Help Print this page 

Document 32000D0253

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 253/2000/EF af 24. januar 2000 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse Socrates
  • No longer in force
OJ L 28, 3.2.2000, p. 1–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 82 - 96

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2000/253(1)/oj
Multilingual display
Text

32000D0253

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 253/2000/EF af 24. januar 2000 om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse Socrates

EF-Tidende nr. L 028 af 03/02/2000 s. 0001 - 0015


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE Nr. 253/2000/EF

af 24. januar 2000

om iværksættelse af anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse Socrates

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 149 og 150,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(2),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(3),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251(4),

på grundlag af Forligsudvalgets fælles udkast af 10. november 1999, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ifølge traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab bidrager Fællesskabet bl.a. til udviklingen af et højt uddannelsesniveau; foranstaltningerne under dette program fremmer den europæiske dimension i uddannelsen og bidrager til udviklingen af kvalitetsuddannelse med henblik på fremme af livslang uddannelse;

(2) Fællesskabets handlingsprogram Socrates blev iværksat ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 819/95/EF(5);

(3) på Det Europæiske Råds ekstraordinære møde om beskæftigelsen den 20.-21. november 1997 i Luxembourg blev det erkendt, at livslang uddannelse og erhvervsuddannelse kan yde et vigtigt bidrag til medlemsstaternes beskæftigelsespolitik med henblik på styrkelse af beskæftigelsesegnetheden, tilpasningsevnen og iværksætterånden samt fremme af lige muligheder;

(4) Kommissionen har i sin meddelelse "For et kundskabernes Europa" fastlagt retningslinjerne for opbygningen af et åbent og dynamisk europæisk uddannelsesområde, som gør det muligt at opfylde målet om livslang uddannelse og erhvervsuddannelse;

(5) i hvidbogen "Undervise og lære - På vej mod det kognitive samfund" fastslår Kommissionen, at det kognitive samfund medfører, at der lægges vægt på erhvervelse af nye kundskaber, og at det derfor tilskynder til at udnytte alle muligheder for at lære; i grønbogen "Almen uddannelse - erhvervsuddannelse - forskning - Hindringer for mobiliteten i Det Europæiske Fællesskab" fremhæver Kommissionen mobilitetens fordele for borgerne og for konkurrenceevnen i Den Europæiske Union;

(6) Kommissionens mål er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets ønske at nå frem til, at ca. 10 % af skolerne deltager i Comenius-aktionen og ca. 10 % af studenterne i Erasmus-aktionen;

(7) der bør gøres en indsats for at skabe aktive samfundsborgere og for at bekæmpe de forskellige former for udstødelse, herunder racisme og fremmedhad; der bør lægges særlig vægt på at fremme ligestilling og lige muligheder for mænd og kvinder; opmærksomheden bør særlig rettes mod personer med særlige behov;

(8) ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om unge og Rådets afgørelse 1999/382/EF om erhvervsuddannelse(6) er der iværksat EF-handlingsprogrammer vedrørende henholdsvis unge og erhvervsuddannelse, som sammen med Socrates-programmet bidrager til at fremme et kundskabernes Europa;

(9) for at øge den ekstra fordel ved en fællesskabsindsats er det nødvendigt, at Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne på alle niveauer sikrer sammenhæng og komplementaritet mellem aktioner, der gennemføres under denne afgørelse og under andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner;

(10) det bør være muligt at iværksætte fælles aktioner for Socrates-programmet og andre fællesskabsprogrammer eller -aktioner, der har en uddannelsesmæssig dimension, for at fremme synergieffekten og øge den ekstra fordel ved en fællesskabsaktion;

(11) aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS-aftalen) indeholder bestemmelser om udvidet samarbejde på uddannelses- og ungdomsområdet mellem på den ene side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater og på den anden side de lande i Den Europæiske Frihandelssammenslutning, der deltager i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EFTA/EØS-lande);

(12) dette program bør være åbent for deltagelse af de associerede lande i Central- og Østeuropa (CØEL) på de vilkår, der er fastsat i Europaaftalerne, i tillægsprotokollerne til disse aftaler og i de respektive associeringsråds afgørelser, for deltagelse af Cypern på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes efter procedurer, som skal aftales med dette land, og for deltagelse af Malta og Tyrkiet, på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes i overensstemmelse med traktatens bestemmelser;

(13) Kommissionen og medlemsstaterne bør i fællesskab sikre løbende tilsyn med og evaluering af dette program med henblik på ændringer af bl.a. prioriteringen for gennemførelsen af foranstaltningerne; evalueringen bør omfatte en ekstern evaluering foretaget af uafhængige og upartiske instanser;

(14) da målene for den påtænkte aktion vedrørende det europæiske samarbejdes bidrag til uddannelse af høj kvalitet ikke i tilstrækkelig grad kan opfyldes af medlemsstaterne, bl.a. fordi der er behov for at fremme multilaterale partnerskaber, multilateral mobilitet og udveksling af informationer på fællesskabsplan, kan målene i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet, jf. traktatens artikel 5, på grund af deres tværnationale karakter bedst nås på fællesskabsplan; denne afgørelse omfatter kun, hvad der er nødvendigt for at nå målene;

(15) en forbedring af meritoverførselssystemet (ECTS) er et effektivt middel til at nå alle målene for mobiliteten; de universiteter, der deltager i programmet, skal opfordres til i så vid udstrækning som muligt at anvende ECTS;

(16) i denne afgørelse fastlægges der for programmets samlede varighed en finansieringsramme, der udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden inden for rammerne af den årlige budgetprocedure som omhandlet i punkt 33 i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen(7);

(17) de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse bør vedtages i overensstemmelse med Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de naermere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen(8) -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Iværksættelse af programmet

1. Ved denne afgørelse iværksættes anden fase af Fællesskabets handlingsprogram for almen uddannelse Socrates, i det følgende benævnt "programmet".

2. Programmet gennemføres i perioden fra 1. januar 2000 til 31. december 2006.

3. Programmet skal bidrage til at fremme et kundskabernes Europa gennem udvikling af den europæiske dimension på uddannelses- og videreuddannelsesområdet ved at fremme livslang uddannelse baseret på formel og uformel uddannelse og erhvervsuddannelse. Det skal støtte tilegnelsen af kundskaber, færdigheder og kvalifikationer med henblik på at skabe aktive medborgere, og medborgere, der kan bruges på arbejdsmarkedet.

4. Programmet støtter og supplerer medlemsstaternes egen indsats med fuld respekt for deres ansvar for undervisningsindholdet og opbygningen af uddannelses- og erhvervsuddannelsessysteIllerne samt for deres kulturelle og sproglige mangfoldighed.

Artikel 2

Programmets mål

Med henblik på at bidrage til et højt uddannelsesniveau og tilskynde til livslang uddannelse med fuld respekt for medlemsstaternes ansvar har programmet følgende mål:

a) at styrke den europæiske dimension på alle uddannelsesniveauer og at lette bred adgang på tværs af grænserne til de uddannelsesmæssige ressourcer i Europa og samtidig fremme lige muligheder på alle uddannelsesområder

b) at fremme en kvantitativ og kvalitativ forbedring af kendskabet til Den Europæiske Unions sprog, navnlig de sprog, der er mindre udbredt, og som der kun i begrænset omfang undervises i, for at skabe større forståelse og solidaritet mellem Den Europæiske Unions folk og fremme uddannelsernes tværkulturelle dimension

c) at fremme samarbejdet og mobiliteten på uddannelsesområdet, navnlig ved:

- at tilskynde til udveksling mellem uddannelsesinstitutioner

- at fremme åben undervisning og fjernundervisning

- at tilskynde til forbedringer med hensyn til anerkendelse af eksamensbeviser og uddannelsesperioder

- at udvikle informationsudvekslingen

og at bidrage til at fjerne hindringerne på disse områder

d) at fremme nyskabelser i forbindelse med udviklingen af arbejdsformer og materiale på uddannelsesområdet, herunder, hvor det er relevant, anvendelse af ny teknologi, og at undersøge emner af fælles uddannelsespolitisk interesse inden for uddannelsesområdet.

