Help Print this page 

Document 31999R1267

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1267/1999 af 21. juni 1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument
  • No longer in force
OJ L 161, 26.6.1999, p. 73–86 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 031 P. 254 - 267

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1267/oj
Multilingual display
Text

31999R1267

Rådets forordning (EF) nr. 1267/1999 af 21. juni 1999 om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument

EF-Tidende nr. L 161 af 26/06/1999 s. 0073 - 0086


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1267/1999

af 21. juni 1999

om oprettelse af et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(4), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Luxembourg den 12. og 13. december 1997 forudser en styrket førtiltrædelsesstrategi for ansøgerlandene i Central- og Østeuropa og en særlig førtiltrædelsesstrategi for Cypern;

(2) ifølge konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Luxembourg den 12. og 13. december 1997 skal støtten i henhold til denne forordning for tiden ydes til de ti central- og østeuropæiske ansøgerlande;

(3) i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 622/98 af 16. marts 1998 om bistand som led i førtiltrædelsesstrategien til de stater, der har ansøgt om tiltrædelse af Den Europæiske Union, og navnlig om etablering af tiltrædelsespartnerskaber(5), skal disse partnerskaber omfatte én enkelt ramme for de prioriterede områder og alle disponible midler til førtiltrædelsesstøtte;

(4) i førtiltrædelsesstrategien indgår et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument ("ISPA"), som tager sigte på at tilpasse ansøgerlandene til Fællesskabets infrastrukturnormer og yde et finansielt bidrag til miljøforanstaltninger og transportinfrastrukturforanstaltninger;

(5) støtten fra Fællesskabet under ISPA samt bistanden fra Fællesskabet i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 3906/89 af 18. december 1989 om økonomisk bistand til Republikken Ungarn og Folkerepublikken Polen(6) og støtten fra Fællesskabet i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikterne i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden(7) bør samordnes inden for rammerne af Rådets forordning (EF) nr. 1266/1999 af 21. juni 1999 om samordning af støtten til ansøgerlandene som led i førtiltrædelsesstrategien(8) og undergives betingelserne i forordning (EF) nr. 622/98 og i de enkelte beslutninger vedrørende tiltrædelsespartnerskaber;

(6) det bør være målet at opnå ligevægt mellem finansieringen af transportinfrastrukturforanstaltninger og finansieringen af miljøforanstaltninger, idet der tages hensyn til den specifikke situation i modtagerlandene;

(7) fællesskabsstøtten under ISPA bør lette ansøgerlandenes gennemførelse af gældende fællesskabsret på miljøområdet og bidrage til en bæredygtig udvikling i disse lande;

(8) Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet(9) beskriver kriterierne for projekter af fælles interesse, som kan anvendes til at udvælge de foranstaltninger, hvortil der kan ydes støtte i henhold til denne forordning;

(9) den vurdering af transportinfrastrukturbehovene (TINA), som er iværksat af Rådet, skal gøre det lettere at udvælge prioriterede foranstaltninger med henblik på udvikling af et paneuropæisk transportnet i førtiltrædelsesperioden;

(10) Kommissionen bør foretage en vejledende fordeling mellem ansøgerlandene af de samlede fællesskabsmidler, der står til rådighed til forpligtelser under ISPA, så det bliver lettere at forberede foranstaltningerne;

(11) i henhold til punkt 17 i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde i Luxembourg den 12. og 13. december 1997 vil den finansielle støtte til de lande, der er med i udvidelsesprocessen, ved fordelingen af bistanden blive ydet efter ligebehandlingsprincippet uafhængigt af tiltrædelsestidspunktet og under særlig hensyntagen til de lande, hvor behovet er størst;

(12) satserne for fællesskabsstøtte under ISPA bør fastsættes således, at de giver midlerne større løftestangseffekt, fremmer medfinansiering og anvendelsen af private finansieringskilder og tager hensyn til foranstaltningernes evne til at skabe en væsentlig nettoindtægt;

(13) i forbindelse med fællesskabsstøtten er det nødvendigt at sikre størst mulig gennemsigtighed ved gennemførelsen af den finansielle støtte og streng kontrol med anvendelsen af bevillingerne;

(14) for at den fællesskabsstøtte, der ydes under ISPA, kan forvaltes korrekt, bør der anvendes effektive metoder til vurdering, overvågning, evaluering og kontrol, idet evalueringsprincipperne samt formen og reglerne for overvågningen bør præciseres, og det bør fastsættes, hvilke foranstaltninger der skal træffes i tilfælde af uregelmæssigheder eller manglende overholdelse af en af de betingelser, der blev fastsat, da støtten fra ISPA blev ydet;

(15) i overgangsperioden fra 1. januar 1999 til 31. december 2001 bør henvisninger til euroen generelt læses som henvisninger til euroen som monetær enhed, jf. artikel 2, andet punktum, i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen(10);

