Help Print this page 

Document 31999R1263

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1263/1999 af 21. juni 1999 om Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet
  • No longer in force
OJ L 161, 26.6.1999, p. 54–56 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 003 P. 121 - 123

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1263/oj
Multilingual display
Text

31999R1263

Rådets forordning (EF) nr. 1263/1999 af 21. juni 1999 om Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet

EF-Tidende nr. L 161 af 26/06/1999 s. 0054 - 0056


RÅDETS FORDNING (EF) Nr. 1263/1999

af 21. juni 1999

om Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 37,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2),

under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den fælles fiskeripolitik medvirker til gennemførelsen af de generelle målsætninger i traktatens artikel 33; specielt Rådets forordning (EØF) nr. 3760/92 af 20. december 1992 om en fællesskabsordning for fiskeri og akvakultur(4) fremmer etableringen af en ligevægt mellem bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne på den ene side og fiskeriindsatsen og en stabil og rationel udnyttelse af de pågældende ressourcer på den anden side;

(2) strukturforanstaltningerne inden for fiskeri og akvakultur skal medvirke til gennemførelsen af målsætningerne for den fælles fiskeripolitik og målsætningerne i traktatens artikel 100;

(3) integreringen af disse strukturforanstaltninger i gennemførelsesplanen for strukturfondene i 1993 har forbedret fællesskabsforanstaltningernes synergi og gjort det muligt at bidrage på en mere konsekvent måde til styrkelse af den økonomiske og sociale samhørighed;

(4) i Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21. juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(5) foretages en fuldstændig revision af strukturpolitikkens mekanismer, som skal træde i kraft per 1. januar 2000; disse strukturforanstaltninger indgår i de midler og opgaver, der er omhandlet i artikel 2 i nævnte forordning; Rådets forordning (EØF) nr. 2080/93 af 20. juli 1993 om gennemførelsesbestemmelser til forordning (EØF) nr. 2052/88 for så vidt angår det finansielle instrument til udvikling af fiskeriet(6) bør som følge heraf ophæves og erstattes af en ny forordning, som navnlig fastsætter de bestemmelser, der er nødvendige for en overgang uden afbrydelse af strukturforanstaltningerne -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. De strukturforanstaltninger, der iværksættes med finansielt bidrag fra Fællesskabet i medfør af nærværende forordning inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning og afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter (i det følgende benævnt "sektoren") medvirker til gennemførelsen af de generelle målsætninger, der er omhandlet i traktatens artikel 33 og 100 samt de mål, der er fastlagt i forordning (EØF) nr. 3760/92 og (EF) nr. 1260/1999.

2. De i stk. 1 omhandlede foranstaltninger skal:

a) bidrage til at opnå en varig ligevægt mellem fiskebestandene og udnyttelsen heraf

b) styrke udnyttelsesstrukturernes konkurrenceevne og udviklingen af økonomisk levedygtige virksomheder i sektoren

c) forbedre forsyningen med og forædlingen af fiskerivarer og akvakulturprodukter

d) medvirke til revitalisering af de områder, som er afhængige af fiskeri og akvakultur.

3. Fællesskabets finansielle bidrag kan bevilges til iværksættelse af foranstaltninger, sam medvirker til en eller flere af de i stk. 2 omhandlede opgaver i henhold til artikel 2.

4. Rådet fastsætter som led i proceduren i artikel 4 interventionsområderne for de i stk. 1 i nærværede artikel omhandlede strukturforanstaltninger.

Artikel 2

1. Det Finansielle Instrument til Udvikling af Fiskeriet benævnes i det følgende "FIUR"

2. De foranstaltninger, der iværksættes med finansielt bidrag fra FIUF under strukturfondenes mål nr. 1, indgår i programmeringen af mål nr. 1.

Foranstaltninger, der iværksættes med finansielt bidrag fra FIUF uden for mål nr. 1, skal være omfattet af ét enhedsprogrammeringsdokument for hver enkelt af de berørte medlemsstater.

3. De i stk. 2 omhandlede foranstaltninger omfatter samtlige strukturforanstaltninger inden for sektoren for følgende områder:

- fornyelse af fiskerflåden og modernisering af fiskerfartøjerne

- justering af fiskeriindsatsen

- blandede selskaber

- kystfiskeri af mindre omfang

- socioøkonomiske foranstaltninger

- beskyttelse af fiskeressourcerne i kystfarvande

- akvakultur

- fiskerihavnes faciliteter

- forarbejdning og afsætning af fiskerivarer og akvakulturprodukter

- afsætningsfremmende foranstaltninger og opsøgning af nye afsætningsmuligheder

- aktioner iværksat af erhvervet

- midlertidigt aktivitetsophør og andre finansielle godtgørelser

- nyskabende foranstaltninger og teknisk bistand.

