Help Print this page 

Document 31999R0856

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 856/1999 af 22. april 1999 om fastlæggelse af en særlig ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører
  • In force
OJ L 108, 27.4.1999, p. 2–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 025 P. 185 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 027 P. 240 - 244
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 027 P. 240 - 244
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 025 P. 69 - 73

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/856/oj
Multilingual display
Text

31999R0856

Rådets forordning (EF) nr. 856/1999 af 22. april 1999 om fastlæggelse af en særlig ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører

EF-Tidende nr. L 108 af 27/04/1999 s. 0002 - 0006


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 856/1999

af 22. april 1999

om fastlæggelse af en særlig ramme for bistand til traditionelle AVS-bananleverandører

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 W,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C(2), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den Europæiske Union er bundet af de tilsagn, som den gav AVS-landene i Lomé-konventionen og især dens protokol nr. 5, hvis formål er at give AVS-landene garanti for bevarelsen af deres fordele på det europæiske marked, adgang til dette marked på betingelser, som ikke må være ringere end dem, de hidtil har haft, og forbedring af produktions- og afsætningsforholdene for AVS-bananer;

(2) den fælles markedsordning for bananer, der er fastlagt ved forordning (EØF) nr. 404/93(3), indeholder bestemmelser, hvorved de fordele, de traditionelle AVS-leverandører tidligere har nydt, videreføres på Fællesskabets marked;

(3) den ordning for samhandelen med tredjelande, der er fastlagt i nævnte forordnings afsnit IV, skulle tillade, at bananer produceret af de AVS-stater, der er traditionelle leverandører til Fællesskabet, afsættes på Fællesskabets marked og giver producenterne en passende indkomst i overensstemmelse med Fællesskabets forpligtelser som nævnt ovenfor;

(4) denne samhandelsordning er blevet ændret ved forordning (EF) nr. 1637/98;

(5) disse ændringer i handelen har ændret markedsvilkårene for de traditionelle AVS-leverandører betydeligt, og de vil særlig kunne skade de dårligst stillede leverandører;

(6) de traditionelle AVS-leverandører vil skulle yde en særlig indsats for at tilpasse sig til disse nye markedsvilkår, således at det bliver muligt at opretholde tilstedeværelsen på Fællesskabets marked og bevare de traditionelle AVS-leverancers levedygtighed;

(7) der bør derfor ud over den i fjerde AVS-EF-Lomé-konvention omhandlede faglige og finansielle bistand ydes en faglig og finansiel bistand til de traditionelle AVS-leverandører med henblik på tilpasning til de nye markedsvilkår og især forbedring af konkurrenceevnen; samtidig bør der tilskyndes til miljøvenlige produktions- og afsætningsmetoder, der også respekterer sociale standarder;

(8) denne bistand bør stå i forhold til den særlige indsats, der er nødvendig som følge af de nye markedsvilkår, og der bør fastlægges objektive kriterier til bestemmelse af dens omfang;

(9) for at sikre, at denne bistand bliver hensigtsmæssig i forhold til de tilstræbte mål, bør den være midlertidig og udfases gradvis og gnidningsløst;

(10) for at lette gennemførelsen af disse bestemmelser bør der fastlægges en procedure, der indebærer et snævert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der fastlægges en særlig ramme for faglig og finansiel bistand for at hjælpe de traditionelle AVS-bananleverandører med at tilpasse sig til de nye markedsvilkår efter de ændringer, der er foretaget i den fælles markedsordning for bananer ved forordning (EF) nr. 1637/98.

2. Denne særlige ramme anvendes for en periode på højst ti år fra den 1. januar 1999.

Artikel 2

I denne forordning forstås ved:

- "traditionelle AVS-leverandører": de AVS-lande, der er opført på listen i bilaget

- "bananer": friske eller tørrede bananer henhørende under KN-kode 0803, undtagen pisanger.

