Help Print this page 

Document 31999R2759

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 2759/1999 af 22. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)
  • No longer in force
OJ L 331, 23.12.1999, p. 51–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 235 - 238

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/2759/oj
Multilingual display
Text

31999R2759

Kommissionens forordning (EF) nr. 2759/1999 af 22. december 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden (EØS-relevant tekst)

EF-Tidende nr. L 331 af 23/12/1999 s. 0051 - 0054


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 2759/1999

af 22. december 1999

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden

(EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden(1), særlig artikel 9, stk. 2, og artikel 12, stk. 1, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) EU's førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa (i det følgende benævnt "Sapard"), der er fastsat i forordning (EF) nr. 1268/1999, omfatter især bidrag til ansøgerlandenes gennemførelse af gældende EU-bestemmelser for den fælles landbrugspolitik og dermed forbundne politikker, og de skal bidrage til at løse de vigtigste og specifikke problemer for tilpasningen af landbrugssektoren og landdistrikterne i ansøgerlandene;

(2) støtte i henhold til Sapard bør tage hensyn til virkningerne for miljøbeskyttelsen og den bæredygtige udvikling i det pågældende ansøgerlands økonomi og principperne i bestemmelserne om social samhørighed; EU-støtten bør ikke erstatte eksisterende støtte i ansøgerlandene, men derimod supplere tilsvarende nationale foranstaltninger eller yde bidrag til dem;

(3) i denne sammenhæng bør der som et generelt princip ydes støtte efter gældende regler for EU-støtte til udvikling af landdistrikter og navnlig hovedformålene og ordningerne i Rådets forordning (EF) nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikter fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger(2) og Kommissionens forordning (EF) nr. 1750/1999(3) om gennemførelsesbestemmelser til nævnte forordning;

(4) de særlige foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1268/1999, ligner de foranstaltninger, som er nævnt i forordning (EF) nr. 1257/1999, og ansøgerlandene bør derfor så vidt muligt gennemføre dem i overensstemmelse med principperne for gennemførelse af sådanne foranstaltninger i EU; der bør henvises til de betingelser, der gælder for sådanne foranstaltninger;

(5) for at afhjælpe de strukturelle mangler for forsyningen og afsætningen af landbrugsprodukter som følge af utilstrækkelige producentorganisationer i ansøgerlandene bør der kunne ydes støtte til oprettelsen af producentorganisationer; der bør ydes støtte i overgangsperioden før tiltrædelsen efter de i EU anvendte principper, som vil kunne fraviges eller suppleres, hvis det er nødvendigt for at afhjælpe særlige situationer i ansøgerlandene;

(6) EU vil kunne yde støtte til de øvrige foranstaltninger, der er nævnt i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1268/1999, hvis de indgår i et program, som Kommissionen godkender;

(7) bestemmelserne om støtteberettigede udgifter under Sapard bør tage hensyn til den periode, i hvilken forordning (EF) nr. 1268/1999 anvendes, og til kravet om den minimumsperiode, i hvilken virksomhederne skal forblive væsentligt uændrede, for at de kan nå deres mål; specifikke betingelser for støtteberettigede udgifter bør fastlægges i bilaterale aftaler mellem EU og ansøgerlandene;

(8) Sapard bør gennemføres efter de forvaltningsretningslinjer, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(4); efter artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1268/1999 fastlægger Kommissionen og ansøgerlandet i fællesskab procedurerne for overvågning af programmets gennemførelse; de indikatorer, der skal anvendes i disse procedurer, bør fastlægges nærmere. I den forbindelse bør der tages hensyn til de indikatorer, der er anført i forordning (EF) nr. 1260/1999;

(9) EU-støtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden og EU-støtte i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1267/1999 af 21. juni 1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument(5) bør samordnes inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 1266/1999 af 21. juni 1999 om samordning af støtten til ansøgerlandene som led i førtiltrædelsesstrategien og om ændring af forordning (EØF) nr. 3906/89(6);

(10) de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Komitéen for Landbrugsstrukturerne og Udviklingen af Landdistrikterne -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Mål

Denne forordning fastsætter gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden.

Artikel 2

Investeringer i landbrugsbedrifter

1. Der kan ydes støtte til landbrugsinvesteringer på de betingelser, der er fastsat i afsnit II, kapitel I, i forordning (EF) nr. 1257/1999, undtagen kapitlets artikel 7.

