Help Print this page 

Document 31999D1419

Title and reference
Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1419/1999/EF af 25. maj 1999 om en fællesskabsaktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2005-2019
  • In force
OJ L 166, 1.7.1999, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Estonian: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Latvian: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Lithuanian: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Hungarian Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Maltese: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Polish: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Slovak: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Slovene: Chapter 16 Volume 001 P. 76 - 80
Special edition in Bulgarian: Chapter 16 Volume 001 P. 55 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 16 Volume 001 P. 55 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 16 Volume 003 P. 3 - 7

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/1419/oj
Multilingual display
Text

31999D1419

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 1419/1999/EF af 25. maj 1999 om en fællesskabsaktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2005-2019

EF-Tidende nr. L 166 af 01/07/1999 s. 0001 - 0005


EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE 1419/1999/EF

af 25. maj 1999

om en fællesskabsaktion vedrørende "Den Europæiske Kulturhovedstad" 2005-2019

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 151,

under henvisning til forslag fra Kommissionen(1),

under henvisning til udtalelse fra Regionsudvalget(2),

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 251(3), og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Europa har gennem hele historien været et område med en usædvanlig frodig og mangfoldig kunstnerisk aktivitet, og byerne har spillet en væsentlig rolle for de europæiske kulturers udvikling og udbredelse;

(2) Fællesskabet har ved traktatens artikel 151 kompetence på kulturområdet; alle Fællesskabets foranstaltninger på kulturområdet bør derfor bygge på dette retsgrundlag i overensstemmelse med de mål og midler, traktaten tillægger Fællesskabet;

(3) kulturministrene, forsamlet i Rådet, vedtog den 13. juni 1985 en resolution vedrørende det årlige arrangement "Europas Kulturby"(4), hvis hovedformål var at gøre særlige aspekter af kulturen i den pågældende by, det pågældende område eller land tilgængelige for det europæiske publikum; Fællesskabet har ydet finansiel støtte til dette arrangement;

(4) den undersøgelse, der er blevet foretaget af de resultater, som er blevet opnået med de europæiske kulturbyer, viser, at arrangementet har positive virkninger for så vidt angår medieomtale, kulturel udvikling, udvikling af turismen samt borgernes erkendelse af, hvor vigtigt det er, at deres by er blevet valgt;

(5) de positive virkninger har imidlertid ikke altid givet varige resultater efter afslutningen af selve projektet, og de offentlige beslutningstagere i de udpegede byer bør derfor gøres opmærksomme på, at det er nødvendigt at integrere kulturbyprojektet i en dynamisk proces på mellemlang sigt, uanset at det er dem, der træffer beslutning om indholdet af deres projekt;

(6) dette initiativ er vigtigt både for styrkelsen af den lokale og regionale identitet og for den europæiske integration;

(7) Europa-Parlamentet anmodede - i forbindelse med debatten forud for sin udtalelse af 7. april 1995(5) om Kalejdoskop-programmet, indført ved afgørelse nr. 719/96/EF(6) - Kommissionen om at forelægge et særligt program for Den Europæiske Kulturby efter år 2000 med traktatens artikel 151 som retsgrundlag;

(8) "Kulturby"-arrangementet er så betydningsfuldt og væsentligt, at der bør indføres en rotationsordning for udpegelsen, som sikrer, at der udvælges en by i hver medlemsstat med jævne mellemrum; en forudsigelig, sammenhængende og gennemsigtig rotationsordning vil bedst kunne tilvejebringes ved en fælles beslutning, hvormed den rækkefølge, hvori medlemsstaterne er værter for arrangementet, bliver fastlagt;

(9) det er hensigtsmæssigt, at Rådet udpeger kulturhovedstæderne i betragtning af den store symbolske betydning, som udpegelsen tillægges i medlemsstaterne;

(10) et eventuelt fællesskabsinitiativ vedrørende Den Europæiske Kulturby skal opfylde de opstillede mål under anvendelse af de midler, der er omhandlet i traktaten;

(11) hidtil er Fællesskabets bidrag til Den Europæiske Kulturby og Den Europæiske Kulturmåned blevet ydet via Kalejdoskopprogrammet, som udløber i 1999;