Artikel 3

1. Traditionelle AVS-leverandører er berettigede til faglig og finansiel bistand.

2. Der ydes efter anmodning fra AVS-leverandørerne faglig og finansiel bistand for at bidrage til gennemførelse af programmer, der trager sigte på

a) at forbedre konkurrenceevnen i banansektoren, særlig ved:

- forøgelse af produktiviteten under hensyntagen til miljøet

- forbedring af kvaliteten, herunder plantesundhedsforanstaltninger

- tilpasning af produktions-, distributions- eller afsætningsmetoder med henblik på opfyldelse af de kvalitetsnormer, der er omhandlet i artikel 2 i forordning (EØF) nr. 404/93

- oprettelse af producentorganisationer, der har til formål at forbedre deres produkters afsætning og konkurrenceevne, og udvikling af ordninger til certificering af miljøvenlige produktionsmetoder, herunder bæredygtige bananer

- udvikling af en produktions- og/eller afsætningsstrategi, der tager sigte på at opfylde markedskravene på baggrund af Fællesskabets fælles markedsordning for bananer

- bistand til uddannelse, markedsinformation, udvikling af miljøvenlige produktionsmetoder, herunder bæredygtige bananer, forbedring af distributionsinfrastrukturen og forbedring af de handelsmæssige og finansielle tjenesteydelser, der tilbydes bananproducenter

b) at støtte diversificering, når der ikke er mulighed for bæredygtig forbedring af konkurrenceevnen i banansektoren.

Artikel 4

Kommissionen træffer afgørelse om de i artikel 3 omhandlede programmers støtteberettigelse efter samråd med de berørte traditionelle AVS-leverandører i henhold til proceduren i artikel 6. Der tages særligt hensyn til hver enkelt AVS-leverandørs særlige situation og især til nødvendigheden af specifikke løsninger for Somalia. Kommissionen tager også hensyn til det påtænkte programs overensstemmelse med den pågældende AVS-stats generelle udviklingsmål og dets sammenhæng med det regionale samarbejde med andre bananproducenter, især fællesskabsproducenter.

Artikel 5

1. Kommissionen undersøger, træffer afgørelse om og forvalter de i denne forordning omhandlede foranstaltninger efter de gældende budgetprocedurer og andre gældende procedurer, herunder procedurerne i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

2. Afgørelser om foranstaltninger, hvis finansiering i henhold til denne forordning overstiger 3 mio. EUR pr. foranstaltning, eller justering af sådanne foranstaltninger, der medfører en forhøjelse på over 20 % af det oprindeligt aftalte beløb, og forslag til afgørende ændringer som følge af vanskeligheder i forbindelse med allerede iværksatte gennemførelsesprojekter, træffes efter proceduren i artikel 6.

Hvis den i første afsnit nævnte overskridelse er større end 4 mio. EUR, men mindre end 20 % af det oprindelige engagement, indhentes der udtalelse fra det i artikel 6 nævnte udvalg efter en forenklet hasteprocedure.

Kommissionen underretter nævnte udvalg om finansieringen af afgørelser, som den har til hensigt at træffe vedrørende projekter og programmer til en værdi af under 2 mio. EUR. Underretningen foretages senest en uge inden afgørelsen træffes.

3. Enhver finansieringsaftale eller -kontrakt, der indgås i medfør af denne forordning, skal bl.a. indeholde en bestemmelse om, at Kommissionen og Revisionsretten kan foretage kontrol på stedet efter de gældende bestemmelser, navnlig bestemmelserne i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

4. Såfremt foranstaltningerne fører til finansieringsaftaler mellem Fællesskabet og modtagerlandene, fastsættes det i disse aftaler, at skatter, afgifter og andre belastninger ikke finansieres af Fællesskabet.

5. Deltagelsen i udbud og aftaler er åben på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer i medlemsstaterne, modtagerlandet og AVS-staterne. Den kan udvides til også at omfatte andre udviklingslande i særlige behørigt begrundede tilfælde og med henblik på at sikre den bedst mulige omkostningseffektivitet.

