Help Print this page 

Document 32000D0323

Title and reference
2000/323/EF: Kommissionens afgørelse af 4. maj 2000 om nedsættelse af et forbrugerudvalg (meddelt under nummer K(2000) 408)
  • No longer in force
OJ L 111, 9.5.2000, p. 30–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/323/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32000D0323

2000/323/EF: Kommissionens afgørelse af 4. maj 2000 om nedsættelse af et forbrugerudvalg (meddelt under nummer K(2000) 408)

EF-Tidende nr. L 111 af 09/05/2000 s. 0030 - 0031


Kommissionens afgørelse

af 4. maj 2000

om nedsættelse af et forbrugerudvalg

(meddelt under nummer K(2000) 408)

(2000/323/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Kommissionen bør høre forbrugerne i spørgsmålet vedrørende beskyttelse af disses interesser på fællesskabsplan.

(2) Der blev i medfør af Kommissionens afgørelse 95/260/EF(1) nedsat et forbrugerudvalg, således at Kommissionen kunne modtage udtalelser fra forbrugerorganisationerne.

(3) Ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 283/1999/EF af 25. januar 1999 om etablering af en generel ramme for Fællesskabets aktiviteter til fordel for forbrugerne(2) blev det muligt at finansiere europæiske forbrugerorganisationer.

(4) Erfaringerne fra udvalgets arbejder viser, at udvalget bør gøres mere repræsentativt, således at det nye udvalg repræsenterer forbrugerne i alle lande i Det Europæiske Fællesskab, uanset om de er organiseret på nationalt eller europæisk plan.

(5) Udvalget bør have en status, der er baseret på de allerede indhøstede erfaringer.

(6) Kommissionen søger at opnå en tilfredsstillende kønsfordeling i udvalget -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

1. Der nedsættes under Kommissionen et forbrugerudvalg, i det følgende benævnt "udvalget".

2. Udvalget består af repræsentanter for nationale og for europæiske forbrugerorganisationer.

3. De nationale forbrugerorganisationer skal være repræsentative i kraft af antallet af medlemmer, de skal have forsvar af forbrugernes interesser som eneste eller primære formål, og de skal være uafhængige i forhold til erhvervsinteresser.

4. De europæiske forbrugerorganisationer er dem, der opfylder kriterierne i artikel 5 i afgørelse nr. 283/1999/EF.

Artikel 2

Udvalget kan høres af Kommissionen i alle spørgsmål vedrørende beskyttelse af forbrugernes interesser på fællesskabsplan.

Artikel 3

Udvalget består af

- 15 medlemmer, der repræsenterer nationale forbrugerorganisationer, dvs. et fra hver medlemsstat

- et medlem fra hver af de europæiske forbrugerorganisationer, jf. artikel 1, stk. 4.

De udvalgsmedlemmer, der repræsenterer nationale forbrugerorganisationer, informerer og hører de foreninger, de repræsenterer i udvalget.

Artikel 4

1. De udvalgsmedlemmer, der repræsenterer nationale forbrugerorganisationer, udnævnes af Kommissionen efter indstilling fra de nationale organer, medlemsstaterne eventuelt har oprettet til at koordinere forbrugerorganisationerne.

Hvis det nationale organ, der koordinerer forbrugerorganisationerne, ikke er i stand til at indstille én person, forelægger det Kommissionen en liste med højst tre kandidater, hvorfra Kommissionen udnævner en til medlem.

Hvis der i et land ikke findes et sådant organ, udpeger Kommissionen medlemmet efter at have sammenkaldt de nationale forbrugerorganisationer og anmodet dem om at pege på en kandidat. Hvis de ikke kan finde til enighed, forelægger de en liste med højst tre kandidater, hvorfra Kommissionen udnævner en til medlem.

2. Medlemmerne fra de europæiske forbrugerorganisationer udnævnes af Kommissionen efter indstilling fra de europæiske forbrugerorganisationer, der opfylder kriterierne i afgørelse nr. 283/1999/EF.

3. Suppleanter for de i stk. 1 og 2 omhandlede medlemmer udnævnes på samme betingelser og i samme antal som de faste medlemmer. Suppleanten træder i det faste medlems sted, når vedkommende er fraværende eller forhindret i at møde frem.

Artikel 5

1. Medlemmerne udnævnes for tre år; mandatet kan fornyes.

Efter de tre års forløb forbliver medlemmerne i deres hverv, indtil deres efterfølger er udnævnt eller deres mandat fornyet.

En medlems mandat ophører før udløbet af den treårige periode, hvis vedkommende trækker sig tilbage eller dør. Mandaterne kan ligeledes bringes til ophør, hvis de organisationer, der har indstillet medlemmerne, anmoder om, at de pågældende udskiftes. Nye medlemmer fortsætter indtil udløbet af den treårige periode, jf. proceduren i artikel 4, stk. 1.

2. Udvalget kan indbyde alle personer med særlig sagkundskab inden for et emne på dagsordenen til at deltage som ekspert i udvalgets arbejde.

Artikel 6

Arbejdet i udvalget er ulønnet.

Artikel 7

Kommissionen offentliggør til orientering fortegnelsen over medlemmer og suppleanter i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 8

Kommissionens repræsentant leder møderne i udvalget. Kommissionen forestår udvalgets sekretariat og tilrettelægger dets arbejde.

Artikel 9

Udvalget træder sammen, hvor Kommissionen har sæde, og efter indkaldelse fra denne, almindeligvis fire gange om året.

Artikel 10

Udvalgets drøftelser tager udgangspunkt i Kommissionens anmodninger om udtalelse. Når Kommissionen anmoder om en udtalelse, kan den fastsætte en frist for, hvornår udtalelsen skal afgives. Medlemmernes holdninger fremgår af mødereferaterne, der fremsendes til Kommissionen. De udtalelser, der vedtages, vedlægges som bilag til mødereferaterne.

Artikel 11

Uden at det berører traktatens artikel 287, er udvalgets medlemmer og suppleanter forpligtet til ikke at videregive oplysninger om forhold, som de får kendskab til gennem deres arbejde i udvalget, hvis Kommissionen tilkendegiver over for dem, at den ønskede udtalelse eller det stillede spørgsmål vedrører et emne af fortrolig art.

Artikel 12

Afgørelse 95/260/EF ophæves.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. maj 2000.

På Kommissionens vegne

David Byrne

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 162 af 13.7.1995, s. 37.

(2) EFT L 34 af 9.2.1999, s. 1.

Top