(16) med henblik på gennemførelsen af denne forordning bør Kommissionen bistås af et forvaltningsudvalg;

(17) gennemførelsen af de ved denne forordning fastsatte foranstaltninger vil bidrage til at virkeliggøre Fællesskabets mål; traktaten indeholder ingen anden hjemmel for vedtagelsen af denne forordning end artikel 308 -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Definition og mål

1. Der oprettes et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument, i det følgende benævnt "ISPA".

ISPA skal yde støtte for at medvirke til at forberede tiltrædelsen til Den Europæiske Union af følgende ansøgerlande: Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, i det følgende benævnt "modtagerlande", for så vidt angår økonomisk og social samhørighed, med hensyn til miljø- og transportpolitik i overensstemmelse med bestemmelserne i denne forordning.

2. Den fællesskabsstøtte, der ydes under ISPA, skal bidrage til virkeliggørelse af målene i tiltrædelsespartnerskabet for de enkelte modtagerlande og til de dertil hørende nationale programmer for forbedring af miljøet og af transportinfrastrukturnettene.

Artikel 2

Støtteberettigede foranstaltninger

1. Fællesskabsstøtten, der finansieres under ISPA, omfatter projekter, projektfaser, som er teknisk og finansielt adskilte, grupper af projekter eller projektplaner på miljø- eller transportområdet, i det følgende under ét benævnt "foranstaltninger". En projektfase kan også omfatte forberedende undersøgelser, gennemførlighedsundersøgelser og tekniske undersøgelser, der er nødvendige for at gennemføre et projekt.

2. På baggrund af de i artikel 1 nævnte mål yder Fællesskabet støtte under ISPA til følgende:

a) miljøforanstaltninger, der sætter modtagerlandene i stand til at opfylde kravene i Fællesskabets miljøforskrifter og målene i tiltrædelsespartnerskaberne

b) transportinfrastrukturforanstaltninger, der fremmer bæredygtig mobilitet, navnlig foranstaltninger, der udgør projekter af fælles interesse baseret på kriterierne i beslutning nr. 1692/96/EF, og foranstaltninger, der sætter modtagerlandene i stand til at opfylde målene i tiltrædelsespartnerskaberne; heri indgår nationale nets sammenkobling og interoperabilitet indbyrdes og med det transeuropæiske net samt adgang til disse net.

Foranstaltningerne skal være tilstrækkelig omfattende til, at de får en signifikant effekt, når det gælder miljøbeskyttelse eller forbedring af transportinfrastrukturnettene. De samlede omkostninger ved hver enkelt foranstaltning må principielt ikke udgøre mindre end 5 mio. EUR. I behørigt begrundede tilfælde kan de samlede omkostninger ved en foranstaltning under hensyn til de særlige forhold være mindre end 5 mio. EUR.

3. Der skal skabes ligevægt mellem miljøforanstaltninger og transportinfrastrukturforanstaltninger.

4. Der kan også ydes støtte til:

a) forberedende undersøgelser i forbindelse med støtteberettigede foranstaltninger, herunder de undersøgelser, der er nødvendige for, at foranstaltningerne kan gennemføres, og

b) teknisk bistand, herunder foranstaltninger vedrørende information og offentlighed, navnlig:

i) horisontale foranstaltninger, såsom sammenlignende undersøgelser, der tager sigte på at evaluere virkningerne af fællesskabsstøtten

ii) foranstaltninger og undersøgelser, der kan bidrage til vurdering, overvågning, evaluering og kontrol af projekterne, og til styrkelse og sikring af projekternes samordning og sammenhæng med tiltrædelsespartnerskaberne, og

iii) foranstaltninger og undersøgelser, der sikrer, at projekterne forvaltes og gennemføres effektivt, og muliggør nødvendige ændringer.

Artikel 3

Finansielle midler

Fællesskabsstøtten under ISPA ydes i perioden 2000 til 2006.

Budgetmyndigheden afsætter de årlige bevillinger inden for rammerne af de finansielle overslag.

Artikel 4

Vejledende fordeling

Kommissionen foretager efter proceduren i artikel 14 en vejledende fordeling mellem modtagerlandene af den samlede fællesskabsstøtte under ISPA på grundlag af kriterierne befolkning, BNP pr. indbygger i købekraftspariteter og areal.

Denne fordeling kan tilpasses for at tage hensyn til resultaterne af gennemførelsen af ISPA-foranstaltningerne i de enkelte modtagerlande i tidligere år. Der tages også hensyn til de individuelle landes svage punkter inden for miljø og transportinfrastruktur.

Artikel 5

Forenelighed med fællesskabspolitikken

1. Foranstaltninger, der finansieres af Fællesskabet under ISPA, skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i Europaaftalerne, herunder gennemførelsesbestemmelserne for statsstøtte, og skal bidrage til at virkeliggøre Fællesskabets politikker, navnlig politikkerne for miljøbeskyttelse og -forbedring, transport og transeuropæiske net.

