Help Print this page 

Document 32001D0903

Title and reference
2001/903/EF: Rådets afgørelse af 3. december 2001 om Det Europæiske Handicapår 2003
  • In force
OJ L 335, 19.12.2001, p. 15–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/903/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32001D0903

2001/903/EF: Rådets afgørelse af 3. december 2001 om Det Europæiske Handicapår 2003

EF-Tidende nr. L 335 af 19/12/2001 s. 0015 - 0020


Rådets afgørelse

af 3. december 2001

om Det Europæiske Handicapår 2003

(2001/903/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 13,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Et højt beskæftigelsesniveau, et højt socialt beskyttelsesniveau samt højnelse af levestandarden og livskvaliteten i medlemsstaterne er blandt Det Europæiske Fællesskabs mål.

(2) I fællesskabspagten om arbejdstagernes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige og sociale rettigheder erkendes det, at der er behov for relevante foranstaltninger til social og økonomisk integration af mennesker med handicap.

(3) I resolution vedtaget af Rådet og undervisningsministrene, forsamlet i Rådet den 31. maj 1990, vedrørende integration af handicappede børn og unge i almindelige uddannelsessystemer, understreges det, at medlemsstaterne har besluttet, at de, hvor det er nødvendigt, vil intensivere deres bestræbelser på at integrere handicappede elever og studerende i det almindelige uddannelsessystem.

(4) I resolution vedtaget af Rådet og af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 20. december 1996, om lige muligheder for mennesker med handicap(5) og i Rådets resolution af 17. juni 1999 om lige beskæftigelsesmuligheder for mennesker med handicap(6) bekræftes handicappedes ret til lige adgang til sociale og økonomiske muligheder som en grundlæggende menneskeret.

(5) I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Lissabon den 23. og 24. marts 2000 opfordres medlemsstaterne til i højere grad at tage social udstødelse i betragtning i deres politikker for beskæftigelse, uddannelse og erhvervsuddannelse, sundhed og boliger og til at fastlægge prioriterede foranstaltninger over for særlige målgrupper, f.eks. mennesker med handicap.

(6) I den europæiske social- og arbejdsmarkedspolitiske dagsorden, der blev godkendt på Det Europæiske Råds møde i Nice den 7.-9. december 2000(7), hedder det, at Den Europæiske Union skal udvikle alle foranstaltninger til sikring af en bedre integration af handicappede på alle områder af samfundslivet, ikke mindst i forbindelse med Det Europæiske Handicapår 2003.

(7) I 2003 er det ti år siden, at De Forenede Nationers Generalforsamling vedtog standardreglerne om lige muligheder for handicappede, som har muliggjort store fremskridt i en tilgang til handicapspørgsmål, der er i overensstemmelse med menneskerettighedsprincipperne.

(8) Denne afgørelse respekterer de grundlæggende rettigheder og overholder de principper, der navnlig er anerkendt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder(8). Man søger i denne afgørelse især at fremme anvendelsen af principperne om ikke-diskriminering og integration af mennesker med handicap.

(9) Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget har alle kraftigt opfordret til, at Fællesskabet intensiverer sit bidrag til indsatsen i medlemsstaterne for at fremme lige muligheder for mennesker med handicap med henblik på deres integration i samfundet.

(10) Kommissionen vedtog den 10. maj 2000 en meddelelse med titlen "På vej mod et Europa uden barrierer for handicappede", hvori den forpligter sig til at udforme og støtte en omfattende og samlet strategi med henblik på at overvinde hindringer af samfundsmæssig, arkitektonisk og designmæssig art, som skaber unødvendige begrænsninger for handicappedes muligheder for at deltage i samfunds- og arbejdslivet og i det økonomiske liv. Europa-Parlamentet vedtog en tilsvarende beslutning med enstemmighed.

