Help Print this page 

Document 32001D0591

Title and reference
2001/591/EF: Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Estland om Republikken Estlands deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet
  • In force
OJ L 213, 7.8.2001, p. 83–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/591/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32001D0591

2001/591/EF: Rådets afgørelse af 18. juni 2001 om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Estland om Republikken Estlands deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

EF-Tidende nr. L 213 af 07/08/2001 s. 0083 - 0083


Rådets afgørelse

af 18. juni 2001

om indgåelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Estland om Republikken Estlands deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet

(2001/591/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, stk. 1, sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, første punktum, og stk. 3, første afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet blev oprettet ved forordning (EØF) nr. 1210/90(3).

(2) På Det Europæiske Råds møde i Luxembourg (december 1997) blev det besluttet at åbne visse fællesskabsprogrammer og -agenturer for deltagelse fra ansøgerlandene i Central- og Østeuropa som led i en styrket førtiltrædelsesstrategi. For så vidt angår agenturerne konkluderede Det Europæiske Råd: "Ansøgerlandene kan deltage i fællesskabsagenturer, hvilket der skal træffes afgørelse om i hvert enkelt tilfælde".

(3) På Det Europæiske Råds møde i Helsingfors (december 1999) blev det bekræftet, at tiltrædelsesprocessen er en åben proces, som nu omfatter 13 kandidatlande inden for en fælles ramme, og at kandidatlandene deltager i tiltrædelsesprocessen på lige fod.

(4) Rådet bemyndigede den 14. februar 2000 Kommissionen til at føre forhandlinger om ansøgerlandenes deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur. Kommissionen har undertegnet slutakten for forhandlingerne den 9. oktober 2000.

(5) Den i denne afgørelse omhandlede aftale bør godkendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Republikken Estland om Republikken Estlands deltagelse i Det Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet godkendes herved på Fællesskabets vegne.

Teksten til aftalen er knyttet som bilag til denne afgørelse.

Artikel 2

Rådets formand har bemyndigelse til at udpege den eller de personer, der kan foretage den i aftalens artikel 18 omhandlede notifikation.

Artikel 3

Denne afgørelse offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 18. juni 2001.

På Rådets vegne

M. Winberg

Formand

(1) EFT C 120 E af 24.4.2001, s. 259.

(2) Udtalelse afgivet den 31.5.2001 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT L 120 af 11.5.1990, s. 1. Senest ændret ved forordning (EF) nr. 933/1999 (EFT L 117 af 5.5.1999, s. 1).

Top