Help Print this page 

Document 32002R0334

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 334/2002 af 18. februar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa
  • In force
OJ L 53, 23.2.2002, p. 7–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 191 - 192
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 190 - 191
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 206 - 207
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 206 - 207
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 003 P. 65 - 66

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/334/oj
Multilingual display
Text

32002R0334

Rådets forordning (EF) nr. 334/2002 af 18. februar 2002 om ændring af forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa

EF-Tidende nr. L 053 af 23/02/2002 s. 0007 - 0008


Rådets forordning (EF) nr. 334/2002

af 18. februar 2002

om ændring af forordning (EF) nr. 1683/95 om ensartet udformning af visa

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 62, nr. 2), litra b), punkt iii),

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 1683/95(3) indførtes en ensartet udformning af visa.

(2) Ifølge foranstaltning nr. 38 i handlingsplanen fra Wien, der blev vedtaget af Rådet (retlige og indre anliggender) den 3. december 1998, bør der lægges vægt på ny teknisk udvikling for at sikre - når det er hensigtsmæssigt - en endnu bedre sikkerhed for den ensartede udformning af visa.

(3) I henhold til konklusion 22 fra Det Europæiske Råd i Tampere den 15.-16. oktober 1999 bør den fælles aktive politik vedrørende visa og falske dokumenter videreudvikles.

(4) Indførelsen af et ensartet udformet visum er et væsentligt element i harmoniseringen af visumpolitikken.

(5) Det er nødvendigt at indføre bestemmelser om indførelse af fælles standarder for iværksættelsen af den ensartede visumudformning, navnlig for så vidt angår de tekniske standarder og fremgangsmåder, der skal anvendes ved udfyldelsen af blanketten.

(6) Anbringelsen af et integreret fotografi, der er fremstillet i overensstemmelse med høje sikkerhedsstandarder, er et første skridt på vejen mod anvendelsen af elementer, der giver større sikkerhed for, at der er forbindelse mellem indehaveren og visummet, hvilket i høj grad bidrager til at sikre, at det ensartet udformede visum også beskyttes mod svigagtig anvendelse. Der vil blive taget hensyn til de specifikationer, der er fastsat i dokument 9303 fra ICAO (Organisationen for International Civil Luftfart) om maskinlæsbare dokumenter.

(7) Fælles standarder for iværksættelsen af den ensartede udformning af visa er afgørende for, at man kan sikre et højt teknisk niveau og lette afsløringen af efterligninger eller forfalskninger af visummærkater.

(8) Beføjelserne til at vedtage disse fælles standarder bør tillægges det udvalg, der er nedsat ved artikel 6 i forordning (EF) nr. 1683/95, som bør tilpasses for at tage hensyn til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4).

(9) Forordning (EF) nr. 1683/95 bør derfor ændres.

(10) De foranstaltninger, der er omhandlet i denne forordning med henblik på at gøre den ensartede udformning af visa mere sikker, påvirker ikke reglerne for anerkendelse af rejsedokumenters gyldighed.

(11) Betingelserne for indrejse på medlemsstaternes område eller udstedelse af visa berører ikke de gældende regler for anerkendelse af rejsedokumenters gyldighed.

(12) For så vidt angår Republikken Island og Kongeriget Norge udgør denne forordning en udbygning af Schengen-reglerne, og den falder ind under artikel 1, litra B), i Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne(5).

(13) I medfør af artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, har Det Forenede Kongerige ved skrivelse af 4. december 2001 meddelt, at Det Forenede Kongerige ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne forordning.

(14) I medfør af artikel 1 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne forordning. Med forbehold af artikel 4 i nævnte protokol finder bestemmelserne i denne forordning derfor ikke anvendelse i Irland -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 1683/95 ændres således:

1) Artikel 2 affattes således: "Artikel 2

1. Yderligere tekniske specifikationer for den ensartede udformning af visa fastlægges efter proceduren i artikel 6, stk. 2, for så vidt angår:

a) yderligere sikkerhedselementer og -krav, herunder forbedrede standarder til nedbringelse af risikoen for efterligning og forfalskning

b) tekniske standarder og fremgangsmåder, der skal anvendes ved udfyldelsen af det ensartet udformede visum.

2. Mærkatens farver kan ændres efter proceduren i artikel 6, stk. 2."

2) Artikel 6 affattes således: "Artikel 6

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF(6).

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden."

3) I artikel 8 tilføjes følgende stykke: "Senest fem år efter vedtagelsen af de i artikel 2 nævnte foranstaltninger skal det integrerede fotografi, der er nævnt i punkt 2a i bilaget, figurere på visummærkaten."

4) I bilaget indsættes følgende punkt: "2a. På dette sted skal der indsættes et integreret fotografi, der er fremstillet i overensstemmelse med høje sikkerhedsstandarder."

Artikel 2

Første afsnit i bilag 8 vil i den endelige udgave af De Fælles Konsulære Instrukser og bilag 6 til den endelige udgave af Den Fælles Håndbog, således som de foreligger efter Schengen-Eksekutivkomitéens afgørelse af 28. april 1999(7) affattes således: "De tekniske og sikkerhedsmæssige karakteristika for modellerne til visummærkater er indeholdt i eller vedtages på grundlag af Rådets forordning (EF) nr. 1683/95 af 29. maj 1995 om ensartet udformning af visa(8), som ændret ved forordning (EF) nr. 334/2001(9)."

Artikel 3

Denne forordning berører ikke medlemsstaternes beføjelser til at anerkende stater og territoriale enheder samt de pas, rejse- og identitetsdokumenter, som udstedes af deres myndigheder.

Artikel 4

Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18. februar 2002.

På Rådets vegne

J. Piqué i Camps

Formand

(1) EFT C 180 E af 26.6.2001, s. 310.

(2) Udtalelse af 12.12.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT L 164 af 14.7.1995, s. 1.

(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5) EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31.

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7) EFT L 239 af 22.9.2000, s. 317.

(8) EFT L 164 af 14.7.1995, s. 1.

(9) EFT L 53 af 23.2.2002, s. 7.

Top