Help Print this page 

Document 32000D0508

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF af 14. februar 2000 om indførelse af Kultur 2000-programmet
  • No longer in force
OJ L 63, 10.3.2000, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 97 - 105
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 97 - 105
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 97 - 105
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 97 - 105
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 97 - 105
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 97 - 105
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 97 - 105
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 97 - 105
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 97 - 105

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/508(1)/oj
Multilingual display
Text

32000D0508

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 508/2000/EF af 14. februar 2000 om indførelse af Kultur 2000-programmet

EF-Tidende nr. L 063 af 10/03/2000 s. 0001 - 0009


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 508/2000/EF

af 14. februar 2000

om indførelse af Kultur 2000-programmet

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 151, stk. 5, første led,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251, på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 9. december 1999(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kulturen har en væsentlig iboende værdi for hele Europas befolkning, er et væsentligt element i den europæiske integration og bidrager til at bekræfte og styrke den europæiske samfundsmodel og Fællesskabets indflydelse internationalt.

(2) Kulturen er såvel en økonomisk faktor som en faktor for social og folkelig integration. Den spiller derfor en væsentlig rolle for, hvorledes vi forholder os til de nye udfordringer, Fællesskabet står over for, såsom globalisering, informationssamfundet, social samhørighed og jobskabelse.

(3) Med henblik på at efterkomme behovet under den kulturelle dimension i Unionen, skal Fællesskabet tage hensyn til de kulturelle aspekter i dets indsats i henhold til andre bestemmelser i traktaten end dens artikel 151, navnlig for at respektere og fremme dets kulturers mangfoldighed. I den forbindelse bør Kommissionen fremme udbredelsen af oplysninger om kulturindustriernes muligheder inden for strukturfondene i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(4) og gennemføre undersøgelser herom.

(4) Som følge af kulturens stadig voksende betydning for det europæiske samfund og de udfordringer, Fællesskabet står over for på tærsklen til det 21. århundrede, bør effektiviteten af og sammenhængen i Fællesskabets indsats på kulturområdet forbedres ved indførelse af en enkelt ramme for styring og planlægning af samarbejdet på kulturområdet for perioden 2000-2004 uden at det glemmes, at det er nødvendigt, at der i stadig stigende grad tages hensyn til kulturen i Fællesskabets øvrige politikker. I Rådets afgørelse af 22. september 1997 om fremtiden for en europæisk indsats på kulturområdet(5) anmodes Kommissionen om at fremsætte forslag til indførelse af et enkelt instrument for planlægning og finansiering med henblik på gennemførelse af traktatens artikel 151.

(5) Hvis borgerne fuldt ud skal støtte det europæiske samarbejde og deltage i det, er det nødvendigt i større omfang at fremhæve deres fælles kulturelle værdier og rødder som et væsentligt element i deres identitet og tilhørsforhold til et samfund, der er baseret på frihed, demokrati, tolerance og solidaritet. Der bør opnås en bedre balance mellem det økonomiske og det kulturelle aspekt af Fællesskabet, således at de to aspekter kan styrke og supplere hinanden.

(6) Traktaten pålægger Den Europæiske Union at skabe en stadig snævrere union mellem de europæiske folk og bidrage til, at medlemsstaternes kulturer kan udfolde sig, idet den nationale og regionale forskelligartethed respekteres, og den fælles kulturarv fremhæves. Opmærksomheden bør særlig rettes mod at beskytte de mindre kulturers og de mindre udbredte sprogs status i Europa.

(7) Fællesskabet arbejder derfor for udvikling af et åbent, forskelligartet og fælles kulturområde for europæerne på grundlag af subsidiaritetsprincippet, samarbejde mellem de involverede på kulturområdet og et lovgivningsmiljø, der er gunstigt for kulturaktiviteter, samtidig med at den kulturelle mangfoldighed og de kulturelle aspekters integration i Fællesskabets politik på andre områder respekteres, således som det er fastsat i traktatens artikel 151, stk. 4.

