Help Print this page 

Document 32000D1031

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1031/2000/EF af 13. april 2000 om oprettelse af EF-handlingsprogrammet for unge
  • No longer in force
OJ L 117, 18.5.2000, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 106 - 115

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/1031/oj
Multilingual display
Text

32000D1031

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1031/2000/EF af 13. april 2000 om oprettelse af EF-handlingsprogrammet for unge

EF-Tidende nr. L 117 af 18/05/2000 s. 0001 - 0010


Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1031/2000/EF

af 13. april 2000

om oprettelse af EF-handlingsprogrammet for unge

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 149,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251(4), på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 9. marts 2000, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab bidrager Fællesskabet til udviklingen af et højt uddannelsesniveau. Dette understreges i Amsterdam-traktaten, der blev undertegnet den 2. oktober 1997, og som fastslår, at Fællesskabet også skal tilskynde til, at befolkningen opnår det højest mulige videnniveau gennem bred adgang til uddannelse og vedvarende ajourføring heraf.

(2) Europa-Parlamentet og Rådet fastlagde ved afgørelse nr. 818/95/EF af 14. marts 1995 om vedtagelse af tredje fase af Ungdom for Europa-programmet(5) et handlingsprogram for samarbejdet på ungdomsområdet, og resultaterne heraf bør nu danne udgangspunkt for videreførelse og styrkelse af samarbejdet og Fællesskabets indsats på området.

(3) På Det Europæiske Råds ekstraordinære møde om beskæftigelsen den 20.-21. november 1997 i Luxembourg blev der vedtaget en samordnet beskæftigelsesstrategi, hvor almen og faglig uddannelse, herunder livslang uddannelse, spiller en afgørende rolle for gennemførelsen af retningslinjerne i Rådets resolution af 15. december 1997(6) for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik med henblik på styrkelse af beskæftigelsesevnen, tilpasningsevnen og iværksætterånden samt fremme af lige muligheder.

(4) Kommissionen har i sin meddelelse "For et kundskabernes Europa" udstukket retningslinjerne for opbygningen af et åbent og dynamisk europæisk uddannelsesområde, som gør det muligt at virkeliggøre målet om livslang uddannelse.

(5) I hvidbogen "Undervise og lære - På vej mod det kognitive samfund" fastslår Kommissionen, at det kognitive samfund medfører, at der lægges vægt på erhvervelse af nye kundskaber, og tilskynder derfor til at udnytte alle muligheder for at lære. I grønbogen "Almen uddannelse erhvervsuddannelse - forskning - Hindringer for mobiliteten i Det Europæiske Fællesskab" fremhæver Kommissionen mobilitetens fordele for borgerne og for konkurrenceevnen i Den Europæiske Union.

(6) Der bør gøres en indsats for at fremme aktivt medborgerskab, styrke forbindelsen mellem foranstaltninger, der gennemføres under dette program, og fremme kampen for overholdelse af menneskerettighederne og mod de forskellige former for udstødelse, herunder racisme og fremmedhad. Der bør lægges særlig vægt på at afskaffe diskrimination og fremme lige muligheder for mænd og kvinder.

(7) Programmets aktioner skal nå ud til de unge generelt og ikke kun til en kreds af indviede og/eller medlemmer af ungdomsorganisationer. Kommissionen og medlemsstaterne bør derfor sørge for, at oplysninger om og kendskabet til disse aktioner udbredes i hensigtsmæssigt omfang.

(8) Med denne afgørelse indføres der en fællesskabsramme, som skal bidrage til udviklingen af tværnationale volontøraktiviteter. Medlemsstaterne bør bestræbe sig på at træffe passende samordnede foranstaltninger for at fjerne juridiske og administrative forhindringer og herigennem yderligere forbedre de unges adgang til programmet og fremme anerkendelsen af den særlige karakter af volontørtjeneste for unge.

(9) Navnlig udvekslinger af unge bidrager til gensidig tillid, styrkelse af demokratiet, tolerance, vilje til samarbejde og solidaritet mellem de unge, og de er derfor af afgørende betydning for Unionens sammenhæng og videre udvikling.

(10) De unges deltagelse i volontøraktiviteter udgør en uformel uddannelse, som fører til tilegnelse af yderligere viden, og hvis kvalitet i vid udstrækning vil afhænge af passende forberedende foranstaltninger, bl.a. inden for sprog og kultur. Volontørtjenesten bidrager til de unges fremtidige valg af livsbane og til at udvide deres horisont, fremmer udviklingen af deres sociale færdigheder, af deres aktive rolle som medborger og af deres afbalancerede integrering i samfundet i økonomisk, social og kulturel henseende, herunder forberedelsen til arbejdslivet, og fremmer bevidstheden om et egentligt unionsborgerskab.

(11) I Europa-Parlamentets beslutning af 14. maj 1998 om Unionens oplysnings- og kommunikationspolitik(7) fastslås det med hensyn til støtte- og handlingsprogrammer, at projektudvælgelsen skal være mere gennemsigtig, og at valget skal begrundes bedre over for projektansøgerne.

