Help Print this page 

Document 32000D0596

Title and reference
2000/596/EF: Rådets beslutning af 28. september 2000 om oprettelse af en europæisk flygtningefond
  • No longer in force
OJ L 252, 6.10.2000, p. 12–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 5 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 5 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 5 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 5 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 5 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 5 - 11
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 5 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 5 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 5 - 11

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/596/oj
Multilingual display
Text

32000D0596

2000/596/EF: Rådets beslutning af 28. september 2000 om oprettelse af en europæisk flygtningefond

EF-Tidende nr. L 252 af 06/10/2000 s. 0012 - 0018


Rådets beslutning

af 28. september 2000

om oprettelse af en europæisk flygtningefond

(2000/596/EF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 63, nr. 2, litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Udformningen af en fælles politik på asylområdet, herunder fælles europæiske asylregler, udgør en integrerende del af Den Europæiske Unions målsætning om gradvis at indføre et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der er åbent for personer, som tvunget af omstændighederne legitimt søger beskyttelse i Den Europæiske Union.

(2) Gennemførelsen af en sådan politik bør bygge på solidaritet mellem medlemsstaterne og forudsætter, at der findes mekanismer, som kan bidrage til at fremme en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelse af flygtninge og fordrevne og følgerne heraf. Med henblik herpå bør der oprettes en europæisk flygtningefond.

(3) Det er nødvendigt at støtte medlemsstaternes indsats for at sikre flygtninge og fordrevne personer en passende modtagelse, herunder adgang til retfærdige og effektive asylprocedurer, for at beskytte rettighederne for personer, der har behov for international beskyttelse.

(4) Den sociale integration af flygtninge i det land, hvor de opholder sig, er en af Genève-konventionens målsætninger, og der er i den forbindelse grund til at støtte medlemsstaternes bestræbelser for at fremme de pågældende personers sociale og økonomiske integration, som igen bidrager til at realisere den økonomiske og sociale samhørighed, hvis bevarelse og styrkelse optræder blandt Fællesskabets grundlæggende mål, jf. traktatens artikel 2 og artikel 3, stk. 1, litra k).

(5) Det er i både medlemsstaternes og de berørte personers interesse, at flygtninge og fordrevne personer, som har tilladelse til at opholde sig på en medlemsstats område, får mulighed for at forsørge sig selv ved at arbejde.

(6) De foranstaltninger, hvortil der ydes støtte fra strukturfondene, og andre fællesskabsforanstaltninger på undervisnings- og erhvervsuddannelsesområdet er ikke i sig selv tilstrækkedlige til at fremme integrationen, og der er derfor behov for at støtte særlige foranstaltninger for at sætte flygtninge og fordrevne personer i stand til i fuldt omfang at udnytte de programmer, der indføres.

(7) Der er behov for konkret støtte for at sikre, at flygtninge og fordrevne personer ud fra kendskab til forholdene kan beslutte at forlade en medlemsstats område og vende tilbage til deres hjemland, hvis de ønsker det.

(8) Det er nødvendigt at afprøve innovative foranstaltninger på disse områder og tilskynde medlemsstaterne til at udveksle erfaringer for at identificere og udbrede de mest effektive former for praksis.

(9) Der bør tages behørigt hensyn til erfaringerne fra gennemførelsen af Rådets fælles aktion 1999/290/RIA(5) om modtagelse og frivillig repatriering af flygtninge, fordrevne personer og asylansøgere.

(10) Der bør stilles en finansiel reserve til rådighed til iværksættelse af nødforanstaltninger i situationer med massiv tilstrømning af flygtninge, som har behov for midlertidig beskyttelse, jf. opfordringen fra Det Europæiske Råd, den 15. og 16. oktober 1999 i Tammerfors.

(11) Det er rimeligt at fordele ressourcerne i forhold til den byrde, der hviler på de enkelte medlemsstater som følge af deres indsats for at modtage flygtninge og fordrevne personer.

(12) Støtten fra Den Europæiske Flygtningefond vil være mere effektiv og målrettet, hvis medfinansieringen af støtteberettigede foranstaltninger baseres på en ansøgning fra hver enkelt medlemsstat, som tager hensyn til den lokale situation og de konstaterede behov.