2. Kommissionen sikrer samordning af og sammenhæng mellem foranstaltninger, der iværksættes i henhold til denne forordning, og foranstaltninger, der iværksættes med bidrag fra De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, herunder bidrag fra fællesskabsinitiativerne vedrørende grænseoverskridende, tværnationalt og tværregionalt samarbejde, Den Europæiske Investeringsbank (EIB), herunder bankens førtiltrædelsesfacilitet, og Fællesskabets andre finansielle instrumenter, og underretter det udvalg, der er nedsat ved artikel 14, herom.

3. Kommissionen søger at opnå samordning af og sammenhæng mellem foranstaltninger, der iværksættes i modtagerlandene i henhold til denne forordning, og de aktiviteter, der udøves af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD), Verdensbanken og andre lignende finansielle institutioner, og underretter det udvalg, der er nedsat ved artikel 14, herom.

Artikel 6

Støtteformer og støttesats

1. Fællesskabsstøtten under ISPA kan ydes i form af direkte støtte, der ikke skal tilbagebetales, støtte, der skal tilbagebetales, eller enhver anden form for støtte.

Støtte, der tilbagebetales til forvaltningsmyndigheden eller en anden offentlig myndighed, skal genanvendes til det samme formål.

2. Satsen for fællesskabsstøtte, der ydes under ISPA, kan andrage indtil 75 % af de offentlige eller dermed ligestillede udgifter, herunder udgifter, der afholdes af organer, som arbejder inden for administrative eller retlige rammer, der bevirker, at de kan ligestilles med offentlige organer. Kommissionen kan efter proceduren i artikel 14 beslutte at forhøje denne sats til indtil 85 %, navnlig hvis den mener, at en højere sats end 75 % er nødvendig for at gennemføre projekter, der er af afgørende betydning for at nå ISPA's generelle mål.

Medmindre der er tale om støtte, som skal tilbagebetales, eller om en væsentlig interesse for Fællesskabet, nedsættes støttesatsen for at tage hensyn til:

a) muligheden for samfinansiering

b) foranstaltningens evne til at skabe indtægter, og

c) en korrekt anvendelse af princippet om, at forureneren betaler.

3. Indtægtsskabende foranstaltninger efter stk. 2, litra b), er foranstaltninger vedrørende:

a) infrastruktur, der forudsætter direkte brugerbetaling

b) produktive investeringer inden for miljøsektoren.

4. Forberedende undersøgelser og teknisk bistand kan undtagelsesvis finansieres med 100 % af de samlede omkostninger.

De samlede udgifter, der afholdes på Kommissionens foranledning eller på Kommissionens vegne i henhold til dette stykke, må højst udgøre 2 % af ISPA's samlede bevillinger.

Artikel 7

Vurdering og godkendelse af foranstaltninger

1. Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 14 beslutninger om de foranstaltninger, der skal finansieres under ISPA.

2. Modtagerlandene forelægger ansøgninger om støtte for Kommissionen. Kommissionen kan dog yde støtte efter artikel 2, stk. 4, på eget initiativ, hvis tungtvejende fællesskabsinteresser taler herfor.

3. Ansøgningerne skal indeholde:

a) de i bilag I nævnte oplysninger

b) alle relevante oplysninger, der godtgør, at foranstaltningerne er i overensstemmelse med denne forordning og med kriterierne i bilag II, navnlig hvad angår de socioøkonomiske fordele på mellemlang sigt set i relation til de anvendte midler.

4. Ved modtagelse af en anmodning om støtte, og inden en foranstaltning godkendes, foretager Kommissionen en grundig vurdering for at bedømme, om foranstaltningen opfylder kriterierne i bilag II.

5. I Kommissionens beslutninger om godkendelse af foranstaltninger angives størrelsen af den finansielle støtte, ligesom de skal indeholde en finansieringsplan samt alle de bestemmelser og betingelser, der er nødvendige for foranstaltningernes gennemførelse.

6. Støtten under ISPA og andre former for fællesskabsstøtte må tilsammen ikke overstige 90 % af de samlede omkostninger ved den pågældende foranstaltning.

7. Kommissionen vedtager efter proceduren i artikel 14 fælles regler for, hvilke udgifter der kan ydes støtte til.

Artikel 8

Forpligtelser og betalinger

1. Kommissionen afholder udgifterne under ISPA i overensstemmelse med finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget på grundlag af den finansieringsaftale, der indgås mellem Kommissionen og modtagerlandet.