(12) Kommissionen og medlemsstaterne bør bestræbe sig på at sikre komplementaritet mellem aktiviteterne under den europæiske volontørtjeneste og tilsvarende foranstaltninger på nationalt plan.

(13) Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 253/2000/EF om uddannelse og Rådets afgørelse 1999/382/EF om erhvervsuddannelse er der iværksat EF-handlingsprogrammer vedrørende henholdsvis almen uddannelse og erhvervsuddannelse, som sammen med programmet for unge bidrager til et kundskabernes Europa.

(14) Samarbejdspolitikken på ungdomsområdet bidrager til at fremme den uformelle uddannelse og dermed til livslang læring. Denne politik bør videreudvikles.

(15) Integrering af de unge på arbejdsmarkedet er et væsentligt element i deres inddragelse i samfundet og er også udtryk for anerkendelse og nyttiggørelse af alle de færdigheder og kvalifikationer, de unge har erhvervet i forbindelse med deres uformelle uddannelseserfaringer.

(16) For at øge den ekstra fordel ved en fællesskabsindsats, er det nødvendigt, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne på alle niveauer sikrer sammenhæng og komplementaritet mellem de aktioner, der gennemføres under denne afgørelse og under andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner.

(17) Det er vigtigt, at udvalget for programmet for unge rådfører sig med de udvalg, der har ansvaret for gennemførelsen af Fællesskabets programmer for erhvervsuddannelse og almen uddannelse (Leonardo da Vinci og Socrates) på grundlag af nærmere definerede retningslinjer. Det er vigtigt, at udvalget for programmet for unge regelmæssigt underrettes om fællesskabsinitiativer på uddannelses-, erhvervsuddannelses- og ungdomsområdet;

(18) Det Europæiske Råd understregede på sine møder i Essen (9.-10. december 1994) og Cannes (26.-27. juni 1995) nødvendigheden af, at der iværksættes nye aktioner for at fremme den sociale og erhvervsmæssige integration af de unge i Europa. I konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Firenze (21.-22. juni 1996) blev betydningen af at lette de unges integration i arbejdslivet fremhævet. Det Europæiske Råd udtrykte på sit møde i Amsterdam (15.-17. juni 1997) støtte til frivilligt arbejde. Europa-Parlamentet og Rådet vedtog den 20. juli 1998 afgørelse nr. 1686/98/EF om fastlæggelse af EF-handlingsprogrammet "Europæisk volontørtjeneste for unge"(8).

(19) Den europæiske volontørtjeneste er ikke en erstatning for militærtjeneste, for alternativ tjeneste for bl.a. militærnægtere eller for den obligatoriske civiltjeneste, der findes i flere medlemsstater, og den bør ikke træde i stedet for eller begrænse potentiel eller eksisterende lønnet beskæftigelse.

(20) Udstedelse af opholdstilladelse og eventuelt visum hører under de nationale myndigheders kompetence, og begrebet "lovlig bopæl" defineres ifølge den enkelte medlemsstats lovgivning.

(21) Europa-Parlamentet vedtog den 2. juli 1998 en beslutning om de frivillige organisationers og institutters rolle i Europa(9). Den frivillige sektor bør ligeledes spille en væsentlig rolle for at gøre det muligt for alle unge, og navnlig for dem, der har de største vanskeligheder, at deltage i disse programmer.

(22) Kommissionen og medlemsstaterne sørger for at fremme samarbejdet med ikke-statslige organisationer med virksomhed på ungdomsområdet, det sociale område, miljø-, kultur- og sportsområdet samt inden for bekæmpelse af forskellige former for udstødelse.

(23) Aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) indeholder bestemmelser om et udvidet samarbejde på uddannelses- og ungdomsområdet mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og de lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning (EFTA), der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, på den anden side. EØS-aftalen indeholder procedurer for, hvorledes de EFTA-lande, der deltager i EØS, kan deltage i EF-programmerne på uddannelses- og ungdomsområdet.

(24) De associerede lande i Central- og Østeuropa (CØEL) bør kunne deltage i dette program på de betingelser, der er fastsat i Europaaftalerne, i tillægsprotokollerne til disse aftaler og i de respektive associeringsrådsafgørelser. Det samme gælder Cypern på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes efter procedurer, der skal aftales med dette land, samt Malta og Tyrkiet på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.

(25) Kommissionen og medlemsstaterne bør i fællesskab sikre løbende tilsyn med og evaluering af dette program med henblik på ændringer af bl.a. prioriteringen for gennemførelsen af foranstaltningerne.

(26) Da målene for den påtænkte aktion vedrørende udvikling og styrkelse af samarbejdet på ungdomsområdet, herunder europæisk volontørtjeneste og udvekslinger af unge inden for Fællesskabet og med tredjelande, ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, idet ungdomsområdet er komplekst og forskelligartet, kan målene i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, på grund af deres tværnationale karakter bedst nås på fællesskabsplan. Denne afgørelse omfatter kun, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(27) I denne afgørelse fastlægges der for programmets samlede varighed en finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige budgetprocedure som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(10).

(28) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(11) -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Oprettelse af programmet

1. Ved denne afgørelse oprettes EF-handlingsprogrammet for unge, i det følgende benævnt "programmet", som omhandler samarbejdspolitikken på ungdomsområdet, herunder europæisk volontørtjeneste og udvekslinger af unge inden for Fællesskabet og med tredjelande.

