensyn til projektet i forsknings-, udviklings- og demonstrationsfasen af Galileo-programmet og med henblik herpå tilvejebringe midlerne til dette program.

Fællesforetagendet anses som et internationalt organ som defineret i artikel 15, stk. 10, andet led, i direktiv 77/388/EØF og i artikel 23, stk. 1, andet led, i direktiv 92/12/EØF.

Fællesforetagendet har hjemsted i Bruxelles.

Artikel 2

Fællesforetagendets vedtægter, som er anført i bilaget, vedtages hermed.

Artikel 3

1. For at sikre en passende informationsstrøm og medlemsstaternes faktiske politiske kontrol med gennemførelsen af udviklingsfasen af Galileo-programmet oprettes der et tilsynsråd. Det består af en repræsentant for hver af medlemsstaterne og af Kommissionens repræsentant i fællesforetagendets bestyrelse.

2. Formandskabet for tilsynsrådet varetages af repræsentanten for den medlemsstat, der har formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union.

3. I god tid og mindst femten dage før hvert bestyrelsesmøde indkalder Kommissionen tilsynsrådet og forelægger alle dokumenter for medlemmerne, der vedrører spørgsmålene på dagsordenen for det pågældende bestyrelsesmøde.

Tilsynsrådet træffer afgørelse om alle spørgsmål på dagsordenen for det kommende bestyrelsesmøde og kan sætte andre punkter på denne dagsorden. Kommissionen gør under udøvelsen af sine funktioner i bestyrelsen alt, hvad der står i dens magt, for at sikre, at de afgørelser, bestyrelsen træffer, afspejler tilsynsrådets afgørelser og synspunkter.

4. Tilsynsrådet træffer sine afgørelser med kvalificeret flertal af de stemmer, der er afgivet af medlemsstaternes repræsentanter, idet disse stemmer vægtes som anført i EF-traktatens artikel 205, stk. 2. Kommissionens repræsentant deltager ikke i afstemningen.

5. Tilsynsrådet vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 4

Kommissionen aflægger hvert år beretning til Rådet om de fremskridt, der er gjort i Galileo-programmet, samt om planen for programmets udvikling, herunder de finansielle aspekter.

Kommissionen underretter ved udgangen af 2003 Rådet om resultaterne af den udbudsprocedure, som fællesforetagendet har indledt i overensstemmelse med artikel 4 i dets vedtægter.

Artikel 5

Kommissionen aflægger rapport til Rådet om nye medlemmers tiltrædelse.

Deltagelse af nye medlemmer, herunder deltagelse af medlemmer fra tredjelande, skal forelægges Rådet til godkendelse.

Artikel 6

Fællesforetagendet underlægges reglerne i Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter(12).

Artikel 7

1. Til behandling af sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med Galileo-systemet oprettes der et sikkerhedsorgan. Det skal bestå af en repræsentant for hver medlemsstat og af en repræsentant for Kommissionen.

2. Sikkerhedsorganet vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. maj 2002.

På Rådets vegne

R. De Miguel

Formand

(1) EFT L 270 E af 25.9.2001, s. 119.

(2) EFT C 48 af 21.2.2002, s. 42.

(3) Udtalelse af 7.2.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT C 104 af 14.4.1999, s. 73.

(5) EFT C 221 af 3.8.1999, s. 1.

(6) EFT C 157 af 30.5.2001, s. 1.

(7) EFT L 228 af 9.9.1996. Ændret ved beslutning nr. 1346/2001/EF (EFT L 185 af 6.7.2001, s. 1).

(8) EFT L 228 af 23.9.1995, s. 1. Ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1655/1999 (EFT L 197 af 29.7.1999, s. 1).

(9) EFT L 145 af 13.6.1977, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2001/115/EF (EFT L 15 af 17.1.2002, s. 24).

(10) EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1. Senest ændret ved direktiv 2000/47/EF (EFT L 193 af 29.7.2000, s. 73).

(11) EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1).

(12) EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.

BILAG

VEDTÆGTER FOR FÆLLESFORETAGENDET GALILEO

Artikel 1

1. Fællesforetagendets navn er "fællesforetagendet Galileo".

2. Det har hjemsted i Bruxelles.

3. a) Stiftende medlemmer i fællesforetagendet er:

- Det Europæiske Fællesskab repræsenteret ved Kommissionen

- Den Europæiske Rumorganisation.

b) Følgende kan blive medlemmer af fællesforetagendet:

- Den Europæiske Investeringsbank

- enhver virksomhed, efter at Kommissionen har underrettet Rådet om resultatet af udbudsproceduren, jf. artikel 4 i Rådets forordning (EF) nr. 876/2002 af 21. maj 2002 om oprettelse af fællesforetagendet Galileo(1), og efter godkendelse i overensstemmelse med proceduren i nævnte forordnings artikel 5.

