Help Print this page 

Document 32000R2356

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 2356/2000 af 24. oktober 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)
  • In force
OJ L 272, 25.10.2000, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 034 P. 209 - 210

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2356/oj
Multilingual display
Text

32000R2356

Kommissionens forordning (EF) nr. 2356/2000 af 24. oktober 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 272 af 25/10/2000 s. 0013 - 0014


Kommissionens forordning (EF) nr. 2356/2000

af 24. oktober 2000

om ændring af forordning (EF) nr. 2759/1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden(1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 8 i forordning (EF) nr. 1268/1999 er der fastsat parametre og lofter, som det er nødvendigt at præcisere for bedre at afspejle EF's strukturpolitik inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(2).

(2) Det bør navnlig præciseres, at "offentlig støtte" som omhandlet i artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1268/1999 vedrører al offentlig støtte og ikke kun den støtte, der ydes i henhold til de programmer, som er omhandlet i artikel 9 i samme forordning.

(3) Efter Kommissionens forordning (EF) nr. 2759/1999(3) er det kun nye maskiner og nyt udstyr, som er støtteberettiget inden for forarbejdnings- og afsætningssektoren. Der bør under visse omstændigheder også gives mulighed for at yde støtte til brugt udstyr.

(4) Ved forordning (EF) nr. 2759/1999 begrænses støtten til investering i forarbejdning og afsætning af fiskerivarer til varer med oprindelse i ansøgerlandene eller i EF. Der stilles ikke krav om en sådan begrænsning i henhold til Rådets lovgivning, og det er heller ikke ønskeligt med en sådan begrænsning i fiskerisektoren inden for rammerne af forordning (EF) nr. 2759/1999.

(5) De i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsstrukturerne og Udviklingen af Landdistrikterne -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Forordning (EF) nr. 2759/1999 ændres som følger:

1) Artikel 3, stk. 1 affattes således:

"1. Der kan ydes støtte til de investeringer, der er fastsat i artikel 25 og 26 i forordning (EF) nr. 1257/1999, og som vedrører forbedring af forarbejdningen og afsætningen af de landbrugsprodukter inklusive fiskerivarer, der er medtaget i traktatens bilag I. Landbrugsprodukter, undtagen fiskerivarer, skal have oprindelse i ansøgerlandene eller EF. Der ydes ikke støtte til investeringer i detailleddet."

2) Artikel 3, stk. 2, litra b), affattes således:

"b) nye maskiner og nyt udstyr, inklusive software. Kommissionen kan dog i konkrete tilfælde lade brugt udstyr være omfattet af støtteberettigede udgifter under forudsætning af særlige beskyttelsesklausuler, navnlig hvad angår oprindelse og tekniske specifikationer."

3) Titlen til artikel 8 affattes således:"Støtteberettigede udgifter og støtteintensitet".

4) Følgende stykke tilføjes til artikel 8:

"4. For anvendelsen af artikel 8, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1268/1999 gælder følgende:

a) 'indtægtsskabende investeringer' omfatter alle investeringer, undtagen investeringer i infrastruktur, som ikke skaber en betydelig nettoindtægt

b) 'offentlig støtte' betyder al offentlig støtte, hvad enten den ydes i henhold til programmet eller ej."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. oktober 2000.

På Kommissionens vegne

Franz Fischler

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87.

(2) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(3) EFT L 331 af 23.12.1999, s. 51.

Top