2. Der kan ydes støtte til investeringer i landbrugsbedrifter:

- der opfylder de nationale mindstekrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd på det tidspunkt, hvor der træffes beslutning om at yde støtte, og

- hvis økonomiske levedygtighed ved investeringsperiodens slutning påvises.

Hvis der kort tid før, at ansøgningen modtages, i henhold til gældende EU-ret vedtages mindstekrav med hensyn til miljø, hygiejne og dyrevelfærd, træffes der dog beslutning om at yde støtte på den betingelse, at bedriften opfylder de nye krav ved investeringsperiodens slutning.

3. Hvert ansøgerland fastsætter grænser for den samlede investering, der kan ydes støtte til, og acceptable normer for landbrugeres faglige kunnen og færdigheder, for at der kan ydes støtte.

Artikel 3

Forbedring af forarbejdningen og afsætningen af landbrugsprodukter og fiskerivarer

1. Der kan ydes støtte til de investeringer, der er fastsat i artikel 25 og 26 i forordning (EF) nr. 1257/1999, og som vedrører forbedring af forarbejdningen og afsætningen af de landbrugsprodukter og fiskerivarer, der er medtaget i traktatens bilag I, og som har oprindelse i ansøgerlandene eller EU. Der ydes ikke støtte til investeringer i detailleddet.

2. Støtteberettigede udgifter omfatter:

a) opførelse og erhvervelse af fast ejendom, undtagen erhvervelse af jord

b) nye maskiner og nyt udstyr, inkl. edb-programmel

c) generalomkostninger som f.eks. honorarer til arkitekter, ingeniører og konsulenter, gennemførlighedsundersøgelser, erhvervelse af patenter og licenser ud over de udgifter, der er nævnt i litra a) og b), dog højst 12 % af udgifterne.

Artikel 4

Miljøforanstaltninger i landbruget

Der kan ydes støtte til de foranstaltninger, der er fastsat i afsnit II, kapitel VI, i forordning (EF) nr. 1257/1999, hvis de deri fastsatte betingelser overholdes, og de vedrører pilotforanstaltninger.

Sådanne foranstaltninger har til formål at udvikle praktiske erfaringer med gennemførelsen af miljøforanstaltninger i landbruget på såvel administrations- som bedriftsplan.

Artikel 5

Uddannelse

1. Der kan ydes støtte til de foranstaltninger, der er fastsat i afsnit II, kapitel III, i forordning (EF) nr. 1257/1999, hvis de deri fastsatte betingelser overholdes.

2. Der ydes ikke støtte til erhvervsuddannelse, som omfatter undervisnings- eller uddannelseskurser, der indgår i normale programmer eller ordninger for land- og skovbrugsuddannelse på videregående eller højere niveau.

Artikel 6

Producentorganisationer

1. Der kan ydes støtte, som skal fremme oprettelsen og lette administrationen af producentorganisationer, i de første fem år efter datoen for deres godkendelse.

2. Denne artikel gælder for producentorganisationer, der oprettes med henblik på i fællesskab at tilpasse produktionen og afsætningen for de producenter, som er medlemmer af sådanne organisationer, til markedskravene og i fællesskab at markedsføre produkter, inkl. centralisering af salg, forberedelse til salg, levering til grossister, og med henblik på at fastsætte fælles bestemmelser om produktionsinformation, især med hensyn til høst og disponibilitet, og som er blevet formelt godkendt af et ansøgerland.

3. Støtte til oprettelse og drift af producentorganisationer, der godkendes efter den 1. januar 2000, ydes som et fast beløb i de første fem år efter den dato, hvor de godkendes.

4. Den i stk. 3 nævnte støtte fastlægges for hver producentorganisation på grundlag af den årligt markedsførte produktion og:

a) udgør for første, andet, tredje, fjerde og femte år henholdsvis 5, 5, 4, 3 og 2 % af værdien af den markedsførte produktion for indtil 1 mio. EUR, og

b) udgør for første, andet, tredje, fjerde og femte år henholdsvis 2,5, 2,5, 2,0, 1,5 og 1,5 % af værdien af den markedsførte produktion for over 1 mio. EUR

c) underlægges et loft for hver producentorganisation på:

- 100000 EUR for det første år

- 100000 EUR for det andet år

- 80000 EUR for det tredje år

- 60000 EUR for det fjerde år

- 50000 EUR for det femte år

Støtten udbetales i årlige beløb.