4. Fællesforetagendets midler består af bidrag fra medlemmerne. Der er mulighed for bidrag i form af naturalier. De vil blive evalueret med hensyn til deres værdi og deres nytte i forhold til virkeliggørelsen af fællesforetagendets opgaver.

De stiftende medlemmer tegner sig for en andel af kapitalen med de beløb, der er anført i deres respektive bindende tilsagn, dvs. 520 mio. EUR for Det Europæiske Fællesskab og 50 mio. EUR for Den Europæiske Rumorganisation.

Umiddelbart efter at Kommissionen har underrettet Rådet om resultatet af udbudsproceduren, opfordrer bestyrelsen de i stk. 3, litra b), andet led, nævnte virksomheder til at tegne en andel. Virksomhederne skal tegne en andel på 5 mio. EUR inden for en periode på ét år. Dette beløb nedsættes til 250000 EUR for virksomheder, der tegner en andel individuelt eller kollektivt, og som kan betegnes som små eller mellemstore virksomheder i henhold til Kommissionens henstilling af 3. april 1996 vedrørende definitionen af små og mellemstore virksomheder(2).

Bestyrelsen beslutter, hvilke beløb af disse midler der skal frigøres i forhold til den andel af kapitalen, som hvert medlem har tegnet. Medlemmer af fællesforetagendet, som ikke overholder deres forpligtelser med hensyn til bidrag i naturalier, eller som ikke frigør det skyldige beløb inden for de fastsatte frister, vil som et første skridt miste stemmeretten i bestyrelsen, og efter seks måneder vil medlemskabet blive ophævet, indtil forpligtelsen er opfyldt.

Fællesforetagendets finansielle forpligtelser må ikke overstige de midler, som det har til sin rådighed.

Artikel 2

Fællesforetagendets hovedopgaver er følgende:

1) at forestå den optimale integration af EGNOS (European Geostationary Navigation Overlay Service) i Galileo-programmet og gennemførelsen af Galileos udviklings- og valideringsfase og at hjælpe med at forberede etablerings- og ibrugtagningsfasen og driftsfasen

2) i samarbejde med Den Europæiske Rumorganisation, jf. artikel 3, og gennem kontraktlige aftaler med enheder i den private sektor at igangsætte de forsknings- og udviklingstiltag, der er nødvendige for en vellykket afslutning af udviklingsfasen, og at koordinere de nationale tiltag på dette område; gennem Den Europæiske Rumorganisation, jf. artikel 3, at opsende en første række satellitter for at justere den stedfundne teknologiske udvikling og sikre en storskalademonstration af systemets kapacitet og pålidelighed

3) i samarbejde med Kommissionen, Den Europæiske Rumorganisation og den private sektor at medvirke til at tilvejebringe de offentlige og private midler, der er nødvendige for at foreslå Rådet forvaltningsstrukturer for programmets forskellige successive faser på grundlag af følgende aktiviteter:

- det udarbejder en virksomhedsplan, der omfatter alle Galileo-programmets faser, på grundlag af de oplysninger, som Kommissionen forelægger det om de tjenester, som Galileo kan tilbyde, de indtægter, de kan medføre, og de nødvendige ledsageforanstaltninger

- det forhandler gennem en konkurrencebaseret udbudsprocedure med den private sektor en global aftale om finansieringen af udviklings- og driftsfasen, som fastlægger de ansvarsområder, roller og risici, der skal fordeles mellem den offentlige og den private sektor

4) at overvåge udførelsen af alle programmer, om nødvendigt med bistand fra en konsulent, og foretage de nødvendige tilpasninger i forhold til udviklingen i løbet af udviklingsfasen.