De årlige budgetforpligtelser for støtte til foranstaltninger gennemføres dog på en af følgende to måder:

a) Forpligtelser vedrørende foranstaltninger i henhold til artikel 2, stk. 2, der skal gennemføres i løbet af en periode på to år eller mere, skal som hovedregel og med forbehold af litra b) gennemføres i årlige trancher.

Forpligtelserne for den første årlige tranche indgås, når finansieringsaftalen indgås. Forpligtelserne for efterfølgende årlige trancher baseres på den oprindelige eller reviderede finansieringsplan for foranstaltningen og skal i princippet anvendes i begyndelsen af hvert finansår og senest den 1. april det pågældende år i overensstemmelse med overslaget over udgifter for dette år.

b) For foranstaltninger, der løber i mindre end to år, eller for hvilke fællesskabsstøtten ikke overstiger 20 mio. EUR, kan der indgås en første forpligtelse på indtil 80 % af støtten, når finansieringsaftalen indgås. Der indgås forpligtelser for restbeløbet afhængigt af, hvorledes foranstaltningens gennemførelse skrider frem.

2. Medmindre der er tale om behørigt begrundede tilfælde, annulleres støtte til foranstaltninger, for hvilke en væsentlig del af arbejdet ikke er påbegyndt inden for den angivne kontraktperiode.

3. Betaling af finansiel støtte til foranstaltninger kan enten finde sted i form af forskud eller mellemliggende betalinger eller betalinger af restbeløbet vedrørende attesterede og faktisk betalte udgifter.

Kommissionen vedtager de nærmere regler for betalinger efter proceduren i artikel 14.

4. Betalingsmekanismen for foranstaltningerne fastsættes i enkeltheder i finansieringsaftalen med de enkelte modtagerlande.

Artikel 9

Forvaltning og kontrol

1. Kommissionen stiller krav om, at modtagerlandene:

a) fra 1. januar 2000 og under alle omstændigheder senest den 1. januar 2002 indfører forvaltnings- og kontrolsystemer, der sikrer:

i) at støtten i henhold til denne forordning anvendes korrekt i overensstemmelse med principperne om sund finansiel forvaltning

ii) at forvaltnings- og kontrolfunktionerne adskilles

iii) at udgiftsanmeldelserne, der forelægges for Kommissionen, er nøjagtige og er opstillet på grundlag af regnskabssystemer, som er baseret på støttedokumenter, der kan kontrolleres

b) med regelmæssige mellemrum kontrollerer, at de fællesskabsfinansierede foranstaltninger er gennemført korrekt

c) forebygger og forfølger uregelmæssigheder

d) geninddriver beløb, der er gået tabt som følge af uregelmæssigheder eller forsømmelighed.

2. Uden at det berører den kontrol, som foretages af modtagerlandene, kan Kommissionen og Revisionsretten gennem deres eget personale eller behørigt befuldmægtigede repræsentanter udføre tekniske revisioner eller regnskabsrevisioner på stedet, herunder gennemføre stikprøvekontrol og endelige revisioner.

3. Gennemførelsesbestemmelserne vedrørende principperne i stk. 1 og 2 skal være anført i finansieringsaftalerne sammen med ordningerne for samarbejde og samordning af kontrolprogrammeringen og -metoderne mellem Kommissionen og modtagerlandet. Kommissionen underretter det udvalg, der er nedsat ved artikel 14, herom.

4. Finansieringsaftalen skal også indeholde bestemmelser om nedsættelse, suspension og annullering af støtte i tilfælde af, at gennemførelsen af en foranstaltning bevirker, at en del af eller hele den tildelte støtte ikke er berettiget.

5. I forbindelse med gennemførelsen af denne forordning sikrer Kommissionen, at principperne om forsvarlig økonomisk forvaltning overholdes, navnlig for så vidt angår elementerne i bilag III.

Artikel 10

Anvendelse af euroen

1. De beløb, der angives i ansøgningerne om støtte, og den relevante finansieringsplan skal udtrykkes i euro.

2. De støttebeløb og finansieringsplaner, der godkendes af Kommissionen, skal udtrykkes i euro.

3. Udgiftsanmeldelser, der dokumenterer de tilsvarende betalingsansøgninger, skal udtrykkes i euro.

4. Kommissionens betalinger af finansiel støtte finder sted i euro til den myndighed, der af modtagerlandet er udpeget til at modtage sådanne betalinger.

Artikel 11

Overvågning og efterfølgende evaluering

Modtagerlandene og Kommissionen sørger for, at gennemførelsen af foranstaltninger efter denne forordning overvåges og evalueres i henhold til bestemmelserne i bilag IV.

Artikel 12

Årlig rapport

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget en årlig rapport om den fællesskabsstøtte, der er ydet under ISPA. Den årlige rapport skal indeholde de oplysninger, der er anført i bilag V.

Europa-Parlamentet afgiver inden tre måneder en udtalelse om rapporten. Kommissionen redegør for, hvorledes den har taget hensyn til denne udtalelse.