(13) For at fremskynde og forenkle medfinansieringsprocedurerne bør der skelnes mellem Kommissionens og medlemsstaternes ansvarsområder. Det bør således være Kommissionen, der efter at have behandlet medlemsstaternes ansøgninger, vedtager beslutningerne om medfinansiering, mens medlemsstaterne står for forvaltningen af foranstaltningerne.

(14) Den decentrale gennemførelse af foranstaltningerne via medlemsstaterne bør give tilstrækkelige garantier med hensyn til reglerne om og kvaliteten af gennemførelsen, resultaterne og evalueringen heraf samt den korrekte finansielle forvaltning og kontrollen heraf.

(15) En effektiv overvågning udgør en af garantierne for, at Den Europæiske Flygtningefonds indsats er effektiv. Det er nødvendigt at fastsætte vilkårene for denne overvågning.

(16) Der bør etableres et samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen om den finansielle kontrol, uden at dette dog berører Kommissionens beføjelser på området.

(17) Det er nødvendigt at fastsætte medlemsstaternes ansvar for at forfølge og korrigere uregelmæssigheder og overtrædelser og Kommissionens ansvar i tilfælde af, at medlemsstaterne ikke overholder deres forpligtelser.

(18) Effektiviteten og virkningen af de foranstaltninger, som Den Europæiske Flygtningefond yder støtte til, afhænger også af evalueringen heraf, og det er nødvendigt at præcisere medlemsstaternes og Kommissionens respektive ansvar på dette område samt de forhold, der skal sikre, at evalueringen er pålidelig.

(19) Det er nødvendigt at evaluere foranstaltningerne med henblik på en midtvejsrevision heraf og vurderingen af deres virkninger samt integrere evalueringsprocessen i overvågningen af foranstaltningerne.

(20) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne beslutning bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbestemmelser, der tillægges Kommissionen(6).

(21) I overensstemmelse med subsidiaritets- og proportionalitetsprincippet, der er fastsat i traktatens artikel 5, kan målene for den påtænkte handling, nemlig at styrke solidariteten mellem medlemsstaterne gennem en ligelig fordeling mellem medlemsstaterne af indsatsen med hensyn til modtagelse af flygtninge og fordrevne personer og følgerne heraf, ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor, på grund af den påtænkte handlings omfang eller virkninger, bedre gennemføres på fællesskabsplan. Denne beslutning går ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(22) Denne beslutning gælder for Det Forenede Kongerige og Irland i henhold til de meddelelser, de har fremsendt i overensstemmelse med artikel 3 i protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab.

(23) Danmark deltager i henhold til artikel 1 og 2 i protokollen om visse bestemmelser vedrørende Danmark, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, ikke i vedtagelsen af denne beslutning, og beslutningen er derfor ikke bindende for og finder ikke anvendelse i Danmark -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

KAPITEL I

MÅL OG OPGAVER

Artikel 1

Oprettelse af Den Europæiske Flygtningefond og dennes mål

1. Der oprettes en europæisk flygtningefond (i det følgende benævnt "fonden"), som har til formål at støtte og fremme medlemsstaternes indsats med hensyn til modtagelse af flygtninge og fordrevne og følgerne heraf.

2. Fonden oprettes for perioden 1. januar 2000-31. december 2004.

Artikel 2

Finansielle bestemmelser

1. Det finansielle referencegrundlag for gennemførelsen af denne beslutning er på 216 mio. EUR.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag. Budgetmyndigheden fordeler de årlige bevillinger mellem de foranstaltninger, der er omhandlet i henholdsvis artikel 4 og artikel 6 i denne beslutning.

Artikel 3

Foranstaltningernes målgrupper

Målgrupperne for denne beslutning er følgende personer:

1) tredjelandsstatsborgere eller statsløse, som har opnået flygtningestatus i henhold til Genève-konventionen om flygtninges retsstilling af 28. juli 1951, og som har tilladelse til at opholde sig som flygtninge i en af medlemsstaterne

2) tredjelandsstatsborgere eller statsløse, som har opnået en form for international beskyttelse, der ydes af en medlemsstat i overensstemmelse med dennes nationale lovgivning eller praksis

3) tredjelandsstatsborgere eller statsløse, som har ansøgt om en af de former for beskyttelse, der er nævnt i nr. 1 og 2

4) tredjelandsstatsborgere eller statsløse, som er omfattet af en ordning for midlertidig beskyttelse i en medlemsstat

5) personer, hvis ret til midlertidig beskyttelse er ved at blive behandlet i en medlemsstat.

