Help Print this page 

Document 32001R2252

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 2252/2001 af 20. november 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2222/2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)
  • In force
OJ L 304, 21.11.2001, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 309 - 310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2252/oj
Multilingual display
Text

32001R2252

Kommissionens forordning (EF) nr. 2252/2001 af 20. november 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2222/2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 304 af 21/11/2001 s. 0008 - 0009


Kommissionens forordning (EF) nr. 2252/2001

af 20. november 2001

om ændring af forordning (EF) nr. 2222/2000 om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden(1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 12, stk. 2, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 2, litra g), i forordning (EF) nr. 2222/2000(2) om finansielle gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 fastsætter, at den årlige finansieringsaftale i givet fald ændrer bestemmelserne i den flerårige finansieringsaftale. Der bør fastsættes mulighed for, at en årlig finansieringsaftale også i givet fald ændrer bestemmelserne, herunder forpligtelsesperioden, i en anden forudgående årlig finansieringsaftale.

(2) Artikel 7, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2222/2000 fastsætter, at Kommissionen anvender de bestemmelser om annullering af forpligtelser, der er fastsat i artikel 31, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999(3), som ændret ved forordning (EF) nr. 1447/2001(4), om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene. Da Kommissionen ikke i 2000 kunne træffe beslutning om overdragelse af forvaltningen til kontorer i ansøgerlandene, er det hensigtsmæssigt at forlænge fristen for annullering af forpligtelsen for 2000.

(3) Artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 2222/2000 begrænser støtteberettigelsen til udgifter afholdt af modtagerne fra datoen for Kommissionens beslutning om overdragelse af den finansielle forvaltning til det af ansøgerlandet udpegede kontor. For at systemet omhandlet i forordning (EF) nr. 1268/1999 kan indføres uden vanskeligheder, og de berørte parter kan drage behørig fordel af det, bør udgifter til forundersøgelser og tilsvarende undersøgelser vedrørende de udvalgte projekter og udgifter i forbindelse med teknisk bistand udelukkes fra denne bestemmelse.

(4) Ifølge artikel 11, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2222/2000 kan renteafkast af Sapard-eurokontoen kun nedsættes med afgifter af beskatningsmæssig art. For at sikre, at fællesskabsmidlerne fuldt ud anvendes til Sapard-mål, bør denne undtagelse imidlertid også bortfalde.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2222/2000 foretages følgende ændringer:

1. Artikel 2, litra g), affattes således: "g) den årlige finansieringsaftale er den aftale, der fastsætter den finansielle tildeling for det pågældende år på grundlag af bevillingerne på Fællesskabets budget, og som i givet fald supplerer og ændrer bestemmelserne i den flerårige finansieringsaftale eller en forudgående årlig finansieringsaftale."

2. I artikel 7, stk. 3, indsættes følgende afsnit: "Uanset første afsnit annullerer Kommissionen automatisk enhver del af forpligtelsen for år 2000, som ikke er opfyldt ved et acontobeløb, eller som Kommissionen ikke har fået forelagt nogen gyldig betalingsanmodning for, senest den 31. december 2003."

3. Artikel 9, stk. 1, andet led, affattes således: "- baseres på anmeldelser af udgifter, der er afholdt af modtageren. Sådanne anmeldelser omfatter kun projekter, der er udvalgt, og udgifter, der er betalt fra datoen for Kommissionens beslutning, jf. artikel 3, stk. 1, hvilket dog ikke gælder udgifter til forundersøgelser og tilsvarende undersøgelser vedrørende de udvalgte projekter og udgifter i forbindelse med teknisk bistand."

4. Artikel 11, stk. 3, affattes således: "3. Renteafkast af Sapard-eurokontoen anvendes kun til programmet. Et sådant afkast kan ikke nedsættes med nogen afgifter."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87.

(2) EFT L 253 af 7.10.2000, s. 5.

(3) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(4) EFT L 198 af 21.7.2001, s. 1.

Top