2. Det gennemføres i perioden fra 1. januar 2000 til 31. december 2006.

3. Programmet bidrager til fremme af et kundskabernes Europa gennem udvikling af et europæisk samarbejdsområde på det ungdomspolitiske område baseret på uformel uddannelse og erhvervsuddannelse. Det skal fremme livslang læring og tilegnelse af kundskaber, færdigheder og kvalifikationer med henblik på at skabe aktive medborgere og medborgere, der kan bruges på arbejdsmarkedet.

4. Programmet støtter og supplerer medlemsstaternes egen indsats, idet der fuldt ud tages hensyn til deres kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Artikel 2

Programmets mål

1. For at give de unge mulighed for at erhverve kundskaber, færdigheder og kvalifikationer, der kan være med til at skabe grundlaget for deres fremtidige udvikling, samt gøre dem til ansvarlige samfundsborgere, så de kan deltage aktivt i samfundslivet, og under hensyn til vigtigheden af at fremme lige muligheder, har programmet følgende mål:

a) at fremme de unges aktive bidrag til de europæiske integrationsbestræbelser gennem deltagelse i tværnationale udvekslinger inden for Fællesskabet eller med tredjelande for at skabe forståelse for den kulturelle mangfoldighed og de fælles grundlæggende værdier i Europa og således bidrage til at fremme overholdelsen af menneskerettighederne og bekæmpe racisme, antisemitisme og fremmedhad

b) at styrke de unges solidaritetsfølelse ved i højere grad at lade dem deltage i tværnationale, almennyttige aktiviteter, som gennemføres i Fællesskabet eller med tredjelande, især tredjelande, som Fællesskabet har indgået samarbejdsaftaler med

c) at fremme de unges initiativ, iværksætterånd og kreativitet, således at de kan deltage aktivt i samfundslivet, og derved fremme anerkendelsen af værdien af uddannelsesmæssige erfaringer, der er erhvervet i europæisk sammenhæng uden for det formelle uddannelsessystem

d) at styrke samarbejdet på ungdomsområdet ved at fremme udvekslingen af god praksis, uddannelsen af ungdomskonsulenter/-ledere og udviklingen af nyskabende aktioner på fællesskabsniveau.

2. Dette program bidrager også til at virkeliggøre målene på andre relevante områder inden for Fællesskabets politik.

Artikel 3

Fællesskabsaktioner

1. Programmets mål, jf. artikel 2, skal nås ved følgende aktioner, der gennemføres med det indhold og på den måde, der er omhandlet i bilaget:

- ungdom for Europa

- europæisk volontørtjeneste

- ungdomsinitiativer

- fælles aktioner

- supplerende foranstaltninger.

2. Aktionerne gennemføres ved følgende typer fællesskabsforanstaltninger, der efter omstændighederne kan kombineres:

a) støtte til unges mobilitet på tværs af grænserne

b) støtte til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) på ungdomsområdet

c) støtte til udvikling af samarbejdsnetværker på europæisk plan, som giver mulighed for udveksling af erfaringer og god praksis

d) støtte til tværnationale projekter, som kan styrke unionsborgerskabet og de unges engagement i Unionens udvikling

e) fremme af sprogkundskaber og forståelse for andre kulturer

f) støtte til pilotprojekter på grundlag af tværnationale partnerskaber, der sigter mod udvikling af innovation og kvalitet på ungdomsområdet

g) udvikling på europæisk plan af metoder til analyse og opfølgning af politikker på ungdomsområdet og deres udvikling (f.eks. databaser, nøgletal, gensidigt kendskab til "systemer") samt af metoder til udbredelse af god praksis.

Artikel 4

Deltagelse i programmet

1. Dette program er beregnet for unge, principielt de 15-25-årige, samt aktører på ungdomsområdet, der har lovlig bopæl i en medlemsstat. Aldersgrænserne kan tilpasses i meget begrænset omfang, såfremt de enkelte projekters særlige karakteristika gør dette berettiget.

Inden for rammerne af aktion 1.2, 2.2 og 5 i bilaget kan dette program ligeledes rettes mod unge, principielt de 15-25-årige, samt aktører på ungdomsområdet, der har bopæl i tredjelande, uden at det berører medlemsstaternes kompetence.

2. Der lægges særlig vægt på, at alle unge uden forskelsbehandling får adgang til dette programs aktiviteter.

3. Kommissionen og medlemsstaterne sørger for, at der gøres en særlig indsats for at hjælpe de unge, der af kulturelle, sociale, fysiske, mentale, økonomiske eller geografiske årsager har særlige vanskeligheder ved at deltage i de relevante handlingsprogrammer på fællesskabsplan eller på nationalt, regionalt eller lokalt plan; de tager i den forbindelse hensyn til målgruppens vanskeligheder og bidrager således til at bekæmpe udstødelse.