Artikel 3

Fællesforetagendet indgår en aftale med Den Europæiske Rumorganisation:

- hvori det pålægger den at gennemføre de nødvendige tiltag i udviklingsfasen med hensyn til systemets rumsegment og det dertil hørende jordsegment, idet det til det formål stiller de nødvendige midler, som det råder over til denne fase, til rådighed for organisationen. Det overdrages Den Europæiske Rumorganisation at forvalte disse midler i henhold til betingelserne i aftalen med fællesforetagendet og på grundlag af principperne om ikke-diskriminering, gennemsigtighed og rimelig fordeling af arbejdet under hensyntagen til programmets fællesskabskarakter. Der vil i denne forbindelse blive sigtet mod en passende deltagelse af små og mellemstore virksomheder

- hvorved Kommissionen gennem effektiv kontrol har ret til at sikre sig, at Det Europæiske Fællesskabs finansielle interesser beskyttes. Hvis Kommissionen eventuelt konstaterer uregelmæssigheder, forbeholder den sig ret til at nedsætte eller suspendere enhver senere udbetaling til fællesforetagendet. Ethvert nedsat eller suspenderet beløb skal svare til beløbet for de uregelmæssigheder, som Kommissionen rent faktisk har konstateret. Eventuelle tvister vil blive afgjort på grundlag af bestemmelserne i aftalen

- som fastsætter procedurerne for gennemførelsen af Galileo-programmet, og særligt de tiltag, som Den Europæiske Rumorganisation iværksætter vedrørende programmet, og som finansieres over midler, som ikke er afsat til fællesforetagendet.

Artikel 4

Med forbehold af artikel 3 kan fællesforetagendet efter indkaldelse af tilbud indgå en kontrakt om tjenesteydelser med virksomheder eller et virksomhedskonsortium, bl.a. med henblik på de i artikel 2, nr. 3), nævnte tiltag.

Fællesforetagendet skal sørge for, at det i denne kontrakt anføres, at Kommissionen på fællesforetagendets vegne har ret til at føre kontrol for at sikre sig, at Fællesskabets interesser beskyttes, og til i tilfælde af uregelmæssigheder at iværksætte sanktioner, der har afskrækkende virkning og står i et rimeligt forhold til situationen.

Artikel 5

Fællesforetagendet har status som juridisk person. I alle EF-medlemsstaterne er det omfattet af den mest vidtgående rets- og handleevne, som disse staters lovgivning tillægger juridiske personer. Det kan eksempelvis erhverve og afhænde fast ejendom og løsøre og optræde som part i retssager.

Artikel 6

Fællesforetagendet er ejer af alle materielle og immaterielle formuegenstande, som er skabt, eller som det har fået overdraget i forbindelse med gennemførelsen af udviklingsfasen af Galileo-programmet. I givet fald forbliver ejendomsretten til offentlig kryptering hos den offentlige myndighed, der har udviklet krypteringsmetoden.

Artikel 7

1. Fællesforetagendets organer er bestyrelsen, forretningsudvalget og direktøren.

2. Bestyrelsen kan anmode om udtalelse fra et rådgivende udvalg.

Artikel 8

1. Bestyrelsens sammensætning, stemmeret:

a) Bestyrelsen består af medlemmerne af fællesforetagendet.

b) Medmindre andet er anført i vedtægterne, træffes bestyrelsens beslutninger med simpelt flertal af de afgivne stemmer. Hvert medlem af fællesforetagendet råder over et antal stemmer i forhold til den andel af kapitalen, de har tegnet. Kommissionen og Den Europæiske Rumorganisation råder over samme antal stemmer og under alle omstændigheder over mindst 40 % af det samlede antal stemmer hver.

2. Bestyrelsens opgaver:

a) Bestyrelsen træffer de beslutninger, der er nødvendige for iværksættelsen af programmet, og fører tilsyn med gennemførelsen.

b) Bestyrelsen har bl.a. til opgave:

- at udnævne direktøren og godkende organisationsplanen

- at udpege medlemmerne af det rådgivende udvalg

- at vedtage de finansielle bestemmelser for fællesforetagendet i overensstemmelse med artikel 14, stk. 3

- i overensstemmelse med artikel 13 at godkende det årlige budget, herunder stillingsfortegnelsen, udviklingsplanen for programmets udviklingsfase og overslaget over programomkostningerne

- at godkende resultatopgørelsen og balancen

- at tage stilling til enhver form for erhvervelse, salg og belåning af fast ejendom og andre rettigheder over fast ejendom samt til enhver form for sikkerheds- eller kautionsstillelse, erhvervelse af andele i andre virksomheder eller institutioner samt ydelse eller optagelse af lån

- med et flertal på 75 % af de afgivne stemmer at godkende ethvert forslag, der medfører en væsentlig ændring i Galileo-programmets gennemførelse

- at vedtage de i artikel 16, stk. 2, nævnte årsrapporter om de fremskridt, der er gjort i programmet, og programmets finansielle situation

- at udøve sådanne beføjelser og udføre sådanne opgaver, herunder oprettelse af hjælpeorganer, som måtte være nødvendige med henblik på gennemførelsen af programmet

- at vedtage forretningsudvalgets mandat.