(12) Rådet anmodede ifølge traktatens artikel 208 i sin afgørelse af 22. september 1997 om fremtiden for en europæisk indsats på kulturområdet(7) Kommissionen om senest i maj 1998 at fremsætte forslag om iværksættelse og finansiering af et samlet kulturprogram, hvori der vil indgå et initiativ med titlen "Den Europæiske Kulturhovedstad";

(13) Kommissionen har forelagt Europa-Parlamentet og Rådet en meddelelse om et første EF-rammeprogram til støtte for kulturen, der omfatter et forslag til afgørelse om indførelse af et fælles instrument til finansiering og planlægning af kulturelt samarbejde -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Der indføres en fællesskabsaktion med titlen "Den Europæiske Kulturhovedstad". Formålet er at fremhæve de europæiske kulturers rigdom og mangfoldighed samt deres fælles træk og medvirke til at give de europæiske borgere større kendskab til hinanden.

Artikel 2

1. En by i en medlemsstat udpeges til Europæisk Kulturhovedstad efter tur, jf. bilag I. Den kronologiske orden i bilag I kan ændres efter fælles aftale mellem de berørte medlemsstater. Senest fire år før starten på det pågældende arrangement forelægger den pågældende medlemsstat byens eller byernes ansøgning(er), eventuelt ledsaget af sin anbefaling, for Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Regionsudvalget.

2. Kommissionen indkalder hvert år en jury, som udarbejder en rapport om ansøgningen/ansøgningerne i lyset af nærværende aktions mål og karakteristika. Denne jury består af syv uafhængige højtstående personer, som er eksperter med baggrund inden for den kulturelle sektor, hvoraf to udpeges af Europa-Parlamentet, to af Rådet, to af Kommissionen og en af Regionsudvalget. Juryen forelægger en rapport for Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.

3. Europa-Parlamentet kan afgive udtalelse til Kommissionen om ansøgningen eller ansøgningerne inden for en frist på tre måneder fra modtagelsen af juryens rapport. Rådet, der træffer afgørelse på grundlag af en henstilling, som Kommissionen udarbejder i lyset af Europa-Parlamentets udtalelse og juryens rapport, udpeger officielt byen som Europæisk Kulturhovedstad for det år, ansøgningen vedrører.

Artikel 3

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af et kulturprojekt af europæisk dimension og hovedsageligt baseret på kultursamarbejde i overensstemmelse med de mål og foranstaltninger, der er omhandlet i traktatens artikel 151.

Ansøgningen præciserer, i hvilket omfang ansøgerbyen agter at:

- fremhæve de fælles europæiske kulturstrømninger, som den har givet inspiration til eller har ydet et væsentligt bidrag til

- fremme arrangementer, der involverer kulturarbejdere fra andre byer i medlemsstaterne med henblik på at etablere et varigt kultursamarbejde og fremme deres bevægelighed i Den Europæiske Union

- støtte og udvikle skabende kunst, som er et væsentligt element i enhver kulturpolitik

- sikre, at brede befolkningslag mobiliseres og deltager i projektet, således at foranstaltningen har en social virkning og skaber resultater, der rækker ud over det år, hvor arrangementerne foregår

- fremme modtagelse af unionsborgere og den størst mulige udbredelse af de planlagte arrangementer ved hjælp af alle former for multimedier

- fremme dialogen mellem europæiske kulturer og kulturer i andre dele af verden og i den ånd lægge vægt på åbenhed over for og forståelse af andre, hvilket er grundlæggende kulturelle værdier

- valorisere den historiske arv og byarkitekturen samt livskvaliteten i byen.

Artikel 4

Europæiske tredjelande kan deltage i denne aktion. Hvert af disse lande kan indstille en by til at blive udpeget som Europæisk Kulturhovedstad, idet de underretter Europa-Parlamentet, Rådet, Kommissionen og Regionsudvalget herom. Efter henstilling fra Kommissionen udpeger Rådet hvert år med enstemmighed officielt en af disse byer til Europæisk Kulturhovedstad, idet det tager hensyn til, at der bør være en forberedelsestid på fire år.