Kommissionen sørger for, at modtagerlandene regelmæssigt underrettes om ISPA-aktiviteterne.

Artikel 13

Information og offentlig omtale

1. De modtagerlande, der er ansvarlige for gennemførelsen af foranstaltninger, hvortil Fællesskabet har ydet støtte under ISPA, skal sørge for, at foranstaltningerne offentliggøres på passende måde, således:

a) at offentligheden gøres opmærksom på Fællesskabets rolle i forbindelse med foranstaltningerne

b) at de potentielle støttemodtagere og erhvervsorgansationerne gøres opmærksom på de muligheder, som foranstaltningerne frembyder.

Modtagerlandene skal bl.a. sikre, at der opsættes fuldt synlige skilte med EF-symbolet og med angivelse af, at foranstaltningen samfinansieres af Fællesskabet, samt at repræsentanter for fællesskabsinstitutionerne er til stede ved de vigtigste offentlige arrangementer, der er forbundet med fællesskabsstøtten under ISPA.

De skal årligt underrette Kommissionen om, hvilke initiativer der er taget i henhold til første og andet afsnit.

2. Kommissionen vedtager nærmere bestemmelser om information og offentlig omtale efter proceduren i artikel 14.

Den underretter Europa-Parlamentet herom og offentliggør dem i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Artikel 14

Udvalg

1. Kommissionen bistås af et forvaltningsudvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand, i det følgende benævnt "udvalget". Den Europæiske Investeringsbank udnævner en repræsentant uden stemmeret.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 205, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager foranstaltninger, der straks finder anvendelse.

b) Hvis de ikke er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, underrettes Rådet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I så fald gælder følgende:

- Kommissionen udsætter gennemførelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et tidsrum, der fastsættes i hver retsakt, der vedtages af Rådet, men som under ingen omstændigheder kan overstige tre måneder regnet fra datoen for meddelelsen

- Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for den frist, der er nævnt i foregående led.

4. Udvalget kan undersøge ethvert spørgsmål vedrørende gennemførelsen af denne forordning, der forelægges det af dets formand, også efter anmodning fra en repræsentant for en medlemsstat.

5. Udvalget vedtager selv sin forretningsorden med kvalificeret flertal.

Artikel 15

Omfordeling af midler

Ved tiltrædelse af Den Europæiske Union mister et land retten til støtte i henhold til denne forordning. Midler, der bliver disponible som følge af et ansøgerlands tiltrædelse af Den Europæiske Union, omfordeles til andre ansøgerlande, jf. artikel 1, stk. 1. Der skal ved omfordelingen tages hensyn til ansøgerlandenes behov for og evne til at absorbere støtten og til de kriterier, der er fastsat i artikel 4.

Rådet træffer med kvalificeret flertal på forslag af Kommissionen afgørelse om den generelle fremgangsmåde for omfordelingen.

På baggrund af den i stk. 2 nævnte afgørelse fra Rådet beslutter Kommissionen efter proceduren i artikel 14, hvordan de disponible midler skal omfordeles mellem de øvrige modtagerlande.

Artikel 16

Afsluttende bestemmelser og overgangsbestemmelser

På forslag af Kommissionen tager Rådet denne forordning op til fornyet overvejelse senest den 31. december 2006 efter proceduren i traktatens artikel 308.

Artikel 17

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.

På Rådets vegne

G. VERHEUGEN

Formand

(1) EFT C 164 af 29.5.1998, s. 4.

(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT C 407 af 28.12.1998.

(4) EFT C 373 af 2.12.1998.

(5) EFT L 85 af 20.3.1998, s. 1.

(6) EFT L 375 af 23.12.1989, s. 11. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 753/96 (EFT L 103 af 26.4.1996, s. 5).

(7) Se side 87 i denne Tidende.

(8) Se side 68 i denne Tidende.

(9) EFT L 228 af 9.9.1996, s. 1.

(10) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.

BILAG I

Ansøgningernes indhold (artikel 7, stk. 3, litra a))

Ansøgningerne skal indeholde følgende:

1) navnet på det organ, der er ansvarligt for gennemførelsen, foranstaltningens art og en beskrivelse af foranstaltningen

2) oplysninger om omkostningerne ved foranstaltningen og stedet, hvor den skal gennemføres, herunder, hvis det er relevant, en angivelse af sammenkoblingen og interoperabiliteten, når det gælder foranstaltninger på samme transportakse

3) tidsplanen for arbejdets gennemførelse

4) en costbenefitanalyse, herunder den direkte og indirekte indvirkning på beskæftigelsen, der skal kvantificeres, hvor det er muligt

5) en vurdering af indvirkningen på miljøet svarende til den vurdering, der er fastsat i Rådets direktiv 85/337/EØF af 27. juni 1985 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet(1)