4. Medlemsstaterne bestræber sig på at træffe passende foranstaltninger, således at deltagerne i programmet kan få adgang til sundhedsvæsenet i overensstemmelse med fællesskabsrettens bestemmelser. Hjemlandet bestræber sig på at træffe passende foranstaltninger, således at deltagerne i den europæiske volontørtjeneste kan bevare deres sociale beskyttelse.

Artikel 5

Gennemførelse af programmet og samarbejde med medlemsstaterne

1. Kommissionen påser, at de fællesskabsaktioner, der er omfattet af dette program, gennemføres i overensstemmelse med bilaget.

2. Kommissionen træffer i samarbejde med medlemsstaterne de foranstaltninger, der er omhandlet i bilaget (aktion 5), med henblik på bedst muligt at udnytte resultaterne af de aktioner, der er gennemført inden for rammerne af samarbejdet på fællesskabsplan på ungdomsområdet.

3. Kommissionen og medlemsstaterne træffer relevante foranstaltninger med henblik på en brugervenlig måde at udvikle de organer, der etableres på fællesskabsplan og nationalt plan til virkeliggørelse af programmets mål for at lette unges og andre lokale partneres deltagelse i dette program, sikre evaluering og opfølgning af de deri fastsatte aktioner og anvende gennemsigtige samråds- og udvælgelsesprocedurer.

Kommissionen og medlemsstaterne træffer foranstaltninger, som letter de unges adgang til mobilitet tværs over grænserne, idet de unge ved sådanne hensigtsmæssige foranstaltninger informeres og bevidstgøres om spørgsmålet. Kommissionen og medlemsstaterne sikrer passende oplysning om og offentlig omtale af aktioner, der modtager støtte fra dette program.

4. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dette program kommer til at fungere efter hensigten; de skal desuden bestræbe sig på så vidt muligt at vedtage de foranstaltninger, de anser for nødvendige og ønskelige for at fjerne de retlige og administrative hindringer, der måtte være for deltagelse i dette program.

5. Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne overgangen mellem de aktioner, der er gennemført i forbindelse med tidligere fællesskabsprogrammer på ungdomsområdet (Ungdom for Europa III, Europæisk Volontørtjeneste), og dem, der gennemføres under dette program.

Artikel 6

Fælles aktioner

Som led i indsatsen for opbygningen af et kundskabernes Europa kan dette programs foranstaltninger efter procedurerne i artikel 8 gennemføres som fælles aktioner sammen med beslægtede fællesskabsprogrammer og -aktioner vedrørende unge, almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

Artikel 7

Gennemførelsesforanstaltninger

1. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt angår de emneområder, der er nævnt nedenfor, efter forvaltningsproceduren i artikel 8, stk. 2:

a) programmets gennemførelsesbestemmelser, herunder det årlige arbejdsprogram for iværksættelse af programmets aktioner

b) den generelle ligevægt mellem programmets forskellige aktioner

c) kriterierne for den vejledende fordeling af midler mellem medlemsstaterne i forbindelse med aktioner, der forvaltes decentralt

d) de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af fælles aktioner

e) de nærmere bestemmelser for evalueringen af programmet

f) de nærmere bestemmelser for attestering af de unge volontørers deltagelse.

2. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt angår alle andre emneområder, efter rådgivningsproceduren i artikel 8, stk. 3.

Artikel 8

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF sammenholdt med bestemmelserne i afgørelsens artikel 8.

Den frist, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til to måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF sammenholdt med bestemmelserne i afgørelsens artikel 8.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 9

Finansielle bestemmelser

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program er for den i artikel 1 nævnte periode fastsat til 520 mio. EUR.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af det finansielle overslag.

Artikel 10

Sammenhæng og komplementaritet

1. Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne og under hensyntagen til de enkelte programmers særkende og specifikke egenskaber, at der er fuld sammenhæng og komplementaritet med andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner. Der skal lægges særlig vægt på fremme af ligestilling og lige muligheder for mænd og kvinder.

2. Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne sammenhæng mellem gennemførelsen af programmet og Fællesskabets øvrige aktiviteter på ungdomsområdet, navnlig vedrørende kultur og den audiovisuelle sektor, gennemførelse af det indre marked, informationssamfundet, miljø, forbrugerbeskyttelse, små og mellemstore virksomheder, social- og arbejdsmarkedspolitik, beskæftigelsespolitik samt beskyttelse af folkesundheden.

3. Kommissionen og medlemsstaterne påser som led i en samordnet beskæftigelsesstrategi, at foranstaltningerne under dette program tager hensyn til de retningslinjer for beskæftigelsen, som Rådet har vedtaget.

4. Kommissionen sikrer en effektiv sammenkædning mellem programmet og de programmer og aktioner på ungdomsområdet, der gennemføres som led i Fællesskabets forbindelser med tredjelande.

Artikel 11

Deltagelse af EFTA/EØS-landene, de associerede lande i Central- og Østeuropa (CØEL), Cypern, Malta og Tyrkiet

Dette program er åbent for deltagelse af:

- EFTA/EØS-landene i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i EØS-aftalen

- de associerede lande i Central- og Østeuropa (CØEL) i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i Europaaftalerne, i tillægsprotokollerne til disse aftaler og i de respektive associeringsrådsafgørelser

- Cypern på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes efter procedurer, der skal aftales med dette land

- Malta og Tyrkiet på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.