(11) De generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv, der er fastlagt i Rådets direktiv 2000/78/EF(9), og det EF-handlingsprogram, der blev iværksat med Rådets afgørelse 2000/750/EF(10), og som skal støtte og supplere indsatsen på EF-plan og i medlemsstaterne, tager sigte på at ændre praksis og holdninger ved en aktivering af de berørte aktører og fremme af udveksling af oplysninger og god praksis.

(12) Arbejdsmarkedets udelukkelse af handicappede hænger uløseligt sammen med adfærdsmæssige barrierer og manglende oplysning om handicap. Det er derfor nødvendigt at forbedre samfundets forståelse for handicappedes rettigheder, behov og potentiale, og alle berørte parter skal sammen gøre en indsats for at udbygge og forbedre informationsstrømmen og udvekslingen af god praksis.

(13) Øget forståelse forudsætter primært en effektiv indsats på medlemsstatsplan. Indsatsen bør suppleres med en samordnet indsats på europæisk plan, og Det Europæiske År vil kunne fungere som en katalysator ved at skabe forståelse og ekstra impulser.

(14) Der er behov for sammenhæng og komplementaritet med andre EF-foranstaltninger, navnlig i indsatsen for at bekæmpe forskelsbehandling og social udstødelse og for at fremme de personlige rettigheder, uddannelse og ligestilling mellem kønnene.

(15) Ifølge fælleserklæringen fra 20. juli 2000 afgiver budgetmyndigheden udtalelse om, hvorvidt nye forslag med budgetmæssige følger er forenelige med den finansielle ramme, uden at der sker en indskrænkning af de eksisterende politikker.

(16) Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) giver mulighed for øget samarbejde på det sociale og arbejdsmarkedsmæssige område mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og de lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFTA/EØS), på den anden side. Kandidatlandene i Central- og Østeuropa bør have mulighed for at deltage i programmet i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i Europaaftalerne, i tillægsprotokollerne hertil og i de afgørelser, der er truffet af de respektive associeringsråd, for Cypern, Malta og Tyrkiet gennem finansiering med tillægsbevillinger i henhold til procedurer, der fastlægges sammen med disse lande.

(17) Der indføjes i denne afgørelse et finansielt referencegrundlag som omhandlet i punkt 34 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(11), uden at dette berører budgetmyndighendens beføjelser i henhold til traktaten.

(18) Målene for denne retsakt, nemlig at skabe forståelse på EU-plan for handicappedes rettigheder, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, bl.a. på grund af behovet for multilaterale partnerskaber, tværnational udveksling af informationer og EU-dækkende formidling af god praksis, og kan derfor bedre gennemføres på fællesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne afgørelse ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(19) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse fastsættes i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen(12) -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Proklamering af Det Europæiske Handicapår

Året 2003 gøres til Det Europæiske Handicapår.

Artikel 2

Mål

Målene for Det Europæiske Handicapår er:

a) at skabe forståelse for handicappedes ret til beskyttelse mod forskelsbehandling og til fuldt ud og på lige fod med andre at nyde deres rettigheder

b) at tilskynde til overvejelser og debat om, hvilke foranstaltninger der er nødvendige for at fremme lige muligheder for handicappede i Europa

c) at fremme udveksling af erfaringer om god praksis og effektive strategier, som er udformet på lokalt, nationalt og europæisk plan

d) at styrke samarbejdet mellem alle aktører, navnlig regeringerne, arbejdsmarkedets parter, ngo'er, de sociale tjenester, den private sektor, den frivillige sektor, grupper af frivilligt arbejdende, de handicappede og deres familier

e) at forbedre kommunikationen vedrørende handicap og fremme en positiv fremstilling af mennesker med handicap

f) at skabe forståelse for, at de handicappede er en heterogen gruppe, og at der findes mange former for handicap

g) at skabe forståelse for, i hvor mange henseender handicappede diskrimineres.

h) at lægge særlig vægt på at øge forståelsen for handicappede børns og unges ret til ligestilling på undervisningsområdet og derfor tilgodese og støtte deres fulde integration i samfundet og fremme udviklingen af et europæisk samarbejde mellem fagfolk inden for undervisning af handicappede børn og unge med henblik på at forbedre integrationen af skoleelever og studerende med særlige behov i de almindelige eller specialiserede uddannelsesinstitutioner samt i de nationale og europæiske udvekslingsprogrammer.