6) oplysninger om overholdelse af konkurrenceloven og reglerne om offentlige udbud

7) finansieringsplanen, herunder om muligt oplysninger om foranstaltningens økonomiske levedygtighed, og den samlede finansiering, som modtagerlandet søger at opnå fra ISPA, EIB, herunder dens førtiltrædelsesfacilitet og eventuelle andre fællesskabskilder eller kilder i medlemsstaterne, EBRD og Verdensbanken

8) oplysninger om foranstaltningernes forenelighed med Fællesskabets politikker

9) oplysninger om de ordninger, der er indført for at sikre effektiv anvendelse og vedligeholdelse af faciliteterne

10) (miljøforanstaltninger) oplysninger om stedet og om den betydning, der tillægges foranstaltningen i den nationale miljøstrategi som fastsat i det nationale program for overtagelse af gældende fællesskabsret

11) (transportforanstaltninger) oplysninger om den nationale transportudviklingsstrategi og foranstaltningernes indplacering i denne strategi, herunder graden af kohærens med retningslinjerne for de transeuropæiske net og med den fælles europæiske transportpolitik.

(1) EFT L 175 af 5.7.1985, s. 40. Direktivet er ændret ved direktiv 97/11/EF (EFT L 73 af 14.3.1997, s. 5).

BILAG II

Vurdering af foranstaltninger (artikel 7, stk. 3, litra b), og stk. 4)

A. Ved vurderingen af foranstaltningerne anvendes følgende kriterier for at sikre, at de er af høj kvalitet, jf. artikel 2:

1) deres socioøkonomiske fordele, herunder deres mulighed for at fremme privat finansiering, som skal stå i et rimeligt forhold til de anvendte midler; der skal foretages en vurdering på baggrund af en costbenefitanalyse

2) de ordninger, der skal sikre, at foranstaltningerne forvaltes effektiv

3) de prioriterede opgaver, der er fastlagt ved tiltrædelsespartnerskaberne for interventionsområderne

4) foranstaltningernes bidrag til virkeliggørelsen af Fællesskabets politik på miljøområdet og resultatet af den vurdering af indvirkningen på miljøet, hvortil der er henvist i bilag I

5) foranstaltningernes bidrag til de transeuropæiske net og den fælles transportpolitik

6) oprettelse af en passende balance mellem miljø og transportinfrastruktur

7) overvejelser om mulige alternative finansieringsformer, jf. artikel 6.

B. Kommissionen kan opfordre EIB, EBRD eller Verdensbanken til i fornødent omfang at bidrage til vurderingen af foranstaltningerne. Kommissionen skal gennemgå støtteansøgningerne for navnlig at kontrollere, om de administrative og finansielle mekanismer er tilstrækkelige til, at foranstaltningen kan gennemføres effektivt.

C. Kommissionen skal vurdere foranstaltningerne ved hjælp af de relevante kvantificerede indikatorer for at fastslå deres forventede indvirkning, når det gælder virkeliggørelsen af denne forordnings målsætning. Modtagerlandene skal give alle de nødvendige oplysninger som angivet i bilag I, herunder om resultaterne af gennemførlighedsundersøgelser og vurderinger, om alternativer, der ikke er overvejet nærmere, og om samordningen af foranstaltninger af fælles interesse på samme transportrute, så denne vurdering kan blive så effektiv som muligt.

BILAG III

Finansforvaltning og -kontrol (artikel 9, stk. 5)

1. I hvert modtagerland udpeges der en central enhed, som de fællesskabsmidler, der ydes under ISPA, skal kanaliseres igennem.

Chefen for denne enhed har det overordnede ansvar for forvaltningen af midlerne i det pågældende modtagerland.

2. Modtagerlandenes forvaltnings- og kontrolordninger skal efterlade et tilstrækkelig revisionsspor, især med henblik på:

- afstemning af de regnskabsoversigter, der er attesteret over for Kommissionen, med regnskabsoversigterne og støttedokumenterne på de forskellige forvaltningsniveauer

- kontrol af overførslerne af de disponible fællesskabsmidler og andre midler

- gennemgang af de teknikse og finansielle planer for projektet, situationsrapporter og procedurer for udbud og tildeling af kontrakter på de forskellige forvaltningsniveauer.

3. Den procedure, der skal følges ved tildeling af kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, indkøb og tjenesteydelser, skal fastsættes i finansieringsaftalen og skal følge grundprincipperne i finansforordningens afsnit IX, herunder navnlig følgende:

- modtagerlandet skal gennemføre foranstaltninger fastsat i en finansieringsaftale i nært samarbejde med Kommissionen, der har ansvaret for bevillingernes anvendelse

- Kommissionen skal i nært samarbejde med modtagerlandet sørge for, at deltagere i udbud kan konkurrere på lige fod, at der ikke sker forskelsbehandling, og at det bud, der vælges, er det økonomisk set mest fordelagtige.

