Help Print this page 

Document 31999R1609

Title and reference
Kommissionens forordning (EF) nr. 1609/1999 af 22. juli 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 856/1999 om fastlæggelse af en særlig ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører
  • In force
OJ L 190, 23.7.1999, p. 14–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 026 P. 152 - 155
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 029 P. 6 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 029 P. 6 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 74 - 77

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1609/oj
Multilingual display
Text

31999R1609

Kommissionens forordning (EF) nr. 1609/1999 af 22. juli 1999 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 856/1999 om fastlæggelse af en særlig ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører

EF-Tidende nr. L 190 af 23/07/1999 s. 0014 - 0017


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1609/1999

af 22. juli 1999

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 856/1999 om fastlæggelse af en særlig ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 856/1999 af 22. april 1999 om fastlæggelse af en særlig ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører(1), særlig artikel 8, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Ved forordning (EF) nr. 856/1999 er der fastlagt en særlig ramme for, hvordan der i en enode på op til ti år skal ydes faglig og finansiel bistand med det formål at hjælpe de traditionelle AVS-bananleverandørlande med at tilpasse sig til de nye markedsvilkår efter de ændringer, der er foretaget i den fælles markedsordning for bananer;

(2) det er fastsat i forordning (EF) nr. 856/1999, at der skal ydes faglig og finansiel bistand til gennemførelse af programmer, der tager sigte på at forbedre konkurrenceevnen i banansektoren eller at støtte diversificering, når der ikke er mulighed for en bæredygtig forbedring af konkurrenceevnen i banansektoren;

(3) programmer, der forelægges med henblik på finansiering, skal opfylde generelle udviklingsmålsætninger, der er fastsat i de pågældende traditionelle AVS-leverandørlande;

(4) programmerne bør baseres på en langfristet helhedsstrategi, således at det sikres, at de opfylder disse krav og er relevante for så vidt angår de specifikke målsætninger, der er fastsat i forordning (EF) nr. 856/1999;

(5) denne strategi bør fastlægges af de berørte traditionelle AVS-leverandørlande selv, efter høring af virksomhederne inden for sektoren, og derefter godkendes af Kommissionen;

(6) sprogrammer, der forelægges med henblik på finansiering, skal være udformet som årlige handlingsplaner og bygge på den fastlagte strategi, således at integrationsaspektet tilgodeses;

(7) det følger af artikel 7, stk. l, i forordning (EF) nr. 856/1999, at det maksimumsbeløb, der er til rådighed for hver traditionel AVS-leverandør til finansiering af programmer med sigte på forbedring af banansektorens konkurrenceevne, skal fastsættes inden for det samlede beløb, der er til rådighed for et givent år, på grundlag af det konstaterede konkurrenceevneefterslæb og bananproduktionens betydning for de pågældende landes økonomi; det er ydermere fastsat, at der, når der kun gennemføres diversificeringsprogrammer, skal tildeles et beløb svarende til det, der gives til andre utraditionelle leverandørlande;

(8) der bør fastlægges bestemmelser for beregningen af tildelingerne til de forskellige lande;

(9) de enkelte traditionelle AVS-leverandørlandes konkurrenceevneefterslæb bør beregnes på grundlag af, hvor store prisforskelle der konstateres ved indførslen til Fællesskabets marked, og hvor store mængder der udføres til Fællesskabet; prisforskellen bør beregnes på grundlag af en tilstrækkelig lang referenceperiode, umiddelbart forud for anvendelsesåret, således at kortvarige prisudsving ikke får indflydelse; den konstaterede gennemsnitlige AVS-prisforskel bør lægges til grund i de tilfælde, hvor eksporten er ophørt som følge af diversificering, således at det sikres, at alle traditionelle AVS-leverandørlande behandles ens, uanset hvilke specifikke målsætninger de søger at realisere; da den økonomiske målsætning i forordning (EF) nr. 856/1999 er at give traditionelle AVS-leverandørlande mulighed for at bevare en position på Fællesskabets marked svarende til den position, landet havde inden Rådets forordning (EF) nr. 1637/98(2) trådte i kraft, bør det fastsættes, at konkurrenceevneefterslæbet beregnes med udgangspunkt i de mængder, der blev realiseret i løbet af de sidste tre år, inden den pågældende forordning trådte i kraft;