Artikel 3

Foranstaltningernes indhold

1. Foranstaltninger med henblik på at nå de i artikel 2 opstillede mål kan navnlig omfatte udformning af eller støtte til følgende:

a) møder og arrangementer

b) oplysnings- og pr-kampagner overalt i Den Europæiske Unions medlemsstater

c) samarbejde med medierne

d) undersøgelser og rapporter på fællesskabsplan.

2. Foranstaltningerne i stk. 1 er beskrevet nærmere i bilaget.

Artikel 4

Gennemførelse på fællesskabsplan

Kommissionen sørger for iværksættelsen af de EF-foranstaltninger, der er omfattet af denne afgørelse i overensstemmelse med bilaget.

Kommissionen udveksler regelmæssigt synspunkter med handicaprepræsentanter på EF-plan om udformningen, gennemførelsen og opfølgningen af Det Europæiske Handicapår. I det øjemed stiller Kommissionen de relevante oplysninger til rådighed for disse repræsentanter. Kommissionen underretter det udvalg, der nedsættes i henhold til artikel 6, stk. 1, om de pågældende parters synspunkter.

Artikel 5

Samarbejde og gennemførelse på nationalt plan

1. Hver medlemsstat har ansvaret for koordineringen og gennemførelsen på nationalt plan af de foranstaltninger, der er omhandlet i denne afgørelse, bl.a. projektudvælgelsen som beskrevet i bilagets del B.

Med henblik herpå opretter eller udpeger hver medlemsstat et nationalt koordineringsorgan eller et tilsvarende organ, som står for tilrettelæggelsen af medlemsstatens deltagelse i Det Europæiske Handicapår. Organet sikrer sig, at det er repræsentativt i forhold til handicaporganisationer og andre relevante aktører.

2. De nødvendige foranstaltninger til fastsættelse af globaltilskud til medlemsstaterne som støtte til foranstaltninger på nationalt, regionalt og lokalt niveau fastlægges efter proceduren i artikel 6, stk. 2. Globaltilskuddene tildeles kun offentligretlige organer eller organer, der udfører public service-opgaver, som medlemsstaterne står inde for.

3. Proceduren for anvendelsen af globaltilskud aftales ved en overenskomst mellem Kommissionen og den pågældende medlemsstat.

Proceduren skal navnlig fastlægge nærmere retningslinjer for følgende i overensstemmelse med finansforordningen af 21. december 1977 vedrørende for De Europæiske Fællesskabers almindelige budget(13):

a) de foranstaltninger, der skal gennemføres

b) kriterierne for udvælgelse af støttemodtagere

c) støttevilkår og -satser

d) ordningerne for overvågning, evaluering og finansiel kontrol af globaltilskuddet.

Artikel 6

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

3. Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 7

Finansielle bestemmelser

1. Foranstaltninger af EF-dækkende karakter, jf. bilagets del A, kan støttes med op til 80 % eller give anledning til indkøbskontrakter, der finansieres over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

2. Foranstaltninger af lokal, regional eller national karakter, eventuelt med en tværnational dimension, jf. bilagets del B, kan samfinansieres over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget med op til 50 % af de samlede omkostninger.

Artikel 8

Ansøgnings- og udvælgelsesprocedure

1. Afgørelser om finansiering og samfinansiering af de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 7, træffes i overensstemmelse med rådgivningsproceduren i artikel 6, stk. 2. Kommissionen sørger for en ligelig fordeling af ressourcerne mellem de forskellige aktivitetsområder.

