Help Print this page 

Document 31998R1659

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1659/98 af 17. juli 1998 om decentraliseret samarbejde

OJ L 213, 30.7.1998, p. 6–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 41 - 43

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1659/oj
Languages, formats and link to OJ
Multilingual display
Text

31998R1659

Rådets forordning (EF) nr. 1659/98 af 17. juli 1998 om decentraliseret samarbejde

EF-Tidende nr. L 213 af 30/07/1998 s. 0006 - 0008


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1659/98 af 17. juli 1998 om decentraliseret samarbejde

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 W,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1)

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Decentraliseret samarbejde er en ny tilgang til udviklingssamarbejde; aktørerne placeres i brændpunktet for gennemførelsen af aktioner, og det tilstræber dermed at afpasse aktionerne efter behovene og gøre dem bæredygtige;

i fjerde AVS-EF-konvention, i Rådets forordning (EØF) nr. 443/92 af 25. februar 1992 om finansiel og faglig bistand til og økonomisk samarbejde med udviklingslandene i Asien og Latinamerika (3) samt i Rådets resolution af 27. maj 1991 om samarbejde med ikke-statslige organisationer og i talrige beslutninger fra Europa-Parlamentet understreges det, at det er vigtigt at anvende udviklingsmetoder som decentraliseret samarbejde;

budgetmyndigheden besluttede inden for rammerne af 1992-budgettet at oprette en ny budgetpost, der er bestemt til at fremme denne form for samarbejde i samtlige udviklingslande;

der anføres i denne forordning et finansielt referencegrundlag som omhandlet i punkt 2 i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens erklæring af 6. marts 1995 om opførelse af finansielle bestemmelser i retsakter (4) for perioden 1999 2001, uden at dette berører budgetmyndighedens beføjelser i henhold til traktaten;

det er sigtet med decentraliseret samarbejde at bidrage til, at Unionens procedurer vedrørende udviklingssamarbejde reelt ændres på lang sigt;

det decentraliserede samarbejde bidrager i betydelig grad til at virkeliggøre målene for Fællesskabets samarbejdspolitik som omhandlet i traktatens artikel 130 U;

der bør fastsættes bestemmelser for forvaltningen heraf -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fællesskabet støtter foranstaltninger og initiativer til bæredygtig udvikling, der iværksættes af aktører inden for decentraliseret samarbejde i Fællesskabet og i udviklingslandene med henblik på især at fremme:

- en udvikling, der er baseret på mere medbestemmelse, og som imødekommer udviklingslandenes befolkningers behov og initiativer

- bidrag til diversificering og styrkelse af det civile samfund og den grundlæggende demokratiseringsproces i disse lande

- mobilisering af aktører inden for decentraliseret samarbejde i Fællesskabet og i udviklingslandene til fremme af disse mål inden for rammerne af strukturerede programmer.

Disse foranstaltninger vedrører fremme af decentraliseret samarbejde til fordel for samtlige udviklingslande.

Artikel 2

De foranstaltninger, der iværksættes i henhold til denne forordning, skal fortrinsvis omfatte følgende områder:

- udvikling af menneskelige og faglige ressourcer, lokaludvikling af land- eller byområder inden for de sociale og økonomiske sektorer i udviklingslandene

- oplysning og mobilisering af aktører inden for decentraliseret samarbejde

- støtte til styrkelse af institutionerne og af disse aktørers aktionskapacitet

- metodologisk støtte til og opfølgning af foranstaltningerne.

Artikel 3

De samarbejdspartnere, der kan opnå finansiel bistand i henhold til denne forordning, er Fællesskabets og udviklingslandenes aktører inden for decentraliseret samarbejde, dvs. offentlige og lokale myndigheder, ikke-statslige organisationer, erhvervssammenslutninger og lokale initiativgrupper, kooperativer, fagforeninger, kvinde- eller ungdomsorganisationer, undervisnings- og forskningsinstitutioner, kirker og enhver ikke-statslig sammenslutning, som vil kunne yde bidrag til udviklingsprocessen.

Artikel 4

1. Fællesskabets finansiering af de i artikel 1 omhandlede aktioner dækker en periode på tre år (1999 2001).

Det finansielle referencegrundlag til gennemførelsen af dette program er for perioden 1999 2001 på 18 mio. ECU.

De årlige bevillinger godkendes af budgetmyndigheden inden for rammerne af de finansielle overslag.

2. Budgetmyndigheden fastsætter de bevillinger, der er til rådighed for hvert regnskabsår, under hensyn til de principper for forsvarlig økonomisk forvaltning, der er omhandlet i artikel 2 i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

Artikel 5

1. De midler, der kan anvendes i forbindelse med de i artikel 1 nævnte aktioner, omfatter bl. a. undersøgelser, faglig bistand, uddannelse eller andre tjenesteydelser, leverancer og arbejder samt revisioner og evaluerings- og kontrolmissioner.

