Help Print this page 

Document 32000R1040

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1040/2000 af 16. maj 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter
  • In force
OJ L 118, 19.5.2000, p. 1–1 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 029 P. 98 - 98
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 032 P. 167 - 167
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 032 P. 167 - 167

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1040/oj
Multilingual display
Text

32000R1040

Rådets forordning (EF) nr. 1040/2000 af 16. maj 2000 om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

EF-Tidende nr. L 118 af 19/05/2000 s. 0001 - 0001


Rådets forordning (EF) nr. 1040/2000

af 16. maj 2000

om ændring af forordning (EF) nr. 1255/1999 om den fælles markedsordning for mælk og mejeriprodukter

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 36 og 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) I artikel 31 i forordning (EF) nr. 1255/1999(4) er det fastsat, at der kan ydes restitution for visse produkter henhørende under denne forordning, når de udføres i form af varer, som er opført i bilag II til nævnte forordning, på grundlag af de priser, der gælder for disse produkter i verdenshandelen, og på grundlag af forskellen mellem disse priser og priserne i Fællesskabet inden for de grænser, der følger af aftaler, der er indgået i overensstemmelse med traktatens artikel 300.

(2) I flere landbrugssektorer, navnlig inden for korn-, sukker-, ris- og ægsektoren, har Kommissionen beføjelse til at afgøre, for hvilke varer der kan ydes eksportrestitution, herunder varer, som ikke er opført i traktatens bilag I, for at sikre den nødvendige fleksibilitet, så de disponible finansielle ressourcer kan anvendes så effektivt som muligt. Kommissionen bør derfor inden for mejeriproduktsektoren have den samme beføjelse til at afgøre, for hvilke varer der kan ydes restitution -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Artikel 31, stk. 14, i forordning (EF) nr. 1255/1999 affattes således:

"14. Gennemførelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder bestemmelser om genfordeling af ikke tildelte eller ikke opbrugte mængder, der kan eksporteres, samt enhver ændring af bilag II vedtages af Kommissionen efter proceduren i artikel 42. Dog vedtages gennemførelsesbestemmelserne til stk. 8, 10, 11 og 12 for de i artikel 1 nævnte produkter, når de udføres i form af varer, der er opført i bilag II til denne forordning, efter proceduren i artikel 16 i forordning (EF) nr. 3448/93."

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 16. maj 2000.

På Rådets vegne

L. Capoulas Santos

Formand

(1) EFT C 89 E af 28.3.2000, s. 31.

(2) Udtalelse af 3. maj 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT C 75 af 15.3.2000, s. 14.

(4) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 48.

Top