Artikel 4

Foranstaltninger

1. For at nå det i artikel 1 beskrevne mål for så vidt angår de relevante kategorier af personer, jf. artikel 3, yder fonden støtte til medlemsstaternes foranstaltninger vedrørende:

a) modtagelsesforhold

b) integration af personer, hvis ophold i medlemsstaten har varig og/eller stabil karakter

c) hjemsendelse, forudsat at de pågældende personer ikke har erhvervet en ny nationalitet eller har forladt medlemsstatens område.

2. Med hensyn til modtagelsesforholdene og adgangen til asylprocedurerne kan foranstaltningerne navnlig være rettet mod infrastrukturer eller tjenester forbundet med indlogering, materiel bistand, lægehjælp, social bistand og hjælp med administrative og retslige formaliteter, herunder retshjælp. Der kan i denne forbindelse også tages hensyn til specifikke behov hos de mest sårbare personer.

3. Foranstaltninger til social integration i opholdsmedlemsstaten af de personer, der er nævnt i stk. 1, litra b), og af deres familiemedlemmer, kan navnlig bestå i social bistand i form af bolig, subsistensmidler og lægehjælp, eller de kan bestå i at fremme de pågældendes tilpasning til samfundet i medlemsstaten eller deres evne til at forsørge sig selv.

4. For så vidt angår hjemsendelse kan foranstaltningerne navnlig bestå i oplysning og rådgivning om programmer for frivillig hjemsendelse og om situationen i hjemlandet og/eller generelle eller erhvervsfaglige uddannelsesforanstaltninger samt hjælp til genetablering.

Artikel 5

Fællesskabsforanstaltninger

1. På Kommissionens initiativ og ud over de foranstaltninger, der iværksættes af medlemsstaterne, kan op til 5 % af fondens disponible midler benyttes til at finansiere innovative foranstaltninger eller foranstaltninger, der er af interesse for Fællesskabet som helhed, f.eks. undersøgelser, pilotprojekter, udveksling af erfaringer, samarbejdsfremmende projekter på fællesskabsplan og evaluering af gennemførelsen af de forskellige foranstaltninger samt teknisk bistand.

2. Kommissionen gennemgår de ansøgninger, der indgives af to eller flere medlemsstater, med henblik på en fælles gennemførelse af en foranstaltning på tværs af grænserne.

3. Fonden kan finansiere sådanne foranstaltninger med op til 100 %.

Artikel 6

Nødforanstaltninger

1. Fonden kan også ud over de i artikel 4 omhandlede foranstaltninger og som supplement hertil ved enstemmig afgørelse truffet af Rådet på forslag af Kommissionen finansiere nødforanstaltninger i en, flere eller alle medlemsstater i tilfælde af pludselig og massiv tilstrømning af flygtninge eller fordrevne, eller hvis det på opfordring af bl.a. internationale organisationer skulle vise sig nødvendigt at evakuere dem fra et tredjeland.

Når direktivet om midlertidig beskyttelse er trådt i kraft, vil den i første afsnit omhandlede rådsafgørelse blive truffet på de i dette direktiv fastsatte betingelser.

2. Hvis den i stk. 1 nævnte situation opstår, kan der ydes støtte til nødforanstaltninger på følgende områder:

a) modtagelse og indlogering

b) underhold, herunder fødevarer og tøj

c) lægelig, psykologisk og anden bistand

d) dækning af personale- og administrationsudgifter i forbindelse med modtagelsen af flygtninge og fordrevne og iværksættelsen af de forskellige foranstaltninger

e) udgifter til logistik og transport.

KAPITEL II

NÆRMERE BESTEMMELSER

Artikel 7

Gennemførelsesbestemmelser

Medlemsstaterne er ansvarlige for gennemførelsen af de foranstaltninger, fonden yder støtte til. Medlemsstaterne udpeger en myndighed, som er ansvarlig for gennemførelsen, og som samtidig varetager kommunikationen med Kommissionen. Denne myndighed skal være en offentlig myndighed, men den kan uddelegere ansvaret for gennemførelsen til en anden offentlig myndighed eller til en ikke-statslig organisation.