3. Bestyrelsens møder og forretningsorden:

a) Bestyrelsen afholder mindst to møder om året. Ekstraordinære møder afholdes enten efter anmodning fra en tredjedel af bestyrelsesmedlemmerne, som repræsenterer mindst 40 % af stemmerne, eller efter anmodning fra formanden eller direktøren. Møderne afholdes normalt i fællesforetagendets hovedsæde. Bestyrelsen vælger sin formand blandt sine medlemmer. Medmindre andet bestemmes i særlige tilfælde, deltager en repræsentant for forretningsudvalget samt direktøren i møderne.

b) Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 9

1. Forretningsudvalgets sammensætning og stemmeret:

a) Forretningsudvalget er sammensat af en repræsentant for Kommissionen, en repræsentant for Den Europæiske Rumorganisation og, når virksomheder er involveret, en repræsentant for de virksomheder, der er udpeget af bestyrelsen.

b) Direktøren og en repræsentant fra den medlemsstat, der har formandskabet for Rådet for Den Europæiske Union, deltager i forretningsudvalgets møder.

c) Forretningsudvalgets beslutninger træffes med enstemmighed, medmindre andet er fastsat i disse vedtægter.

2. Forretningsudvalgets opgaver:

a) Forretningsudvalget bistår bestyrelsen med udarbejdelsen af dens beslutninger.

b) Forretningsudvalget skal bl.a.:

- på grundlag af regelmæssige rapporter rådgive bestyrelsen og direktøren om de fremskridt, der er gjort i programmet

- fremsætte bemærkninger og henstillinger til bestyrelsen vedrørende overslaget over programomkostningerne og budgetforslaget, herunder den stillingsfortegnelse, som direktøren har udarbejdet

- i overensstemmelse med de regler for tildeling af kontrakter, som bestyrelsen opstiller, godkende udbudsprocedurerne og indgåelsen af kontrakter, uden at bestyrelsen kan påvirke gennemførelsen af de beslutninger, som forretningsudvalget træffer på området

- udføre de opgaver, som bestyrelsen pålægger det

- godkende frigørelsen af midler, jf. den aftale, der er indgået i overensstemmelse med artikel 3.

3. Forretningsudvalgets møder og forretningsorden:

a) Forretningsudvalget afholder møde mindst én gang om måneden. Møderne afholdes almindeligvis på fællesforetagendets hjemsted.

b) Forretningsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, som skal godkendes af bestyrelsen.

4. Behandling af dokumenter:

Forretningsudvalget vedtager regler for behandlingen af dokumenter med henblik på at forene sikkerhed, forretningshemmelighed og aktindsigt. Disse regler skal, hvor det er relevant, tage hensyn til de principper og begrænsninger, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter(3).

Artikel 10

1. Direktøren er den udøvende myndighed, der varetager den daglige ledelse af fællesforetagendet og repræsenterer det i retlig henseende. Direktøren udnævnes af bestyrelsen efter forslag fra Kommissionen. Direktøren udfører sine opgaver i fuld uafhængighed.

2. Direktøren leder gennemførelsen af programmet efter de retningslinjer, som bestyrelsen har opstillet, og er ansvarlig over for denne. Direktøren giver bestyrelsen, forretningsudvalget, det rådgivende udvalg og alle andre hjælpeorganer de oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres opgaver.

3. Direktøren skal bl.a.:

- organisere, lede og føre tilsyn med fællesforetagendets medarbejdere

- forelægge bestyrelsen forslag vedrørende organisationsplanen

- udarbejde og jævnligt ajourføre programudviklingsplanen og overslagene over programomkostningerne i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser og forelægge dem for bestyrelsen

- i overensstemmelse med de finansielle bestemmelser udarbejde forslaget til det årlige budget, herunder stillingsfortegnelsen, og forelægge det for bestyrelsen

