Help Print this page 

Document 32001R0216

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 216/2001 af 29. januar 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer
  • In force
OJ L 31, 2.2.2001, p. 2–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 031 P. 226 - 228
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 036 P. 29 - 31
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 036 P. 29 - 31

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/216/oj
Multilingual display
Text

32001R0216

Rådets forordning (EF) nr. 216/2001 af 29. januar 2001 om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer

EF-Tidende nr. L 031 af 02/02/2001 s. 0002 - 0004


Rådets forordning (EF) nr. 216/2001

af 29. januar 2001

om ændring af forordning (EØF) nr. 404/93 om den fælles markedsordning for bananer

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Der har været mange intense kontakter med både leverandørlandene og andre berørte parter for at løse de uoverensstemmelser, der er en følge af den importordning, som blev fastsat ved forordning (EØF) nr. 404/93(4), og for at tage hensyn til konklusionerne fra det panel, der er blevet nedsat inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationens (WTO) ordning for bilæggelse af tvister.

(2) En analyse af alle de løsningsmodeller, som Kommissionen har fremlagt, viser, at der gennem indførelsen på mellemlang sigt af en importordning baseret på anvendelsen af en passende toldsats og af en toldpræference for import med oprindelse i AVS-lande opnås de største garantier for dels at nå den fælles markedsordnings mål vedrørende Fællesskabets produktion og forbrugernes efterspørgsel, dels at de internationale handelsbestemmelser overholdes, og endelig forhindres det, at der opstår nye uoverensstemmelser.

(3) En sådan ordning bør imidlertid først indføres efter forhandlinger med Fællesskabets partnere efter WTO's procedurer, særlig artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT). Resultatet af disse forhandlinger skal forelægges Rådet til godkendelse, og Rådet skal ligeledes i overensstemmelse med traktatens bestemmelser fastsætte toldsatsen i den fælles toldtarif.

(4) Indtil denne ordning træder i kraft, bør Fællesskabets forsyninger komme fra flere toldkontingenter, der åbnes for indførsler med alle oprindelser, afpasset efter henstillingerne fra organet for bilæggelse af tvister. Der bør åbnes et første WTO-bundet toldkontingent på 2200000 tons til en sats på 75 EUR. Et andet toldkontingent bør svare til det tillægstoldkontingent på 353000 tons, der blev åbnet for at opfylde det stigende forbrugsbehov som følge af Fællesskabets udvidelse i 1995, med anvendelse af samme sats. For at sikre Fællesskabet tilfredsstillende forsyninger bør der åbnes et tredje, autonomt, toldkontingent på 850000 tons, ligeledes for alle oprindelser. Inden for rammerne af sidstnævnte kontingent bør der efter en passende procedure være mulighed for at nedsætte toldsatsen for at muliggøre en reel indførsel af bananer med oprindelse i tredjelande, der ikke er omfattet af den toldpræference, der indrømmes for bananer med oprindelse i AVS-landene.

(5) Under hensyn til de forpligtelser, der er indgået over for AVS-landene, og til, at det er nødvendigt at sikre passende konkurrencevilkår, bør anvendelse på import med oprindelse i disse lande af en toldpræference på 300 EUR pr. ton gøre det muligt at opretholde de pågældende handelsstrømme. Dette medfører specielt for denne import anvendelse af en nultold inden for rammerne af de tre toldkontingenter.

(6) Kommissionen bør bemyndiges til at indlede forhandlinger med de leverandørlande, som har en væsentlig interesse i at forsyne Fællesskabets marked, for at forsøge at nå frem til en forhandlingsløsning om fordelingen af de to første toldkontingenter. Det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen får beføjelse til at fastsætte bestemmelserne for forvaltningen af de toldkontingenter, der er fastsat i denne forordning.

(7) Der bør fastsættes bestemmelser, som gør det muligt at ændre størrelsen af tillægstoldkontingentet på 353000 tons, når en forsyningsprognose viser en stigning i Fællesskabets efterspørgsel. Der bør ligeledes indføres bestemmelser, som gør det muligt at vedtage passende specifikke foranstaltninger, der kan løse de ekstraordinære problemer, som måtte berøre forsyningen af fællesskabsmarkedet.

(8) Forordning (EØF) nr. 404/93 bør ændres i overensstemmelse hermed -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EØF) nr. 404/93 ændres således:

1) Artikel 16 til 20 affattes således:

"Artikel 16

1. Nærværende artikel og artikel 17-20 gælder for indførsel af friske bananer henhørende under KN-kode ex 0803 00 19, indtil satsen i den fælles toldtarif for disse produkter træder i kraft, dog senest den 1. januar 2006, idet denne sats fastsættes efter proceduren i artikel XXVIII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT).

2. Indtil den i stk. 1 omhandlede sats træder i kraft, gennemføres importen af de i stk. 1 nævnte friske produkter inden for rammerne af toldkontingenter, der åbnes i henhold til artikel 18.