(10) hvor stor betydning bananproduktionen har for de enkelte traditionelle AVS-leverandørlandes økonomi, fastslås ved at måle, hvor stor en andel banansektoren udgør af det pågældende lands BNP; de mest akkurate statistikker på dette felt er de, statistikker, der udarbejdes af Den Internationale Valutafond, eller, hvor sådanne ikke foreligger, de statistikker, der udarbejdes af UNCTAD, og de bør derfor anvendes; med hensyn til eksportmængderne gør den økonomiske målsætning i forordning (EF) nr. 856/1999 det nødvendigt at anvende statistikkerne for de sidste tre år forud for det anvendelsesår for forordning (EF) nr. 1637/98, for hvilket der foreligger statistikker;

(11) de grundlæggende økonomiske faktorer i bananhandelen varierer kraftigt inden for gruppen af traditionelle AVS-leverandørlande, og det vil derfor være mest retfærdigt at fastlægge, at de to kriterier for beregningen af fordelingen mellem de enkelte lande tillægges lige stor vægt;

(12) der bør dog under alle omstændigheder fastsættes et minimumsbeløb for at sikre, at de programmer, der skal finansieres, kan gennemføres;

(13) der bør tages særligt hensyn til, at Somalia har behov for specifikke løsninger;

(14) det er fastsat i artikel 7, stk. 2, i forordning (EF) nr. 856/1999, at der fra år 2004 og hvert år derefter skal anvendes en reduktionskoefficient på indtil 15 % af størrelsen af den bistand, der stilles til rådighed for de enkelte traditionelle AVS-leverandørlande; det er ydermere fastsat, at denne reduktionskoefficient for så vidt angår programmer med sigte på forbedring af konkurrenceevnen skal nedsættes i samme udstrækning som den forbedring af konkurrenceevnen, der konstateres i forhold til det foregående år;

(15) for at sikre, at der gøres maksimal anvendelse af de muligheder, der er i Rådets forordning (EF) nr. 856/99 for at hjælpe de traditionelle AVS-leverandørlande med at tilpasse sig til de nye markedsvilkår, bør der ske en omfordeling af uudnyttede midler inden for budgetåret;

(16) de foranstaltninger, der er fastsat i denne forordning, er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er omhandlet i artikel 8 i Rådets forordning (EF) nr. 1637/98 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Anmodninger fra de berørte traditionelle AVS-leverandørlande om faglig og finansiel bistand på grundlag af forordning (EF) nr. 856/1999 skal forelægges for Kommissionen ved kalenderårets begyndelse og senest 60 dage efter der er givet meddelelse om de finansielle tildelinger, der er omhandlet i artikel 2. Der vil blive taget hensyn til Somalias særlige stilling.

2. Anmodningerne skal baseres på en langfristet helhedsstrategi for banansektoren, der udarbejdes af de berørte AVS-lande selv efter høring af virksomhederne inden for sektoren, og derefter godkendes af Kommissionen. Denne strategi skal indeholde en definition af, hvilken specifik målsætning der søges realiseret på grundlag af artikel 3, stk. 2, i forordning (EF) nr. 856/1999, og en vurdering af gennemførligheden heraf, samt en redegørelse for, hvordan målsætningen i praksis skal realiseres. Strategien skal indeholde tilstrækkeligt oplysninger til, at det kan vurderes, om den er i overensstemmelse med de generelle udviklingsmålsætninger i det pågældende traditionelle AVS-leverandørland. Der lægges særlig vægt på, om det er muligt at udføre projekterne på regionalt plan.

3. Programmer, der forelægges til finansiering, skal bygge på den godkendte strategi og udformes som årlige handlingsplaner.

Artikel 2

Det fastsættes årligt, hvor stort et maksimumsbeløb der stilles til rådighed for finansiering af de programmer, der omhandles i ovenstående artikel 1, stk. 3. Beløbet beregnes individuelt for det enkelte traditionelle AVS-leverandørland på grundlag af det konstaterede konkurrenceevneefterslæb og bananproduktionens betydning for det pågældende land, idet de to kriterier tillægges samme vægt, jf. dog artikel 6.