Artikel 12

Internationalt samarbejde

Under dette program og efter procedurerne i artikel 7 styrker Kommissionen sit samarbejde med tredjelande og med de kompetente internationale organisationer, herunder navnlig Europarådet.

Artikel 13

Tilsyn og evaluering

1. Kommissionen fører løbende tilsyn med programmet i samarbejde med medlemsstaterne.

Tilsynet omfatter de rapporter, der er nævnt i stk. 3, og specifikke aktiviteter.

2. Dette program evalueres jævnligt af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne. Formålet med evalueringen er at øge aktionernes effektivitet for så vidt angår målene i artikel 2 samt at sikre, at bestemmelserne om lige adgang til programmet, jf. artikel 4, stk. 2 og 3, overholdes.

Evalueringen omfatter også komplementariteten mellem aktioner, der gennemføres under dette program, og aktioner under andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner.

Resultaterne af fællesskabsaktionerne gøres jævnligt til genstand for eksterne evalueringer efter kriterier, der fastsættes efter proceduren i artikel 8, stk. 2.

3. Medlemsstaterne sender henholdsvis senest den 31. december 2004 og senest den 30. juni 2007 Kommissionen rapporter om gennemførelsen og virkningerne af dette program.

4. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget:

- ved nye medlemsstaters tiltrædelse en rapport om disse tiltrædelsers finansielle følger for programmet, i givet fald ledsaget af finansielle forslag til, hvad der kan gøres for at imødegå disse tiltrædelsers finansielle følger for programmet, i overensstemmelse med bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren og med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Berlin i marts 1999. Europa-Parlamentet og Rådet træffer afgørelse om sådanne forslag så hurtigt som muligt

- en midtvejsevalueringsrapport om de kvalitative og kvantitative aspekter af gennemførelsen af dette program senest den 30. juni 2005

- en endelig rapport om gennemførelsen af dette program senest den 31. december 2007.

Artikel 14

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Luxembourg, den 13. april 2000.

På Europa-Parlamentets vegne

N. Fontaine

Formand

På Rådets vegne

A. Vara

Formand

(1) EFT C 311 af 10.10.1998, s. 6.

(2) EFT C 410 af 30.12.1998, s. 11.

(3) EFT C 51 af 22.2.1999, s. 77.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 5.11.1998 (EFT C 359 af 23.11.1998, s. 75), Rådets fælles holdning af 28.6.1999 (EFT C 210 af 22.7.1999, s. 1), Europa-Parlamentets afgørelse af 28.10.1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT), Rådets afgørelse af 10.4.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Europa-Parlamentets afgørelse af 12.4.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(5) EFT L 87 af 20.4.1995, s. 1.

(6) EFT C 30 af 28.1.1998, s. 1.

(7) EFT C 167 af 1.6.1998, s. 230.

(8) EFT L 214 af 31.7.1998, s. 1.

(9) EFT C 226 af 20.7.1998, s. 66.

(10) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

(11) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG

Finansieringen under programmet skal overholde principperne om samfinansiering og additionalitet. I henhold til afgørelsens artikel 4, stk. 3, skal der gøres en særlig indsats for at lette adgangen til programmet for unge, der har kulturelle, sociale, fysiske, mentale, økonomiske eller geografiske vanskeligheder, og for mindre, lokale grupper. Det udvalg, der er omhandlet i afgørelsens artikel 8, skal fastlægge den nærmere udformning af denne indsats. Fællesskabsfinansieringen skal fordeles således, at den tager hensyn til behovet for at sikre, at der er balance i de mobilitetsaktioner, der iværksættes, og at de unge i hver medlemsstat får de samme muligheder for at deltage, hvorved der også tages hensyn til afgørelsens artikel 4, stk. 3.

Initiativer, der sigter mod at fremme tolerancen og respekten for retten til at være anderledes samt bekæmpe enhver form for udstødelse, skal særligt fremmes og stimuleres. Fællesskabet vil lægge vægt på aktiviteter, der giver kultur og idræt en fremtrædende plads i forbindelse med uformel uddannelse af unge.

Programmets mål skal nås ved følgende fem aktioner, der gennemføres ved hjælp af de foranstaltninger, der er omhandlet i afgørelsens artikel 3:

- ungdom for Europa

- europæisk volontørtjeneste

- ungdomsinitiativer

- fælles aktioner

- supplerende foranstaltninger.

AKTION 1 - UNGDOM FOR EUROPA

Aktion 1.1: Udvekslinger af unge inden for Fællesskabet

Fællesskabet støtter mobilitetsaktiviteter for unge af mindst en uges varighed, som gennemføres på grundlag af fælles projekter inden for Fællesskabet mellem grupper af unge, der principielt er i alderen fra 15 til 25 år og har lovlig bopæl i en medlemsstat. Aldersgrænserne kan tilpasses i meget begrænset omfang, såfremt de enkelte projekters særlige karakteristika gør dette berettiget.

