Help Print this page 

Document 31999R1265

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1265/1999 af 21. juni 1999 om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1164/94 om oprettelse af Samhørighedsfonden
  • No longer in force
OJ L 161, 26.6.1999, p. 62–67 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 78 - 83

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1265/oj
Multilingual display
Text

31999R1265

Rådets forordning (EF) nr. 1265/1999 af 21. juni 1999 om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1164/94 om oprettelse af Samhørighedsfonden

EF-Tidende nr. L 161 af 26/06/1999 s. 0062 - 0067


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1265/1999

af 21. juni 1999

om ændring af bilag II til forordning (EF) nr. 1164/94 om oprettelse af Samhørighedsfonden

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1164/94 af 16. maj 1994 om oprettelse af Samhørighedsfonden(1), særlig bilag II, artikel K,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(2),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(3),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(4),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(5), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) For at øge fondens effektivitet bør begreberne projekter, projektfaser og grupper af projekter præciseres, og det samme gælder kriterierne for gruppering af projekter;

(2) ordningen for den finansielle forvaltning bør forenkles, samtidig med at forbindelsen med foranstaltningernes faktiske gennemførelse opretholdes;

(3) i overgangsperioden fra den 1. januar 1999 til den 31. december 2001 bør enhver henvisning til euroen generelt også læses som en henvisning til euroen som valutaenhed, jf. artikel 2, andet punktum, i Rådets forordning (EF) nr. 974/98 af 3. maj 1998 om indførelse af euroen(6);

(4) den ønskede forenkling bør ledsages af øget kontrol med udgifternes faktiske afholdelse og af et øget ansvar hos medlemsstaten, hvad angår en forsvarlig økonomisk forvaltning;

(5) samarbejdet mellem Kommissionen og medlemsstaten vedrørende kontrollen med projekterne bør styrkes, og dette samarbejde bør systematiseres;

(6) for at beskytte Fællesskabets finansielle interesser i tilfælde af uregelmæssigheder bør der indføres en ordning med finansielle korrektioner;

(7) bilag II til forordning (EF) nr. 1164/94 bør ændres i overensstemmelse med det ovenfor anførte -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

I bilag II til forordning (EF) nr. 1164/94 foretages følgende ændringer:

1) Artikel A affattes således: "Artikel A

Fastsættelse af projekter, projektfaser eller grupper af projekter

1. Kommissionen kan med henblik på ydelse af støtte efter aftale med den pågældende støttemodtagende medlemsstat gruppere projekter og inden for et projekt fastsætte teknisk og finansielt adskilte projektfaser.

2. I denne forordning forstås ved:

a) 'et projekt': en række økonomisk uadskillelige arbejder, som tjener et nærmere fastlagt teknisk formål, og som tager sigte på klart fastlagte mål, der gør det muligt at vurdere, om projektet opfylder kriteriet i artikel 10, stk. 5, første led

b) 'en teknisk og finansielt adskilt projektfase': en fase, hvis operationelle karakter kan identificeres.

3. En projektfase kan også omfatte forberedende undersøgelser, feasibility-undersøgelser og tekniske undersøgelser, der er nødvendige for projektets gennemførelse.

4. Projekter, der grupperes, skal for at opfylde kriteriet i artikel 1, stk. 3, tredje led, opfylde følgende tre betingelser:

a) de skal være beliggende på samme område eller i samme trafikkorridor

b) de skal gennemføres ifølge en samlet plan, som er opstillet for det pågældende område eller den pågældende trafikkorridor, og som fastlægger en strategi som omhandlet i artikel 1, stk. 3, der tager sigte på at nå klart fastlagte mål

c) de skal overvåges af et organ, der varetager samordning og kontrol vedrørende gruppen af projekter, hvis projekterne gennemføres af forskellige ansvarlige myndigheder."

2) Artikel B, stk. 2, andet punktum, affattes således: "De pågældende ansøgerlande forelægger de nødvendige oplysninger, jf. artikel 10, stk. 4, herunder resultaterne af feasibility-undersøgelserne og af forhåndsevalueringerne. For at vurderingen kan blive så effektiv som muligt, skal medlemsstaterne også forelægge resultaterne af evalueringen af miljøpåvirkningen i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen og deres overensstemmelse med en generel territorial eller sektoriel miljø- eller transportstrategi og, hvis det er relevant:

- en angivelse af mulige alternativer, og

- forbindelsen med projekter af fælles interesse beliggende i samme trafikkorridor."