Artikel 8

Ansøgninger om medfinansiering

1. Medlemsstaterne sender en gang om året i overensstemmelse med tidsplanen i artikel 11 en ansøgning til Kommissionen om medfinansiering af deres gennemførelsesprogram for det pågældende år, der for hvert af de i artikel 4 nævnte hovedområder beskriver:

a) situationen i medlemsstaten og de behov, der ligger til grund for iværksættelsen af foranstaltninger, som kan være berettiget til støtte fra fonden

b) de foranstaltninger, som medlemsstaten har til hensigt at gennemføre, herunder:

i) deres karakter og formål

ii) de forventede kvantitative resultater

iii) omkostningerne og de midler, der stilles til rådighed af medlemsstaten og eventuelt af den eller de involverede organisationer.

2. Den første ansøgning om medfinansiering skal desuden indeholde en beskrivelse af det system, medlemsstaten har indført for:

a) at sikre koordination af og sammenhæng i foranstaltningerne

b) at udvælge projekter og sikre, at proceduren er gennemsigtig

c) at administrere, overvåge, kontrollere og evaluere projekterne.

3. Ansøgningen skal indeholde tilstrækkelig detaljerede oplysninger om alle de i stk. 1 og 2 omhandlede aspekter, til at Kommissionen kan kontrollere, at den er i overensstemmelse med denne beslutnings bestemmelser og gældende finansielle regler.

Artikel 9

Udvælgelseskriterier

1. Medlemsstaterne er eneansvarlige for udvælgelsen af de enkelte projekter og for den finansielle og administrative forvaltning af de foranstaltninger, fonden yder støtte til, men tager i den forbindelse behørigt hensyn til de fælles politikker og støtteberettigelseskriterierne.

2. Når der er indkaldt forslag, fremsætter offentlige myndigheder (nationale, regionale eller lokale, centrale eller decentrale), undervisnings- og forskningsinstitutioner, uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets parter, statslige organisationer, internationale organisationer eller ikke-statslige organisationer, enten individuelt eller i partnerskab, forslag til projekter, der ikke må have gevinst for øje, med henblik på at modtage støtte fra fonden.

3. Den ansvarlige myndighed udvælger projekter på basis af følgende kriterier:

a) situationen og behovene i medlemsstaten

b) omkostningseffektivitet i forhold til antallet af de personer, projektet er rettet mod

c) ansøgerorganisationens og eventuelle partnerorganisationers erfaringsgrundlag, ekspertise, pålidelighed og finansielle bidrag

d) foranstaltningernes komplementaritet med andre projekter, der finansieres via Den Europæiske Unions almindelige budget eller som led i nationale programmer.

Artikel 10

Fordeling af midlerne

1. I perioden 2000-2004 modtager hver enkelt medlemsstat følgende faste beløb fra Den Europæiske Flygtningefonds årlige bevilling:

For 2000: 500000 EUR

For 2001: 400000 EUR

For 2002: 300000 EUR

For 2003: 200000 EUR

For 2004: 100000 EUR.

2. Den resterende del af de disponible midler fordeles således mellem medlemsstaterne:

a) 65 % af midlerne fordeles i forhold til antallet af personer, der er nævnt i artikel 3, nr. 3, 4 og 5, og som er indrejst i løbet af de forudgående tre år

b) 35 % af midlerne fordeles i forhold til antallet af personer, der er blevet godkendt som tilhørende en af de kategorier, der er nævnt i artikel 3, nr. 1 og 2, i løbet af de forudgående tre år.

3. Referencetallene er de seneste tal fra De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor.

Artikel 11

Tidsplan

1. Kommissionen giver senest den 1. juni hvert år medlemsstaterne et skøn over det beløb, de vil få tildelt det efterfølgende år inden for rammerne af de samlede bevillinger, der afsættes som led i den årlige budgetprocedure.

2. Medlemsstaterne fremsætter deres medfinansieringsansøgninger som omhandlet i artikel 8 senest den 1. oktober hvert år.