I henhold til artikel 12 i forordning (EF) nr. 1266/1999 kan bevillingerne dog gøres til genstand for en udvidet decentraliseret forvaltning, især med hensyn til Kommissionens forhåndsgodkendelse af udbud, evaluering af bud og tildeling af kontrakter samt finansforvaltning.

I disse bestemmelser, der fastsættes i finansieringsaftalen med modtagerlandet, skal der tages hensyn til landets kvantitative og kvalitative finansforvaltning og dets mulighed for finanskontrol.

4. Den kompetente nationale finanskontrolmyndighed skal gennemføre passende intern og ekstern finanskontrol efter internationalt anerkendte revisionsprincipper, og myndigheden skal være uafhængig for at kunne udføre son opgave. Hvert år sendes der en revisionsplan og en oversigt over revisionsresultaterne til Kommissionen. Revisionsrapporter stilles til rådighed for Kommissionen.

Kommissionen og modtagerlandet skal samarbejde om at koordinere revisionsprogrammer og -metoder, så de bliver så nyttige som muligt.

Modtagerlandet skal sørge for, at Kommissionens personale eller behørigt befuldmægtigede repræsentanter ved kontrol har adgang til på stedet at se alle relevante dokumenter og regnskaber vedrørende finansiering i henhold til finansieringsaftalen. Modtagerlandene skal bistå Revisionsretten med at foretage revision af anvendelsen af midler ydet under ISPA.

De ansvarlige myndigheder skal sørge for, at alle regnskabsbilag vedrørende udgifter til projekter er tilgængelige i fem år efter den sidste betaling til et projekt.

5. Finansieringsaftalerne med de enkelte modtagerlande skal indeholde følgende bestemmelser om finansiel korrektion:

Hvis gennemførelsen af en foranstaltning ikke synes at berettige til hele den tildelte støtte eller en del af den, foretager Kommissionen en passende undersøgelse af sagen, især ved at anmode modtagerlandet om at fremsætte sine bemærkninger inden for en bestemt frist og om at rette eventuelle uregelmæssigheder.

Efter den undersøgelse, der er nævnt i forrige afsnit, kan Kommissionen nedsætte, suspendere eller annullere støtten til de pågældende foranstaltninger, hvis undersøgelsen viser, at der foreligger uregelmæssigheder eller uberettiget kumulation, eller at en af betingelserne i beslutningen om støtte ikke er opfyldt, især at der er foretaget en væsentlig ændring, der påvirker karakteren af eller betingelserne for foranstaltningens gennemførelse, og som ikke er forelagt Kommissionen til godkendelse. En nedsættelse eller annullering af støtten giver anledning til tilbagesøgning af de udbetalte beløb.

Når Kommissionen finder, at en uregelmæssighed ikke er blevet rettet, eller en foranstaltning eller en del deraf ikke berettiger til hele den ydede støtte eller en del deraf, skal Kommissionen foretage en passende undersøgelse af sagen og anmode modtagerlandet om at indgive sine bemærkninger inden for en bestemt frist. Efter undersøgelsen kan Kommissionen, hvis modtagerlandet ikke har gennemført korrigerende foranstaltninger:

a) nedsætte eller annullere eventuelle forskud

b) annullere hele støtten til foranstaltningen eller en del deraf.

Kommissionen fastslår, hvor stor korrektionen skal være, under hensyn til uregelmæssighedernes karakter og omfanget af mangler i forvaltningen og kontrollen. Ethvert beløb, som tilbagesøges som uberettiget udbetalt, skal tilbagebetales til Kommissionen. Til dette beløb lægges renter for forsinket tilbagebetaling efter regler, som Kommissionen vedtager.

BILAG IV

Overvågning og efterfølgende evaluering (artikel 11)

A. Overvågningen gennemføres på grundlag af rapporter, der udarbejdes efter procedurer, som er fastlagt ved fælles overenskomst, og ved hjælp af stikprøvekontrol og ad hoc-udvalg. Den gennemføres ud fra fysiske og finansielle indikatorer. Indikatorerne skal vedrøre projektets særlige karakter og målsætning. De skal opstilles, således at de viser, hvor langt man er kommet i forløbet i forhold til den oprindelige plan og målsætning, og den forvaltningsmæssige situation og eventuelle problemer i denne forbindelse.

B. Udvalgene nedsættes på grundlag af en aftale mellem det pågældende modtagerland og Kommissionen. De af modtagerlandet udpegede myndigheder eller organer, Kommissionen og i givet fald EIB skal være repræsenteret i udvalget. Hvis regionale og lokale myndigheder og private virksomheder er kompetente til at gennemføre et projekt, og hvis de er direkte berørt af et projekt, skal de også være repræsenteret i udvalgene.

