Help Print this page 

Document 32002D0463

Title and reference
2002/463/EF: Rådets beslutning af 13. juni 2002 om vedtagelse af et handlingsprogram for administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (ARGO-programmet)
  • No longer in force
OJ L 161, 19.6.2002, p. 11–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 006 P. 10 - 14

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/463/oj
Multilingual display
Text

32002D0463

2002/463/EF: Rådets beslutning af 13. juni 2002 om vedtagelse af et handlingsprogram for administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (ARGO-programmet)

EF-Tidende nr. L 161 af 19/06/2002 s. 0011 - 0015


Rådets beslutning

af 13. juni 2002

om vedtagelse af et handlingsprogram for administrativt samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (ARGO-programmet)

(2002/463/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 66,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg,

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Administrativt samarbejde mellem medlemsstaterne på de områder, der er omfattet af traktatens artikel 62 og 63, er en del af Fællesskabets målsætning om gradvis oprettelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

(2) Fælles aktion 98/244/RIA af 19. marts 1998 vedtaget af Rådet på grundlag af artikel K.3 i traktaten om Den Europæiske Union, vedrørende indførelse af et uddannelses-, udvekslings- og samarbejdsprogram om asyl, indvandring og passage af de ydre grænser (Odysseus-programmet)(3) er afsluttet, nu da de tildelte bevillinger i 2001 er opbrugt.

(3) Ansvaret for kontrollen ved EU's ydre grænser bliver så meget desto vigtigere, nu da der er planlagt en betydelig udvidelse af EU i den periode, hvor det administrative samarbejde på områderne ydre grænser, visum, asyl og indvandring (ARGO) bliver operationel. ARGO bør derfor blot ses som en beskeden forløber for mere omfattende aktiviteter på dette område.

(4) I overensstemmelse med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Tammerfors den 15. og 16. oktober 1999 har Kommissionen i sin meddelelse til Europa-Parlamentet og Rådet om den halvårlige ajourføring af resultattavlen vedrørende fremskridt hen imod oprettelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed i EF (første halvdel af 2001) fastlagt et ambitiøst lovgivningsprogram, der skal føre til et nyt sæt fællesskabsregler på området retlige og indre anliggender, som skal gennemføres af medlemsstaterne.

(5) Ensartethed i medlemsstaternes praksis, når de anvender fællesskabsretten, kan opnås ved at styrke samarbejdet mellem deres nationale myndigheder og mellem disse myndigheder og Kommissionen.

(6) De enkelte administrationer kan ikke på egen hånd nå sådanne resultater med individuelle foranstaltninger. En fællesskabsramme er derfor nødvendig for at øge den gensidige forståelse mellem de kompetente nationale myndigheder og forbedre den måde, hvorpå de gennemfører den relevante fællesskabsret, samt for at opstille de nødvendige prioriteringer for forvaltningssamarbejdet.

(7) Et højt og kvalitetsmæssigt ensartet uddannelsesniveau i hele Fællesskabet er afgørende for et vellykket udfald af dette handlingsprogram, idet man trækker på erfaringerne fra Odysseus-programmet.

(8) Gennemførelsen af et fællesskabshandlingsprogram udgør en af de mest effektive metoder til at nå disse mål og vil skabe et grundlag for Kommissionens vurdering af, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at oprette en fælles uddannelsesinstitution med henblik på at forbedre uddannelsen i fællesskabsret for medlemsstaternes tjenestemænd.

(9) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne beslutning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(4).

(10) Foranstaltningerne under dette program gennemføres, så de supplerer og koordineres med andre samarbejds- og uddannelsesforanstaltninger, der finansieres over Fællesskabets budget.

(11) I medfør af artikel 1 og 2 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i vedtagelsen af denne beslutning, som ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Danmark.

(12) I overensstemmelse med artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, har Det Forenede Kongerige ved skrivelse af 29. januar 2002 meddelt, at det ønsker at deltage i vedtagelsen og anvendelsen af denne beslutning.