Disse aktiviteter, der er baseret på tværnationale partnerskaber mellem grupper af unge, og som indebærer aktiv deltagelse af de unge, sigter mod at give dem mulighed for at opdage og gøre sig bekendt med den sociale og kulturelle situation forskellige steder og at tilskynde dem til at deltage i eller iværksætte andre aktiviteter på europæisk plan. Der lægges navnlig vægt på deltagelse af unge, for hvem det er den første europæiske aktivitet, og af mindre, lokale grupper uden erfaringer på europæisk plan.

Med henblik på at forbedre balancen mellem bilaterale og multilaterale aktiviteter vil fællesskabsstøtten gradvis blive rettet mod multilaterale mobilitetsaktiviteter for grupper. Bilaterale gruppemobilitetsaktiviteter vil modtage støtte, hvis det er berettiget under hensyn til målgrupperne eller et særligt pædagogisk tiltag.

Der kan i forbindelse med denne aktion ydes støtte til aktiviteter, der sigter mod at styrke de unges aktive inddragelse i projekter vedrørende gruppemobilitetsaktiviteter, især til aktiviteter med henblik på den sproglige og interkulturelle forberedelse af de unge.

Aktion 1.2: Udvekslinger af unge med tredjelande

Fællesskabet støtter mobilitetsaktiviteter for unge af mindst en uges varighed, som gennemføres på grundlag af fælles projekter mellem grupper af unge, der principielt er i alderen fra 15 til 25 år og har lovlig bopæl i en medlemsstat eller i et tredjeland. Disse mobilitetsaktiviteter skal inddrage mindst to medlemsstater.

Disse aktiviteter, der er baseret på tværnationale partnerskaber mellem grupper af unge, og som indebærer aktiv deltagelse af de unge, sigter mod at give dem mulighed for at opdage og gøre sig bekendt med den sociale og kulturelle situation forskellige steder og at tilskynde dem til at deltage i eller iværksætte andre aktiviteter på europæisk plan. Disse projekter gør det endvidere muligt for partnere fra tredjelande at gøre erfaringer med denne form for aktivitet inden for uformel uddannelse og bidrage til udviklingen af ungdomsarbejde og ungdomsforeninger i de pågældende lande.

Der kan ydes støtte til aktiviteter, der sigter mod at styrke de unges aktive inddragelse i projekter vedrørende gruppemobilitetsaktiviteter, især til aktiviteter med henblik på den sproglige og interkulturelle forberedelse af de unge, inden de rejser ud.

AKTION 2 - EUROPÆISK VOLONTØRTJENESTE

I dette program forstås ved "ung volontør" en person, der principielt er i alderen fra 18 til 25 år og har lovlig bopæl i en medlemsstat.

De unge volontører deltager som aktive borgere i en konkret solidarisk aktivitet med henblik på at opnå såvel sociale som personlige evner og færdigheder, idet de derved lægger grundlaget for deres fremtidige udvikling og samtidig bidrager til samfundet. Med henblik herpå deltager de unge volontører i en anden medlemsstat end bopælsstaten eller i et tredjeland i en ulønnet nonprofitaktivitet, som har betydning for samfundet og er af begrænset varighed (højst 12 måneder). Denne aktivitet skal være led i et projekt, der er anerkendt af medlemsstaten og Fællesskabet, og skal opfylde de formål med programmet, der er indeholdt i afgørelsens artikel 2. Den bør frem for alt ikke komme til at træde i stedet for beskæftigelse. Der sørges for fuld kost og logi samt en tutorordning. Volontørtjenesteprojektet skal sikre, at de unge volontører er omfattet af en sygesikringsordning samt andre relevante forsikringsordninger. De unge volontører modtager en godtgørelse/lommepenge.

Den europæiske volontørtjeneste er baseret på partnerskab og ansvarsdeling mellem den unge volontør, sendeorganisationen og værtsorganisationen.

I overensstemmelse med bestemmelserne om det udvalg for programmet, der er omhandlet i afgørelsens artikel 8, udsteder Kommissionen et dokument, som attesterer de unge volontørers deltagelse i den europæiske volontørtjeneste og de erfaringer og kvalifikationer, de har opnået i den relevante periode.

Aktion 2.1: Europæisk volontørtjeneste inden for Fællesskabet

Fællesskabet støtter en række tværnationale projekter (af begrænset varighed, i princippet fra tre uger til et år), der gør det muligt for de unge aktivt og individuelt at deltage i aktiviteter, der er med til at dække en række behov i samfundet på vidt forskellige områder (det sociale område, det sociokulturelle område, miljøområdet, kulturområdet etc.), og som samtidig giver erfaringer som led i den personlige læreproces med henblik på at erhverve sociale og kulturelle færdigheder. Projekterne skal sætte de unge i forbindelse med andre kulturer og sprog og give dem indblik i nye idéer og projekter i et multikulturelt civilsamfund.

Fællesskabet kan navnlig yde støtte til aktioner med et sprogligt og tværkulturelt aspekt, der sigter mod at forberede de unge, inden de rejser ud, og at fremme deres sociale integration under og efter aktiviteterne i forbindelse med europæisk volontørtjeneste. Der skal lægges særlig vægt på pædagogisk støtte og tutorordninger.