Artikel 3

Fællesskabsaktioner

1. Programmets mål, jf. artikel 2, skal nås ved følgende aktioner, der gennemføres med det indhold og på den måde, der er omhandlet i bilaget:

>TABELPOSITION>

2. Aktionerne gennemføres ved følgende typer foranstaltninger i form af tværnationale tiltag, som kan omfatte en kombination af flere af disse foranstaltninger:

a) støtte til tværnational mobilitet for personer inden for uddannelsesområdet i Europa

b) støtte til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) på uddannelsesområdet

c) støtte til udvikling af tværnationale samarbejdsnet, som letter udvekslingen af erfaringer og god praksis

d) fremme af sprogkundskaber og forståelse for andre kulturer

e) støtte til nyskabende pilotprojekter, der bygger på tværnationale partnerskaber, som tager sigte på fornyelse og større kvalitet på uddannelsesområdet

f) løbende forbedring af Fællesskabets referencemateriale ved

- observation og analyse af medlemsstaternes uddannelsespolitik

- observation og formidling af god praksis og innovation

- omfattende informationsudveksling.

Artikel 4

Deltagelse i programmet

1. Programmet gennemføres på de betingelser og den måde, der er fastsat i bilaget, og har følgende målgrupper:

a) elever, studerende og andre uddannelsessøgende

b) undervisere

c) alle former for uddannelsesinstitutioner som specificeret af den enkelte medlemsstat

d) personer og organer med ansvar for uddannelsessystemer og uddannelsespolitik på lokalt, regionalt og nationalt plan i medlemsstaterne.

2. Endvidere kan offentlige og private organer, der samarbejder med uddannelsesinstitutionerne, deltage i relevante foranstaltninger under programmet, navnlig følgende organer:

- lokale og regionale myndigheder og organisationer

- foreninger på uddannelsesområdet, herunder studenter-, elev-, lærer- og forældreforeninger

- virksomheder, sammenslutninger af virksomheder, erhvervsorganisationer samt handels- og industrikamre

- arbejdsmarkedets parter og disses organisationer på alle niveauer

- forskningscentre og -organer.

Artikel 5

Gennemførelse af programmet og samarbejde med medlemsstaterne

1. Kommissionen

- påser, at de fællesskabsaktioner, der er omfattet af dette program, gennemføres i overensstemmelse med bilaget

- hører arbejdsmarkedets parter og de relevante sammenslutninger på uddannelsesområdet på europæisk plan og orienterer det i artikel 8, stk. l, nævnte udvalg om deres synspunkter.

2. Medlemsstaterne

- træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at programmet fungerer effektivt i medlemsstaterne, og inddrager alle de parter, der efter national praksis er involveret i uddannelsesspørgsmål

- indfører en passende struktur til en samordnet forvaltning af gennemførelsen af programmets aktioner i medlemsstaterne (nationale Socrates-kontorer)

- bestræber sig på at vedtage sådanne foranstaltninger, som de finder hensigtsmæssige til at fjerne retlige og administrative hindringer for deltagelse i programmet

- tager skridt for at sikre, at potentielle synergier med andre fællesskabsprogrammer udnyttes fuldt ud i medlemsstaterne.

3. Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne

- overgangen mellem de aktioner, der er gennemført som led i det foregående program på uddannelsesområdet (Socrates, iværksat ved afgørelse nr. 819/95/EF) og dem, der skal gennemføres under dette program

- formidling af resultaterne af de aktioner, der er gennemført som led i det foregående program på uddannelsesområdet (Socrates), og af dem, der skal gennemføres under dette program

- passende oplysning om og offentlig omtale af samt opfølgning af aktioner, der modtager støtte fra dette program.

Artikel 6

Fælles aktioner

Som led i indsatsen for opbygningen af et kundskabernes Europa kan programmets foranstaltninger efter proceduren i artikel 8, stk. 2, gennemføres som fælles aktioner sammen med beslægtede fællesskabsprogrammer og -aktioner, navnlig Leonardo da Vinci-programmet og programmet for unge samt fællesskabsprogrammer inden for forskning og udvikling og ny teknologi.

Artikel 7

Gennemførelsesforanstaltninger

1. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt angår de emneområder, der er nævnt nedenfor, efter forvaltningsproceduren i artikel 8, stk. 2:

a) det årlige arbejdsprogram, herunder de prioriterede temaer, emner for fælles aktioner samt udvælgelseskriterier og procedurer

b) Fællesskabets finansielle støtte (beløb, varighed og modtagere) og de overordnede retningslinjer for programmets gennemførelse

c) det årlige budget og fordelingen af midler mellem programmets forskellige aktioner

d) fordelingen af midler mellem medlemsstaterne i forbindelse med aktioner, der forvaltes decentralt

e) de nærmere bestemmelser vedrørende tilsyn med og evaluering af programmet samt formidling og overførsel af resultater

f) kommissionsforslag til udvælgelse af projekter, herunder også projekter under aktion 7 (fælles aktioner).

2. De nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af denne afgørelse vedtages, for så vidt angår alle andre emneområder, efter rådgivningsproceduren i artikel 8, stk. 3:

Artikel 8

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 4 og 7 i afgørelse 1999/468/EF sammenholdt med bestemmelserne i afgørelsens artikel 8.

Den frist, der er omhandlet i artikel 4, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til to måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 3 og 7 i afgørelse 1999/468/EF sammenholdt med bestemmelserne i afgørelsens artikel 8.

4. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden.

Artikel 9

Samarbejde med udvalg for andre programmer og underretning om andre fællesskabsinitiativer

1. Udvalget etablerer et regelmæssigt og struktureret samarbejde med det udvalg, der er nedsat under handlingsprogrammet for gennemførelse af en erhvervsuddannelsespolitik i Det Europæiske Fællesskab, Leonardo da Vinci-programmet, samt med det udvalg, der er nedsat under EF-handlingsprogrammet for unge.

2. For at sikre dette programs sammenhæng med andre foranstaltninger, jf. artikel 11, underretter Kommissionen regelmæssigt udvalget om de fællesskabsinitiativer, der tages inden for almen uddannelse, erhvervsuddannelse og for unge, herunder i samarbejde med tredjelande og internationale organisationer.

Artikel 10

Finansielle bestemmelser

1. Finansieringsrammen for gennemførelsen af dette program er for den i artikel 1 omhandlede periode fastsat til 1850 mio. EUR.

2. De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af det finansielle overslag.

Artikel 11

Sammenhæng og komplementaritet

1. Kommissionen sikrer i samarbejde med medlemsstaterne, at der er fuld sammenhæng og komplementaritet med andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner. Programmet skal bidrage til at nå målene for Fællesskabets politik med hensyn til ligestilling, lige muligheder for mænd og kvinder og fremme af social integration.

Kommissionen sikrer en effektiv forbindelse mellem programmet og de uddannelsesprogrammer og -aktioner, der gennemføres som led i Fællesskabets samarbejde med tredjelande og kompetente internationale organisationer.

