Help Print this page 

Document 31999D0595

Title and reference
1999/595/EF: Kommissionens beslutning af 20. juli 1999 om den vejledende fordeling af den årlige fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter (meddelt under nummer K(1999) 2431)
  • No longer in force
OJ L 226, 27.8.1999, p. 23–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 032 P. 123 - 125

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/595/oj
Multilingual display
Text

31999D0595

1999/595/EF: Kommissionens beslutning af 20. juli 1999 om den vejledende fordeling af den årlige fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter (meddelt under nummer K(1999) 2431)

EF-Tidende nr. L 226 af 27/08/1999 s. 0023 - 0025


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 20. juli 1999

om den vejledende fordeling af den årlige fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter

(meddelt under nummer K(1999) 2431)

(1999/595/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1268/1999 af 21. juni 1999 om fællesskabsstøtte til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug og udvikling af landdistrikter i ansøgerlandene i Central- og Østeuropa i førtiltrædelsesperioden(1), særlig artikel 11, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Loftet for de tre førtiltrædelsesinstrumenter er fastlagt i finansieringsperspektiverne for perioden 2000-2006 vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Berlin den 24. og 25. marts 1999 og inkluderet i den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 vedrørende budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren; det vejledende beløb i henhold til ovennævnte forordning er et fast, årligt beløb på 520 mio. EUR, udtrykt i 1999-priser; støtten fra Fællesskabet vil under alle omstændigheder blive afgrænset i forhold til de bevillinger, der vedtages af budgetmyndigheden;

(2) det påhviler Kommissionen, efter proceduren i nævnte forordnings artikel 11, at meddele ansøgerlandene beslutningen om den vejledende fordeling af de midler, der tildeles dem;

(3) ved fordelingen af EF-midlerne skal der tages hensyn til landbrugsbefolkningens størrelse, landbrugsarealet, bruttonationalproduktet (BNP) pr. indbygger i købekraft og særlige lokale forhold, jf. forordningens artikel 7, stk. 3;

(4) modtagerlandene udarbejder og forelægger Kommissionen den plan, der er nævnt i forordningens artikel 4, stk. 1; planen kan først udarbejdes, når beløbet for fællesskabsstøtten er kendt;

(5) der erindres om, at EF-støtten til førtiltrædelsesforanstaltninger inden for landbrug ydes på betingelse af, at ansøgerlandet overholder de finansielle bestemmelser i aftalerne mellem Fællesskabet og ansøgerlandene -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

Den vejledende fordeling pr. modtagerland af den maksimale, årlige fællesskabsstøtte i henhold til forordning (EF) nr. 1268/1999 er anført i bilaget til denne beslutning. Beløbene er udtrykt i faste 1999-priser.

Fordelingen gælder for perioden 2000-2006. Den tages i givet fald op til revision i henhold til artikel 15 i forordning (EF) nr. 1268/1999.

Støttebeløbene tilpasses om nødvendigt i forhold til de bevillinger, der vedtages af budgetmyndigheden.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Franz FISCHLER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 87.

BILAG

Vejledende fordeling pr. modtagerland af den maksimale, årlige fællesskabsstøtte, udtrykt i 1999-priser

>TABELPOSITION>

Top