Help Print this page 

Document 32001R0458

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 458/2001 af 6. marts 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 for så vidt angår listen over produkter og teknologi med dobbelt anvendelse i forbindelse med udførsel
  • No longer in force
OJ L 65, 7.3.2001, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/458/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32001R0458

Rådets forordning (EF) nr. 458/2001 af 6. marts 2001 om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 for så vidt angår listen over produkter og teknologi med dobbelt anvendelse i forbindelse med udførsel

EF-Tidende nr. L 065 af 07/03/2001 s. 0019 - 0019


Rådets forordning (EF) nr. 458/2001

af 6. marts 2001

om ændring af forordning (EF) nr. 1334/2000 for så vidt angår listen over produkter og teknologi med dobbelt anvendelse i forbindelse med udførsel

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 133,

under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Produkter (og herunder programmel og teknologi) med dobbelt anvendelsesformål bør kontrolleres effektivt i forbindelse med udførsel fra Fællesskabet, jf. Rådets forordning (EF) nr. 1334/2000 af 22. juni 2000 om en fællesskabsordning for kontrol med udførslen af produkter og teknologi med dobbelt anvendelse(1).

(2) Med henblik på medlemsstaternes og Fællesskabets overholdelse af deres internationale forpligtelser indeholder bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2000 en fælles liste over produkter og varer med dobbelt anvendelsesformål, jf. samme forordnings artikel 3, som iværksætter de internationalt aftalte kontrolordninger på dette område, herunder Wassenaar-arrangementet, kontrolordningen for missilteknologi (Missile Technology Control Regime - MTCR), gruppen af leverandører af nukleart materiale (NSG), Australiensgruppen og konventionen om kemiske våben (CWC).

(3) Det er fastsat i artikel 11 i forordning (EF) nr. 1334/2000, at bilag I skal ajourføres i overensstemmelse med de relevante forpligtelser og tilsagn ligesom alle ændringer heraf, som hver medlemsstat har accepteret som deltager i de relevante internationale ikke-spredningsaftaler og eksportkontrolordninger eller ved ratificering af relevante internationale traktater.

(4) Den 1. december 2000 blev de stater, der deltager i Wassenaar-arrangementet, enige om en ændring af kontrolparametrene i kategori 3, 4 og 5 (2. del) i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2000. Disse ændringer indebærer en væsentlig liberalisering af kontrolparametrene, som bør gennemføres på fællesskabsplan inden for en rimelig frist, således at det bliver lettere at eksportere produkter, hvor det på multilateralt niveau skønnes, at der ikke længere er behov for eksportkontrol.

(5) Forordning (EF) nr. 1334/2000 bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Bilag I i forordning (EF) nr. 1334/2000 ændres således:

1) I kategori 3, "Elektronik", punkt 3A001.a.3.a, ændres "3500" til "6500".

2) I kategori 4, "Datamater", punkt 4A003.b, ændres "6500" til "28000".

3) I kategori 4, "Datamater", punkt 4A003.d, ændres "3000000" til "200000000".

4) I kategori 4, "Datamater", punkt 4A003.g, ændres "80 Mbyte/s" til "1,25 Gbyte/s".

5) I kategori 5 - 2. del "Informationssikkerhed", ændres note 3 således:

a) Litra d) slettes.

b) - Litra e) bliver til litra d)

- ordene "litra a)-d)" ændres til "litra a)-c)".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på femtedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 6. marts 2001.

På Rådets vegne

I. Thalén

Formand

(1) EFT L 159 af 30.6.2000, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 2889/2000 (EFT L 336 af 30.12.2000, s. 14).

Top