2. Ved gennemførelsen af foranstaltningerne under dette program tager Kommissionen og medlemsstaterne som led i en samordnet beskæftigelsesstrategi hensyn til de prioriteringer, der er fastsat i de retningslinjer for beskæftigelsen, som Rådet har vedtaget.

Artikel 12

Deltagelse af EFTA/EØS-landene, de associerede lande i Central- og Østeuropa (CØEL), Cypern, Malta og Tyrkiet

Dette program er åbent for deltagelse af:

- EFTA/EØS-landene i overensstemmelse med de betingelser, der er fastsat i EØS-aftalen

- de associerede lande i Central- og Østeuropa (CØEL) på de vilkår, der er fastsat i Europaaftalerne, i tillægsprotokollerne til disse aftaler og i de respektive associeringsråds afgørelser

- Cypern på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes efter procedurer, som skal aftales med dette land

- Malta og Tyrkiet på grundlag af supplerende bevillinger, der tilvejebringes i overensstemmelse med traktatens bestemmelser.

Artikel 13

Internationalt samarbejde

Under dette program og efter proceduren i artikel 8, stk. 2, kan Kommissionen samarbejde med tredjelande og med de kompetente internationale organisationer, herunder navnlig Europarådet.

Artikel 14

Tilsyn og evaluering

1. Kommissionen fører løbende tilsyn med programmet i samarbejde med medlemsstaterne. Resultaterne af tilsyns- og evalueringsprocessen bør udnyttes, når programmet gennemføres.

Tilsynet omfatter de rapporter, der er nævnt i stk. 3, og specifikke aktiviteter.

2. Dette program evalueres jævnligt af Kommissionen i samarbejde med medlemsstaterne. Evalueringen tager sigte på at vurdere aktionernes relevans, effektivitet og virkning for så vidt angår målene i artikel 2. Der tages endvidere stilling til programmets virkning som helhed.

Evalueringen omfatter også komplementariteten mellem aktiviteter under dette program og under andre relevante fællesskabspolitikker, -instrumenter og -aktioner.

Dette program gøres jævnligt til genstand for uafhængige eksterne evalueringer efter kriterier, der fastsættes efter proceduren i artikel 8, stk. 2.

3. Medlemsstaterne sender henholdsvis senest den 31. december 2004 og senest den 30. juni 2007 Kommissionen rapporter om gennemførelsen og om virkningerne af dette program.

4. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget

- ved nye medlemsstaters tiltrædelse en rapport om disse tiltrædelsers finansielle følger for programmet, i givet fald ledsaget af finansielle forslag til, hvad der kan gøres for at imødegå disse tiltrædelsers finansielle følger for programmet, i overensstemmelse med bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren og med konklusionerne fra Det Europæiske Råd i Berlin i marts 1999. Europa-Parlamentet og Rådet træffer afgørelse om sådanne forslag så hurtigt som muligt

- en midtvejsrapport om de opnåede resultater og om de kvalitative og kvantitative aspekter af dette programs gennemførelse senest den 30. juni 2004

- en meddelelse om dette programs videreførelse senest den 31. december 2006

- en endelig rapport senest den 31. december 2007.

Artikel 15

Ikrafttrædelse

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. januar 2000.

På Europa-Parlamentets vegne

N. FONTAINE

Formand

På Rådets vegne

J. GAMA

Formand

(1) EFT C 314 af 13.10.1998, s. 5.

(2) EFT C 410 af 30.12.1998, s. 2.

(3) EFT C 51 af 22.2.1999, s. 77.

(4) Europa-Parlamentets udtalelse af 5. november 1998 (EFT C 359 af 23.11.1998, s. 60), Rådets fælles holdning af 21. december 1998 (EFT C 49 af 22.2.1999, s. 42), Europa-Parlamentets afgørelse af 25. februar 1999 (EFT C 153 af 1.6.1999, s. 24), Europa-Parlamentets afgørelse af 15. december 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT) og Rådets afgørelse af 17. december 1999.

(5) EFT L 87 af 20.4.1995, s. 10. Ændret ved afgørelse nr. 576/98/EF (EFT L 77 af 14.3.1998, s. 1).

(6) EFT L 146 af 11.6.1999, s. 33.

(7) EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.

(8) EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.

BILAG

I. INDLEDNING OG GENERELLE BESTEMMELSER

1. Målene i afgørelsens artikel 2 skal nås ved anvendelse af aktionerne i dette bilag på grundlag af fællesskabsforanstaltningerne i afgørelsens artikel 3.

2. Bestemmelserne om tidsfrister, betingelserne for indgivelse af ansøgninger samt støtte- og udvælgelseskriterierne skal fastlægges i overensstemmelse med afgørelsens artikel 8, stk. 2, og regelmæssigt offentliggøres af Kommissionen i "Vejledning om Socrates-ansøgninger". Desuden offentliggøres indkaldelser af forslag med angivelse af alle frister for indgivelse af forslag.

3. I forbindelse med mobilitet for personer bør der sørges for en passende sproglig forberedelse for at sikre, at deltagerne får de fornødne kundskaber i undervisningssproget(-sprogene) i værtsinstitutionen. Der bør træffes passende foranstaltninger i den nationale institution og værtsinstitutionen for at sikre, at den pågældende mobilitetsaktivitet giver det bedst mulige udbytte.

4. De projekter, der koordineres af universiteter under programmets forskellige aktioner, bør indgå i de pågældende universiteters institutionskontrakter, jf. aktion 2.

5. Der kan indføres støtteforanstaltninger til fremme af adgang for og deltagelse af personer med særlige uddannelsesmæssige behov. Hvor det er relevant, kan der træffes positive særforanstaltninger for at fremme lige muligheder for mænd og kvinder. Aktiviteter der fokuserer på det tværkulturelle aspekt eller på at forbedre kendskabet til andre sprog, navnlig de fællesskabssprog, der er mindre udbredt, og som der kun i begrænset omfang undervises i, skal særligt fremmes. Der tilskyndes til fremme af alle typer åben uddannelse og fjernundervisning og til hensigtsmæssig brug af informations- og kommunikationsteknologi under alle programmets aktioner. Under alle programmets aktioner lægges der særlig vægt på formidling af resultater.

II. FÆLLESSKABSAKTIONER

Dette bilag omhandler to hovedtyper af aktioner:

- den første type, aktion 1-3, tager sigte på de tre grundlæggende faser i livslang uddannelse (skole, universitet og andre uddannelsesforløb)

- den anden type, aktion 4-8, vedrører tværgående foranstaltninger på områder som sprog, informations- og kommunikationsteknologi (IKT) til undervisningsformål, navnlig multimedier til undervisningsbrug og udveksling af informationer, samt horisontale spørgsmål som innovation, formidling af resultater, fælles aktioner og evaluering af programmet.

>TABELPOSITION>

AKTION 1: COMENIUS: SKOLEUDDANNELSE

Comenius tager sigte på at forbedre kvaliteten af og styrke den europæiske dimension i skoleuddannelsen, navnlig ved at styrke det tværnationale samarbejde mellem skoler og bidrage til en forbedret faglig udvikling for det personale, der direkte arbejder med skoleuddannelser, og på at fremme sprogindlæringen og den tværkulturelle bevidsthed.

Aktion 1.1: Skolepartnerskaber

1. Fællesskabet tilskynder til oprettelse af multilaterale partnerskaber mellem skoler. Sådanne partnerskaber kan også omfatte andre relevante organer, f.eks. institutioner, der uddanner lærere, lokale institutioner og myndigheder, virksomheder eller kulturinstitutioner samt forældre- og elevforeninger og andre relevante foreninger.