Aktion 2.2: Europæisk volontørtjeneste i tredjelande

Fællesskabet støtter en række tværnationale projekter med tredjelande (af begrænset varighed, i princippet fra tre uger til et år), der gør det muligt for de unge aktivt og individuelt at deltage i aktiviteter, der er med til at dække en række behov i samfundet på vidt forskellige områder (det sociale område, det sociokulturelle område, miljøområdet, kulturområdet etc.), og som samtidig giver erfaringer som led i den personlige læreproces med henblik på at erhverve sociale og kulturelle færdigheder. Projekterne skal sætte de unge i forbindelse med andre kulturer og sprog og give dem indblik i nye idéer og projekter i et multikulturelt civilsamfund.

Der kan ydes støtte til aktioner, der gør det muligt at etablere eller konsolidere grundlaget for udviklingen af tværnationale projekter som led i europæisk volontørtjeneste i tredjelande.

Fællesskabet kan navnlig yde støtte til aktioner med et sprogligt og tværkulturelt aspekt, der sigter mod at forberede de unge, inden de rejser ud, og at fremme deres sociale integration under og efter aktiviteterne i forbindelse med europæisk volontørtjeneste. Der skal lægges særlig vægt på pædagogisk støtte og tutorordninger.

AKTION 3 - UNGDOMSINITIATIVER

For at fremme de unges initiativ og kreativitet støtter Fællesskabet projekter, hvor unge aktivt og direkte deltager i nyskabende og kreative initiativer, samt initiativer, hvor der fokuseres på unges sociale engagement på lokalt, regionalt, nationalt og europæisk plan. Disse projekter gør det muligt for de unge at udvikle deres iværksætterånd og konkretisere de aktiviteter, de har udtænkt, og hvori de er hovedaktørerne.

Fællesskabet støtter initiativer, der tilsigter at hjælpe de unge volontører med at nyttiggøre de erfaringer, de har gjort under deres volontørtjeneste, og at fremme deres aktive integration i samfundet. De initiativer, de unge tager efter at have afsluttet den europæiske volontørtjeneste, vil gøre det muligt for dem at iværksætte og fremme sociale, kulturelle, sociokulturelle og økonomiske aktiviteter, og/eller vil bidrage til deres personlige udvikling. De unge, der har størst behov for at deltage, skal have forrang.

Støtten tager sigte på at fremme en udvidelse af projekterne, så de også omfatter lignende initiativer i andre medlemsstater for at styrke deres tværnationale aspekt og udvide udvekslingen af erfaringer og samarbejdet mellem unge. Støtten kan omfatte tilrettelæggelse af møder for unge initiativtagere på europæisk plan. Der kan ydes økonomisk støtte til effektiv indgåelse af stabile og tværnationale partnerskaber mellem sådanne projekter.

AKTION 4 - FÆLLES AKTIONER

I betragtning af, at samarbejdet mellem sektorerne forudsætter en fleksibel og kreativ fremgangsmåde, kan der til de aktioner, der er omhandlet i afgørelsens artikel 6, ydes fællesskabsstøtte til aktiviteter, der gennemføres sammen med andre fællesskabsaktioner, der har forbindelse med kundskabernes Europa, især fællesskabsprogrammer vedrørende almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

Kommissionen vil i samarbejde med medlemsstaterne bestræbe sig på at udvikle en fælles ordning for information, observation og udbredelse af god praksis på kundskabsområdet og inden for livslang læring sideløbende med fælles aktioner vedrørende multimedier til undervisningsbrug. Projekterne vil omfatte en vifte af aktioner fra en række forskellige områder, herunder ungdomsområdet. Projekterne kan yderligere støttes af forskellige fællesskabsprogrammer, og de kan gennemføres ved indkaldelse af fælles projekter.

Der kan vedtages relevante foranstaltninger, der på regionalt og lokalt plan skal sikre kontakt og samspil mellem deltagerne i dette program og deltagerne i programmerne vedrørende erhvervsuddannelse og almen uddannelse. Der kan i den forbindelse ydes tilskud til aktiviteter til udbredelse af kendskabet til de muligheder, Fællesskabet tilbyder de unge.

AKTION 5 - SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER

Aktion 5.1: Uddannelse og samarbejde for personer, der er involveret i ungdomspolitik

Der ydes støtte til:

1) Aktiviteter, der sigter mod at videreuddanne personer, der er involveret i ungdomsarbejde, navnlig vejledere i forbindelse med europæisk volontørtjeneste, ungdomsledere, de ansvarlige for europæiske projekter og rådgivere for ungdomsinitiativer, i forbindelse med de aktioner, der er fastsat i aktion 1, 2 og 3 i programmet, og som direkte involverer unge, med henblik på at sikre, at aktionerne er af høj kvalitet. Der lægges særlig vægt på aktiviteter, der tager sigte på at fremme deltagelse af de unge, der har særligt vanskeligt ved at deltage i fællesskabsaktioner.

2) Aktiviteter, der sigter mod at udvikle europæiske moduler, der opfylder kravene til tværnationalt samarbejde.

