Help Print this page 

Document 32002R0509

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 509/2002 af 21. marts 2002 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter
  • No longer in force
OJ L 79, 22.3.2002, p. 15–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 035 P. 326 - 326
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 041 P. 157 - 157
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 041 P. 157 - 157

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/509/oj
Multilingual display
Text

32002R0509

Kommissionens forordning (EF) nr. 509/2002 af 21. marts 2002 om ændring af bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

EF-Tidende nr. L 079 af 22/03/2002 s. 0015 - 0015


Kommissionens forordning (EF) nr. 509/2002

af 21. marts 2002

om ændring af bilag II til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1255/1999 af 17. maj 1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter(1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1670/2000(2), særlig artikel 31, stk. 14, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I henhold til artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999 kan der ydes eksportrestitution til visse produkter henhørende under denne forordning, når de udføres i form af varer, som er opført i bilag II.

(2) Kommissionens forordning (EF) nr. 2031/2001 af 6. august 2001 om ændring af bilag I til Rådets forordning (EØF) nr. 2658/87 om told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif(3), har fastsat ændringer af den kombinerede nomenklatur for visse produkters vedkommende.

(3) Bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999 bør derfor tilpasses hertil.

(4) Ovennævnte tilpasninger bør anvendes fra samme tidspunkt som forordning (EF) nr. 2031/2001.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomitéen for Mælk og Mejeriprodukter -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II til forordning (EF) nr. 1255/1999 ændres linjen: ">TABELPOSITION>"

til linjerne: ">TABELPOSITION>"

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 21. marts 2002.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.

(2) EFT L 193 af 29.7.2000, s. 10.

(3) EFT L 279 af 23.10.2001, s. 1.

Top