Rådet kan efter proceduren i artikel 4 tilpasse denne liste over foranstaltninger.

4. Medlemsstaterne sikrer på nationalt plan, at støtte fra fondene til omstrukturering af flåden er i overensstemmelse med deres forpligtelser i henhold til den fælles fiskeripolitik og især de flerårige udviklingsprogrammer.

5. Endvidere bidrager FIUF i overenstemmelse med artikel 22 og 23 i forordning (EF) nr. 1260/1999 til finansieringen af:

a) nyskabende foranstaltninger, herunder navnlig tværnationale aktioner og oprettelse af netværk for erhvervsdrivende i sektoren og for kystområder, som er afhængige af fiskeri og akvakultur

b) foranstaltninger vedrørende teknisk bistand.

I overenstemmelse med artikel 22, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1260/1999 udvides det i litra a) i nærværende stykke omhandlede anvendelsesområde ved beslutningen om fondenes finansielle deltagelse i foranstaltninger, som kan finansieres i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1261/1999 af 21. juni 1999 om Den Europæiske Regionsudviklingsfond(7), nr. 1262/1999 af 21. juni 1999 om Den Europæiske Socialfond(8) og nr. 1257/1999 af 17. maj 1999 om støtte til udvikling af landdistrikerne fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL) og om ændring og ophævelse af visse forordninger(9) med henblik på at iværksætte alle de foranstaltninger, som er omhandlet i de pågældende nyskabende foranstaltninger.

Artikel 3

Det finansielle bidrag, der bevilges til hver særskilt aktion i medfør af de i artikel 1, stk. 3, omhandlede foranstaltninger, må ikke overstige det maksimumsbeløb, der skal fastsættes efter proceduren i artikel 4.

Artikel 4

Med forbehold af artikel 5 vedtager Rådet, som træffer afgørelse efter forslag fra Kommissionen i henhold til proceduren i traktatens artikel 37, senest den 31. december 1999 de bestemmelser og betingelser, der gælder for fællesskabsbidraget til de i artikel 2 omhandlede strukturforanstaltninger.

Artikel 5

1. Bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 4028/86(10) og (EØF) nr. 4042/89(11) finder anvendelse for støtteansøgninger, der er indgivet inden den 1. januar 1994.

2. Delbeløb, der er disponeret over som støtte til projekter, som Kommissionen har truffet beslutning om mellem den 1. januar 1989 og den 31. december 1993 i henhold til forordning (EØF) nr. 4028/86, og som Kommissionen ikke har modtaget nogen anmodning om endelig betaling af senest seks år og tre måneder efter datoen for tildelingen af støtte, frigøres automatisk af Kommissionen senest seks år og ni måneder efter datoen for tildelingen af støtte og giver anledning til tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb, med forbehold af projekter, der er suspenderet af retslige grunde.

Artikel 6

Forordning (EØF) nr. 2080/93 ophæves med virkning fra den 1. januar 2000.

Henvisninger til den ophævede forordning forstås som henvisninger til nærværende forordning.

Artikel 7

De overgangsbestemmelser, der er omhandlet i artikel 52 i forordning (EF) nr. 1260/1999, finder tilsvarende anvendelse.

Artikel 8

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 21. juni 1999.

På Rådets vegne

G. VERHEUGEN

Formand

(1) EFT C 176 af 9.6.1998, s. 44.

(2) Udtalelse afgivet den 6. maj 1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT).

(3) EFT C 407 af 28.12.1998, s. 74.

(4) EFT L 389 af 31.12.1992, s. 1. Forordningen er ændret ved forordning (EF) nr. 1181/98 (EFT L 164 af 9.6.1998, s. 3).

(5) Se side 1 i denne Tidende.

(6) EFT L 193 af 31.7.1993, s. 1.

(7) Se side 43 i denne Tidende.

(8) Se side 48 i denne Tidende.

(9) EFT L 160 af 26.6.1999, s. 80.

(10) EFT L 376 af 31.12.1986, s. 7. Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2080/93.

(11) EFT L 388 af 30.12.1989, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EØF) nr. 2080/93.

Top