Help Print this page 

Document 32001R2251

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 2251/2001 af 20. november 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)
  • In force
OJ L 304, 21.11.2001, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 307 - 308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2251/oj
Multilingual display
Text

32001R2251

Kommissionens forordning (EF) nr. 2251/2001 af 20. november 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 304 af 21/11/2001 s. 0006 - 0007


Kommissionens forordning (EF) nr. 2251/2001

af 20. november 2001

om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden(1), særlig artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionens forordning (EF) nr. 2759/1999(2), som ændret ved forordning (EF) nr. 2356/2000(3), om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EF) nr. 1268/1999 fastsætter tilskuddet til producentorganisationer som en procentsats i forhold til den markedsførte produktion. Det er hensigtsmæssigt, at disse procentsatser kan udgøre et loft, inden for hvilket det faktiske beløb kan fastlægges, for at smidiggøre fastsættelsen af den støtte, der ydes til producentorganisationer.

(2) Artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 2759/1999 fastsætter den dato, på hvilken planen for udvikling af landdistrikter er forelagt Kommissionen, som starttidspunktet for udgifternes støtteberettigelse. For at sikre sammenhæng med de aftaler, der er indgået med ansøgerlandene, og ifølge hvilke kun udgifter, som er betalt af kontoret fra datoen for Kommissionens overdragelse af den finansielle forvaltning til dette, er støtteberettigede, bør denne bestemmelse ændres tilsvarende.

(3) Ifølge reglerne for ekstern bistand i instruktionshåndbogen "Kontrakter vedrørende tjenesteydelser, leverancer og bygge- og anlægsarbejder, der indgås i forbindelse med Fællesskabets samarbejde med tredjelande"(4), er det en forudsætning for investeringsstøtte, at alle tjenesteydelser, bygge- og anlægsarbejder, maskiner og leverancer har oprindelse i Fællesskabet eller ansøgerlandene. Den endelige modtager bør, hvis der anmodes herom, kunne godtgøre oprindelsen af ydelserne i medfør af bygge- og anlægskontrakter og tjenesteydelseskontrakter, der finansieres under dette instrument, på grundlag af ethvert antageligt bevismiddel.

(4) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsstrukturerne og Udviklingen af Landdistrikterne -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I forordning (EF) nr. 2759/1999 foretages følgende ændringer:

1. I artikel 6, stk. 4, affattes første sætning således: "4. Den i stk. 3 nævnte støtte fastlægges for hver producentorganisation på grundlag af den årligt markedsførte produktion og kan ikke overstige:"

2. I artikel 8, første afsnit af stk. 2, affattes således: "2. Kun udgifter betalt af kontoret fra datoen for Kommissionens beslutning om overdragelse af den finansielle forvaltning til dette eller fra den eller de deri anførte datoer er berettigede til fællesskabsstøtte. Et projekt er kun berettiget til fællesskabsstøtte, hvis alle tjenesteydelser, bygge- og anlægsarbejder, maskiner og leverancer har oprindelse i Fællesskabet eller ansøgerlandene; den endelige modtager skal, hvis der anmodes herom, kunne godtgøre oprindelsen af ydelserne i medfør af bygge- og anlægskontrakter eller tjenesteydelseskontrakter ved anvendelse af ethvert antageligt bevismiddel."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. november 2001.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87.

(2) EFT L 331 af 23.12.1999, s. 51.

(3) EFT L 272 af 25.10.2000, s. 13.

(4) SEK (1999) 1801/2.

Top