3) I artikel C foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2 ændres således:

i) Litra a), andet afsnit, andet punktum, affattes således: "Forpligtelserne for de følgende årlige trancher indgås på grundlag af projektets oprindelige eller reviderede finansieringsplan og indgås i princippet i begyndelsen af hvert regnskabsår og generelt inden den 30. april hvert år på grundlag af de forventede udgifter for projektet i det indeværende regnskabsår."

ii) Litra b) affattes således:

"b) For projekter med en varighed på under to år, eller for hvilke fællesskabsstøtten ikke overstiger 50 mio. EUR, kan der indgås en første forpligtelse på indtil 80 % af den ydede støtte, når Kommissionen vedtager beslutningen om ydelse af fællesskabsstøtte.

For den resterende del af støtten indgås der forpligtelser under hensyntagen til, hvorledes gennemførelsen af projektet skrider frem."

b) Følgende stykke tilføjes: "5. Undtagen i behørigt begrundede tilfælde annulleres støtte, der er ydet til et projekt, en gruppe projekter eller en projektfase, hvis arbejdet ikke er blevet påbegyndt to år efter den dato for arbejdets påbegyndelse, der er fastsat i beslutningen om ydelse af støtte, eller efter datoen for projektets godkendelse, hvis denne ligger senere.

Kommissionen underretter under alle omstændigheder medlemsstaterne og myndigheden i god tid, hvis der er risiko for, at støtte annulleres."

4) I artikel D foretages følgende ændringer:

a) Stk. 1, andet punktum, affattes således: "Betalingen kan tage form af acontobetalinger, mellemliggende betalinger eller betalinger af restbeløb. Mellemliggende betalinger og betalinger af restbeløb skal vedrøre allerede betalte udgifter, som er dokumenteret af kvitterede fakturaer eller regnskabsdokumenter med tilsvarende bevisværdi."

b) Stk. 2 og 3 affattes således: "2. Betalingerne foretages således:

a) Der udbetales et enkelt acontobeløb på 20 % af den støtte, der oprindelig er besluttet af fonden, når beslutningen om ydelse af fællesskabsstøtte er vedtaget, og, undtagen i behørigt begrundede tilfælde, når kontrakterne vedrørende offentlige udbud er underskrevet.

Hele acontobeløbet eller en del heraf tilbagebetales af den udpegede myndighed eller det udpegede organ, der er omhandlet i stk. 1, hvis der ikke 12 måneder efter udbetalingen af acontobeløbet er rettet nogen betalingsanmodning til Kommissionen.

b) Der kan foretages mellemliggende betalinger, hvis projektet gennemføres i et tilfredsstillende tempo, idet betalingerne tjener til dækning af bekræftede og faktiske afholdte udgifter, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

- medlemsstaten skal have indgivet en anmodning med en beskrivelse af projektets forløb, vurderet ud fra fysiske og finansielle indikatorer, og dets overensstemmelse med beslutningen om ydelse af støtte, herunder i givet fald de specifikke betingelser, der er fastsat i nævnte beslutning

- der skal være taget hensyn til de bemærkninger og henstillinger, som måtte være fremsat af medlemsstatens og/eller Fællesskabets kontrolinstanser, og navnlig skal formodede eller konstaterede uregelmæssigheder være korrigeret

- de vigtigste af de tekniske, finansielle og retlige problemer, der måtte have vist sig, og de foranstaltninger, der er truffet for at løse dem, skal være angivet

- forskellene i forhold til den oprindelige finansieringsplan skal være analyseret

- de foranstaltninger, der er truffet for at informere offentligheden om projektet, skal være angivet.

Kommissionen underretter straks medlemsstaterne, hvis en af ovennævnte betingelser ikke er opfyldt.

c) Summen af de i litra a) og b) omhandlede betalinger må ikke overstige 80 % af den samlede støtte. Denne procentsats kan dog forhøjes til 90 % i forbindelse med vigtige projekter, hvor forpligtelserne indgås for årlige trancher, og i velbegrundede tilfælde.

d) Det endelige restbeløb af fællesskabsstøtten, der beregnes på grundlag af de bekræftede og faktisk afholdte udgifter, betales, hvis:

- projektet, projektfasen eller gruppen af projekter er gennemført i overensstemmelse med målene

- den udpegede myndighed eller det udpegede organ, jf. stk. 1, forelægger Kommissionen en betalingsanmodning inden seks måneder efter den frist, der i beslutningen om ydelse af støtte er angivet for afslutningen af arbejdet og for betalingerne i forbindelse med projektet, projektfasen eller gruppen af projekter

- den i artikel F, stk. 4, omhandlede endelige rapport forelægges Kommissionen

- medlemsstaten over for Kommissionen bekræfter oplysningerne i betalingsanmodningen og rapporten

- medlemsstaten har sendt Kommissionen den erklæring, der er omhandlet i artikel 12, stk. 1

- alle de foranstaltninger vedrørende information og offentlighed, der er vedtaget af Kommissionen i henhold til artikel 14, stk. 3, er gennemført.