C. For hver foranstaltning sender den myndighed eller det organ, der er ansvarligt for foranstaltningen, Kommissionen en rapport om forløbet senest tre måneder efter udløbet af hvert fulde gennemførelsesår.

D. På grundlag af resultaterne af overvågningen og under hensyntagen til overvågningsudvalgets bemærkninger tilpasser Kommissionen de oprindeligt godkendte støttebeløb og -betingelser samt finansieringsplanen, i givet fald på forslag af modtagerlandene.

Kommissionen fastlægger de fornødne ordninger for disse tilpasninger, som opdeles efter art og betydning.

E. Den myndighed eller det organ, der er ansvarligt for foranstaltningen, sender Kommissionen en endelig rapport senest seks måneder efter foranstaltningens eller projektfasens afslutning. Rapporten skal indeholde følgende oplysninger:

1) en beskrivelse af det udførte arbejde med angivelse af fysiske indikatorer, en kvantificering af udgifterne efter arbejdets kategori og de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til de specifikke klausuler i beslutningen om støtte

2) en attestering af, at arbejdet er i overensstemmelse med beslutningen om støtte

3) en første vurdering af, i hvilket omfang de forventede resultater er opnået, herunder navnlig:

a) den faktiske dato for foranstaltningens iværksættelse

b) en angivelse af, hvordan forvaltningen vil blive forvaltet, når arbejdet er tilendebragt

c) en bekræftelse, hvis det er relevant, af de finansielle overslag, især med hensyn til driftsomkostninger og forventede indtægter

d) en bekræftelse af det socioøkonomiske overslag, navnlig de forventede omkostninger og fordele

e) en angivelse af, hvilke skridt der er taget til at sikre beskyttelse af miljøet og de dermed forbundne omkostninger.

4) oplysninger om aktiviteterne, hvad angår offentlighed.

F. Den efterfølgende evaluering skal omfatte midlernes anvendelse og støttens effektivitet og indvirkning. Den skal omfatte de faktorer, der på positiv eller negativ måde bidrager til foranstaltningernes gennemførelse og de opnåede resultater. Efter foranstaltningernes afslutning foretager Kommissionen og modtagerlandene derfor en evaluering af, hvordan de er blevet gennemført, bl.a. om midlerne er anvendt effektivt. Evalueringen skal også omfatte gennemførelsens faktiske indvirkning, for at det kan vurderes, om de oprindelige mål er blevet opfyldt. Evalueringen skal bl.a. omfatte foranstaltningernes bidrag til virkeliggørelsen af Fællesskabets politik på miljøområdet eller til de transeuropæiske net og den fælles transportpolitik og skal også omfatte en vurdering af foranstaltningernes miljøvirkning.

G. For at gøre fællesskabsstøtten under ISPA mere effektiv sikrer Kommissionen, at der ved anvendelsen af ISPA lægges særlig vægt på gennemsigtighed i forvaltningen.

H. De nærmere bestemmelser om overvågning og evaluering fastsættes i Kommissionens beslutninger om godkendelse af foranstaltningerne.

BILAG V

Kommissionens årsrapport (artikel 12)

Årsrapporten skal indeholde oplysninger om følgende:

1) den finansielle støtte, som Fællesskabet har indgået forpligtelser for og har udbetalt under ISPA, opdelt efter år, modtagerland og projekttype (miljø eller transport)

2) det bidrag, som fællesskabsstøtten under ISPA har ydet til modtagerlandenes bestræbelser på at gennemføre Fællesskabets miljøpolitik og styrke de transeuropæiske transportinfrastrukturnet, og balancen mellem miljøforanstaltninger og transportinfrastrukturforanstaltninger

3) en vurdering af foreneligheden af den anvendte fællesskabsstøtte under ISPA med Fællesskabets politikker, herunder politikkerne for miljøbeskyttelse, transport, konkurrence og offenlige udbud

4) de foranstaltninger, der er truffet for at sikre samordning af og sammenhæng mellem foranstaltninger, der er finansieret gennem ISPA, og foranstaltninger, der er finansieret med bidrag fra De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, EIB og Fællesskabets øvrige finansielle instrumenter

5) modtagerlandenes investeringsindsats inden for miljøbeskyttelse og transportinfrastruktur

6) de forberedende undersøgelser og den tekniske bistand, der er finansieret

7) resultaterne af vurderingen, overvågningen og evalueringen af foranstaltningerne, herunder oplysninger om eventuelle tilpasninger af foranstaltningerne på baggrund af resultaterne af vurderingen, overvågningen og evalueringen

8) EIB's bidrag til evalueringen af foranstaltningerne

9) en oversigt over resultaterne af den udførte kontrol, konstaterede uregelmæssigheder og verserende administrative sager og retssager

10) oplysninger om aktiviteter i forbindelse med offentlig omtale.

Top