2. Ansøgninger om økonomisk støtte til foranstaltninger i henhold til artikel 7, stk. 2, indgives til medlemsstaterne. På basis af udtalelsen fra de nationale koordineringsorganer udvælger medlemsstaterne støttemodtagerne og fordeler den økonomiske støtte blandt de udvalgte ansøgere i overensstemmelse med de procedurer, der fastsættes i henhold til artikel 5, stk. 3.

Artikel 9

Sammenhæng og komplementaritet

Kommissionen sørger i samarbejde med medlemsstaterne for sammenhæng mellem de foranstaltninger, der er omfattet af denne afgørelse, og andre fællesskabsaktioner og -initiativer.

Kommissionen påser ligeledes, at der gøres den nødvendige indsats for, at handicappede kan deltage ligeligt i fællesskabsinitiativer og -programmer.

Den sikrer endvidere størst mulig komplementaritet mellem Det Europæiske Handicapår og andre eksisterende initiativer og ressourcer på EU-plan og på nationalt og regionalt plan, der kan bidrage til realiseringen af målene for Det Europæiske Handicapår.

Artikel 10

Deltagelse af EFTA/EØS-landene, de associerede lande i Central- og Østeuropa, Cypern, Malta og Tyrkiet

Følgende lande kan deltage i Det Europæiske Handicapår:

a) EFTA/EØS-landene i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i EØS-aftalen

b) kandidatlandene i Central- og Østeuropa i overensstemmelse med betingelserne i Europaaftalerne, i tillægsprotokollerne hertil og i de afgørelser, der er truffet af de respektive associeringsråd

c) Cypern, Malta og Tyrkiet, idet disses deltagelse finansieres på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes efter procedurer, der aftales med de enkelte lande.

Artikel 11

Budget

1. Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af denne afgørelse er på 12 mio. EUR.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for de finansielle overslag.

3. Aktioner til forberedelse af iværksættelsen af Det Europæiske Handicapår kan finansieres fra den 1. januar 2002.

Artikel 12

Internationalt samarbejde

Kommissionen kan inden for rammerne af denne afgørelse samarbejde med relevante internationale organisationer.

Artikel 13

Tilsyn og evaluering

Kommissionen forelægger senest den 31. december 2004 Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en rapport om gennemførelsen, resultaterne og den samlede evaluering af de foranstaltninger, der er omhandlet i denne afgørelse, herunder en evaluering af disse foranstaltningers virkning på længere sigt. Kommissionen sørger for, at denne rapport udarbejdes i handicapvenlige former.

Artikel 14

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den træder i kraft på dagen for offentliggørelsen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2001.

På Rådets vegne

F. Vandenbroucke

Formand

(1) EFT C 240 E af 28.8.2001, s. 160.

(2) Udtalelse afgivet den 15. november 2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) Udtalelse afgivet den 17. oktober 2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) Udtalelse afgivet den 15. november 2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(5) EFT C 12 af 13.1.1997, s. 1.

(6) EFT C 186 af 2.7.1999, s. 3.

(7) EFT C 157 af 30.5.2001, s. 4.

(8) EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.

(9) EFT L 303 af 2.12.2000, s. 16.

(10) EFT L 303 af 2.12.2000, s. 23.

(11) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

(12) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

(13) EFT L 356 af 31.12.1977, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 762/2001 (EFT L 111 af 20.4.2001, s. 1).

BILAG

ARTEN AF DE FORANSTALTNINGER, DER ER OMHANDLET I ARTIKEL 3

A. Indsats på fællesskabsplan

1. Møder og arrangementer:

a) møder på fællesskabsplan

b) arrangementer for at øge forståelsen for handicappedes rettigheder, herunder arrangementer for at markere Det Europæiske Handicapårs indledning og afslutning.