6. Leverancer skal have oprindelse i medlemsstaterne eller AVS-staterne. I særlige behørigt begrundede tilfælde kan leverancerne have oprindelse i andre udviklingslande.

7. Der vil blive taget særligt hensyn til:

- omkostningseffektivitet og bæredygtig indvirkning i forbindelse med projektets udformning

- en klar definition og opfølgning af formål og gennemførelsesindikatorer for samtlige projekter.

8. Den bistand, der ydes i medfør af denne forordning, skal udbygge og styrke den bistand, der ydes i medfør af andre instrumenter inden for udviklingssamarbejde.

Artikel 6

1. Kommissionen bistås af det geografisk bestemte udvalg, der er kompetent med hensyn til udviklingssamarbejde, som består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det pågældende spørgsmåls hastende karakter. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemningen i udvalget tildeles de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, som er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvagets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ikke truffet nogen afgørelse efter udløbet af en frist på en måned regnet fra forslagets forelæggelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 7

1. Inden for det samlede beløb, der er til rådighed for et givent år, fastsætter Kommissionen det maksimalbeløb, der er til rådighed for hver traditionel AVS-leverandør til finansiering af de i artikel 3, stk. 2, omhandlede programmer, under hensyntagen til de konstaterede forskelle i konkurrenceevnen og bananproduktionens betydning for det pågældende lands økonomi. Når der kun gennemføres programmer i henhold til artikel 3, stk. 2, litra b), tildeler Kommissionen et beløb svarende til det, der gives til andre traditionelle leverandører.

2. Fra år 2004 og hvert år derefter anvendes der en reduktionskoefficient på indtil 15 % på størrelsen af den bistand, der er stillet til rådighed for individuelle traditionelle AVS-leverandører. Når der gennemføres programmer i henhold til artikel 3, stk. 2, litra a), skal denne reduktionskoefficient nedsættes i samme udstrækning som den konstaterede forøgelse af konkurrenceevnen i forhold til det foregående år.

3. Kommissionen fastsætter nærmere regler efter proceduren i artikel 8.

Artikel 8

1. Kommissionen fastsætter gennemførelsesbestemmelser til forordningen.

2. Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

3. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyntagen til det pågældende spørgsmåls hastende karakter. Det udtaler sig med det flertal, som er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Under afstemningen i udvalget tildeles de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, som er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

4. Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, når de er i overensstemmelse med udvalgets udtalelse.

Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, eller hvis der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelægger Kommissionen straks Rådet et forslag til de foranstaltninger, der skal træffes. Rådet træffer afgørelse med kvalificeret flertal.

Har Rådet ikke truffet nogen afgørelse efter udløbet af en frist på tre måneder regnet fra forslagets forelæggelse, vedtages de foreslåede foranstaltninger af Kommissionen.

Artikel 9

Kommissionen sender senest den 31. december 2000 og derefter hvert andet år Europa-Parlamentet og Rådet en rapport ledsaget af eventuelle forslag om denne forordnings virkemåde.

Artikel 10

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Luxembourg, den 22. april 1999.

På Rådets vegne

W. MÜLLER

Formand

(1) EFT C 364 af 25.11.1998, s. 14.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 19.6.1998 (EFT C 210 af 6.7.1998), Rådets fælles holdning af 5.10.1998 (EFT C 364 af 25.12.1998) og Europa-Parlamentets afgørelse af 28.1.1999 (endnu ikke offentliggjort i EFT)

(3) EFT L 47 af 25.2.1993, s. 1. Forordningen er senest ændret ved forordning (EF) nr. 1637/98 (EFT L 210 af 28.7.1998, s. 28).

BILAG

LISTE OMHANDLET I ARTIKEL 2, FØRSTE LED

Traditionelle AVS-bananleverandører

Belize

Cameroun

Kap Verde

Côte d'Ivoire

Dominica

Grenada

Jamaica

Madagaskar

Saint Lucia

Saint Vincent og Grenadinerne

Somalia

Surinam

Top