2. Der kan ydes finansiel fællesskabsstøtte til:

a) projekter, der fokuserer på et eller flere emner af fælles interesse for de deltagende skoler vedrørende:

- elevers deltagelse i forberedelsen af projekter og projektaktiviteter, herunder projektrelateret mobilitet, hvor dette er relevant

- læreres mobilitet med henblik på at forberede og overvåge et projekt eller undervise i en anden medlemsstat, herunder praktikperioder i virksomheder

- udarbejdelse af undervisningsmateriale og udveksling af god praksis

b) projekter, der fokuserer på undervisning i og tilegnelse af de officielle fællesskabssprog samt irsk (et af de sprog, som traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab er udarbejdet på) og letzeburgesch (der tales i hele Luxembourg), herunder i medlemsstaternes grænseregioner de officielle fællesskabssprog, der tales i naboregioner i andre medlemsstater. Disse projekter kan være bilaterale, navnlig når de vedrører et af disse sprog, der er mindre udbredt, eller som der kun i begrænset omfang undervises i, og de bør ud over aktiviteterne i litra a) omfatte udveksling af elever

c) projekter, der tager sigte på at fremme den tværkulturelle bevidsthed, herunder ikke mindst projekter, der har til formål at bidrage til at bekæmpe racisme og fremmedhad eller løse særlige behov hos børn af vandrende arbejdstagere, omrejsende arbejdstagere, sigøjnere og personer, der på grund af deres erhverv ikke er bofaste

d) projekter, der henvender sig til elever med særlige uddannelsesmæssige behov, med særligt henblik på at integrere disse elever i det almindelige skolesystem.

3. Skoler, der ønsker at deltage i denne aktion, fremlægger en kortfattet beskrivelse af de aktiviteter, de har planlagt at gennemføre under dette program i løbet af det kommende skoleår (Comenius-plan). Comenius-planen gør det muligt for de nationale Socrates-kontorer at foretage udvælgelsen under denne aktion under hensyn til den samlede udvikling af europæiske aktiviteter på den pågældende skole.

Aktion 1.2: Grunduddannelse og efter- og videreuddannelse af undervisere på skoler

1. Fællesskabet skal støtte multilaterale projekter, der gennemføres af institutioner og organer, der direkte beskæftiger sig med grunduddannelse eller efter- og videreuddannelse af undervisere på skoler. Der skal tilskyndes til at inddrage skoler og andre interesserede aktører i undervisningssektoren, jf. afgørelsens artikel 4, samt efter omstændighederne de ansvarlige instanser på regionalt og lokalt plan.

2. Der kan ydes finansiel fællesskabsstøtte til følgende:

Mobilitetsaktioner

a) mobilitet med henblik på grunduddannelse, herunder praktikperioder, perioder som sproglærer og praktikperioder i virksomheder

b) mobilitet med henblik på efter- og videreuddannelse af uddannede undervisere på skoler samt ajourføring af deres færdigheder

c) mobilitet af begrænset varighed, herunder intensive kurser, for sproglærere, lærere, der er under omskoling til sproglærere, færdiguddannede lærere, der agter snart at vende tilbage til sprogundervisningen, og faglærere, der skal eller ønsker at undervise i deres fag på et fremmedsprog.

Multilaterale samarbejdsprojekter vedrørende:

d) medvirken til udformning af læseplaner, kurser, moduler eller undervisningsmateriale for så vidt angår styrkelse af den europæiske dimension i skoleuddannelsen

e) uddannelsesaktiviteter og udveksling af informationer vedrørende ledelse af skoler og lignende funktioner, f.eks. vejledning og rådgivning

f) uddannelsesaktiviteter og udveksling af informationer med henblik på at øge den interkulturelle bevidsthed i skoleuddannelsen eller at fremme integrationen af og uddannelsesresultaterne for børn af vandrende arbejdstagere, omrejsende arbejdstagere, sigøjnere og personer, der på grund af deres erhverv ikke er bofaste

g) aktiviteter, der vedrører uddannelse og udvikling af undervisere, der er involveret i uddannelse af elever i risikogrupper og af elever med særlige uddannelsesmæssige behov.

Aktion 1.3: Net vedrørende skolepartnerskaber og uddannelse af undervisere på skoler

Fællesskabet skal støtte etableringen af net mellem skolepartnerskaber og mellem projekter vedrørende uddannelse af undervisere på skoler, som der ydes støtte til under henholdsvis aktion 1.1 og 1.2, med henblik på samarbejde om emner af fælles interesse, formidling af resultater og god praksis og overvejelser om kvalitet og nyskabelse i skoleuddannelsen. Netværkene for uddannelse af undervisere opbygges efter omstændighederne i nært samarbejde med temanetværkene på universitetsniveau under Erasmus-aktionen.

AKTION 2: ERASMUS: VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

Erasmus tager sigte på at forbedre kvaliteten af og styrke den europæiske dimension i den videregående uddannelse, tilskynde til tværnationalt samarbejde mellem universiteter, sætte skub i den europæiske mobilitet i den videregående uddannelsessektor og forbedre gennemsigtigheden og den akademiske anerkendelse af studier og eksamensbeviser i hele Fællesskabet.

De deltagende universiteter og Kommissionen indgår "institutionskontrakter", som omfatter samtlige godkendte Erasmus-aktiviteter. Disse kontrakter er normalt treårige med mulighed for forlængelse.

Aktion 2.1: Europæisk samarbejde mellem universiteter

1. Fællesskabet yder støtte til samarbejde mellem universiteter, herunder udvikling af nyskabende projekter, som gennemføres af universiteter i samarbejde med partnere i andre medlemsstater og efter omstændighederne andre aktører i undervisningssektoren, jf. afgørelsens artikel 4.

2. Fællesskabet kan yde finansiel støtte til:

a) tilrettelæggelse af mobilitet for studerende og universitetslærere

b) fælles udvikling og gennemførelse af læseplaner, moduler, intensivundervisning eller andre uddannelsesaktiviteter, bl.a. tværfaglige aktiviteter og undervisning, der foregår på fremmedsprog

c) konsolidering, udvidelse og videreudvikling af det europæiske meritoverførselssystem (ECTS), der tager sigte på at lette den akademiske anerkendelse i andre medlemsstater.

Aktion 2.2: Studerendes og universitetslæreres mobilitet

1. Fællesskabet støtter tværnational mobilitet for:

a) studerende, jf. punkt 2

b) universitetslærere, således at de kan udføre undervisningsopgaver, der kan fremme den europæiske dimension eller skabe større bredde i den undervisning, der tilbydes af de pågældende universiteter.

2. Studerende, der efter at have afsluttet mindst deres første studieår opholder sig fra tre til tolv måneder i en anden medlemsstat i denne aktions regi, betragtes som Erasmus-studerende, uanset om de modtager finansiel støtte i henhold til punkt 3. Sådanne perioder anerkendes fuldt ud inden for rammerne af de samarbejdsaftaler mellem universiteterne, der indgår i institutionskontrakterne, og kan, når det er hensigtsmæssigt, omfatte integrerede praktikophold i virksomheder. Værtsuniversiteterne opkræver ikke studieafgift af Erasmus-studerende. Der tages særligt hensyn til studerende med særlige behov.

3. Fællesskabets finansielle støtte kan ydes til:

- studerendes mobilitet. Ved tildeling af fællesskabsstipendier kan medlemsstaterne tage passende hensyn til ansøgernes økonomiske situation. Da Fællesskabets bidrag kun dækker en del af omkostningerne ved de studerendes mobilitet, opfordres medlemsstaterne til at bidrage til at tilvejebringe de nødvendige midler. De stipendier og lån, som de studerende kan modtage i deres hjemland, udbetales derfor fortsat under studierne i en værtsmedlemsstat

- universitetslæreres mobilitet

- forberedende foranstaltninger i overensstemmelse med del IV, B, punkt 4.