(8) Skal europæerne kunne opfatte dette fælles europæiske kulturområde som en realitet, er det vigtigt at tilskynde til kunstnerisk virksomhed, fremme en bedre udnyttelse af den europæiske kulturarv og gensidigt kendskab til de europæiske folks kultur og historie og støtte kulturudvekslinger for at skabe bedre muligheder for udbredelse af viden og for samarbejde og kunstnerisk udfoldelse.

(9) Samarbejdet med de implicerede på kulturområdet bør derfor fremmes gennem ansporing til samarbejdsaftaler, der gør det muligt at gennemføre fælles initiativer, ligesom mere målrettede aktioner med en klar europæisk dimension og specifikke og innovative aktioner bør støttes, og udvekslinger og dialog om udvalgte emner af europæisk interesse bør tilskyndes.

(10) Med gennemførelsen af kulturprogrammerne Kalejdoskop, Ariane og Raphael, der er vedtaget ved henholdsvis afgørelse nr. 719/96/EF(6), nr. 2085/97/EF(7) og nr. 2228/97/EF(8), har Fællesskabet taget det første positive skridt i gennemførelsen af fællesskabsaktioner på kulturområdet. Fællesskabets kulturindsats bør imidlertid med udgangspunkt i evalueringen af disse programmer og på grundlag af det, der er opnået gennem dem, forenkles og styrkes.

(11) I overensstemmelse med Kommissionens meddelelse "Agenda 2000" bør effektiviteten af Fællesskabets foranstaltninger øges, bl.a. ved at koncentrere de midler, der er til rådighed for de interne politikker, herunder indsatsen på kulturområdet.

(12) Der er indhøstet betydelige erfaringer, navnlig i forbindelse med evalueringen af de første kulturprogrammer, den omfattende høring, der er indledt med samtlige involverede parter, og resultaterne af Den Europæiske Unions kulturforum den 29. og 30. januar 1998.

(13) I forbindelse med Fællesskabets indsats på kulturområdet bør der tages hensyn til de særlige forhold på de enkelte kulturområder og følgelig til disse områders særlige behov.

(14) I konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21. og 23. juni 1993 i København opfordredes der til at åbne Fællesskabets programmer for de lande i Central- og Østeuropa, der har indgået associeringsaftaler. Fællesskabet har med visse tredjelande indgået samarbejdsaftaler, der indeholder bestemmelser om kultur.

(15) Med denne afgørelse indføres der derfor et enkelt instrument for finansiering og planlægning af samarbejdet på kulturområdet, i det følgende benævnt "Kultur 2000-programmet", for perioden fra 1. januar 2000 til 31. december 2004.

(16) I denne afgørelse fastlægges der for programmets samlede varighed en finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren(9).

(17) De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(10).

(18) Da målene for denne aktion ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, kan de i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, på grund af aktionens omfang og virkninger bedre gennemføres på fællesskabsplan. Denne afgørelse begrænser sig til det minimum, der er påkrævet for at nå disse mål, og går ikke videre end, hvad der er nødvendigt i den henseende.

(19) Kultur 2000-programmet bør fra 2000 være det eneste program på kulturområdet, der anvendes. Afgørelse nr. 2228/97/EF bør derfor ophæves -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Varighed og mål

Der indføres et enkelt instrument for finansiering og planlægning af samarbejdet på kulturområdet, i det følgende benævnt "Kultur 2000-programmet", for perioden fra 1. januar 2000 til 31. december 2004.

