Help Print this page 

Document 31999D0505

Title and reference
1999/505/EF: Kommissionens beslutning af 1. juli 1999 om fastsættelse af vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger under strukturfondsmål nr. 3 for perioden 2000-2006 (meddelt under nummer K(1999) 1774)
  • No longer in force
OJ L 194, 27.7.1999, p. 63–64 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Polish: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 14 Volume 001 P. 100 - 101

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/505/oj
Multilingual display
Text

31999D0505

1999/505/EF: Kommissionens beslutning af 1. juli 1999 om fastsættelse af vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger under strukturfondsmål nr. 3 for perioden 2000-2006 (meddelt under nummer K(1999) 1774)

EF-Tidende nr. L 194 af 27/07/1999 s. 0063 - 0064


KOMMISSIONENS BESLUTNING

af 1. juli 1999

om fastsættelse af vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger under strukturfondsmål nr. 3 for perioden 2000-2006

(meddelt under nummer K(1999) 1774)

(1999/505/EF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 af 21 juni 1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene(1), særlig artikel 7, stk. 3, første og andet afsnit, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det er i artikel 1, stk. 1, nr. 3, i forordning (EF) nr. 1260/1999 fastsat, at der inden for rammerne af strukturfondenes mål nr. 3 skal gives støtte til tilpasningen og moderniseringen af uddannelses-, erhvervsuddannelses- og beskæftigelsespolitikkerne og -systemerne;

(2) I henhold til artikel 7, stk. 2, fjerde afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/1999 opføres 12,3 % af strukturfondsmidlerne under mål nr. 3;

(3) I henhold til artikel 7, stk. 3, første afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/1999 gennemfører Kommissionen på grundlag af klare procedurer en vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af de forpligtelsesbevillinger, der er til rådighed for programmeringsperioden 2000-2006;

(4) I henhold til artikel 7, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/1999 er grundlaget for fordelingen på de enkelte medlemsstater for mål nr. 3 først og fremmest den støtteberettigede befolkning, beskæftigelsessituationen, omfanget af problemer, såsom social udstødelse, uddannelses- og erhvervsuddannelsesniveau samt kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse;

(5) Det Europæiske Råd har på mødet i Berlin den 24. og 25. marts 1999 under afsnit 45 i formandskabets konklusioner godkendt den metode til fastsættelse af vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af midler til mål nr. 3, som Kommissionen har foreslået i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/1999;

(6) Derudover har Det Europæiske Råd på mødet i Berlin den 24. og 25. marts 1999 i afsnit 44, d) og e), i formandskabets konklusioner fastsat beløb, som stilles til rådighed i særlige situationer for perioden 2000-2006;

(7) Kommissionens erklæring, der er indskrevet i Rådets mødeprotokol af 21. juni 1999, angiver, hvilken metode Kommissionen anvender for at træffe beslutning efter artikel 7, stk. 3, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 1260/1999 om den vejledende fordeling på medlemsstaterne af mål nr. 3-bevillingerne -

VEDTAGET FØLGENDE BESLUTNING:

Artikel 1

De vejledende forpligtelsesbevillinger pr. medlemsstat under mål nr. 3 for perioden 2000-2006 er angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne beslutning er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 1. juli 1999.

På Kommissionens vegne

Padraig FLYNN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT L 161 af 26.6.1999, s. 1.

BILAG

Fastsættelse af vejledende fordeling på de enkelte medlemsstater af forpligtelsesbevillinger under strukturfondsmål nr. 3 for perioden 2000-2006

>TABELPOSITION>

Top