Artikel 5

Hver by tilrettelægger et program med kulturarrangementer, der fremhæver byens egen kultur og kulturarv såvel som dens plads i den fælles kulturarv, og som involverer kulturarbejdere fra andre europæiske lande med henblik på at etablere et varigt samarbejde. Ved udarbejdelsen af sit proram bør den udpegede by ud over ovennævnte aspekter i størst muligt omfang tage hensyn til fortegnelsen over planlægnings- og evalueringskriterier i bilag II. I princippet skal dette program vare et år, men de udpegede byer kan undtagelsesvis vælge at lade programmet vare i et kortere tidsrum. Byerne kan vælge at involvere den omkringliggende region i deres program. Der bør være en sammenhæng mellem programmerne i de byer, der er udpeget samme år.

Artikel 6

Kommissionen udarbejder hvert år en evalueringsrapport om resultaterne af det foregående års arrangement, som også omfatter en analyse foretaget af arrangementets organisatorer. Rapporten forelægges for Europa-Parlamentet, Rådet og Regionsudvalget. Kommissionen kan desuden fremsætte alle de forslag til revision af denne afgørelse, som den måtte anse for nødvendige for at sikre, at denne aktion forløber smidigt, navnlig med henblik på den kommende udvidelse af Unionen.

Udfærdiget i Bruxelles, den 25. maj 1999.

På Europa-Parlamentets vegne

J. M. GIL-ROBLES

Formand

På Rådets vegne

H. EICHEL

Formand

(1) EFT C 362 af 28.11.1997, s. 12.

(2) EFT C 180 af 11.6.1998, s. 70.

(3) Europa-Parlamentets udtalelse af 30. april 1998 (EFT C 152 af 18.5.1998, s. 55), Rådets fælles holdning af 24. juli 1998 (EFT C 285 af 14.9.1998, s. 5) og Europa-Parlamentets afgørelse af 11. marts 1999 (EFT C 175 af 21.6.1999). Rådets afgørelse af 10. maj 1999.

(4) EFT C 153 af 22.6.1985, s. 2.

(5) EFT C 109 af 1.5.1995, s. 281.

(6) Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 719/96/EF af 29. marts 1996 om iværksættelse af et program til støtte for kunstneriske og kulturelle arrangementer med en europæisk dimension (Kalejdoskop) (EFT L 99 af 20.4.1996, s. 20).

(7) EFT C 305 af 7.10.1997, s. 1.

BILAG I

RÆKKEFØLGE FOR UDPEGELSE AF EUROPÆISKE KULTURHOVEDSTÆDER

>TABELPOSITION>

BILAG II

FORTEGNELSE OVER PLANLÆGNINGS- OG EVALUERINGSKRITERIER

Mulige elementer i de udpegede byers programmer:

- præsentation af fælles kunstneriske strømninger, i hvis udvikling den pågældende by har spillet en særlig rolle

- tilrettelæggelse af kunst- og kulturarrangementer (musik, dans, teater, bildende kunst, film mv.) og forbedring af præsentationen og forvaltningen af kunst og kultur

- præsentation for den europæiske befolkning af personer og begivenheder, der har præget den pågældende bys historie og kultur

- tilrettelæggelse af særlige aktiviteter for at tilskynde til kunstnerisk og kulturel fornyelse og frembringelse af nye former for kulturel aktion og dialog

- tilrettelæggelse af initiativer til forbedring af adgangen og kendskabet til historiske bygninger og kulturgenstande samt kunst- og kulturarrangementer, som er særlig karakteristiske for den pågældende by

- gennemførelse af særlige kulturprojekter, der fremmer de unges adgang til kulturen

- gennemførelse af særlige kulturprojekter, der styrker den sociale samhørighed

- formidling af de planlagte arrangementer til en bredere offentlighed, bl.a. ved brug af multimedier og audiovisuelle medier og flersproget materiale

- bidrag til udvikling af den økonomiske aktivitet, herunder beskæftigelse og turisme

- udvikling af en helt ny type kulturturisme af høj kvalitet under hensyntagen til vigtigheden af at sikre en bæredygtig forvaltning af kulturarven og af at skabe overensstemmelse mellem de besøgendes og lokalbefolkningens ønsker

- tilrettelæggelse af projekter, der skal tilskynde til at skabe sammenhæng mellem arkitekturarv og nye byudviklingsstrategier

- fælles tilrettelæggelse af initiativer til fremme af dialogen mellem de forskellige kulturer i Europa og kulturer i resten af verden.

Top