Kultur 2000-programmet bidrager til at fremme et europæisk kulturområde, der er fælles for de europæiske folk. I dette perspektiv fremmer det samarbejdet mellem skabende kunstnere, kulturaktører, private og offentlige formidlere, aktiviteter under de kulturelle netværk og andre partnere samt kulturinstitutioner i medlemsstaterne og andre deltagende stater med henblik på at nå følgende mål:

a) fremme af den kulturelle dialog og det gensidige kendskab til de europæiske folks kultur og historie

b) fremme af kreativitet og tværnational kulturspredning og bevægelighed for kunstnere, skabende personer, andre kulturformidlere og fagfolk samt deres værker med særlig vægt på unge og ugunstigt stillede personer og på kulturel mangfoldighed

c) fremhævelse af den kulturelle mangfoldighed og udvikling af nye kulturelle udtryksformer

d) fremme af kendskabet i Fællesskabet til væsentlig europæisk kulturarv; formidling af knowhow og fremme af de bedste metoder for bevarelse og beskyttelse af denne kulturarv

e) hensyntagen til kulturens rolle i den socioøkonomiske udvikling

f) skabelse af en interkulturel dialog og udveksling mellem europæiske og ikke-europæiske kulturer

g) udtrykkelig anerkendelse af kulturen som en økonomisk faktor og som en faktor for social og folkelig integration

h) forbedring af adgang til og deltagelse i kulturlivet i Den Europæiske Union for flest mulige borgere.

Kultur 2000-programmet skal fremme effektiv koordinering med foranstaltninger, der iværksættes som led i andre fællesskabspolitikker, som har indvirkninger på kulturområdet.

Artikel 2

De forskellige former for kulturaktioner og -arrangementer

De i artikel 1 nævnte mål realiseres gennem følgende aktioner:

a) specifikke nyskabende og/eller eksperimentelle aktioner

b) integrerede aktioner, der er omfattet af strukturerede, flerårige aftaler om kultursamarbejde

c) særlige kulturarrangementer med en europæisk og/eller international dimension.

Aktionerne og deres gennemførelse er beskrevet i bilag I. De er enten vertikale (vedrører et kulturelt område) eller horisontale (vedrører flere kulturelle områder).

Artikel 3

Budget

Finansieringsrammen for gennemførelsen af Kultur 2000-programmet er for den i artikel 1 omhandlede periode fastsat til 167 mio. EUR.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af det finansielle overslag.

Artikel 4

Gennemførelse

1. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt angår de emneområder, der er nævnt nedenfor, efter forvaltningsproceduren i artikel 5, stk. 2:

a) prioriteterne og de generelle retningslinjer for alle de i bilag I omhandlede foranstaltninger samt det deraf følgende årsprogram

b) den generelle balance mellem aktionerne

c) udvælgelsesregler og -kriterier for de forskellige projekter, der er beskrevet i bilag I (aktion I.1, I.2 og I.3)

d) Fællesskabets finansielle støtte (beløb, varighed, fordeling og modtagere)

e) de detaljerede procedurer for tilsyn med og evaluering af Kultur 2000-programmet samt konklusionerne af den i artikel 8 omhandlede evalueringsrapport og enhver anden foranstaltning til justering af dette program, som måtte følge af evalueringsrapporten.

2. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt angår alle andre emneområder, efter rådgivningsproceduren i artikel 5, stk. 3.

Artikel 5

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF sammenholdt med afgørelsens artikel 8.

Fristen i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF fastsættes til to måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF sammenholdt med afgørelsens artikel 8.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 6

Sammenhæng og komplementaritet

Når Kommissionen gennemfører Kultur 2000-programmet, sikrer den i samarbejde med medlemsstaterne den generelle sammenhæng og komplementaritet med de relevante fællesskabspolitikker og aktioner, der har indvirkning på kulturområdet. Dette kan eventuelt indebære, at der medtages supplerende projekter, som finansieres over andre fællesskabsprogrammer.

Artikel 7

Tredjelande og internationale organisationer

Kultur 2000-programmet er åbent for deltagelse af landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde samt for deltagelse af Cypern og de associerede lande i Central- og Østeuropa på de betingelser, der i associeringsaftalerne eller i tillægsprotokollerne til associeringsaftalerne er fastsat for deltagelse i fællesskabsprogrammer, der er eller vil blive indgået aftaler om med disse lande.