3. Kommissionen godkender medfinansieringsansøgningen inden for en frist på tre måneder efter ansøgningens indgivelse, efter at den har foretaget den i artikel 8, stk. 2, omhandlede kontrol.

Artikel 12

Teknisk og administrativ bistand

Op til 5 % af det beløb, der tildeles medlemsstaten, kan afsættes til teknisk og administrativ bistand i forbindelse med forberedelsen, overvågningen og evalueringen af de foranstaltninger, der hører ind under dens ansvar i henhold til artikel 7.

KAPITEL III

FINANSIELLE BESTEMMELSER

Artikel 13

Finansieringsstruktur

Den finansielle støtte fra fonden kan højst dække 50 % af de samlede udgifter til hver enkelt foranstaltning.

Denne andel kan forhøjes til 75 % i de medlemsstater, der er omfattet af Samhørighedsfonden.

Artikel 14

Støtteberettigelse

1. En udgift er ikke berettiget til støtte fra fonden, hvis den er af holdt inden Kommissionens godkendelse af medlemsstatens ansøgning om medfinansiering. Udgifter er først støtteberettiget fra godkendelsesdatoen.

2. Kommissionen vedtager regler for støtteberettigelse efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Artikel 15

Beslutning om medfinansiering fra fonden

Efter at have behandlet ansøgningen om medfinansiering vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 21, stk. 2, en beslutning om medfinansiering fra fonden. I beslutningen angives det beløb, der tildeles medlemsstaten.

Artikel 16

Budgetforpligtelser

Fællesskabets budgetforpligtelser indgås på grundlag af Kommissionens beslutning om medfinansiering.

Artikel 17

Betalinger

1. Kommissionens betaling af støtte fra fonden foretages til den ansvarlige myndighed i overensstemmelse med budgetforpligtelserne.

2. Så snart Kommissionen har vedtaget beslutningen om fondens medfinansiering, udbetales et acontobeløb svarende til 50 % af det beløb, der er tildelt medlemsstaten for det pågældende år. Der foretages en mellemliggende betaling på op til 30 %, når medlemsstaten meddeler, at den har brugt halvdelen af acontobeløbet.

Restbeløbet betales senest tre måneder efter godkendelsen af medlemsstatens regnskaber og af den årlige rapport om programmets gennemførelse.

KAPITEL IV

KONTROL OG EVALUERING

Artikel 18

Kontrol

1. Med forbehold af Kommissionens ansvar for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget er det medlemsstaterne, der i første række er ansvarlige for den finansielle kontrol med foranstaltningerne. I den forbindelse skal medlemsstaterne bl.a.:

a) kontrollere, at der er etableret forvaltnings- og kontrolsystemer, og at disse systemer gennemføres på en sådan måde, at der sikres en korrekt og effektiv anvendelse af fællesskabsfondenes midler

b) sende Kommissionen en beskrivelse af nævnte systemer

c) sikre sig, at foranstaltningerne forvaltes i overensstemmelse med relevante fællesskabsretsforskrifter, og at de midler, der stilles til rådighed for dem, anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning

d) attestere, at de udgiftsanmeldelser, der forelægges Kommissionen, er nøjagtige, og sikre sig, at de er udarbejdet på grundlag af regnskabssystemer, der er baseret på udgiftsbilag, som kan kontrolleres

e) forebygge, afsløre og korrigere uregelmæssigheder og i overensstemmelse med gældende retsforskrifter, give Kommissionen meddelelse herom samt om udviklingen i sager, hvor der er indledt administrativ eller retslig forfølgning

f) samarbejde med Kommissionen med henblik på at sikre, at fællesskabsmidlerne anvendes i overensstemmelse med princippet om forsvarlig økonomisk forvaltning

g) inddrive midler, der er gået tabt som følge af en konstateret uregelmæssighed, idet der i givet fald opkræves morarente.

2. Som ansvarlig for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget forvisser Kommissionen sig om, at der i medlemsstaterne findes velfungerende forvaltnings- og kontrolsystemer, således at fællesskabsmidlerne anvendes effektivt og korrekt.