Aktion 2.3: Tematiske netværk

Fællesskabet støtter oprettelse og konsolidering af tematiske netværk, der hver især giver en større gruppe universiteter mulighed for at samarbejde om temær, der vedrører en eller flere discipliner, eller om andre emner af fælles interesse med henblik på at formidle nyskabelser, fremme formidling af god praksis, tilskynde til overvejelser om kvalitet og nyskabelse i den videregående uddannelse, forbedre de pædagogiske metoder og stimulere udviklingen af fælles programmer og specialkurser. Der skal tilskyndes til at inddrage repræsentanter for videnskabelige selskaber, erhvervsorganisationer og erhvervslivet. Der lægges særlig vægt på formidling af resultater.

AKTION 3: GRUNDTVIG: VOKSENUDDANNELSE OG ANDRE UDDANNELSESFORLØB

1. Som et supplement til aktion 1 (skoleuddannelse) og aktion 2 (videregående uddannelse) tager Grundtvig-aktionen sigte på at fremme den europæiske dimension inden for livslang uddannelse og gennem forstærket tværnationalt samarbejde at bidrage til fornyelse samt til, at andre uddannelsesforløb i højere grad er disponible, tilgængelige og kvalitetsprægede, og til at tilskynde til at lære fremmedsprog. Aktionen henvender sig således til personer, der, uanset på hvilket livsstadium de befinder sig, søger adgang til viden og færdigheder som led i formel eller ikke-formel uddannelse eller ved hjælp af selvstudium for derved at forbedre deres tværkulturelle bevidsthed og egnethed på arbejdsmarkedet og deres evne til at forbedre deres uddannelse og deltage fuldt og aktivt i samfundet.

2. Fællesskabet kan yde finansiel støtte til tværnationale projekter og initiativer med følgende mål:

a) at stimulere den enkelte voksnes ønske om og deltagelse i livslang uddannelse

b) at fremme erhvervelse eller ajourføring af kundskaber hos personer, der mangler grundlæggende uddannelse og kvalifikationer

c) at udvikle, udveksle og formidle nyskabende uddannelsesmetoder og god praksis, herunder udvikling og formidling af moduler og af relevant undervisningsmateriale

d) at udvikle informations- og støttefunktioner for voksne elever og for udbydere af voksenuddannelse, herunder vejlednings- og rådgivningstjenester

e) at udvikle redskaber og metoder vedrørende evaluering, validering og attestering af kundskaber, færdigheder og kvalifikationer, der er opnået af voksne elever, også ved hjælp af erfaringsbetonet indlæring eller selvstudium eller ved ikke-formel uddannelse

f) at forbedre kendskabet til andre fællesskabssprog eller at forbedre den internationale bevidsthed hos voksenundervisere og udbydere af voksenuddannelse

g) at udvikle grunduddannelsen eller efter- og videreuddannelsen af undervisere inden for området

h) at fremme besøg og udvekslinger for personer, herunder personer, der udbyder voksenuddannelse eller uddannelse af voksenundervisere

i) at fremme projekter, der henvender sig til voksne elever med særlige uddannelsesbehov.

3. Fællesskabet tilskynder også til oprettelse af europæiske netværk for at styrke forbindelserne mellem de forskellige aktører på området, således at de på et mere stabilt grundlag kan samarbejde om emner af fælles interesse, og for at styrke deres bevidsthed om den europæiske dimension i undervisningen.

AKTION 4: LINGUA: SPROGUNDERVISNING OG SPROGINDLÆRING

1. Formålet med Lingua-aktionen er at støtte tværgående sprogindlæringsforanstaltninger for at bidrage til at fremme og bevare den sproglige mangfoldighed i Fællesskabet, forbedre sprogundervisningens og sprogindlæringens kvalitet og lette adgangen til livslang sprogindlæring, der er tilpasset den enkeltes behov. Der skal lægges særlig vægt på at intensivere de tværnationale kontakter mellem sproglærere og mellem de ansvarlige for sproguddannelsespolitikkerne i hele Fællesskabet inden for alle uddannelsessektorer. Derved supplerer og beriger Lingua foranstaltningerne vedrørende fremme af sprogindlæring under dette programs andre aktioner, især aktion 1, 2 og 3.

2. Sprogundervisning omfatter i denne forbindelse undervisning i og indlæring af alle officielle fællesskabssprog samt irsk (et af de sprog, traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab er udarbejdet på) og letzeburgesch (der tales i hele Luxembourg). I hele programmet lægges der særlig vægt på fremme af de af disse sprog, der er mindre udbredt, og som der kun i begrænset omfang undervises i.

3. Fællesskabet kan yde finansiel støtte til følgende tværnationale projekter og aktiviteter, der vedrører sprogindlæring:

a) bevidsthedsskabende aktiviteter, der skal gøre opmærksom på betydningen af sprogindlæring og på mulighederne for at lære sprog

b) aktiviteter med henblik på at fremme og/eller formidle nyskabelser og god praksis, f.eks. tidlig fremmedsprogsindlæring og forståelse af flere sprog

c) udvikling og udveksling af læseplaner, fremstilling af nyt undervisningsmateriale samt forbedring af metoder og redskaber til anerkendelse af sprogkundskaber

d) udveksling af oplysninger og etablering af net af ressourcecentre

e) udvikling af foranstaltninger til at fremme sådant kendskab til fremmedsprog, som er nødvendigt i særlige situationer og sammenhænge, for så vidt foranstaltningerne ikke vedrører specifikke erhverv

f) løsning af de problemer i forbindelse med undervisning i og indlæring af sprog, der måtte opstå som følge af Fællesskabets udvidelse.

AKTION 5: MINERVA: ÅBEN UDDANNELSE OG FJERNUNDERVISNING, INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI PÅ UDDANNELSESOMRÅDET

1. Formålet med denne aktion er at støtte tværgående foranstaltninger vedrørende åben uddannelse og fjernundervisning samt anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT), herunder multimedier, på uddannelsesområdet. Herved supplerer og beriger aktionen de tilsvarende foranstaltninger, der er fastsat som led i de andre aktioner under dette program.

Disse foranstaltninger har tre formål:

- at skabe større forståelse blandt lærere, elever, beslutningstagere på uddannelsesområdet og i den brede befolkning for konsekvenserne af åben uddannelse og fjernundervisning og navnlig for, hvad IKT vil betyde for undervisningen, og en kritisk og ansvarlig anvendelse af redskaber og metoder, der udnytter denne teknologi til uddannelsesformål

- at skabe større bevidsthed om behovet for at sikre, at pædagogiske overvejelser tilgodeses behørigt ved udarbejdelsen af IKT-baserede undervisningsprodukter, navnlig multimedier, og

- at fremme adgangen til forbedrede metoder og undervisningsressourcer og til opnåede resultater, navnlig ved tværnational udveksling af oplysninger, erfaringer og god praksis.