Kultur 2000-programmet er ligeledes åbent for samarbejde med andre tredjelande, som har indgået associerings- eller samarbejdsaftaler, der indeholder bestemmelser om kultur, på grundlag af supplerende bevillinger, som tilvejebringes efter procedurer, der skal aftales med disse lande.

Kultur 2000-programmet gør det muligt at samarbejde med internationale organisationer på kulturområdet som Unesco og Europarådet, idet parterne bidrager på lige fod og under overholdelse af den enkelte institutions eller organisations bestemmelser for gennemførelse af de i artikel 2 nævnte aktioner og arrangementer.

Artikel 8

Evaluering og tilsyn

Senest den 31. december 2002 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en detaljeret evalueringsrapport om resultaterne af Kultur 2000-programmet set i forhold til målene, eventuelt ledsaget af forslag til ændring af denne afgørelse.

Når Kultur 2000-programmet er gennemført, forelægger Kommissionen en rapport om gennemførelsen for Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget. Desuden forelægger Kommissionen årligt en kort tilsynsrapport om situationen med hensyn til gennemførelsen af Kultur 2000-programmet for Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget.

I disse evalueringsrapporter lægges der især vægt på den ekstra gevinst, navnlig af kulturel karakter, og på de opnåede socioøkonomiske resultater af fællesskabsstøtten.

Artikel 9

Ophævelse

Afgørelse nr. 2228/97/EF ophæves med virkning fra 1. januar 2000.

Artikel 10

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på datoen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes fra den 1. januar 2000.

Udfærdiget i Bruxelles, den 14. februar 2000.

På Europa-Parlamentets vegne

N. FONTAINE

Formand

På Rådets vegne

J. GAMA

Formand

(1) EFT C 211 af 7.7.1998, s. 18.

(2) EFT C 51 af 22.2.1999, s. 68.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 5. november 1998 (EFT C 359 af 23.11.1998, s. 28), Rådets fælles holdning af 28. juni 1999 (EFT C 232 af 13.8.1999, s. 25) og Europa-Parlamentets afgørelse af 28. oktober 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT). Rådets afgørelse af 24. januar 2000 og Europa-Parlamentets afgørelse af 3. februar 2000.

(4) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(5) EFT C 305 af 7.10.1997, s. 1.

(6) EFT L 99 af 20.4.1996, s. 20.

(7) EFT L 291 af 24.10.1997, s. 26.

(8) EFT L 305 af 8.11.1997, s. 31.

(9) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

(10) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG I

AKTIONER OG GENNEMFØRELSESFORANSTALTNINGER I FORBINDELSE MED KULTUR 2000-PROGRAMMET

I. Beskrivelse af aktionerne og arrangementerne

I.1. Specifikke nyskabende og/eller eksperimentelle aktioner

Fællesskabet støtter hvert år arrangementer og projekter, der gennemføres som led i et partnerskab eller i form af netværk. Disse projekter skal omfatte aktører fra mindst tre stater, som deltager i Kultur 2000-programmet på grundlag af prioriteringer, der er opstillet efter udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i afgørelsens artikel 5, uden at dette berører åbningen af programmet for deltagelse af de associerede lande, jf. artikel 7. Aktionerne strækker sig i princippet over et år og kan forlænges med yderligere to år. Disse vertikale aktioner (der vedrører ét kulturområde) eller horisontale aktioner (der vedrører flere kulturområder) bør være nyskabende og/eller eksperimentelle og især tage sigte på:

i) hovedsagelig at sørge for, at kulturtilbuddene bliver lettere tilgængelige og udnyttes bedre af borgerne trods sociale og regionale forskelle og navnlig af de unge og de dårligst stillede

ii) inden for og parallelt med de traditionelle kulturområder (som musik, scenekunst, bildende kunst, fotografi, arkitektur, litteratur, bøger, læsning, kulturarven, herunder kulturlandskabet, og børnekultur) at fremme og udbrede nye udtryksformer