Uden at gribe ind i Revisionsrettens kontrol eller den kontrol, medlemsstaterne foretager i henhold til nationale love og administrative bestemmelser, kan Kommissionen i den forbindelse og i overensstemmelse med de arrangementer, der er indgået med medlemsstaten inden for rammerne af det samarbejde, der er beskrevet i stk. 1, litra f), lade tjenestemænd eller andre ansatte i Kommissionen foretage kontrol på stedet, f.eks. stikprøvekontrol, af de operationer, der finansieres af fonden, samt af forvaltnings- og kontrolsystemerne, med mindst én hverdags varsel. Kommissionen underretter den pågældende medlemsstat herom, så den kan modtage den fornødne bistand. Tjenestemænd og andre ansatte fra den berørte medlemsstat kan deltage i denne kontrol.

Kommissionen kan anmode den pågældende medlemsstat om at foretage kontrol på stedet for at verificere, at der ikke forekommer uregelmæssigheder i forbindelse med en eller flere operationer. Tjenestemænd eller andre ansatte i Kommissionen kan deltage i denne kontrol.

3. Kommissionen suspenderer efter afslutning af de nødvendige undersøgelser de pågældende mellemliggende betalinger i tilfælde af:

a) at en medlemsstat ikke gennemfører foranstaltningerne som fastsat i beslutningen om medfinansiering, eller

b) at hele eller en del af foranstaltningen ikke berettiger hele eller en del af medfinansieringen fra fonden.

I så fald fremsætter Kommissionen en begrundet anmodning til medlemsstaten om at fremkomme med sine bemærkninger og om nødvendigt foretage eventuelle korrektioner inden for en bestemt frist.

4. Ved udløbet af den af Kommissionen fastsatte frist kan Kommissionen, hvis parterne ikke er nået til enighed, og medlemsstaten ikke har foretaget korrektionerne, og under hensyn til eventuelle bemærkninger fra medlemsstaten, inden tre måneder beslutte:

a) at reducere den mellemliggende betaling, der er omhandlet i artikel 17, stk. 2, eller

b) at foretage de fornødne finansielle korrektioner ved helt eller delvis at annullere fondens finansielle bidrag til den pågældende foranstaltning.

Uden en beslutning som omhandlet under litra a) eller litra b) ophører suspensionen af de mellemliggende betalinger øjeblikkeligt.

Artikel 19

Finansielle korrektioner

1. Det er medlemsstaterne, som i første række er ansvarlige for at forfølge uregelmæssigheder og for at skride ind, når der konstateres en væsentlig ændring, der påvirker arten af, gennemførelsesbetingelserne for eller kontrollen med en foranstaltning, samt for at foretage de nødvendige finansielle korrektioner.

Medlemsstaterne foretager de finansielle korrektioner, der er nødvendige i forbindelse med den enkelte eller systemiske uregelmæssighed. Medlemsstaternes korrektioner består i hel eller delvis annullering af Fællesskabets medfinansiering. Medlemsstaterne kan omfordele de således frigjorte fællesskabsmidler til foranstaltninger inden for samme aktionsområde som beskrevet i artikel 4 efter regler, der fastlægges af Kommissionen efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

2. Hvis Kommissionen efter afslutning af de nødvendige undersøgelser konkluderer, at en medlemsstat ikke har efterkommet de forpligtelser, der påhviler den i henhold til stk. 1, finder artikel 18, stk. 3 og 4, anvendelse.

3. Ethvert uretmæssigt udbetalt beløb, der skal inddrives, skal tilbagebetales til Kommissionen med tillæg af morarenter.

Artikel 20

Overvågning og evaluering

1. I hver medlemsstat tager den ansvarlige myndighed skridt til at sikre, at foranstaltningerne overvåges og evalueres.

Med henblik herpå skal alle aftaler og kontrakter, som den pågældende myndighed indgår med de organisationer, der har til opgave at gennemføre foranstaltningerne, indeholde bestemmelser om, at de regelmæssigt skal aflægge en detaljeret rapport om gennemførelsen af foranstaltningerne og om opfyldelsen af målsætningerne for dem.

Den ansvarlige myndighed foranstalter desuden en uafhængig evaluering af gennemførelsen og virkningen af de iværksatte foranstaltninger.

2. Den ansvarlige myndighed udarbejder hvert år en sammenfattende rapport om gennemførelsen af de igangværende foranstaltninger, der vedlægges den i artikel 8 omhandlede ansøgning om medfinansiering.

