Help Print this page 

Document 32000L0044

Title and reference
Rådets direktiv 2000/44/EF af 30. juni 2000 om ændring af direktiv 92/12/EØF for så vidt angår midlertidige mængdebegrænsninger for punktafgiftsbelagte produkter, der bringes ind i Sverige fra andre medlemsstater
  • In force
OJ L 161, 1.7.2000, p. 82–83 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 335 - 337
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 002 P. 43 - 45
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 002 P. 43 - 45
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 62 - 63

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/44/oj
Multilingual display
Text

32000L0044

Rådets direktiv 2000/44/EF af 30. juni 2000 om ændring af direktiv 92/12/EØF for så vidt angår midlertidige mængdebegrænsninger for punktafgiftsbelagte produkter, der bringes ind i Sverige fra andre medlemsstater

EF-Tidende nr. L 161 af 01/07/2000 s. 0082 - 0083


Rådets direktiv 2000/44/EF

af 30. juni 2000

om ændring af direktiv 92/12/EØF for så vidt angår midlertidige mængdebegrænsninger for punktafgiftsbelagte produkter, der bringes ind i Sverige fra andre medlemsstater

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 93,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(1),

efter høring af Det Økonomiske og Sociale Udvalg, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved artikel 26, stk. 3, i Rådets direktiv 92/12/EØF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplægning og omsætning heraf samt om kontrol hermed(2) indrømmes der Sverige ret til indtil den 30. juni 2000 fortsat at anvende de samme begrænsninger som dem, der er omhandlet i akten vedrørende Sveriges tiltrædelse, for den mængde alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer, som privatpersoner kan indføre i Sverige til eget brug uden betaling af yderligere punktafgifter.

(2) Denne undtagelse blev indrømmet, fordi en omgående, fuldstændig fjernelse af punktafgiftsbegrænsningerne i et Europa uden grænser ville have forvoldt en uacceptabel omlægning af handelen og en fordrejning af konkurrencen i Sverige, som traditionelt har anvendt høje punktafgifter på de pågældende produkter både som en vigtig indtægtskilde og af sundhedsmæssige og sociale hensyn.

(3) Finland og Danmark har tilladelse til at anvende lignende begrænsninger indtil den 31. december 2003.

(4) Sverige har anmodet om at måtte fortsætte med at anvende begrænsningerne i samme periode som Finland og Danmark, da det har brug for mere tid til at tilpasse sin alkoholpolitik til en situation uden begrænsninger.

(5) Samtidig forpligter Sverige sig til i flere etaper at hæve de nugældende mængdegrænser for alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer, der bringes ind i Sverige fra andre medlemsstater, for gradvis at afstemme de svenske forhold med fællesskabsreglerne i artikel 8 og 9 i direktiv 92/12/EØF og for at sikre en fuldstændig fjernelse af begrænsningerne inden for Fællesskabet for disse varer senest den 31. december 2003.

(6) Artikel 26 i direktiv 92/12/EØF udgør en undtagelse fra det indre markeds grundlæggende princip om, at borgerne har ret til at transportere varer, som er erhvervet til eget brug, omkring i Fællesskabet uden at skulle betale nye afgifter. Det er derfor nødvendigt så vidt muligt at begrænse virkningerne heraf.

(7) Sverige bør derfor have mere tid til tilpasning ved en forlængelse af fristen i artikel 26, stk. 3, i direktiv 92/12/EØF til den 31. december 2003 uden mulighed for fornyelse, og der bør ske en fastsættelse af etaperne i den gradvise liberalisering af begrænsningerne, indtil de er helt afviklet på nævnte tidspunkt.

(8) Som følge af dette direktivs økonomiske betydning bør sagens hastende karakter som omhandlet i punkt I, nr. 3, i protokollen til Amsterdam-traktaten, om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, gøres gældende -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 92/12/EØF ændres således:

1) Artikel 26, stk. 3, affattes således:

"3. Med forbehold af artikel 8 kan Sverige anvende de i bilaget anførte mængdebegrænsninger for visse alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer.

Ovennævnte begrænsninger gælder for den mængde alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer, som privatpersoner kan indføre til svensk område til eget brug uden betaling af yderligere punktafgifter.

De finder anvendelse indtil den 31. december 2003."

2) Bilaget i bilaget til dette direktiv tilføjes.

Artikel 2

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. juli 2000. De underretter straks Kommissionen herom.

Disse love og bestemmelser skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale forskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 3

Dette direktiv træder i kraft den 1. juli 2000.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. juni 2000.

På Rådets vegne

J. Gama

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 15. juni 2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(2) EFT L 76 af 23.3.1992, s. 1. Direktivet er senest ændret ved direktiv 96/99/EF (EFT L 8 af 11.1.1997, s. 12).

BILAG

"BILAG

Artikel 26, stk. 3

Mængden af alkoholholdige drikkevarer og tobaksvarer, som af privatpersoner kan indføres til svensk område til eget brug uden betaling af yderligere punktafgifter

Alkoholholdige drikkevarer

>TABELPOSITION>

Tobaksvarer

>TABELPOSITION>"

Top