iii) at støtte projekter, der har til formål at give bedre adgang til bøger og læsning og til at uddanne fagfolk, der arbejder på dette felt

iv) at støtte samarbejdsprojekter, der har til formål på europæisk plan at bevare, skabe fællesskab om, fremhæve og beskytte den fælles kulturarv af europæisk betydning

v) støtte udformningen af multimedieprodukter med sigte på forskellige publikumsgrupper for at gøre europæisk skabende kunstnerisk virksomhed og europæisk kulturarv mere synlig og tilgængelig for alle

vi) at fremme initiativer, erfaringsudvekslinger og samarbejde mellem aktører på det kulturelle og det sociokulturelle område, der arbejder med social integration, især af unge

vii) at fremme en tværkulturel dialog og gensidig udveksling mellem europæiske og andre kulturer, især ved at tilskynde til samarbejde om emner af fælles interesse mellem kulturinstitutioner og/eller andre aktører i medlemsstaterne og i tredjelande

viii) at fremme udbredelse af live-arrangementer på kulturområdet gennem anvendelse af informationssamfundets nye teknologier.

Fællesskabsstøtten til en specifik aktion kan ikke overstige 60 % af budgettet. I de fleste tilfælde må denne støtte ikke være under 50000 EUR eller over 150000 EUR om året.

I.2. Integrerede aktioner, der er omfattet af strukturerede, flerårige tværnationale kultursamarbejdsaftaler

Kultur 2000-programmet fremmer kontakter og samarbejde ved at støtte kulturelle netværk, især netværk af aktører, kulturorganisationer og kulturinstitutioner, bl.a. med inddragelse af fagfolk fra de forskellige deltagende stater med henblik på at gennemføre strukturerede kulturprojekter inden for og uden for Fællesskabet. Denne foranstaltning vedrører projekter af høj kvalitet med en europæisk dimension og stor rækkevidde, som omfatter mindst fem stater, der deltager i Kultur 2000-programmet.

Kultursamarbejdsaftalerne sigter mod at gennemføre strukturerede, flerårige kulturaktioner mellem formidlere fra flere medlemsstater og fra andre stater, der deltager i Kultur 2000-programmet. Disse aftaler skal vedrøre tværnationale aktioner på ét kulturområde (vertikale aktioner), f.eks. musik, scenekunst, bildende kunst, litteratur, bøger og læsning, herunder oversættelse, og kulturarv. De skal desuden bl.a. ved brug af nye medier fremme gennemførelsen af integrerede aktioner på tværs af områder (horisontale aktioner, der bygger på synergi), dvs. lade flere kulturområder arbejde sammen.

De således foreslåede kultursamarbejdsaftaler må højst løbe over tre år og skal omfatte nogle af eller alle følgende foranstaltninger:

i) koproduktion og formidling af kunstværker og andre kulturfrembringelser i Den Europæiske Union (f.eks. udstillinger, festivaler), så de gøres tilgængelige for flest mulige borgere.

ii) bevægelighed for kunstnere og skabende personer og andre kulturaktører

iii) videreuddannelse af kulturarbejdere og udveksling af erfaringer på både det akademiske og det praktiske plan

iv) fremhævelse af kulturelle steder og mindesmærker i Fællesskabet med det formål at udbrede kendskabet til europæisk kultur

v) forskningsprojekter, bevidstgørelse af offentligheden, uddannelse og udbredelse af viden, seminarer, kongresser og møder om kulturelle emner af europæisk betydning

vi) anvendelse af ny teknologi

vii) projekter med det sigte at fremhæve kulturel mangfoldighed og flersprogethed og fremme gensidig bevidsthed om de europæiske folks historie, rødder, fælles kulturværdier og deres fælles kulturarv.

