Help Print this page 

Document 32000D0384

Title and reference
2000/384/EF, EKSF: Rådets og Kommissionens afgørelse af 19. april 2000 om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side
  • In force
OJ L 147, 21.6.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 033 P. 287 - 288
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 021 P. 17 - 18
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 021 P. 17 - 18
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 042 P. 69 - 70

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/384/oj
Multilingual display
Text

32000D0384

2000/384/EF, EKSF: Rådets og Kommissionens afgørelse af 19. april 2000 om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side

EF-Tidende nr. L 147 af 21/06/2000 s. 0001 - 0002


Rådets og Kommissionens afgørelse

af 19. april 2000

om indgåelse af Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side

(2000/384/EF, EKSF)

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, særlig artikel 95,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 310 sammenholdt med artikel 300, stk. 2, første afsnit, andet punktum, og stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter høring af Det Rådgivende Udvalg og efter enstemmig udtalelse fra Rådet,

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet(1), og

ud fra følgende betragtning:

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side, undertegnet i Bruxelles den 20. november 1995, bør godkendes -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Euro-Middelhavsaftalen om oprettelse af en associering mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Staten Israel på den anden side med de dertil knyttede protokoller samt den til slutakten knyttede erklæring godkendes herved på Det Europæiske Fællesskabs og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs vegne.

Teksterne til de i stk. 1 nævnte retsakter er knyttet til denne afgørelse.

Artikel 2

1. Den holdning, som Fællesskabet skal indtage i assosieringsrådet og associeringsudvalget, fastlægges af Rådet på forslag af Kommissionen eller, i givet fald, af Kommissionen i overensstemmelse med de tilsvarende bestemmelser i traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab.

2. Formanden for Rådet udøver i overensstemmelse med artikel 68 i aftalen formandshvervet i associeringsrådet og fremfører Fællesskabets holdning. En repræsentant for Rådets formandskab udøver formandshvervet i associeringsudvalget i overensstemmelse med artikel 71 i aftalen og fremfører Fællesskabets holdning.

Artikel 3

Formanden for Rådet foranstalter på Det Europæiske Fællesskabs vegne den notifikation, der er omhandlet i artikel 85 i aftalen. Formanden for Kommissionen foranstalter samme notifikation på Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs vegne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 19. april 2000.

På Rådets vegne

L. Capoulas Santos

Formand

På Kommissionens vegne

R. Prodi

Formand

(1) EFT C 78 af 18.3.1996, s. 12.

Top