2. Fællesskabet kan yde finansiel støtte til følgende:

a) projekter og analyser, som tager sigte på at hjælpe personer, der er involveret i uddannelse, med at forstå og udnytte de igangværende nyskabende processer, navnlig dem der vedrører anvendelse af IKT i undervisning og indlæring, udviklingen af nyskabende redskaber og strategier samt metoder til fastlæggelse af kriterier for kvalitetsbedømmelse af IKT-baserede undervisningsprodukter og tjenester

b) projekter, som skal udforme og afprøve nye metoder, moduler og ressourcer til åben uddannelse og fjernundervisning samt IKT

c) projekter vedrørende udvikling og sammenkobling af tjenester og systemer, der giver lærere og beslutningstagere og andre aktører på uddannelsesområdet oplysninger om uddannelsesmetoder og -ressourcer, der anvender åben uddannelse og fjernundervisning samt IKT

d) aktiviteter, der skal støtte udveksling af idéer og erfaringer om åben uddannelse og fjernundervisning og anvendelse af IKT i undervisningen, navnlig netværkssamarbejde mellem ressourcecentre, læreruddannelsesinstitutioner, eksperter, beslutningstagere og projektkoordinatorer, vedrørende emner af fælles interesse.

AKTION 6: OBSERVATION OG INNOVATION

Denne aktion bidrager til at forbedre uddannelsessystemernes kvalitet og gennemsigtighed samt til at fremme innovationsprocessen inden for uddannelserne i Europa gennem informations- og erfaringsudveksling, identifikation af god praksis, sammenlignende undersøgelse af systemer og politik på dette område samt drøftelse og analyse af emner af fælles uddannelsespolitisk interesse inden for uddannelsesområdet, som Rådet måtte fastlægge.

Aktion 6.1: Observation af uddannelsessystemer, uddannelsespolitik og innovation

1. Denne aktion, i hvilken eksisterende strukturer så vidt muligt anvendes optimalt, består af følgende:

a) indsamling af beskrivende og statistiske data og en sammenlignende analyse af uddannelsessystemer og politikker i medlemsstaterne

b) udvikling af metoder til evaluering af uddannelsens kvalitet, herunder udvikling af egnede kriterier og indikatorer

c) etablering og ajourføring af databaser og andre informationskilder vedrørende nyskabelser

d) formidling af erfaringer fra relevante aktiviteter, der støttes på fællesskabs- og medlemsstatsplan

e) lettere adgang til anerkendelse af eksamensbeviser, kvalifikationer og uddannelsesperioder på alle uddannelsesniveauer i andre medlemsstater.

2. Med henblik herpå kan Fællesskabet yde finansiel støtte til:

a) informationsnettet om uddannelse i Det Europæiske Fællesskab "Eurydice", som består af Det Europæiske Kontor, der er etableret af Kommissionen, og nationale kontorer, der er etableret af medlemsstaterne, for at det fuldt ud kan bidrage til gennemførelsen af denne aktion. Nettet anvendes især til at indsamle og udveksle data om uddannelsessystemer og -politikker, etablere databaser, foretage sammenlignende undersøgelser og udarbejde indikatorer. Om nødvendigt vil Eurydice søge relevant eksperthjælp udefra

b) tilrettelæggelse af og deltagelse i multilaterale "Arion"-studiebesøg for beslutningstagere og ledende administratorer på uddannelsesinstitutioner i alle uddannelsessektorer, som er udformet med henblik på at lette udveksling af oplysninger og erfaringer om emner af fælles interesse for medlemsstaterne. Kommissionen og medlemsstaterne vil sikre en passende formidling af resultaterne af besøgene og fremme deres indbyrdes samspil med andre aktioner inden for dette program

c) etablering af netværk mellem institutter og andre passende kvalificerede organer, der beskæftiger sig med analyse af uddannelsessystemer og -politikker, samt mellem de organer, der er involveret i evaluering af uddannelseskvalitet

d) undersøgelser, analyser, pilotprojekter, seminarer, udveksling af eksperter og andre egnede aktioner, som har tilknytning til emner af fælles interesse for uddannelsespolitikken, og som fører beslutningstagere sammen om prioriterede temær, der fastlægges af Rådet. Kommissionen kan lade sig bistå af en ekspertgruppe med henblik på at sikre pålideligheden af det analytiske arbejde, der gennemføres under disse aktiviteter. Reglerne for nedsættelse af denne gruppe fastsættes i overensstemmelse med afgørelsens artikel 8, stk. 2

e) aktiviteter med henblik på at fremme anerkendelsen af eksamensbeviser, kvalifikationer og studieophold, navnlig undersøgelser, analyser, pilotprojekter og udveksling af oplysninger og erfaringer. Fællesskabsnettet af nationale informationscentre vedrørende akademisk anerkendelse (Naric) giver fuld støtte hertil. Nettet skal navnlig indsamle og formidle bekræftede oplysninger, som er nødvendige for den akademiske anerkendelse, idet synergien mellem denne og den erhvervsmæssige anerkendelse af eksamensbeviser også tages i betragtning.

3. Ved gennemførelsen af denne aktion samarbejdes der navnlig med De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat), Det Europæiske Center for Udvikling af Erhvervsuddannelse (CEDEFOP), Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut samt kompetente internationale organisationer, herunder navnlig Europarådet, Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD) og De Forenede Nationers Organisation for Uddannelse, Videnskab og Kultur (UNESCO).

Aktion 6.2: Nyskabende initiativer som reaktion på nye behov

Ud over samarbejdsaktiviteterne under dette programs andre aktioner kan Fællesskabet yde støtte til tværnationale projekter og undersøgelser, der tager sigte på at bidrage til at udarbejde nyskabende foranstaltninger i en eller flere uddannelsessektorer. De emner, der skal prioriteres, fastlægges af Rådet og tages jævnligt op til overvejelse, således at de kan tilpasses de nye behov, der opstår i den periode, programmet omfatter.

AKTION 7: FÆLLES AKTIONER

1. I overensstemmelse med afgørelsens artikel 6 kan der under dette program ydes fællesskabsstøtte til fælles aktioner, der gennemføres sammen med andre fællesskabsprogrammer og aktioner, der fremmer et kundskabernes Europa, især Leonardo da Vinci-programmet og EF-handlingsprogrammet for unge.

2. Sådanne fælles aktioner kan gennemføres ved hjælp af fælles indkaldelser af forslag vedrørende udvalgte emner af fælles interesse, som ikke udelukkende dækkes af et enkelt program, og som skal fastlægges i overensstemmelse med afgørelsens artikel 8, stk. 2, og med tilslutning fra udvalgene for de øvrige berørte programmer og aktioner.

3. Der skal vedtages relevante foranstaltninger, som på regionalt og lokalt plan skal fremme kontakt og samspil mellem deltagerne i dette program og deltagerne i Leonardo da Vinci-programmet og handlingsprogrammet for unge.

AKTION 8: SUPPLERENDE FORANSTALTNINGER

1. Fællesskabet kan yde finansiel støtte til følgende initiativer, der tager sigte på at fremme programmets mål, såfremt sådanne initiativer ikke er støtteberettigede under andre af programmets aktioner:

a) oplysningsaktiviteter, som skal fremme samarbejde på uddannelsesområdet, herunder støtte til relevante konkurrencer og andre arrangementer, der skal styrke den europæiske dimension i uddannelsen

b) tværnationale aktiviteter, som gennemføres af foreninger og andre ikke-statslige organisationer, der arbejder på uddannelsesområdet, samt organer, der beskæftiger sig med uddannelsesvejledning og -rådgivning

c) konferencer og seminarer om nyskabelser på de områder, programmet omfatter

d) aktiviteter vedrørende uddannelse af personer, der beskæftiger sig med forvaltning af europæiske samarbejdsprojekter på uddannelsesområdet

e) foranstaltninger til udnyttelse og formidling af resultaterne af de projekter og aktiviteter, der gennemføres med støtte fra dette program eller dets foregående fase

f) aktiviteter, der indebærer samarbejde med tredjelande og med kompetente internationale organisationer, herunder navnlig Europarådet, jf. afgørelsens artikel 11.