3. Den ansvarlige myndighed sender senest seks måneder efter den frist, der fastsættes i beslutningen om medfinansiering i forbindelse med afholdelse af udgifterne, Kommissionen en endelig rapport med:

a) et regnskab og en rapport om gennemførelsen af foranstaltningerne, der udfærdiges i overensstemmelse med de regler, Kommissionen fastlægger efter proceduren i artikel 21, stk. 2

b) den i stk. 1 omhandlede evalueringsrapport.

4. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en midtvejsrapport senest den 31. december 2002 og en endelig rapport senest den 1. september 2005.

KAPITEL V

UDVALG

Artikel 21

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF.

3. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

4. Udvalget kan behandle ethvert spørgsmål i forbindelse med denne beslutning, som rejses af formanden eller af en repræsentant for en medlemsstat.

KAPITEL VI

SÆRLIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE NØDFORANSTALTNINGER

Artikel 22

Særlige bestemmelser vedrørende nødforanstaltninger

1. For så vidt angår gennemførelsen af nødforanstaltningerne i artikel 6 gælder stk. 2-5 i nærværende artikel.

2. Der ydes finansiel bistand fra fonden i højst seks måneder til dækning af højst 80 % af omkostningerne ved en given foranstaltning.

3. Den eller de medlemsstater, der rammes af en massiv tilstrømning som omhandlet i artikel 6, stk. 1, forelægger Kommissionen en oversigt over deres behov og en plan for gennemførelsen af nødforanstaltningerne sammen med en beskrivelse af de påtænkte foranstaltninger og de organisationer, der er ansvarlige for deres gennemførelse.

4. De disponible midler fordeles mellem medlemsstaterne på basis af antallet af personer, der er rejst ind i hver medlemsstat som led i en massiv tilstrømning som omhandlet i artikel 6, stk. 1.

5. Artikel 9 og artikel 18-21 finder anvendelse.

KAPITEL VII

OVERGANGSBESTEMMELSER

Artikel 23

Overgangsbestemmelser

Uanset artikel 11 anvendes følgende tidsplan for gennemførelsen i regnskabsårene 2000 og 2001:

- Kommissionen underretter medlemsstaterne om de beløb, de kan forvente at få tildelt, dagen efter denne beslutnings ikrafttræden. Hvis De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor endnu ikke råder over alle de fornødne statistiske oplysninger som omhandlet i artikel 10, tages der udgangspunkt i tallene fra medlemsstaterne; i dette tilfælde vedtager Kommissionen efter proceduren i artikel 21 reglerne for fortolkningen af de statistiske oplysninger fra medlemsstaterne

- medlemsstaterne forelægger senest den 20. november 2000 Kommissionen de i artikel 8 omhandlede ansøgninger om medfinansiering

- Kommissionen godkender medfinansieringsansøgningerne inden for en frist på tre måneder efter deres indgivelse, efter at den har kontrolleret oplysningerne i henhold til artikel 8, stk. 2, og, for så vidt angår regnskabsåret 2000, med forbehold for overførsel af bevillinger til regnskabsåret 2001

- uanset artikel 14 kan udgifter, der afholdes mellem den 1. januar 2000 og den frist, der fastsættes i beslutningen om medfinansiering, være til støtte fra fonden.

KAPITEL VIII

AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 24

Gennemførelse

1. Kommissionen er ansvarlig for gennemførelsen af denne beslutning.

2. Kommissionen vedtager om nødvendigt andre gennemførelsesbestemmelser til denne beslutning efter proceduren i artikel 21, stk. 2.

Artikel 25

Revisionsklausul

På grundlag af et forslag fra Kommissionen tager Rådet denne beslutning op til revision senest den 31. december 2004.

Artikel 26

Adressater

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 28. september 2000.

På Rådets vegne

D. Vaillant

Formand

(1) EFT C 116 E af 26.4.2000, s. 72.

(2) Udtalelse afgivet den 11.4.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT C 168 af 16.6.2000, s. 20.

(4) Udtalelse afgivet den 15.6.2000 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(5) EFT L 114 af 1.5.1999, s. 2.

(6) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

Top