Help Print this page 

Document 32000D0289

Title and reference
2000/289/EF: Kommissionens beslutning af 25. februar 2000 om opstilling af listen over de områder i Østrig, der er støtteberettiget under strukturfondsmål 2 i perioden 2000 til 2006 (meddelt under nummer K(2000) 436) (Kun den tyske udgave er autentisk)

OJ L 99, 19.4.2000, p. 1–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/289/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html DA html DE html EL html EN html FR html IT html NL html PT html FI html SV
PDF pdf ES pdf DA pdf DE pdf EL pdf EN pdf FR pdf IT pdf NL pdf PT pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
Multilingual display
Text

32000D0289

2000/289/EF: Kommissionens beslutning af 25. februar 2000 om opstilling af listen over de områder i Østrig, der er støtteberettiget under strukturfondsmål 2 i perioden 2000 til 2006 (meddelt under nummer K(2000) 436) (Kun den tyske udgave er autentisk)

EF-Tidende nr. L 099 af 19/04/2000 s. 0001 - 0026


Kommissionens beslutning

af 25. februar 2000

om opstilling af listen over de områder i Østrig, der er støtteberettiget under strukturfondsmål 2 i perioden 2000 til 2006

(meddelt under nummer K(2000) 436)

(Kun den tyske udgave er autentisk)

(2000/289/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(1), særlig artikel 4, stk. 4, første afsnit,

efter høring af Komitéen for Udvikling og Omstilling i Regionerne, Komitéen for Landbrugsstrukturen og Udviklingen af Landdistrikterne og Komitéen for Fiskeri- og Akvakultur, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge artikel 1, stk. 1, nr. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999 tager strukturfondsmål 2 sigte på at yde støtte til økonomisk og social omstilling i områder med strukturproblemer;

(2) det fastsættes i artikel 4, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/1999, at Kommissionen og medlemsstaterne sørger for, at interventionen reelt koncentreres om de hårdest ramte områder i Fællesskabet og på det mest hensigtsmæssige geografiske niveau;

(3) i Kommissionens beslutning 1999/503/EF(2) er der i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999 fastsat et befolkningsloft for de enkelte medlemsstater under mål 2 for perioden 2000-2006; for Østrig er det pågældende loft fastsat til 1995000 indbyggere;

(4) ifølge artikel 4, stk. 4, i forordning (EF) nr. 1260/1999 opstiller Kommissionen efter forslag fra medlemsstaterne, i snævert samråd med den berørte medlemsstat og under hensyntagen til nationale prioriteringer listen over mål 2-områder, uden at dette berører overgangsstøtten i artikel 6, stk. 2, i nævnte forordning;

(5) i artikel 4, stk. 11, i forordning (EF) nr. 1260/1999 fastsættes, at listen over områder, der er støtteberettigede under mål 2, gælder i syv år regnet fra den 1. januar 2000; hvis der imidlertid opstår alvorlig krise i en region, kan Kommissionen på forslag af en medlemsstat i løbet af 2003 ændre denne liste efter bestemmelserne i artikel 4, stk. 1-10, uden at forhøje den befolkningsandel, der er dækket inden for hver af de i nævnte forordnings artikel 13, stk. 2, omhandlede regioner -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Listen over de områder i Østrig, der er berettiget til støtte i henhold til strukturfondenes mål 2 i perioden 2000-2006, er anført i bilaget.

Denne liste kan ændres i løbet af 2003.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til Republikken Østrig.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. februar 2000

På Kommissionens vegne

Michel Barnier

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(2) EFT L 194 af 27.7.1999, s. 58.

BILAG

LISTE OVER DE OMRÅDER I ØSTRIG, DER ER STØTTEBERETTIGET UNDER STRUKTURFONDSMÅL 2

(2000 til 2006)

>TABELPOSITION>

Top