2. Fællesskabet yder finansiel støtte til fremme af aktiviteter, der udføres af de nationale Socrates-kontorer, som medlemsstaterne har etableret i henhold til afgørelsens artikel 5, og til sikring af en effektiv overvågning og evaluering af dette program.

3. Kommissionen kan ved gennemførelsen af programmet benytte eksperter og organer, der yder teknisk bistand, som kan finansieres inden for programmets samlede finansieringsramme. Kommisionen kan endvidere arrangere seminarer, kollokvier eller andre møder for eksperter, som kan fremme gennemførelsen af programmet, samt udøve relevant oplysnings-, publikations- og formidlingsvirksomhed.

III. UDVÆLGELSESPROCEDURER

For forslag til og udvælgelse af de aktiviteter, der er nævnt i dette bilag, gælder følgende procedurer:

1. Decentraliserede aktioner

Følgende aktioner, i forbindelse med hvilke udvælgelsen foretages af medlemsstaterne, betragtes som "decentraliserede":

a) - Aktion 1.1 (skolepartnerskaber)

- Aktion 1.2, punkt 2, litra a), b) og c) (mobilitet som led i uddannelsespartnerskaber for undervisere på skoler)

- Aktion 3, punkt 2, litra h) (besøg og udvekslinger i forbindelse med voksenundervisning)

- Aktion 6.1, punkt 2, litra b) (Arion-studiebesøg)

- Forberedende besøg under alle aktioner.

Ansøgninger om finansiel støtte under disse aktioner skal indgives til de nationale Socrates-kontorer, som medlemsstaterne har etableret i henhold til afgørelsens artikel 5. Medlemsstaterne skal med de nationale Socrates-kontorers bistand udvælge og tildele finansiel støtte til de ansøgere, der udvælges i overensstemmelse med retningslinjer, som skal fastsættes i henhold til afgørelsens artikel 8, stk. 2.

b) Aktion 2.2, punkt 3 (mobilitet for studerende og universitetslærere)

Finansiel støtte til studerende og universitetslærere med henblik på mobilitet som led i institutionskontrakter, jf. aktion 2.1, samt til organisering af studerendes og universitetslæreres mobilitet tildeles af medlemsstaterne under medvirken af de nationale Socrates-kontorer, der er etableret i henhold til afgørelsens artikel 5, idet der tages hensyn til de pågældende universiteters tidligere præstationer, og i overensstemmelse med retningslinjer, som skal fastsættes i henhold til afgørelsens artikel 8, stk. 2.

2. Centraliserede aktioner

Følgende aktioner, til hvilke udvælgelsen foretages af Kommissionen, betragtes som "centraliserede":

a) - Aktion 1.2, punkt 2, litra d), e), f) og g), (multilaterale samarbejdsaktiviteter)

- Aktion 3, punkt 2, litra a)-g) og i), (multilaterale samarbejdsaktiviteter)

- Aktion 4 (Lingua)

- Aktion 5 (Minerva)

- Aktion 6.2 (nyskabende initiativer).

Følgende procedure gælder for udvælgelsen af projekter under disse aktioner:

i) Projektkoordinatorerne forelægger Kommissionen et projektforslag og sender en kopi til det nationale Socrates-kontor, der er udpeget af den pågældende medlemsstat.

ii) Kommissionen evaluerer projektforslagene med bistand fra uafhængige eksperter. De nationale Socrates-kontorer kan tilstille Kommissionen deres evaluering af forslagene.

iii) Hvis Kommissionens evaluering afviger fra den evaluering af projektets kvalitet og egnethed, den har modtaget fra det nationale Socrates-kontor i det land, der koordinerer projektet, konsulterer Kommissionen på medlemsstatens anmodning den berørte medlemsstat. Varigheden af denne konsultation kan ikke overstige to uger.

iv) Kommissionen forelægger i overensstemmelse med proceduren i afgørelsens artikel 8, stk. 2, udvalget et forslag til endelig udvælgelse (projekter, der skal støttes, og angivelse af de beløb, der skal tildeles).

v) Når Kommissionen har modtaget udvalgets udtalelse, udarbejder den en liste over udvalgte projekter og fordeler de midler, der skal tildeles.

I særlige tilfælde kan der, navnlig på grund af de pågældende aktiviteters omfang og natur, vælges en totrinsprocedure. I sådanne tilfælde sker forelæggelse og udvælgelse af forslag forud for den ovenfor omhandlede procedure. Beslutningen herom og reglerne for denne forhåndsudvælgelse fastsættes i overensstemmelse med afgørelsens artikel 8, stk. 2.

b) - Aktion 1.3 (netværk vedrørende skolepartnerskaber og uddannelse af undervisere på skoler)

- Aktion 2.1 (europæisk samarbejde mellem universiteter)

- Aktion 2.3 (tematiske netværk under Erasmus)

- Aktion 3.3 (europæiske netværk for voksenuddannelse)

- Aktion 6.1, punkt 2, litra a), c), d) og e) (observation)

- Aktion 8 (supplerende foranstaltninger).

Projektforslag under disse aktioner indgives til Kommissionen. Kommissionen skal for så vidt angår aktion 1.3, 2.3 og 3.3 evaluere projektforslagene med bistand af uafhængige eksperter. Afgørelser om projektforslagene træffes af Kommissionen, efter at den har modtaget udvalgets udtalelse, jf. afgørelsens artikel 8, stk. 2.

Den totrinsprocedure, der er omhandlet i sidste afsnit i afsnit III, punkt 2, litra a), anvendes på aktion 1.3, 2.3 og 3.3 på de betingelser, der er fastsat i nævnte afsnit.

3. Fælles aktioner

Udvælgelsesprocedurer under programmets aktion 7 (fælles aktioner) fastlægges i overensstemmelse med afgørelsens artikel 8, stk. 2. Når det er hensigtsmæssigt, kan de ovenfor omhandlede procedurer tilpasses for at tage hensyn til særlige behov i forbindelse med de pågældende fælles aktioner. Kommissionen udfolder alle bestræbelser for at sikre den bedst mulige koordinering mellem disse procedurer og de procedurer, der vedtages som led i andre fællesskabsprogrammer eller -aktioner, som ovennævnte fælles aktioner gennemføres sammen med.

4. Kommissionen vil med medlemsstaternes bistand bestræbe sig på at sikre, at afgørelser vedrørende udvælgelsen meddeles ansøgerne senest fem måneder efter sidste frist for indgivelse af ansøgninger under den pågældende aktion. For projekter, der udvælges efter totrinsproceduren, der er omhandlet i punkt 2, litra a) og b), gælder dette kun for udvælgelsens anden fase (det fuldt udbyggede projektforslag).

5. Kommissionen og - i tilfælde af decentraliserede aktioner - medlemsstaterne bestræber sig på at sikre den bedst mulige koordinering mellem procedurer og frister for indgivelse og udvælgelse af ansøgninger om støtte inden for dette program på den ene side og fællesskabsprogrammerne på områderne erhvervsuddannelse og unge på den anden.

