Help Print this page 

Document 32001R2587

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 2587/2001 af 19. december 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer
  • In force
OJ L 345, 29.12.2001, p. 13–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 034 P. 422 - 424
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 040 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 040 P. 156 - 158

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2587/oj
Multilingual display
Text

32001R2587

Rådets forordning (EF) nr. 2587/2001 af 19. december 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer

EF-Tidende nr. L 345 af 29/12/2001 s. 0013 - 0015


Rådets forordning (EF) nr. 2587/2001

af 19. december 2001

om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Efter ændringerne i told- og statistiknomenklaturen og den fælles toldtarif bør KN-koderne for de produkter, der er omfattet af den fælles markedsordning for bananer, ajourføres, og KN-koden for de produkter, som artikel 17 til 20 i forordning (EØF) nr. 404/93(4) gælder for, berigtiges.

(2) Med henblik på en bæredygtig udvikling i produktionsområderne bør medlemsstaterne i en afgrænset periode have mulighed for ikke at bevilge udligningsstøtte for produkter fra nye bananplantager. Denne mulighed skal desuden være betinget af en tilladelse fra Kommissionen.

(3) Der er etableret mange intense kontakter med både leverandørlandene og andre berørte parter for at løse de uoverensstemmelser, der er opstået som følge af den importordning, der blev fastsat ved forordning (EØF) nr. 404/93, og for at tage hensyn til konklusionerne fra det panel, der blev nedsat i forbindelse med Verdenshandelsorganisationens (WTO) ordning for bilæggelse af tvister.

(4) Ifølge artikel 18 i forordning (EØF) nr. 404/93 åbnes der for alle oprindelser et autonomt toldkontingent C på 850000 tons til en toldsats på 300 EUR/ton med en toldpræference på 300 EUR/ton for indførsel af bananer med oprindelse i AVS-landene parallelt med det toldkontingent A på 2200000 tons, der er konsolideret i WTO, og tillægstoldkontingentet B på 353000 tons. Mængderne for de forskellige kontingenter bør ændres for at udvide adgangen til bananer med oprindelse i tredjelande og samtidig sikre adgang til en særlig mængde bananer med oprindelse i AVS-lande.

(5) Som følge af ændringerne i landbrugsreglerne og i analogi med medfinansieringen af støtten til producentsammenslutninger som fastsat i artikel 14, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager(5) bør det fastsættes, at EF's tilskud til støtten til producentorganisationerne som fastsat i artikel 6 i forordning (EØF) nr. 404/93 finansieres af EUGFL, Garantisektionen, for producentorganisationer, der vil blive oprettet indtil den 31. december 2006. Da de pågældende områder henhører under mål 1, bør der for denne støtte fastsættes samme sats for EF-medfinansiering som for støtten i artikel 14, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2200/96 for mål 1-områder.

(6) Bestemmelserne om komitologi i forordning (EØF) nr. 404/93 bør tilpasses. De foranstaltninger, der er nødvendige for gennemførelsen af forordning (EØF) nr. 404/93, bør vedtages i medfør af Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(6) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EØF) nr. 404/93 foretages følgende ændringer:

1) Artikel 1 affattes således: "Artikel 1

1. Der indføres en fælles markedsordning for bananer.

2. Den fælles markedsordning gælder for følgende produkter:

>TABELPOSITION>

3. Produktionsåret strækker sig fra den 1. januar til den 31. december."

2) I artikel 12 tilføjes følgende stykke: "9. En medlemsstat kan få tilladelse til at indføre en midlertidig foranstaltning vedrørende udelukkelse fra udligningsstøtten for markedsførte produkter, der hidrører fra nye bananplantager plantet efter den 1. juni 2002, når der ifølge medlemsstaten er fare for den bæredygtige udvikling i produktionsområderne og især for miljøbevaringen, jordbeskyttelsen og landskabets karakteristika.

Den tilladelse, der er nævnt i første afsnit, gives af Kommissionen efter proceduren i artikel 27 på anmodning af den berørte medlemsstat."

3) Artikel 16, stk. 1, affattes således: "1. Nærværende artikel og artikel 17 til 20 gælder for indførsel af friske produkter henhørende under KN-kode 0803 00 19, indtil satsen i den fælles toldtarif for disse produkter træder i kraft, dog senest den 1. januar 2006, idet denne sats fastsættes efter proceduren i artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT)."

