Help Print this page 

Document 32000R1670

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1670/2000 af 20. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter
  • No longer in force
OJ L 193, 29.7.2000, p. 10–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 030 P. 127 - 127
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 034 P. 65 - 65
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 034 P. 65 - 65

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1670/oj
Multilingual display
Text

32000R1670

Rådets forordning (EF) nr. 1670/2000 af 20. juli 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

EF-Tidende nr. L 193 af 29/07/2000 s. 0010 - 0010


Rådets forordning (EF) nr. 1670/2000

af 20. juli 2000

om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

efter høring af Regionsudvalget, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 14 i forordning (EF) nr. 1255/1999(4) ydes der fællesskabsstøtte til levering af visse forarbejdede mejeriprodukter til skoleelever med henblik på at fremme mælkeforbruget blandt unge. En evaluering af denne foranstaltning har vist, at skolemælksordningen har en vis begrænset virkning på balancen på markedet for mejeriprodukter. Det fremhæves yderligere i evalueringen, at hvis foranstaltningen afskaffedes, og medlemsstaterne skulle bære udgifterne til levering af subsidieret mælk til skolebørn, ville leverancerne af mælk og forbruget af mejeriprodukter i skolerne falde yderligere. Det er derfor i overensstemmelse med målene for den fælles landbrugspolitik at videreføre ordningen, men med en nedsættelse af EF-støtten.

(2) Medlemsstaterne bør kunne supplere EF-støtten ved et nationalt bidrag, eventuelt i form af en afgift, der pålægges mejerisektoren -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 14, stk. 2 og 3 i forordning (EF) nr. 1255/1999 affattes således:

"2. Som supplement til fællesskabsstøtten kan medlemsstaterne yde national støtte til uddeling til skoleelever af de i stk. 1 omhandlede produkter. Medlemsstaterne kan finansiere deres nationale støtte ved en afgift, der opkræves i mejerisektoren, eller ved ethvert andet bidrag fra mejerisektoren.

3. For sødmælk andrager fællesskabsstøtten 75 % af indikativprisen for mælk. For andre mejeriprodukter fastsættes støtten under hensyn til de pågældende produkters mælkeindhold."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2000.

På Rådets vegne

F. Parly

Formand

(1) EFT C 89 af 28.3.2000, s. 22.

(2) Udtalelse af 3. maj 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) Udtalelse af 27. april 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 1040/2000 (EFT L 118 af 19.5.2000, s. 1).

Top