2. Oplysnings- og pr-kampagner, der omfatter følgende:

a) udformning af et logo og et eller flere slogans for Det Europæiske Handicapår, der skal anvendes i forbindelse med alle aktiviteter med tilknytning til handicapåret

b) en oplysningskampagne på fællesskabsplan

c) udarbejdelse af værktøjer og hjælpemidler, der er tilgængelige for handicappede overalt i Fællesskabet

d) relevante initiativer fra europæiske ngo'er, der arbejder til fordel for handicappede, med henblik på at formidle oplysninger om handicapåret, der navnlig er udformet for at imødekomme behov hos personer med særlige handicap eller hos multihandicappede og/eller hos handicappede, der er udsat for flere forskellige former for diskrimination

e) afholdelse af konkurrencer på europæisk plan med fokus på resultater og erfaringer i forbindelse med Det Europæiske Handicapårs temaer.

Kommissionen sørger for, at handicaporganisationerne inddrages i udarbejdelsen af de meddelelser og billeder, der udvikles under oplysningskampagnen.

3. Andre aktioner:

Samarbejde med medierne, der skal være med som partnere i formidlingen af kendskabet til Det Europæiske Handicapår, i anvendelsen af nye redskaber, der giver lettere adgang til informationen (f.eks. tekstning for hørehæmmede og billedbeskrivelse for synshandicappede) og om muligt i andre programmer samt i en forbedring af kommunikationen om handicappede.

Undersøgelser og rapporter på fællesskabsplan, f.eks. vedrørende en række spørgsmål, der skal give mulighed for at vurdere virkningen af Det Europæiske Handicapår, og som skal indgå i en Eurobarometer-undersøgelse, og en evalueringsrapport om Det Europæiske Handicapårs effektivitet og virkning. Denne undersøgelse skal også evaluere den indsats, der gøres for at integrere disse personer i Fællesskabet, navnlig gennem programmer, der tager sigte på at fremme en selvstændig og uafhængig livsførelse.

4. Finansieringen kan antage følgende former:

- direkte køb af varer og tjenesteydelser, især inden for kommunikation, via åbne og/eller begrænsede udbud

- direkte køb af konsulentbistand via åbne og/eller begrænsede udbud

- økonomisk støtte til dækning af udgifter til særlige arrangementer på europæisk plan for at fokusere på Det Europæiske Handicapår og øge forståelsen herfor; denne støtte må højst udgøre 80 %.

B. Indsats på nationalt plan

Aktioner på lokalt, regionalt, nationalt og tværnationalt plan kan alt efter deres art og indhold finansieres over Fællesskabets budget med op til 50 % af omkostningerne. Disse aktioner kan bl.a. vedrøre:

1) Arrangementer vedrørende Det Europæiske Handicapårs mål, herunder et åbningsarrangement

2) Oplysningskampagner og formidling af eksempler på god praksis ud over de aktioner, der er beskrevet i del A, punkt 2

3) Uddeling af priser og afholdelse af konkurrencer

4) Undersøgelser og rapporter ud over dem der er omtalt under del A, punkt 3.

C. Aktioner, hvortil der ikke ydes finansiel støtte over Fællesskabets budget

Fællesskabet vil tilbyde moralsk støtte, herunder en skriftlig tilladelse til at anvende logoet og andet materiale med tilknytning til Det Europæiske Handicapår, til initiativer iværksat af offentlige eller private organisationer, såfremt disse organisationer i tilstrækkelig grad kan godtgøre over for Kommissionen, at de pågældende initiativer allerede er eller vil blive indledt i 2003, og at de kan forventes at bidrage væsentligt til realiseringen af et eller flere af Det Europæiske Handicapårs mål.

I forbindelse med gennemførelsen af denne afgørelse kan Kommissionen til gensidig fordel for Kommissionen og støttemodtagerne gøre brug af teknisk og/eller administrativ bistand i forbindelse med identifikation, forberedelse, forvaltning, opfølgning, revision og kontrol af de i artikel 3 omhandlede foranstaltninger.

Kommissionen kan ligeledes foretage undersøgelser, afholde ekspertmøder, gennemføre informationskampagner og udsende publikationer, der er knyttet direkte til målet for denne afgørelse.

Top