Help Print this page 

Document 32000R2722

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 2722/2000 af 13. december 2000 om betingelserne for, at der kan ydes støtte fra Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) til udryddelse af patologiske risici inden for akvakultur
  • No longer in force
OJ L 314, 14.12.2000, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 004 P. 351 - 351
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 005 P. 260 - 260
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 005 P. 260 - 260

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2722/oj
Multilingual display
Text

32000R2722

Kommissionens forordning (EF) nr. 2722/2000 af 13. december 2000 om betingelserne for, at der kan ydes støtte fra Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) til udryddelse af patologiske risici inden for akvakultur

EF-Tidende nr. L 314 af 14/12/2000 s. 0010 - 0010


Kommissionens forordning (EF) nr. 2722/2000

af 13. december 2000

om betingelserne for, at der kan ydes støtte fra Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) til udryddelse af patologiske risici inden for akvakultur

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 2792/1999 af 17. december 1999 om de nærmere regler og betingelser for Fællesskabets strukturforanstaltninger for fiskeriet(1), særlig artikel 15, stk. 4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det fastsættes i artikel 15, stk. 3, litra g), i forordning (EF) nr. 2792/1999, at der over Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet (FIUF) kan ydes støtte fra Fællesskabet til udryddelse af patologiske risici i akvakulturbrug. Ifølge denne bestemmelse kan der eventuelt ydes godtgørelse til producenterne ved slagtning af dyr opdrættet i akvakulturbrug.

(2) De nærmere bestemmelser for Fællesskabets medfinansiering af programmer for udryddelse og overvågning af dyresygdomme fastsættes i artikel 24 i Rådets beslutning 90/424/EØF af 26. juni 1990 om visse udgifter på veterinærområdet(2), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1258/1999(3). Heri fastsættes bl.a. at sygdommen skal være opført i bilaget til beslutningen, at programmet for slagtning (der eventuelt omfatter godtgørelse til producenterne) skal være godkendt af Kommissionen, og at udgifterne (herunder eventuel godtgørelse til producenterne) kan medfinansieres af Fællesskabet.

(3) Det bør undgås, at anvendelse af artikel 15, stk. 3, litra g), i forordning (EF) nr. 2792/1999 fører til, at der indføres en procedure og fastsættes betingelser, der afviger fra dem, der er fastsat i artikel 24 i beslutning 90/424/EØF. Dette gælder dog ikke for vaccinationskampagner for akvakulturdyr.

(4) Er der uoverensstemmelse mellem de finansielle bestemmelser i nævnte artikel 24 og de finansielle bestemmelser i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(4), anvendes sidstnævnte fortsat for FIUF.

(5) Kumulering af støtte fra Fællesskabet til samme projekt for udryddelse af patologiske risici inden for akvakultur skal forbydes.

(6) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Fiskeri- og Akvakultur -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Når myndighederne i en medlemsstat i medfør af artikel 15, stk. 3, litra g), i forordning (EF) nr. 2792/1999 ønsker, at Fællesskabet over FIUF skal medfinansiere udryddelsen af en patologisk risiko hos akvakulturdyr, anvendes de relevante bestemmelser i artikel 24 i beslutning 90/424/EØF.

2. Stk. 1 anvendes ikke på vaccinationskampagner for akvakulturdyr.

3. De finansielle bestemmelser for strukturfondene, som er fastsat i afsnit III i forordning (EF) nr. 1260/1999, anvendes fortsat.

4. FIUF's støtte til et udryddelsesprojekt må ikke kumuleres med anden støtte fra Fællesskabet.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 13. december 2000.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 337 af 17.12.1999, s. 10.

(2) EFT L 224 af 18.8.1990, s. 19.

(3) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 103.

(4) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

Top