(13) I overensstemmelse med artikel 1 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Irland ikke i vedtagelsen af denne beslutning. Bestemmelserne i denne beslutning gælder derfor ikke for Irland, jf. dog artikel 4 i den pågældende protokol.

(14) Uden at det i øvrigt berører budgetmyndighedens kompetence i henhold til traktaten, anføres der i denne beslutning for hele programmets varighed et finansielt referencegrundlag, jf. punkt 34 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(5) -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

KAPITEL I

INDLEDENDE BESTEMMELSER

Artikel 1

Indhold og varighed

Ved denne beslutning indføres der et fællesskabshandlingsprogram, benævnt "ARGO-programmet", der støtter og supplerer de foranstaltninger, som iværksættes af Fællesskabet og medlemsstaterne med henblik på gennemførelsen af den fællesskabsret, der er baseret på traktatens artikel 62, 63 og 66.

ARGO-programmet dækker perioden fra 1. januar 2002 til 31. december 2006.

Artikel 2

Definition

I denne beslutning forstås ved "nationale myndigheder" de administrative og retlige myndigheder i medlemsstaterne eller andre af disse myndigheder udpegede organer, som er ansvarlige for gennemførelsen af den fællesskabsret, der er baseret på traktatens artikel 62 og 63 samt traktatens artikel 66, for så vidt angår samarbejde mellem de nationale myndigheder på de områder, der falder ind under ovennævnte artikler 62 og 63.

Artikel 3

Generelle mål

ARGO-programmet skal bidrage til gennemførelsen af følgende mål:

a) at fremme samarbejdet mellem de nationale myndigheder ved gennemførelsen af fællesskabsregler med særlig vægt på en fælles anvendelse af ressourcerne og en samordnet og ensartet praksis

b) at fremme en ensartet anvendelse af fællesskabsretten med henblik på at harmonisere de beslutninger, der træffes af medlemsstaternes nationale myndigheder, og dermed undgå fejl, der kan være til skade for den gradvise oprettelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed

c) at forbedre de nationale myndigheders samlede effektivitet ved udførelsen af deres opgaver, når de gennemfører fællesskabsreglerne

d) at sikre, at der tages relevant hensyn til fællesskabsdimensionen i de nationale myndigheders organisation, sådan at gennemførelsen af fællesskabsreglerne fremmes

e) at tilskynde til gennemsigtighed i de foranstaltninger, der træffes af de nationale myndigheder ved at styrke forbindelserne mellem disse og relevante nationale og internationale statslige og ikke-statslige organisationer.

KAPITEL II

AKTIVITETER, DER OMFATTES AF ARGO-PROGRAMMET

Artikel 4

Aktiviteter på området ydre grænser

For at nå de mål, der er opstillet i artikel 3, støtter ARGO-programmet de aktiviteter, som medlemsstaterne udfører på området ydre grænser, og som tager sigte på:

a) at sikre, at medlemsstaterne foretager grænsekontrol i overensstemmelse med de fælles principper og gennemførelsesregler, der er fastsat i fællesskabsretten

b) at skabe et ensartet effektivt beskyttelses- og overvågningsniveau ved de ydre grænser

c) at styrke effektiviteten af kontrollen ved grænseovergangene og overvågningen mellem grænseovergangene.

Artikel 5

Aktiviteter på visumområdet

For at nå de mål, der er opstillet i artikel 3, støtter ARGO-programmet de aktiviteter, som medlemsstaterne udfører på visumområdet, og som tager sigte på:

a) at sikre, at medlemsstaterne udsteder visa i overensstemmelse med fælles principper og gennemførelsesbestemmelser, der er fastsat i fællesskabsretten

b) at fremme et ensartet kontrol- og sikkerhedsniveau ved udstedelse af visa

c) at fremme harmonisering af behandlingen af visumansøgninger og specielt støttedokumenter vedrørende rejsens formål, midler til underhold og logi

d) at fremme harmoniseringen af de undtagelser, som medlemsstaterne anvender på bestemte kategorier af visumansøgere, for at lette kontrollen ved de ydre grænser og den fri bevægelighed mellem medlemsstaterne

e) generelt at styrke det konsulære samarbejde mellem medlemsstaterne.

