Help Print this page 

Document 32001R1726

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1726/2001 af 23. juli 2001 om ændring af artikel 21 i Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden
  • No longer in force
OJ L 234, 1.9.2001, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 038 P. 142 - 142

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1726/oj
Multilingual display
Text

32001R1726

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1726/2001 af 23. juli 2001 om ændring af artikel 21 i Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden

EF-Tidende nr. L 234 af 01/09/2001 s. 0010 - 0010


Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1726/2001

af 23. juli 2001

om ændring af artikel 21 i Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og om særlige aktioner til støtte for fødevaresikkerheden

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 179,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

efter proceduren i traktatens artikel 251(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Fællesskabet og dets medlemsstater deltager i visse internationale aftaler om fødevarehjælpspolitik og fødevarehjælpsforvaltning og i aktioner, der specielt tager sigte på at støtte fødevaresikkerheden, herunder den internationale konvention om fødevarehjælp af 1999.

(2) Nævnte konvention er blevet godkendt ved Rådets afgørelse 2000/421/EF af 13. juni 2000 om indgåelse af konventionen om fødevarehjælp af 1999 på Det Europæiske Fællesskabs vegne(3).

(3) Artikel 21 i Rådets forordning (EF) nr. 1292/96(4) bør tilpasses i overensstemmelse med artikel III og IV i nævnte konvention -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 21 i Rådets forordning (EF) nr. 1292/96 affattes således: "Artikel 21

1. Rådet, der træffer afgørelse med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen og efter høring af Europa-Parlamentet, fastsætter Fællesskabets andel af det samlede beløb for hjælp i tons hvedeækvivalent eller i værdi eller i en kombination af mængde og værdi i henhold til konventionen om fødevarehjælp som et samlet bidrag fra såvel Fællesskabet som medlemsstaterne.

2. Kommissionen varetager koordineringen mellem Fællesskabet og medlemsstaterne af leveringen af hjælpen i henhold til konventionen om fødevarehjælp, og den påser, at Fællesskabets og medlemsstaternes samlede bidrag mindst er lige så stort som den forpligtelse, der følger af nævnte konvention."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. juli 2001.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

A. Neyts-Uyttebroeck

Formand

(1) EFT C 154 E af 29.5.2001, s. 108.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 16.5.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 10. juli 2001.

(3) EFT L 163 af 4.7.2000, s. 37.

(4) EFT L 166 af 5.7.1996, s. 1.

Top