3. Hvis den endelige rapport, der er omhandlet i stk. 2, ikke er blevet sendt til Kommissionen senest 18 måneder efter den dato, der i afgørelsen om ydelse af støtte er fastsat som slutdato for arbejdets gennemførelse og for betalinger, annulleres den del af støtten, der svarer til den resterende del af projektet."

c) I stk. 4 udgår "og stk. 3, litra d),".

d) Følgende stykke indsættes: "4a. Medlemsstaterne sørger for, at betalingsanmodningerne generelt forelægges for Kommissionen tre gange om året, senest den 1. marts, den 1. juli og den 1. november."

e) I stk. 5 tilføjes: "forudsat, at der er disponible budgetmidler" efter "betalingsanmodning".

f) Følgende stykke tilføjes: "7. Kommissionen fastsætter fælles regler om støtteberettigede udgifter."

5) I artikel E foretages følgende ændringer:

a) I titlen og stk. 1-4 ændres "ecu" til "euro".

b) I stk. 1 og 3 udgår "eller i national valuta".

c) Følgende stykke tilføjes: "5. For de medlemsstater, der ikke deltager i euroen, anvendes Kommissionens regnskabskurs som omregningskurs."

6) I artikel F foretages følgende ændringer:

a) I stk. 4 tilføjes følgende afsnit: "Denne rapport skal indeholde følgende elementer:

a) en beskrivelse af det gennemførte arbejde med angivelse af de fysiske indikatorer, en beløbsmæssig angivelse af udgifterne for hver kategori af arbejder og oplysning om de foranstaltninger, der eventuelt er truffet i forbindelse med de specifikke bestemmelser i beslutningen om ydelse af støtte

b) oplysninger om alle foranstaltninger vedrørende information af offentligheden

c) en bekræftelse af, at arbejdet er i overensstemmelse med beslutningen om ydelse af støtte

d) en første bedømmelse af, om de tilstræbte resultater kan nås, som anført i artikel 13, stk. 4, herunder blandt andet:

- den faktiske dato for projektets påbegyndelse

- en angivelse af, hvorledes projektet vil blive forvaltet, når det er afsluttet

- i givet fald en bekræftelse af den oprindelige finansielle analyse, navnlig hvad angår driftsomkostninger og forventede indtægter

- en bekræftelse af den oprindelige socioøkonomiske analyse, navnlig hvad angår de forventede omkostninger og fordele

- en angivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af miljøet, og af udgifterne hertil, herunder iagttagelsen af princippet om, at forureneren betaler."

b) I stk. 5 tilføjes følgende afsnit: "De nærmere regler for, hvordan ændringerne foretages, alt efter deres art og betydning, præciseres i beslutningen om ydelse af støtte."

7) Artikel G affattes således:

Artikel G

Kontrol

Det nuværende stk. 1 flyttes til artikel 12, stk. 2, andet afsnit. Det nye stk. 1 har følgende ordlyd: "1. Kommissionen og medlemsstaterne samarbejder på grundlag af bilaterale administrative ordninger om en samordning af planer, metoder og gennemførelse af kontrollen med henblik på at opnå den størst mulige nyttevirkning. Medlemsstaterne og Kommissionen sender straks hinanden resultaterne af den kontrol, der er foretaget. Mindst en gang om året gennemgås og evalueres:

a) resultaterne af den kontrol, som medlemsstaten og Kommissionen har foretaget

b) eventuelle bemærkninger fremsat af andre kontrolorganer eller -institutioner på fællesskabsplan

c) de finansielle virkninger af konstaterede uregelmæssigheder og de foranstaltninger, der allerede er truffet, eller som skal træffes for at korrigere sådanne uregelmæssigheder, og i givet fald ændringer af forvaltnings- og kontrolsystemerne.

Efter denne gennemgang og evaluering, og uden at dette berører de foranstaltninger, som medlemsstatens straks skal træffe i henhold til artikel H, kan Kommissionen fremsætte bemærkninger, navnlig vedrørende den finansielle virkning af eventuelle konstaterede uregelmæssigheder. Bemærkningerne sendes til medlemsstaten og til myndigheden for det pågældende projekt. I forbindelse hermed skal der om nødvendigt fremsættes anmodning om at gennemføre korrigerende foranstaltninger, der kan råde bod på de konstaterede mangler ved forvaltningen og korrigere de konstaterede uregelmæssigheder, der ikke allerede er korrigeret. Medlemsstaten skal have mulighed for at kommentere disse bemærkninger.

Hvis Kommissionen efter eller i mangel af bemærkninger fra medlemsstaten vedtager konklusioner, tager medlemsstaten inden for de fastsatte frister de nødvendige skridt til at efterkomme Kommissionens anmodninger og underretter Kommissionen om sine foranstaltninger.