Artikel 6

Aktiviteter på asylområdet

For at nå de mål, der er opstillet i artikel 3, støtter ARGO-programmet de aktiviteter, som medlemsstaterne udfører på asylområdet, og som tager sigte på:

a) at fremme oprettelse og drift af et fælles europæisk asylsystem ved at støtte foranstaltninger og standarder, der fører til en fælles asylprocedure og en ensartet status for asylmodtagere, som er gyldig overalt i Fællesskabet

b) at lette afgørelsen af, hvilken stat der er ansvarlig for behandlingen af en asylansøgning

c) at støtte den indbyrdes tilnærmelse af reglerne for godkendelse af flygtningestatus og for, hvad denne status indebærer, suppleret med foranstaltninger til subsidiære beskyttelsesformer, som yder en passende status til enhver person med behov for en sådan beskyttelse

d) at styrke asylprocedurernes effektivitet og fairness og at øge konvergensen i beslutninger om asylansøgninger

e) at udvikle genbosættelses- og indrejsefaciliteter og regler for indrejsetilladelse i medlemsstaterne af humanitære grunde.

Artikel 7

Aktiviteter på indvandringsområdet

For at nå de mål, der er opstillet i artikel 3, støtter ARGO-programmet de aktiviteter, som medlemsstaterne udfører på indvandringsområdet, og som tager sigte på:

a) at sikre, at medlemsstaterne udsteder opholds- og arbejdstilladelser i overensstemmelse med de fælles principper og gennemførelsesbestemmelser, der er fastsat i fællesskabsretten

b) at fremme kendskabet til reglerne for opholds- og arbejdstilladelse for tredjelandsstatsborgere

c) at tilskynde til at undersøge virkningerne og opfattelsen af Fællesskabets indvandringspolitik i indvandrernes oprindelseslande

d) at sikre en virkningsfuld, effektiv og ensartet anvendelse af de relevante fælles regler og politikker i forbindelse med uregelmæssige indvandrerstrømme og ulovlig indvandring, samtidig med at der sikres en tilstrækkelig adgang til international beskyttelse

e) at forbedre samarbejdet om tilbagesendelse af statsborgere fra tredjelande og statsløse uden opholdstilladelse samt afviste asylansøgere, herunder transit gennem andre medlemsstater og tredjelande

f) at styrke bekæmpelsen af menneskesmuglingsnetværk og forebyggelsen af ulovlige indvandrerstrømme.

Artikel 8

Typer af foranstaltninger

Med henblik på at forfølge de mål, der er opstillet i artikel 3, og fremme de aktiviteter, der er anført i artikel 4, 5, 6 eller 7, støtter ARGO-programmet følgende typer foranstaltninger:

a) uddannelsesforanstaltninger, herunder særlig udarbejdelse af harmoniserede undervisningsplaner og uddannelsesprogrammer med en fælles kerne, der skal tilrettelægges af de nationale myndigheder, og supplerende foranstaltninger, der tager sigte på at gøre de nationale myndigheder modtagelige for de bedste arbejdsmetoder og -teknikker, der er udviklet i andre medlemsstater

b) udveksling af personale, idet det sikres, at det udstationerede personale deltager effektivt i arbejdet i de nationale værtsmyndigheder

c) foranstaltninger, der dels fremmer anvendelse af edb-behandling af sager og procedurer, herunder anvendelse af de mest moderne teknikker til elektronisk dataudveksling, dels indsamling, analyse, spredning og udnyttelse af oplysninger, idet der i videst muligt omfang anvendes informationsteknologi, bl.a. oprettelse af informationssteder og websteder