IV. FINANSIELLE BESTEMMELSER

A. Decentraliserede aktioner

1. De fællesskabsmidler, der bevilges som finansiel støtte under de aktioner, der betragtes som decentraliserede i del III, punkt 1, skal fordeles mellem medlemsstaterne efter følgende regler:

a) hver medlemsstat får med henblik på den pågældende aktion tildelt et minimumsbeløb, som fastsættes under hensyntagen til de disponible bevillinger

b) resten tildeles de forskellige medlemsstater i forhold til:

i) forskellen i leveomkostninger mellem hjemlandet og værtslandet

ii) afstanden og rejseudgifterne mellem hjemlandet og værtslandet, beregnet under hensyntagen til de laveste rejseudgifter for den pågældende rejse

iii) landets samlede antal

- elever og undervisere på skolerne, for så vidt angår aktion 1.1 (skolepartnerskaber) og aktion 1.2, punkt 2, litra a), b) og c), (mobilitet som led i uddannelsespartnerskaber for undervisere på skoler)

- studerende på de videregående uddannelser, for så vidt angår aktion 2.2, punkt 3 (mobilitet for studerende). Antallet af færdiguddannede skal kun i begrænset omfang tages i betragtning som en subsidiær og yderligere faktor, som skal fastlægges i overensstemmelse med afgørelsens artikel 8, stk. 2, og som efter omstændighederne kan kvalificere medlemsstaten til tildeling af midler

- universitetslærere for så vidt angår aktion 2.2, punkt 3 (mobilitet for universitetslærere).

2. De således fordelte fællesskabsmidler skal forvaltes af medlemsstaterne med bistand fra de nationale Socrates-kontorer, der er oprettet i henhold til afgørelsens artikel 5.

3. Kommissionen træffer i samarbejde med medlemsstaterne de nødvendige foranstaltninger for at fremme en afbalanceret deltagelse på fællesskabsplan, nationalt plan og, hvor det er hensigtsmæssigt, regionalt plan samt, for så vidt angår de videregående uddannelser, med hensyn til et bredt udsnit af de forskellige studieområder. Bevillingerne til de pågældende foranstaltninger kan ikke udgøre over 5 % af det årlige budget til finansiering af de pågældende aktioner.

4. Efter at Kommissionen har modtaget udvalgets udtalelse i overensstemmelse med afgørelsens artikel 8, stk. 2, træffer den afgørelse om reglerne for tildeling af midler til de enkelte medlemsstater til de mobilitetsaktiviteter, der er omhandlet i aktion 3, punkt 2, litra h) (besøg og udvekslinger i forbindelse med voksenuddannelse) og i aktion 6.1, punkt 2, litra b) (Arion), til tilrettelæggelse af studerendes og universitetslæreres mobilitet i overensstemmelse med del III, punkt 1, litra b), til støtte af forberedende besøg og til forberedende foranstaltninger som omhandlet i del IV, punkt B.4.

B. Andre bestemmelser

1. Under behørigt hensyn til støtteansøgningernes kvalitet og antal iagttages følgende retningslinjer, når der tildeles midler, i overensstemmelse med afgørelsens artikel 8, stk. 2:

a) de midler, der afsættes til aktion 1 (Comenius), skal udgøre mindst 27 % af det samlede budget for dette program

b) de midler, der afsættes til aktion 2 (Erasmus), skal udgøre mindst 51 % af det samlede budget for dette program

c) de midler, der afsættes til aktion 3 (Grundtvig), skal udgøre mindst 7 % af det samlede budget for dette program

d) de midler, der afsættes til finansiel støtte til de nationale Socrates-kontorer under aktion 8.2 og til teknisk assistance under aktion 8.3, må højst udgøre 4,5 % af det samlede årlige budget for dette program.

Ovenstående procentsatser er vejledende og kan tilpasses i overensstemmelse med afgørelsens artikel 8, stk. 2.

2. Som hovedregel skal den finansielle støtte, Fællesskabet yder til projekter under dette program, anvendes til delvis dækning af de anslåede udgifter til gennemførelsen af de pågældende aktiviteter og kan tildeles for en periode på højst tre år, idet der foretages jævnlige vurderinger af de opnåede resultater. Fællesskabets bidrag må normalt ikke overstige 75 % af de samlede udgifter til et givet projekt bortset fra de supplerende foranstaltninger. Støtten kan udbetales forud for at give mulighed for forberedende besøg vedrørende de pågældende projekter.

Det beløb, der skal bevilges på det årlige budget for programmet, må for aktiviteter under aktion 8.1, litra f), ikke overstige 250000 EUR.

3. Der tages ved fastsættelsen af Fællesskabets tilskud hensyn til de særlige forhold for personer med særlige behov.

4. For så vidt angår aktiviteter vedrørende personers mobilitet, kan finansiel fællesskabsstøtte tildeles med henblik på at sikre en rimelig forberedelse af den periode, der skal tilbringes i en anden medlemsstat. Sådanne forberedende foranstaltninger kan omfatte sprogkurser, information om sociale og kulturelle forhold i værtsmedlemsstaten mv.

V. DEFINITIONER

I forbindelse med denne afgørelse forstås ved:

1. "virksomheder": alle virksomheder i den private eller den offentlige sektor, uanset deres størrelse og retlige status, og uanset hvilken erhvervssektor de opererer i, samt alle former for økonomisk aktivitet, herunder erhvervsdrivende foreninger

2. "beslutningstagere": alle kategorier af personale, der beskæftiger sig med ledelse, evaluering, uddannelse, vejledning eller tilsyn på uddannelsesområdet, og ansvarlige på dette område på lokalt, regionalt og nationalt plan og i ministerierne

3. "vejledning og rådgivning": en række aktiviteter som f.eks. information, evaluering, orientering og rådgivning med henblik på at støtte elever i deres valg i forbindelse med uddannelses- og erhvervsuddannelsesprogrammer eller beskæftigelsesmuligheder

4. "livslang uddannelse": de uddannelsesmuligheder, den enkelte person har hele livet igennem med henblik på løbende at erhverve, ajourføre og tilpasse sine kundskaber, færdigheder og kvalifikationer

5. "åben uddannelse og fjernundervisning": enhver form for fleksibel uddannelse, uanset om den indebærer anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi

6. "projekt": en tværnational samarbejdsaktivitet, der udvikles i fællesskab af en formel eller uformel gruppering af organisationer eller institutioner

7. "elev": en person, der er indskrevet som elev i en skole som defineret i dette bilag

8. "ressourcecenter": et organ, der er beskæftiget med produktion, indsamling og formidling af dokumentation, materialer eller metodologi i forbindelse med et aktivitetsområde, som er omfattet af dette program, f.eks. sprog eller informations- og kommunikationsteknologi i forbindelse med uddannelse

9. "skole": alle former for institutioner, der giver almen (på førskole-, primær- og sekundærtrinnet), erhvervsmæssig eller teknisk uddannelse, og undtagelsesvis - i forbindelse med foranstaltninger til fremme af sprogindlæring - institutioner, der ikke er skoler, men som giver lærlingeuddannelse

10. "arbejdsmarkedets parter": på nationalt plan: arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis; på fællesskabsplan: arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer, som deltager i den sociale dialog på fællesskabsniveau

11. "studerende": personer, der er indskrevet ved universiteter som defineret i dette bilag, uanset studieområde, med henblik på at følge en videregående uddannelse, der fører til en grad eller et eksamensbevis, til og med ph.d.-niveau

12. "lærere/undervisere": personer, som i kraft af deres arbejde deltager direkte i uddannelsesprocessen i medlemsstaterne alt efter deres respektive uddannelsessystemers opbygning

13. "universiteter": alle former for højere uddannelsesinstitutioner i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis, der tilbyder kvalifikationer eller udsteder eksamensbeviser på universitetsniveau, uanset hvorledes disse institutioner benævnes i medlemsstaterne

14. "universitetslærer": alle kategorier af personale, der er ansat som sådan ved et universitet som defineret i dette bilag.

Top