Artikel 3

1. Konkurrenceevneefterslæbet beregnes på grundlag af referencemængderne og forskellen mellem tredjelandets referencepris og AVS-referenceprisen.

2. Ved referencemængden forstås gennemsnittet af den mængde bananer, som de traditionelle AVS-leverandørlande hver især udførte til Fællesskabet i løbet af de sidste tre år inden forordning (EF) nr. 1637/98 trådte i kraft. Som en undtagelsesforanstaltning fastsættes referencemængden for Somalia til 60000 tons for at tage hensyn til dette lands særlige stilling. Bilag I indeholder en liste over, hvilke referencemængder der lægges til grund.

3. Ved tredjelandets referencepris forstås den laveste gennemsnitspris pr. ton bananer produceret i et hvilket som helst etableret leverandørtredjeland uden for AVS-landene og eksporteret til Fællesskabet inden for de sidste tre år forud for det anvendelsesår, med hensyn til hvilket der anmodes som hjælp, og for hvilket der foreligger statistikker.

4. Ved AVS-referenceprisen forstås den laveste gennemsnitspris pr. ton bananer produceret i det traditionelle AVS-leverandørland, og eksporteret til Fællesskabet i samme periode. I tilfælde hvor bananeksporten er ophørt som følge af diversificering, anvendes den gennemsnitlige AVS-referencepris.

5. Ved de i stk. 3 og 4 omhandlede referencepriser forstås cif-priser. I Konkurrenceevneefterslæbet beregnes på grundlag af de statistikker over Fællesskabets indførsel, der udarbejdes og offentliggøres af De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor.

Artikel 4

Hvor stor betydning bananproduktionen har for de enkelte traditionelle AVS-leverandørlandes økonomi, fastslås på grundlag af, hvor stor en merværdi banansektoren tilførte det pågældende lands samlede BNP i løbet af de sidste tre år inden forordning (EF) nr. 1637/98 trådte i kraft, og for hvilke der foreligger statistikker. Bananproduktionens betydning beregnes på grundlag af de statistikker, der udarbejdes af Den Internationale Valutafond, eller, hvor sådanne ikke foreligger, på grundlag af de statistikker, der udarbejdes af UNCTAD. Som en undtagelsesforanstaltning fastsættes beregningsfaktoren for Somalia til 1,0 for at tage hensyn til dette lands særlige stilling. Bilag II indeholder en liste over, hvilke beregningsfaktorer disse statistikker resulterer i.

Artikel 5

Fra og med år 2004 og hvert år derefter nedsættes tildelingerne automatisk med en vis koefficient, jf. dog artikel 2-4. Reduktionskoefficienten fastsættes for de enkelte lande på et niveau, der sikrer, at omfanget af den bistand, der ydes til de enkelte traditionelle AVS-leverandørlande, nedsættes med højst 15 % i forhold til bistandens omfang det foregående år.

Artikel 6

Resulterer de i artikel 2-5 omhandlede beregninger i et beløb, der er mindre end 0,5 millioner EUR om året, tildeles der et minimumsbeløb på 0,5 millioner EUR.

Artikel 7

I det tilfælde, hvor et traditionelt AVS-leverandørland ikke har anmodet om faglig og finansiel bistand inden for den frist, der er fastsat i artikel 1, stk. 1, eller hvor de forelagte programmer ikke er i overensstemmelse med den langfristede strategi, der er fastlagt i artikel 1, stk. 2, omfordeler Kommissionen de beløb, der oprindeligt er stillet til rådighed, til de øvrige AVS-leverandørlande på grundlag af de forelagte programmer og i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 856/1999. Der vil blive taget hensyn til Somalias særlige stilling.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende, og anvendes fra den 1. januar 1999.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, 22. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 108 af 27.4.1999, s. 2.

(2) EFT L 210 af 28.7.1998, s. 28.

BILAG I

Liste, jf. artikel 3, stk. 2

>TABELPOSITION>

BILAG II

Liste, jf. artikel 4

>TABELPOSITION>

Top