Help Print this page 

Document 32001R2415

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 2415/2001 af 10. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2666/2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur
  • No longer in force
OJ L 327, 12.12.2001, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 039 P. 125 - 126
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 025 P. 249 - 250
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 025 P. 249 - 250

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2415/oj
Multilingual display
Text

32001R2415

Rådets forordning (EF) nr. 2415/2001 af 10. december 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2666/2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

EF-Tidende nr. L 327 af 12/12/2001 s. 0003 - 0004


Rådets forordning (EF) nr. 2415/2001

af 10. december 2001

om ændring af forordning (EF) nr. 2666/2000 om bistand til Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kroatien, Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og af forordning (EF) nr. 2667/2000 om Det Europæiske Genopbygningsagentur

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det Europæiske Fællesskab har givet tilsagn om at yde finansiel bistand til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, herunder støtte til gennemførelsen af rammeaftalen af 13. august 2001.

(2) På grund af situationen i landet bør EF-bistanden ydes hurtigt og effektivt; dette sikres bedst ved, at bistanden gennemføres lokalt.

(3) Det Europæiske Genopbygningsagentur, i det følgende benævnt "agenturet", der blev oprettet ved forordning (EF) nr. 2667/2000(3), er i kraft af sin placering og omfattende erfaring velegnet til at gennemføre EF-bistanden.

(4) Forordning (EF) nr. 2666/2000(4) og nr. 2667/2000 bør derfor ændres, således at agenturets aktiviteter udvides til at omfatte Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.

(5) Kommissionen bør til agenturet kunne delegere gennemførelsen af EF-bistand, der ydes til Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien i medfør af andre instrumenter.

(6) Traktaten indeholder ingen anden hjemmel for vedtagelsen af denne forordning end artikel 308 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I artikel 4, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 2666/2000 ændres "Forbundsrepublikken Jugoslavien" til "Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien".

Artikel 2

Forordning (EF) nr. 2667/2000 ændres således:

1) Artikel 1 affattes således: "Artikel 1

1. Kommissionen kan til et agentur delegere:

i) gennemførelsen af EF-bistand, der ydes i henhold til artikel 1 i forordning (EF) nr. 2666/2000 til Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien

ii) gennemførelsen af EF-bistand til de pågældende lande, der er vedtaget af Kommissionen på grundlag af andre disponible instrumenter. Dette skal i givet fald ske i overensstemmelse med bestemmelserne i de relevante forordninger, og artikel 2, stk. 1, litra b) og c), artikel 2, stk. 2, 3 og 4, artikel 4 og artikel 5, stk. 1, litra a), b), c) og h), i nærværende forordning finder ikke anvendelse.

2. I dette øjemed oprettes Det Europæiske Genopbygningsagentur, i det følgende benævnt 'agenturet', med den opgave at gennemføre den i stk. 1 omtalte EF-bistand."

2) I artikel 2, stk. 1, litra b), ændres "Forbundsrepublikken Jugoslavien" til "Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien".

3) I artikel 4, stk. 10, ændres "Forbundsrepublikken Jugoslavien" til "Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien".

4) I artikel 7, stk. 3, første afsnit, ændres "Forbundsrepublikken Jugoslavien" til "Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien".

5) I artikel 7, stk. 3, andet afsnit, ændres "Forbundsrepublikken Jugoslavien" til "Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien".

6) I artikel 15 ændres "Forbundsrepublikken Jugoslavien" til "Forbundsrepublikken Jugoslavien og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien".

Artikel 3

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 10. december 2001.

På Rådets vegne

L. Michel

Formand

(1) EFT C 332 E af 27.11.2001, s. 338.

(2) Udtalelse af 29.11.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT L 306 af 7.12.2000, s. 7.

(4) EFT L 306 af 7.12.2000, s. 1.

Top