Help Print this page 

Document 32000L0047

Title and reference
Rådets direktiv 2000/47/EF af 20. juli 2000 om ændring af direktiv 69/169/EØF og 92/12/EØF for så vidt angår midlertidige kvantitative restriktioner for indførsel i Finland af øl
  • In force
OJ L 193, 29.7.2000, p. 73–74 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 010 P. 186 - 187
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 012 P. 257 - 258
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 012 P. 257 - 258

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/47/oj
Multilingual display
Text

32000L0047

Rådets direktiv 2000/47/EF af 20. juli 2000 om ændring af direktiv 69/169/EØF og 92/12/EØF for så vidt angår midlertidige kvantitative restriktioner for indførsel i Finland af øl

EF-Tidende nr. L 193 af 29/07/2000 s. 0073 - 0074


Rådets direktiv 2000/47/EF

af 20. juli 2000

om ændring af direktiv 69/169/EØF og 92/12/EØF for så vidt angår midlertidige kvantitative restriktioner for indførsel i Finland af øl

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

Under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 26 i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed(4) giver Finland ret til at opretholde en kvantitativ begrænsning på 15 liter øl erhvervet i andre medlemsstater som fastlagt i akten vedrørende Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse, uden at der skal betales punktafgifter.

(2) Finland bør træffe foranstaltninger til at sikre, at indførslen af øl fra tredjelande ikke tillades på mere favorable vilkår end tilsvarende indførsel fra andre medlemsstater.

(3) I henhold til artikel 26 i direktiv 92/12/EØF bemyndiges Finland til indtil den 31. december 2003 fortsat at anvende de samme begrænsninger for den mængde varer, der kan indføres til dets område uden betaling af yderligere punktafgifter, som landet anvendte den 31. december 1996, idet disse begrænsninger afskaffes gradvis.

(4) Artikel 4 og 5 i Rådets direktiv 69/169/EØF af 28. maj 1969 om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsætningsafgifter og punktafgifter ved indførsel i den internationale rejsetrafik(5) fastsætter afgiftsfritagelse for varer, som rejsende, der kommer fra andre lande end medlemsstaterne, medfører i deres personlige bagage, når indførslen ikke har erhvervsmæssig karakter.

(5) Bestemmelserne i artikel 26 i direktiv 92/12/EØF er en afgivelse fra et af de grundlæggende principper i det indre marked, nemlig et lands borgeres ret til at transportere varer erhvervet til eget forbrug omkring i Fællesskabet uden pålæggelse af nye afgifter, så det er nødvendigt at begrænse dens virkninger mest muligt.

(6) Det er hensigtsmæssigt på dette tidspunkt at hæve det nuværende kvantitative loft for køb af øl fra andre medlemsstater i flere faser, så der i Finland sker en gradvis tilpasning til fællesskabsreglerne, der er fastlagt i artikel 8 og 9 i direktiv 92/12/EØF, og så det sikres, at de afgiftsfrie rationer for øl afskaffes fuldstændigt inden for Fællesskabet senest den 31. december 2003 som omhandlet i artikel 26, stk. 1, i nævnte direktiv.

(7) Finland har haft problemer i forbindelse med sin alkohol-, social- og sundhedspolitik samt den offentlige orden som et resultat af øget privat indførsel af bl.a. øl.

(8) Finland har anmodet om en undtagelse for at anvende en begrænsning på ikke under 6 liter på indførslen af øl fra andre lande end medlemsstaterne.

(9) Der tages hensyn til Finlands geografiske beliggenhed, de økonomiske vanskeligheder for den finske detailhandel i grænseområderne og det betydelige provenutab som følge af den øgede indførsel af øl fra andre lande end medlemsstaterne.

(10) Det er derfor nødvendigt at bemyndige Finland til at anvende en begrænsning på ikke under 6 liter for indførslen af øl fra andre lande end medlemsstaterne.

(11) Det er hensigtsmæssigt at opretholde denne undtagelse to år længere end den begrænsning, der gælder for øl indført i Finland fra andre medlemsstater, så der gives den finske detailhandel mulighed for at tilpasse sig den nye situation -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I artikel 5 i direktiv 69/169/EØF tilføjes følgende stykke:

"9. Uanset artikel 4, stk. 1, bemyndiges Finland til at anvende en kvantitativ begrænsning på ikke under 6 liter for indførsel af øl fra andre lande end medlemsstaterne indtil den 31. decembr 2005."

Artikel 2

I artikel 26, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 92/12/EØF tilføjes følgende punktum:"Finland øger de kvantitative restriktioner for øl til mindst 24 liter fra ikrafttrædelsen af den finske lovgivning om gennemførelse af stk. 5 og 9 i direktiv 69/169/EØF, til mindst 32 liter fra den 1. januar 2001 og til mindst 64 liter fra den 1. januar 2003."

Artikel 3

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 1. november 2000. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 2000.

På Rådets vegne

F. Parly

Formand

(1) EFT C 177 E af 27.6.2000, s. 93.

(2) Udtalelse afgivet den 14. juni 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) Udtalelse afgivet den 24. maj 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/99/EF (EFT L 8 af 11.1.1997, s. 12).

(5) EFT L 133 af 4.6.1969, s. 6. Direktivet er senest ændret ved direktiv 94/4/EF (EFT L 60 af 3.3.1994, s. 14).

Top