4) Artikel 18 affattes således: "Artikel 18

1. Hvert år åbnes der fra 1. januar følgende toldkontingenter:

a) et toldkontingent på 2200000 tons nettovægt, benævnt 'kontingent A'

b) et tillægstoldkontingent på 453000 tons nettovægt, benævnt 'kontingent B'

c) et autonomt toldkontingent på 750000 tons nettovægt, benævnt 'kontingent C'.

Toldkontingent A og B åbnes for indførsel af produkter med oprindelse i alle tredjelande.

Toldkontingent C åbnes for indførsel af produkter med oprindelse i AVS-lande.

Kommissionen kan på grundlag af en aftale med de medlemmer af Verdenshandelsorganisationen (WTO), som har en væsentlig interesse i at levere bananer, fordele kontingent A og kontingent B mellem leverandørlandene.

2. I forbindelse med kontingent A og B opkræves der en told på 75 EUR pr. ton for indførsel af bananer fra andre tredjelande end AVS-lande. Produkter med oprindelse i AVS-landene indføres toldfrit.

3. I forbindelse med toldkontingent C indføres produkterne toldfrit.

4. En toldpræference på 300 EUR pr. ton gælder for indførsel af produkter med oprindelse i AVS-lande.

5. De toldbeløb, der er fastsat i denne artikel, omregnes til national valuta ved hjælp af den kurs, der gælder for de pågældende produkter i forbindelse med den fælles toldtarif.

6. Toldkontingent B kan forhøjes, når efterspørgslen i Fællesskabet stiger, på grundlag af en prognose for produktion, forbrug, indførsler og udførsler.

Fastsættelsen af prognosen samt forhøjelsen af tillægstoldkontingentet sker efter proceduren i artikel 27.

7. Hvis forsyningen af fællesskabsmarkedet påvirkes af usædvanlige forhold, der influerer på vilkårene for produktion eller indførsel, træffer Kommissionen de fornødne særlige foranstaltninger efter proceduren i artikel 27.

I sådanne tilfælde kan toldkontingent B tilpasses på grundlag af den i stk. 6 nævnte prognose. De særlige foranstaltninger kan fravige de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 1. De skal sikre tredjelandene ligebehandling.

8. De mængder af bananer, der genudføres fra Fællesskabet, afskrives ikke på de tilsvarende toldkontingenter."

5) Artikel 25 affattes således: "Artikel 25

1. De i artikel 12 og 13 fastsatte foranstaltninger betragtes som interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, jf. artikel 1, stk. 2, litra b), i Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik(7).

2. Udgifterne i forbindelse med støtte, som medlemsstaterne yder i henhold til artikel 6, betragtes som interventioner til regulering af landbrugsmarkederne, jf. artikel 1, stk. 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1258/1999.

Disse udgifter er støtteberettiget for de producentorganisationer, der vil blive oprettet indtil den 31. december 2006.

Fællesskabet medfinansierer 75 % af de støtteberettigede offentlige udgifter.

3. De i artikel 10 fastsatte foranstaltninger medfinansieres af EUGFL, Udviklingssektionen.

4. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel og navnlig fastlæggelsen af de betingelser, der skal opfyldes, inden Fællesskabets medfinansiering kan udbetales, vedtages efter proceduren i artikel 27."

6) Artikel 26 udgår.

7) Artikel 27 affattes således: "Artikel 27

1. Kommissionen bistås af Forvaltningskomitéen for Bananer (i det følgende benævnt 'komitéen').

2. Når der henvises til denne artikel, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

Perioden i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til en måned.

3. Komitéen vedtager selv sin forretningsorden."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 1, nr. 4, anvendes fra den 1. januar 2002.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. december 2001.

På Rådets vegne

A. Neyts-Uyttebroeck

Formand

(1) EFT C 304 E af 30.10.2001, s. 331.

(2) Udtalelse af 12.12.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) Udtalelse af 28.11.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 216/2001 (EFT L 31 af 2.2.2001, s. 2).

(5) EFT L 297 af 21.11.1996, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 2911/2001 (EFT L 129 af 11.5.2001, s. 3).

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(7) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

Top