- påse, at forpligtelserne over for Kommissionen overholdes i henhold til den aftale, der er indgået mellem denne og fællesforetagendet, særlig de bestemmelser, der giver repræsentanter for Kommissionen mulighed for af udføre en effektiv kontrol og for i tilfælde af uregelmæssigheder at iværksætte sanktioner, der har afskrækkende virkning og står i et rimeligt forhold til situationen

- forelægge bestyrelsen den årlige resultatopgørelse og balance

- forelægge bestyrelsen ethvert forslag, der medfører en væsentlig ændring i Galileo-programmets udformning

- være ansvarlig for sikkerheden og træffe alle nødvendige foranstaltninger til at imødekomme sikkerhedskravene

- udarbejde årsrapporten om de fremskridt, der er gjort i Galileo-programmet, og om dets finansielle situation samt eventuelle andre rapporter, som bestyrelsen måtte anmode om, og forelægge dem for denne.

Artikel 11

1. Personalerammen er fastsat i stillingsfortegnelsen, som skal anføres i det årlige budget.

2. Fællesforetagendets medarbejdere ansættes på midlertidige kontrakter, som bygger på den ordning, der gælder for de øvrige ansatte i De Europæiske Fællesskaber.

3. Fællesforetagendet afholder alle personaleudgifter.

4. Bestyrelsen fastsætter de nødvendige gennemførelsesbestemmelser.

Artikel 12

Alle fællesforetagendets indtægter skal anvendes til at fremme det formål, der er anført i artikel 2. Med forbehold af artikel 21, kan der ikke foretages udbetalinger til medlemmerne af fællesforetagendet i form af deling af fællesforetagendets eventuelle overskud i indtægterne i forhold til udgifterne.

Artikel 13

1. Regnskabsåret følger kalenderåret.

2. Direktøren skal inden den 31. marts hvert år forelægge medlemmerne et overslag over programomkostningerne, som er godkendt af bestyrelsen. Overslaget over programomkostningerne skal indeholde et overslag over de årlige udgifter for de følgende to år. I dette overslag skal de forventede indtægter og udgifter for det første af disse to år (foreløbigt budgetforslag) anføres så detaljeret, som det er nødvendigt af hensyn til hvert medlems interne budgetprocedure i forhold til dets finansielle bidrag til fællesforetagendet. Direktøren giver medlemmerne alle supplerende oplysninger, der er nødvendige med henblik herpå.

3. Medlemmerne meddeler straks direktøren deres bemærkninger til overslaget over programomkostningerne og i særdeleshed til overslaget over forventede indtægter og udgifter i det følgende år.

4. På grundlag af det godkendte overslag over programomkostningerne og under hensyntagen til de af medlemmerne fremsatte bemærkninger udarbejder direktøren budgetforslaget for det følgende år og forelægger det for bestyrelsen til vedtagelse med et flertal på 75 % af de afgivne stemmer inden den 30. september.

Artikel 14

1. Bestyrelsen vedtager de finansielle bestemmelser med et flertal på 75 % af de afgivne stemmer.

2. Formålet med de finansielle bestemmelser er at sikre en økonomisk og sund finansiel forvaltning af fællesforetagendet.

3. De finansielle bestemmelser skal navnlig indeholde principielle regler vedrørende:

- udformningen af og strukturen i overslaget over programomkostningerne og det årlige budget

- gennemførelsen af det årlige budget og den interne finanskontrol

- betalingsmåden for bidragene fra fællesforetagendets medlemmer

- regnskabsføringen og forelæggelsen af regnskaber og opgørelser over beholdninger og inventar samt udarbejdelsen og forelæggelsen af årsregnskabet

- udbudsproceduren, baseret på ikke-forskelsbehandling af de lande, der er medlemmer af fællesforetagendet, og projektets fællesskabskarakter, samt indgåelsen af og vilkårene for kontrakter og ordrer på fællesforetagendets vegne.

4. Gennemførelsesbestemmelserne, der giver Kommissionen mulighed for at sikre sig, at dens forpligtelser i henhold til artikel 274 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab overholdes, præciseres i en aftale mellem fællesforetagendet og Kommissionen.

Artikel 15

Senest to måneder efter hvert regnskabsårs afslutning forelægger direktøren resultatopgørelsen og balancen for det foregående år for De Europæiske Fællesskabers Revisionsret. Den af Revisionsretten foretagne revision skal være baseret på regnskaber og foretages på stedet. Direktøren forelægger bestyrelsen resultatopgørelsen og balancen til godkendelse med et flertal på 75 % af stemmerne sammen med Revisionsrettens beretning. Direktøren er berettiget og, hvis han anmodes herom af bestyrelsen, forpligtet til at fremsætte bemærkninger til beretningen. Revisionsretten fremsender sin beretning til fællesforetagendets medlemmer.