Artikel 7

Skovbrug

1. Der kan ydes støtte til de foranstaltninger, der er fastsat i artikel 29 og 30, undtagen artikel 30, stk. 1, sjette led, i forordning (EF) nr. 1257/1999, hvis de deri fastsatte betingelser overholdes.

2. Der ydes støtte til skovrejsning på landbrugsjord, hvis beplantningen er tilpasset de lokale forhold og forenelig med miljøet.

Foruden støtte til udgifterne til beplantning kan der for de tilplantede arealer ydes en hektarpræmie, der dækker udgifterne til vedligeholdelse i indtil fem år.

3. Støtten til den skovrejsning på landbrugsjord, der foretages af offentlige myndigheder, omfatter kun udgifterne til etablering.

4. I forbindelse med skovrejsning på landbrugsjord ydes der ikke støtte til plantning af juletræer.

5. For hurtigtvoksende arter i kort omdrift ydes der kun støtte til beplantningsudgifterne.

Artikel 8

Støtteberettigede udgifter

1. EU finansierer udgifterne til de foranstaltninger, der er beskrevet i artikel 2 til 7 i denne forordning, og de foranstaltninger, der er beskrevet i artikel 2 i forordning (EF) nr. 1268/1999, hvis foranstaltningerne indgår i det program for landbrug og udvikling af landdistrikter, som godkendes i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1268/1999.

2. EU finansierer støtte, som ansøgerlandet faktisk har udbetalt til modtageren af en foranstaltning for støtte til udvikling af landdistrikter efter den 31. december 1999 og efter den dato, hvor planen for udvikling af landdistrikter eller eventuelle ændringer heraf for den pågældende foranstaltning blev forelagt eller meddelt Kommissionen. Den seneste af de to datoer udgør udgangspunktet for retten til finansiering af udgifter.

Den endelige dato for forpligtelsesretten er udgangen af regnskabsåret 2006 eller datoen for det pågældende ansøgerlands tiltrædelse, idet den første af de to datoer lægges til grund.

3. En foranstaltning er kun støtteberettiget, hvis den i en periode på fem år efter den dato, hvor ansøgerlandets udbetalende organ godkender betalingen, ikke undergår en væsentlig ændring, der:

a) påvirker foranstaltningens art eller betingelserne for dens gennemførelse eller giver en virksomhed eller et offentligt organ en urimelig fordel, og

b) skyldes enten en ændring af ejendomsretten til en infrastruktur eller en overdragelse eller ændring af placeringen af en produktionsaktivitet.

Artikel 9

Forvaltningsmyndighed

Kommissionen sikrer, at hvert ansøgerland efter de bedste normer opretter og anvender en forvaltningsmyndighed, der er ansvarlig for, at programmet forvaltes effektivt og korrekt.

Artikel 10

Overvågningsindikatorer

De specifikke fysiske, miljømæssige og finansielle indikatorer, der anvendes ved overvågningen af programmets gennemførelse, tager hensyn til de oplysninger, som er nævnt i artikel 36 i forordning (EF) nr. 1260/1999.

Artikel 11

Årlige og endelige rapporter

De årlige rapporter, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1268/1999, indeholder, i givet fald foruden de oplysninger, der er nævnt i artikel 37 i forordning (EF) nr. 1260/1999, de fysiske indikatorer pr. foranstaltning.

Artikel 12

Evalueringer

De vurderinger og evalueringer, der er nævnt i artikel 5, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1268/1999, gennemføres, idet der tages hensyn til de evalueringsprocedurer, som er fastsat i afsnit IV, kapitel III, i forordning (EF) nr. 1260/1999, og kapitel III, afdeling 5, i forordning (EF) nr. 1750/1999.

Artikel 13

Afsluttende bestemmelser

De nærmere betingelser for støtte og ret til finansiering af støtte i henhold til denne forordning, der tager hensyn til de af Kommissionen fastsatte retningslinjer for medlemsstaterne, fastsættes i bilaterale aftaler mellem Kommissionen på EU's vegne og hvert ansøgerland.

Denne forordning træder i kraft på syvendedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes for EU-støtte fra den 1. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 22. december 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87.

(2) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.

(3) EFT L 214 af 13.8.1999, s. 31.

(4) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

(5) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 73.

(6) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 68.

Top