d) evaluering af virkningen af fælles regler og procedurer, som er baseret på traktatens artikel 62 og 63

e) foranstaltninger, der tjener til at fremme udviklingen af bedste praksis med henblik på at forbedre arbejdsmetoder og faciliteter, forenkle procedurer og afkorte frister

f) operationelle foranstaltninger, der kan omfatte oprettelse af fælles operative centre og af hold, der sammensættes af personale fra to eller flere medlemsstater

g) undersøgelser, forskning, konferencer og seminarer med deltagelse af personale fra medlemsstaterne og Kommissionen, og, hvis det er hensigtsmæssigt, personale fra de relevante nationale og internationale statslige og ikke-statslige organisationer

h) hørings- og samarbejdsmekanismer i forhold til de relevante nationale og internationale statslige og ikke-statslige organisationer

i) medlemsstaternes aktiviteter i tredjelande, særlig undersøgelsesdelegationer i oprindelses- og transitlande

j) bekæmpelse af dokumentforfalskning.

Artikel 9

Særlige foranstaltninger

ARGO-programmet kan ligeledes omfatte andre former for samarbejde mellem de nationale myndigheder på de politikområder, der omfattes af traktatens artikel 62 og 63, navnlig fælles operationer af hastende karakter og foranstaltninger med begrænset anvendelsesområde og varighed som følge af situationer, der kræver en omgående reaktion. Det årlige arbejdsprogram, der nævnes i artikel 12, fastsætter en ramme for finansieringen af disse særlige foranstaltninger, herunder mål og evalueringskriterier.

KAPITEL III

FINANSIELLE BESTEMMELSER, FORVALTNING OG OVERVÅGNING

Artikel 10

Støtteberettigelse

1. For at være berettiget til samfinansiering under ARGO-programmet skal de i artikel 8 omhandlede foranstaltninger, som foreslås af en medlemsstats nationale myndigheder:

a) involvere:

- mindst to andre medlemsstater, eller

- en anden medlemsstat og et kandidatland, når målet er at forberede dets tiltrædelse, eller

- en anden medlemsstat og et tredjeland, hvis formålet med den foreslåede foranstaltning fremmes

b) sigte på at fremme et af de generelle mål i artikel 3

c) implementere en af aktiviteterne på de politikområder, der er omhandlet i artikel 4, 5, 6 eller 7.

2. Deltagere fra nationale myndigheder i medlemsstater, der ikke er bundet af denne beslutning, kan tilknyttes de i artikel 8 omhandlede foranstaltninger.

3. Foranstaltninger, der foreslås af Kommissionen, skal fremme og lette det administrative samarbejde og forfølge de generelle mål i artikel 3, og støtte aktiviteter inden for de respektive politikområder, der er nævnt i artikel 4, 5, 6 eller 7.

Artikel 11

Finansiering

1. Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af ARGO-programmet er på 25 mio. EUR.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

3. Der afsættes en rimelig del af det årlige beløb til de i artikel 10, stk. 1, omhandlede foranstaltninger på den ene side og de i artikel 10, stk. 3, omhandlede foranstaltninger på den anden side.

4. Samfinansiering af en foranstaltning, der er omhandlet i artikel 10, stk. 1, under ARGO-programmet udelukker enhver anden finansiering under et andet program, der finansieres over De Europæiske Fællesskabers budget.

5. Finansieringsafgørelser vedrørende de i artikel 10, stk. 1, omhandlede foranstaltninger forudsætter aftaler om tilskud mellem Kommissionen og de nationale myndigheder, der foreslår foranstaltningerne. Finansieringsafgørelserne og de hermed forbundne kontrakter underkastes Kommissionens finanskontrol og Revisionsrettens revision.

6. Den finansielle støtte fra De Europæiske Fællesskabers budget til de i artikel 10, stk. 1, omhandlede foranstaltninger kan generelt ikke overstige 60 % af foranstaltningens omkostninger. Under ekstraordinære omstændigheder kan denne andel dog øges til 80 %.