3) Aktiviteter som studiebesøg, feasibility-undersøgelser, seminarer og praktikophold, der først og fremmest sigter mod udveksling af erfaringer og god praksis om fælles aktioner eller spørgsmål af fælles interesse, eller som skal lette og fremme etableringen af holdbare, tværnationale partnerskaber og/eller multilaterale netværk mellem aktører inden for ungdomsarbejdet.

4) Forsøgsaktiviteter, der er en kilde til fornyelse og berigelse af ungdomspolitikken på grund af anvendelsen af nye strategier og nye samarbejdsformer samt på grund af samarbejdet mellem deltagere med forskellig baggrund.

5) Der kan ligeledes ydes fællesskabsstøtte til konferencer og seminarer, der sigter mod at fremme samarbejde og udveksling af oplysninger om god praksis på ungdomsområdet, samt andre foranstaltninger til udnyttelse og formidling af resultaterne af de projekter og aktiviteter, der gennemføres med støtte fra fællesskabsaktioner på ungdomsområdet.

Disse foranstaltninger omfatter aktiviteter, der kan have en ren fællesskabskarakter, eller som kan omfatte tredjelande. Der skal lægges særlig vægt på aktører på ungdomsområdet på regionalt og lokalt plan, som ikke har eller kun har beskeden erfaring med eller mulighed for at skabe kontakt på europæisk plan, samt på aktiviteter, hvor de unge er hovedaktørerne.

Aktion 5.2: Information af unge og undersøgelser på ungdomsområdet

1. I overensstemmelse med programmets mål og navnlig for at forbedre alle unges mulighed for at deltage samt øge deres initiativ og aktive deltagelse i samfundet opfordrer Kommissionen aktørerne på ungdomsområdet til at involvere sig i information af unge på europæisk plan og i samarbejdet mellem de informations- og kommunikationssystemer for unge, der findes i medlemsstaterne og på fællesskabsplan. Der skal i den forbindelse gøres en særlig indsats for at sikre, at det stadigt bredere samarbejde omfatter almen uddannelse og erhvervsuddannelse samt dialogen både mellem og med de unge.

2. Med henblik herpå skal der ydes støtte til initiativer, der sigter mod følgende:

- erhvervelse af de erfaringer og færdigheder, der er nødvendige for at gennemføre informationsprojekter for unge på grundlag af tværnationalt samarbejde og projekter, der sikrer information og navnlig rådgivning af de unge

- gennemførelse af samarbejdsprojekter, som lægger vægt på at formidle oplysninger og bevidstgøre de unge om det område, der er omfattet af programmet, og som giver de unge adgang til alle de oplysninger, der er nødvendige for at nå programmets mål

- inden for rammerne af det tværnationale samarbejde etablering af mekanismer, der muliggør dialog både mellem og med de unge, navnlig ved hjælp af ungdomsorienterede medier og ny teknologi.

3. Med hensyn til undersøgelserne på ungdomsområdet i forbindelse med programmets mål støtter Kommissionen undersøgelser, der bl.a. fokuserer på virkningerne af de foranstaltninger, der træffes på ungdomsområdet, navnlig foranstaltninger, der sigter mod at fremme samarbejdet på dette område. Disse undersøgelser skal belyse andre politikkers indvirkning på ungdomsområdet og forsøge at give et mere klart og fuldstændigt billede af de unges behov og af de vilkår, de lever under.

Der lægges særlig vægt på undersøgelser af ugunstigt stillede eller marginaliserede unges livsforløb; disse undersøgelser skal navnlig analysere de faktorer, som har fremmet eller hindret den sociale integration af de unge, og fremhæve foranstaltningerne i den uformelle undervisningssektor og den tredje sektor generelt. Det lægges endvidere vægt på sammenlignende undersøgelser af foranstaltninger til fremme af iværksætterånd, herunder sådanne foranstaltningers indvirkning på udviklingen på lokalt plan, bl.a. i form af aktiviteter (jobskabelse, oprettelse af kulturelle eller sociale foretagender osv.). Undersøgelserne kan tage form af casestudies, og de mest relevante af dem offentliggøres.

Aktion 5.3: Information og forøgelse af foranstaltningernes synlighed

Kommissionen træffer relevante foranstaltninger, bl.a. med henblik på hos en række kilder at indsamle oplysninger om foranstaltninger for unge, at udnytte EU's ungdomsprojekter og at gøre tiltagene for unge mennesker på fællesskabsplan mere synlige ved at udvikle passende midler med henblik på dialogen med de unge, herunder via Internettet.

Aktion 5.4: Støtteforanstaltninger

1. Nationale kontorer

Der kan ydes fællesskabsstøtte til driften af de strukturer, som medlemsstaterne etablerer i henhold til afgørelsens artikel 5.

2. Teknisk bistand og driftsstøtte

Kommissionen kan ved gennemførelsen af programmet benytte organer, der yder teknisk bistand, som kan finansieres inden for programmets samlede finansieringsramme. Kommissionen kan på samme betingelser indhente ekspertbistand. Den kan endvidere foretage evalueringer og arrangere seminarer, kollokvier og andre møder for eksperter, som kan fremme gennemførelsen af programmet, herunder gennemførelsen af afgørelsens artikel 12. Kommissionen kan ligeledes udøve oplysnings-, publikations- og formidlingsvirksomhed.

Top