Fællesskabet yder efter udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i afgørelsens artikel 5, stk. 1, støtte til gennemførelsen af kultursamarbejdsaftaler. Støtten skal ikke kun dække en del af projektets finansiering, men også udgifter i forbindelse med den første etablering af et bæredygtigt, eventuelt flerårigt samarbejde, som har en retlig form, der er anerkendt i en af Unionens medlemsstater.

For at aftalen kan være støtteberettiget, skal aktører fra mindst fem stater, som deltager i Kultur 2000-programmet, medvirke til gennemførelsen af de aktioner, aftalen omfatter.

De ansvarlige for flerårige kultursamarbejdsaftaler, hvortil der ydes fællesskabsstøtte i en periode på over et år, forelægger ved udgangen af hvert år Kommissionen en oversigt over de gennemførte aktioner og udgifterne til disse aktioner, således at fællesskabsstøtten fortsat kan bevilges i resten af projektperioden.

Fællesskabsstøtten må ikke overstige 60 % af kultursamarbejdsaftalens budget. Den må ikke være over 300000 EUR om året.

Denne støtte kan øges med højst 20 % til dækning af relevante udgifter til forvaltning af kultursamarbejdsaftalen.

I.3. Særlige kulturarrangementer med en europæisk eller international dimension

Disse aktioner med stor spændvidde og betydelig gennemslagskraft over for borgerne i Fællesskabet bør bidrage til at øge bevidstheden om at høre til det samme fællesskab, om den kulturelle mangfoldighed i landene i Den Europæiske Union og om den tværkulturelle og mellemfolkelige dialog.

Disse arrangementer omfatter navnlig:

i) den europæiske kulturhovedstad og den europæiske kulturmåned

ii) tilrettelæggelse af symposier med henblik på at undersøge spørgsmål af fælles kulturel interesse for at fremme den kulturelle dialog både inden for og uden for Fællesskabet

iii) tilrettelæggelse af nyskabende kulturarrangementer, navnlig vedrørende kulturarven, kunst og Europas historie, som har stærk appel til og er tilgængelige for borgerne i almindelighed, og som navnlig skaber forbindelse mellem uddannelse, kunst og kultur

iv) anerkendelse af og fokusering på kunstneriske talenter i Europa, navnlig blandt de unge, bl.a. gennem uddeling af europæiske priser på forskellige kulturelle områder: litteratur, oversættelse, arkitektur osv.

v) støtte til projekter, der er godkendt af de deltagende staters kompetente myndigheder, og som vedrører bevarelse og beskyttelse af kulturarv af fremtrædende betydning, idet de bidrager til udvikling og udbredelse af nyskabende koncepter, metoder og teknikker på europæisk plan og lever op til betegnelsen "europæisk laboratorium for kulturarven".

Disse arrangementer vil blive prioriteret efter udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i afgørelsens artikel 5, stk. 1.

Fællesskabsstøtten må ikke overstige 60 % af budgettet for et særligt kulturarrangement. Den må ikke være under 200000 EUR eller over 1 mio. EUR om året for de arrangementer, der er nævnt i nr. i). For de arrangementer, der er nævnt i nr. ii)-v), vil de tilsvarende grænser i de fleste tilfælde ikke være under 150000 EUR om året og i alle tilfælde ikke over 300000 EUR om året. Den vejledende tildeling til disse aktioner udgør 10 % af programmets finansieringsramme.

De tre typer aktioner og arrangementer, der er beskrevet i I.1, I.2 og I.3, gennemføres enten efter en vertikal fremgangsmåde (vedrører ét kulturområde) eller en horisontal fremgangsmåde (vedrører flere kulturområder).

En vejledende beskrivelse af disse fremgangsmåder findes i bilag II.