Artikel 16

1. Programudviklingsplanen skal specificere planen for udførelsen af alle programmets elementer. Den skal dække hele fællesforetagendets varighed og ajourføres regelmæssigt.

2. Årsrapporten skal vise de fremskridt, der er gjort i Galileo-programmet, specielt med hensyn til tidsplaner, omkostninger og gennemførelse af programmet.

Artikel 17

1. Fællesforetagendet har alene ansvaret for at opfylde sine forpligtelser.

2. For fællesforetagendets ansvar i kontraktforhold gælder de relevante kontraktretlige bestemmelser og den lovgivning, der finder anvendelse på den pågældende kontrakt.

3. Enhver udbetaling fra fællesforetagendet med henblik på at opfylde det i stk. 2 omhandlede ansvar og omkostningerne og udgifterne i forbindelse dermed betragtes som udgifter for fællesforetagendet.

4. Direktøren foreslår bestyrelsen enhver nødvendig forsikring, og fællesforetagendet tegner sådanne forsikringer, som bestyrelsen pålægger det at tegne.

Artikel 18

Fællesforetagendet sikrer beskyttelse af følsomme oplysninger, hvis uautoriserede videregivelse kunne skade de kontraherende parters interesser. Fællesforetagendet anvender de sikkerhedsprincipper og minimumsregler, som er iværksat ved Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001 om vedtagelse af Rådets sikkerhedsforskrifter(4).

Fællesforetagendet tager hensyn til de erfaringer, der er indhøstet af Galileo-sikkerhedsorganet. Det følger endvidere de regler, der er udstedt af det sikkerhedsorgan, der er nævnt i artikel 7 i forordning (EF) nr. 876/2000, i forbindelse med alle spørgsmål om sikkerhedssystemet.

Artikel 19

1. Fællesforetagendet er åbent for tiltrædelse af andre medlemmer end de i artikel 1, stk. 3, litra a), nævnte.

2. Anmodning om tiltrædelse stiles til direktøren, som videresender den til bestyrelsen. Bestyrelsen afgør, navnlig under hensyn til sikkerhedsaspekterne, om fællesforetagendet skal indlede forhandlinger med den pågældende ansøger vedrørende tiltrædelsesbetingelserne. I tilfælde af en positiv afgørelse forhandler fællesforetagendet tiltrædelsesbetingelserne og forelægger dem for bestyrelsen, som træffer afgørelse med flertal på 75 % af de afgivne stemmer.

3. Medlemsskabet af fællesforetagendet kan ikke overdrages til tredjemand uden forudgående og enstemmig godkendelse af bestyrelsen. En ikke-godkendt overdragelse medfører øjeblikkeligt bortfald af medlemsskabet af fællesforetagendet og ansvar for enhver skade, der måtte være påført fællesforetagendet.

Artikel 20

Fællesforetagendet oprettes for en periode af fire år fra tidspunktet for offentliggørelsen af disse vedtægter i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Alt efter hvilke fremskridt der gøres med hensyn til opfyldelsen af fællesforetagendets formål som defineret i artikel 2, kan denne periode forlænges ved ændring af disse vedtægter i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 23. Denne periode vil under alle omstændigheder blive forlænget, indtil forpligtelserne i henhold til den i artikel 3 nævnte aftale er opfyldt.

Artikel 21

Til at forestå afviklingen af fællesforetagendet udpeger bestyrelsen en eller flere likvidatorer, som følger de beslutninger, som bestyrelsen har vedtaget med et flertal på 75 % af de afgivne stemmer.

Artikel 22

Lovgivningen i den stat, hvor fællesforetagendet har hjemsted, finder anvendelse på alle områder, som ikke er omfattet af disse vedtægter.

Artikel 23

Ethvert medlem af fællesforetagendet kan forelægge bestyrelsen forslag til ændring af disse vedtægter.

Godkender bestyrelsen disse forslag med et flertal på 75 % af de afgivne stemmer, fremsætter Kommissionen forslag til Rådet om vedtagelse af ændringerne efter proceduren i artikel 172, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

(1) EFT L 138 af 28.5.2002, s. 1.

(2) EFT L 107 af 30.4.1996, s. 4.

(3) EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.

(4) EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.

Top