Artikel 12

Gennemførelse

1. Kommissionen er ansvarlig for forvaltningen og gennemførelsen af ARGO-programmet i partnerskab med medlemsstaterne.

2. Kommissionen forvalter ARGO-programmet i overensstemmelse med finansforordningen.

3. Med henblik på ARGO-programmets gennemførelse og inden for rammerne af de generelle mål i artikel 3:

a) udarbejder Kommissionen et årligt arbejdsprogram, der omfatter særlige mål, tematiske prioriteter, en beskrivelse af de i artikel 10, stk. 3, omhandlede foranstaltninger, som Kommissionen agter at iværksætte, samt eventuelt en liste over andre foranstaltninger

b) evaluerer og udvælger Kommissionen foranstaltninger, der er foreslået af de nationale myndigheder.

4. Det årlige arbejdsprogram og de særlige foranstaltninger i henhold til artikel 9 samt de foranstaltninger, der foreslås af Kommissionen, vedtages i overensstemmelse med den i artikel 13, stk. 2, omhandlede procedure. Listen over udvalgte foranstaltninger vedtages i overensstemmelse med den i artikel 13, stk. 3, omhandlede procedure.

5. Kommissionen vurderer og udvælger foranstaltninger, der foreslås af de nationale myndigheder, på grundlag af følgende kriterier:

a) overensstemmelse med det årlige arbejdsprogram, de generelle mål i artikel 3 og aktiviteterne på de politikområder, der er omhandlet i artikel 4, 5, 6 eller 7

b) den foreslåede foranstaltnings europæiske dimension og/eller mulighederne for kandidatlandenes deltagelse

c) forenelighed med det arbejde, der iværksættes eller planlægges inden for rammerne af Fællesskabets politiske prioriteter på de områder, der omfattes af traktatens artikel 62 og 63

d) foranstaltningens muligheder for at supplere andre tidligere, nuværende eller fremtidige administrative samarbejdsprojekter

e) de nationale myndigheders evne til at gennemføre den foreslåede foranstaltning

f) den foreslåede foranstaltnings iboende kvalitet med hensyn til udformning, tilrettelæggelse, præsentation og forventede resultater

g) størrelsen af den støtte, der anmodes om under ARGO-programmet, og forholdet mellem støttebeløbet og de forventede resultater

h) virkningen af de forventede resultater på de generelle mål i artikel 3 og på aktiviteterne på de politikområder, der er omhandlet i artikel 4, 5, 6 eller 7.

KAPITEL IV

ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 13

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg, herefter benævnt "ARGO-udvalget".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til tre måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

4. ARGO-udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

5. Kommissionen kan indbyde repræsentanter for kandidatlandene til informationsmøder, der afholdes efter ARGO-udvalgets møder.

Artikel 14

Overvågning og evaluering

1. Kommissionen og medlemsstaterne overvåger og evaluerer løbende gennemførelsen af ARGO-programmet.

2. Kommissionen aflægger hvert år rapport til Europa-Parlamentet og Rådet om ARGO-programmets gennemførelse.

Rapporten skal indeholde en analyse af alle de fremskridt, der er gjort, og i relevant omfang ledsages af forslag til sikring af en ensartet anvendelse i medlemsstaterne af den fællesskabsret, der er baseret på traktatens artikel 62 og 63. Kommissionen fremlægger den første rapport senest den 31. december 2003 og den afsluttende rapport senest den 31. december 2007.

Artikel 15

Anvendelse

Denne beslutning anvendes fra datoen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 16

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne i overensstemmelse med traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. juni 2002.

På Rådets vegne

M. Rajoy Brey

Formand

(1) EFT C 25 E af 29.1.2002, s. 526.

(2) Udtalelse afgivet den 9.4.2002 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT L 99 af 31.3.1998, s. 2.

(4) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(5) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

Top