2. Uden at anvendelsen af denne artikel derved indskrænkes, kan Kommissionen suspendere en mellemliggende betaling eller en del deraf, hvis den konstaterer, at de pågældende udgifter er behæftet med en væsentlig uregelmæssighed. Den underretter medlemsstaten om sine foranstaltninger og årsagerne hertil.

3. Medmindre andet er fastsat i de bilaterale administrative ordninger, stiller det ansvarlige organ og de ansvarlige myndigheder i en periode på tre år efter Kommissionens betaling af restbeløbet vedrørende et projekt alle udgifts- og kontrolbilag vedrørende projektet (enten de originale dokumenter eller udgaver, hvis overensstemmelse med de originale dokumenter er attesteret, på almindeligt godkendte datamedier) til rådighed for Kommissionen.

Denne frist afbrydes, hvis der indledes retsforfølgning, eller hvis Kommissionen fremsætter begrundet anmodning herom."

8) I artikel H foretages følgende ændringer:

a) Overskriften affattes således: "Finansielle korrektioner".

b) Stk. 1 affattes således: "1. Hvis Kommissionen efter afslutningen af den nødvendige kontrol konkluderer

a) at gennemførelsen af et projekt hverken berettiger, at der ydes en del af eller hele den bevilgede støtte, herunder på grund af manglende overholdelse af en af betingelserne i beslutningen om ydelse af støtte og navnlig enhver væsentlig ændring, der indvirker på arten af eller betingelserne for gennemførelsen af det projekt, som Kommissionen ikke er blevet anmodet om at godkende, eller

b) at der foreligger en uregelmæssighed med hensyn til støtten fra fonden, og at den pågældende medlemsstat ikke har truffet de nødvendige korrigerende foranstaltninger

suspenderer Kommissionen støtten til det pågældende projekt og fremsætter en begrundet anmodning til medlemsstaten om inden for en bestemt frist at fremsætte sine bemærkninger.

Hvis medlemsstaten rejser indsigelse mod Kommissionens bemærkninger, indkalder Kommissionen medlemsstaten til en høring, hvor parterne bestræber sig på at nå til enighed om bemærkningerne og de konklusioner, der skal drages af disse."

c) Stk. 2 affattes således: "2. Ved udløbet af den af Kommissionen fastsatte frist beslutter Kommissionen under overholdelse af den behørige procedure, hvis der ikke er opnået enighed inden tre måneder, under hensyn til eventuelle bemærkninger fra medlemsstaten:

a) at nedsætte det acontobeløb, der er nævnt i artikel D, stk. 2, eller

b) at foretage de nødvendige finansielle korrektioner. Dette betyder hel eller delvis annullering af den støtte, der er bevilget til projektet.

Disse beslutninger skal overholde proportionalitetsprincippet. Ved fastsættelsen af korrektionsbeløbet tager Kommissionen hensyn til uregelmæssighedens eller ændringens art og omfanget af de potentielle finansielle virkninger af forvaltnings- eller kontrolsystemets eventuelle mangler. Enhver nedsættelse eller annullering bevirker, at de udbetalte beløb skal tilbagebetales."

d) Stk. 3, andet punktum, affattes således: "Ethvert beløb, der er modtaget uretmæssigt, og som giver anledning til inddrivelse, skal tilbagebetales til Kommissionen. Sådanne beløb tillægges morarenter efter regler, der fastsættes af Kommissionen."

e) Følgende stykke tilføjes: "Kommissionen vedtager de nærmere gennemførelsesbestemmelser til stk. 1-3 og underretter medlemsstaterne og Europa-Parlamentet herom."

9) I artikel J, stk. 2, tilføjes følgende punktum: "På dette møde underretter Kommissionen navnlig medlemsstaterne om de relevante emner for den årlige rapport og om sine aktioner og beslutninger. Kommissionen sender medlemsstaterne de nødvendige dokumenter i god tid inden møde".

10) I bilaget til bilag II foretages følgende ændringer:

a) Punkt 2 affattes således: "2. Fondens økonomiske og samfundsmæssige virkninger i medlemsstaterne og for den økonomiske og sociale samhørighed i Unionen, herunder indvirkningen på beskæftigelsen."

b) I punkt 4 in fine udgår "stk. 1 og 2".

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft den 1. januar 2000.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.

På Rådets vegne

G. VERHEUGEN

Formand

(1) EFT L 130 af 25.5.1994, s. 1.

(2) EFT C 159 af 26.5.1998, s. 11.

(3) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(4) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 74.

(5) EFT C 51 af 22.2.1999, s. 10.

(6) EFT L 139 af 11.5.1998, s. 1.

Top