II. Koordination med andre fællesskabsinstrumenter på kulturområdet

Kommissionen sørger for koordination med andre fællesskabsinstrumenter, der er aktive på kulturområdet, både i forbindelse med de specifikke aktioner, kultursamarbejdsaftalerne og de særlige kulturarrangementer. Sigtet hermed er hovedsagelig at fremme samarbejdet mellem sektorer med fælles og konvergerende interesser såsom:

- kultur og turisme (gennem kulturturisme)

- kultur, uddannelse og ungdom (navnlig ved i skoler og højere læreanstalter at præsentere audiovisuelle produkter og multimedieprodukter om europæisk kultur med kommentarer af skabende og udøvende kunstnere)

- kultur og beskæftigelse (med sigte på oprettelse af kulturarbejdspladser, især inden for de unges kulturområder)

- kultur og forbindelser udadtil

- kulturstatistikker på grundlag af udveksling af sammenlignelige statistiske oplysninger på fællesskabsplan

- kultur og det indre marked

- kultur og forskning

- kultur og eksport af kulturgoder.

III. Kommunikation

Modtagere af fællesskabsstøtte skal udtrykkeligt og så iøjnefaldende som muligt gøre opmærksom på denne støtte i forbindelse med alle informations- eller kommunikationstiltag vedrørende projektet.

IV. Faglig bistand og supplerende foranstaltninger

Kommissionen kan ved gennemførelsen af Kultur 2000-programmet benytte ekstern teknisk bistand, som finansieres inden for programmets samlede finansieringsramme og højst kan udgøre 3 % heraf. Kommissionen kan på samme betingelser indhente bistand fra eksperter eller netværk af eksperter.

Kommissionen kan desuden foranledige evaluerende undersøgelser og arrangere seminarer, kollokvier og andre ekspertmøder, som kan bistå med gennemførelsen af Kultur 2000-programmet. Kommissionen kan også iværksætte aktioner med henblik på information, offentliggørelse og formidling.

V. Kontaktpunkter

Kommissionen og medlemsstaterne tilrettelægger og udbygger på frivillig basis den gensidige udveksling af oplysninger til brug for gennemførelsen af Kultur 2000-programmet via kulturkontaktpunkter, der har til opgave:

- at fremme Kultur 2000-programmet

- at lette adgangen til programmet og anspore til den størst mulige inddragelse i aktionerne af fagfolk og aktører på kulturområdet gennem en effektiv udbredelse af information

- at fungere som et effektivt forbindelsesled for medlemsstaternes forskellige støtteinstitutioner på kulturområdet og derved bidrage til komplementariteten mellem de foranstaltninger, der træffes under Kultur 2000-programmet, og de nationale støtteforanstaltninger

- når det er hensigtsmæssigt, at give oplysninger og etablere kontakten mellem operatører, som deltager i Kultur 2000-programmet, og operatører, som deltager i andre fællesskabsprogrammer, der er åbne for kulturprojekter.

VI. Den generelle budgetmæssige fordeling

VI.1. Når foranstaltningen indledes, og senest den 1. marts hvert år forelægger Kommissionen udvalget en forudgående fordeling af budgetmidlerne til de enkelte aktionstyper, idet den med henblik herpå tager hensyn til de formål, der er beskrevet i afgørelsens artikel 1.

VI.2. De midler, der er til rådighed, fordeles internt under anvendelse af følgende vejledende retningslinjer:

a) De midler, der tildeles specifikke nyskabende aktiviteter og/eller eksperimentelle aktioner, bør ikke udgøre mere end 45 % af det årlige budget for Kultur 2000-programmet.

b) De midler, der tildeles integrerede aktiviteter, der er omfattet af strukturerede, flerårige kultursamarbejdsaftaler, bør ikke udgøre mindre end 35 % af det årlige budget for Kultur 2000-programmet.

c) De midler, der tildeles særlige kulturarrangementer med en europæisk og/eller international dimension, bør udgøre ca. 10 % af det årlige budget for Kultur 2000-programmet.

d) De øvrige udgifter, herunder udgifter til kontaktpunkter, bør udgøre ca. 10 % af det årlige budget for programmet.

VI.3. Alle de ovennævnte procentsatser er vejledende og kan tilpasses af udvalget efter proceduren i afgørelsens artikel 4.

Top