Artikel 17

Indførsel af bananer til Fællesskabet kræver i fornødent omfang forelæggelse af en importlicens, der udstedes af medlemsstaterne til enhver part, der anmoder herom, uanset hvor i Fællesskabet den pågældende er etableret, med forbehold af de særlige bestemmelser, der er fastsat med henblik på gennemførelsen af artikel 18 og 19.

Importlicensen gælder i hele Fællesskabet. Medmindre der træffes undtagelsesbestemmelser efter proceduren i artikel 27, er licensudstedelsen betinget af, at der stilles sikkerhed for opfyldelsen af forpligtelserne til at gennemføre importen på de i denne forordning fastsatte betingelser inden for licensens gyldighedsperiode. Sikkerheden fortabes helt eller delvis, hvis transaktionen ikke eller kun delvis har fundet sted inden for nævnte frist, undtagen i tilfælde af force majeure.

Artikel 18

1. Hvert år åbnes der fra 1. januar følgende toldkontingenter:

a) et toldkontingent på 2200000 tons nettovægt, benævnt 'kontingent A'

b) et tillægstoldkontingent på 353000 tons nettovægt, benævnt 'kontingent B'

c) et autonomt toldkontingent på 850000 tons nettovægt, benævnt 'kontingent C'.

Disse toldkontingenter åbnes for indførsel af produkter med oprindelse i alle tredjelande.

Kommissionen kan på grundlag af en aftale med alle kontraherende parter i WTO, som har en væsentlig interesse i at levere bananer, fordele kontingent A og kontingent B mellem leverandørlandene.

2. Inden for rammerne af kontingent A og kontingent B opkræves der en told på 75 EUR pr. ton for indførsel.

3. Inden for rammerne af kontingent C opkræves der en told på 300 EUR pr. ton.

Kommissionen kan nedsætte toldsatsen i første afsnit i løbet af året, hvis dette viser sig nødvendigt for at sikre muligheden for reel indførsel af bananer med oprindelse i tredjelande, der ikke er omfattet af toldpræferencen i stk. 4.

Gennemførelsesbestemmelserne til nærværende stykke vedtages efter proceduren i artikel 27.

4. Der anvendes en toldpræference på 300 EUR pr. ton for indførsler med oprindelse i AVS-lande inden for rammerne af toldkontingenter samt uden for sidstnævnte.

5. De toldbeløb, der er fastsat i denne artikel, omregnes til national valuta ved hjælp af den kurs, der anvendes for de pågældende produkter i forbindelse med den fælles toldtarif.

6. Det tillægstoldkontingent, der er fastsat i stk. 1, litra b), kan forhøjes, når efterspørgslen i Fællesskabet stiger, på grundlag af en prognose for produktion, forbrug samt indførsler og udførsler.

Fastsættelsen af prognosen samt forhøjelsen af tillægstoldkontingentet sker efter proceduren i artikel 27.

7. Hvis det som følge af ekstraordinære problemer, der påvirker vilkårene for produktion og indførsel, viser sig nødvendigt af hensyn til forsyningen af fællesskabsmarkedet, kan Kommissionen træffe de fornødne særlige foranstaltninger efter proceduren i artikel 27.

I sådanne tilfælde kan tillægstoldkontingent B tilpasses på basis af den i stk. 6 nævnte prognose. De særlige foranstaltninger kan fravige de bestemmelser, der er vedtaget i henhold til artikel 19, stk. 1. De skal sikre, at tredjelandene ikke behandles forskelligt.

8. De mængder af bananer, der genudføres fra Fællesskabet, afskrives ikke på de tilsvarende toldkontingenter.

Artikel 19

1. Toldkontingenterne kan forvaltes efter en metode, der er baseret på hensyntagen til de traditionelle samhandelsstrømme (metoden med 'traditionelle importører over for nytilkomne'), og/eller andre metoder.

2. Hvis det er hensigtsmæssigt, skal den anvendte forvaltningsmetode tage hensyn kravet om opretholdelse af forsyningsligevægten på Fællesskabets marked.

Artikel 20

Kommissionen vedtager gennemførelsesbestemmelserne til dette afsnit efter proceduren i artikel 27. De omfatter bl.a. følgende:

a) forvaltningsbestemmelser for de i artikel 18 nævnte toldkontingenter

b) om nødvendigt bestemmelser, der garanterer produktets art og oprindelse

c) foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre overholdelsen af de forpligtelser, der følger af de aftaler, Fællesskabet har indgået i overensstemmelse med traktatens artikel 300."

2) I artikel 29 affattes syvende led således:

"- den mængde EF-bananer, AVS-bananer samt andre tredjelandsbananer, der markedsføres på deres område."

3) Bilaget udgår.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. april 2001. Kommissionen kan dog efter proceduren i artikel 27 udskyde denne dato til senest den 1. juli 2001, hvis dette viser sig nødvendigt med henblik på gennemførelsen af de ændringer, der er foretaget med hensyn til forvaltningen af toldkontingentordningen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2001.

På Rådets vegne

M. Winberg

Formand

(1) EFT C 177 E af 27.6.2000, s. 28.

(2) Udtalelse af 13.12.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT C 140 af 18.5.2000, s. 6.

(4) EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1257/1999 (EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80).

Top