2. Fællesskabsfinansieringen kan dække såvel investeringsudgifter, herunder dog ikke køb af fast ejendom, som, under hensyn til at projektet så vidt muligt skal sigte mod at blive bæredygtigt på mellemlang sigt, tilbagevendende udgifter (som omfatter udgifter til administration, vedligeholdelse og drift).

3. Der søges til hver samarbejdsaktion opnået et bidrag fra de partnere, der er omhandlet i artikel 3. Det skal ligge inden for rammerne af de pågældende partneres muligheder og afhænge af den enkelte aktions art.

4. Det kan tilstræbes at udnytte mulighederne for samfinansiering med andre donorer, især med medlemsstaterne.

5. For at gennemføre traktatens mål vedrørende sammenhæng og komplementaritet og sikre, at disse aktioner som helhed bliver så effektive som muligt, træffer Kommissionen alle nødvendige koordineringsforanstaltninger, herunder:

a) indførelse af en ordning for systematisk udveksling af information om de aktioner, der finansieres eller påtænkes finansieret af Fællesskabet og medlemsstaterne

b) koordinering på stedet af disse aktioner inden for rammerne af regelmæssige møder og informationsudveksling mellem Kommissionens og medlemsstaternes repræsentanter i modtagerlandet.

Artikel 6

Den finansielle støtte i medfør af denne forordning ydes i form af gavebistand.

Artikel 7

1. Kommissionen undersøger, træffer afgørelse om og forvalter de i denne forordning omhandlede aktioner efter gældende budgetprocedurer og andre gældende procedurer, især procedurerne i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

2. Afgørelser om aktioner, der i medfør af denne forordning finansieres med mere end 1 mio. ECU pr. aktion, samt enhver ændring, der medfører en forøgelse på mere end 20 % af det oprindelig tiltrådte beløb for den pågældende aktion, træffes efter proceduren i artikel 8.

3. Der skal ved projekt- og programvurderingen tages hensyn til følgende faktorer:

- aktionernes effektivitet og levedygtighed

- kulturelle og sociale aspekter og aspekter vedrørende lighed mellem kønnene samt miljøet

- den institutionelle udvikling, der er nødvendig for at nå projektmålene

- erfaringer fra aktioner af lignende art.

4. Enhver finansieringsaftale eller -kontrakt, der indgås i medfør af denne forordning, skal indeholde bestemmelse om, at Kommissionen og Revisionsretten kan foretage kontrol på stedet efter de sædvanlige regler fastlagt af Kommissionen inden for rammerne af de gældende bestemmelser, især bestemmelserne i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

5. Deltagelse i udbud og kontrakter står åben på lige vilkår for alle fysiske og juridiske personer i medlemsstaterne og modtagerlandet. Dette kan udvides til også at omfatte andre udviklingslande og, i særlige, behørigt begrundede tilfælde, andre tredjelande.

6. Leverancerne skal have oprindelse i medlemsstaterne, i modtagerlandet eller i andre udviklingslande. I særlige, behørigt begrundede tilfælde kan leverancerne have oprindelse i andre tredjelande.

Artikel 8

1. Kommissionen bistås af det udvalg i det pågældende geografiske område, der er kompetent med hensyn til udviklingssamarbejde.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget det pågældende spørgsmål haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, som er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, som finder umiddelbar anvendelse.

b) Er de påtænkte foranstaltninger ikke i overensstemmelse med udvalgets udtalelse, meddeler Kommissionen dog straks Rådet de foranstaltninger, der skal træffes. I så fald:

- udsætter Kommissionen anvendelsen af de foranstaltninger, den har vedtaget, med en måned at regne fra datoen for meddelelsen til Rådet

- kan Rådet med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for den i første led fastsatte frist.

Artikel 9

I det udvalg, der er nævnt i artikel 8, foretages en gang om året en udveksling af synspunkter på grundlag af de generelle retningslinjer, som Kommissionens repræsentant fremlægger, for de aktioner, der skal gennemføres det kommende år.

Artikel 10

Efter hvert regnskabsår forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en årsberetning omfattende et resumé af de aktioner, der er finansieret i løbet af regnskabsåret, og en evaluering af gennemførelsen af denne forordning i løbet af regnskabsåret.

Årsberetningen skal bl. a. indeholde nærmere oplysninger om de aktører inden for det decentraliserede samarbejde, som der er indgået kontrakter med.

Hver tredje måned underretter Kommissionen medlemsstaterne om de godkendte aktioner og projekter med oplysninger om beløb, art, modtagerlande og partnere. Disse oplysninger ledsages af et bilag, hvori de projekter og programmer, der overstiger 1 mio. ECU, er klart beskrevet.

Artikel 11

Kommissionen foretager regelmæssigt en evaluering af de fællesskabsfinansierede aktioner for at fastslå, om de pågældende aktioner har haft den ønskede virkning, og for at kunne udstikke retningslinjer, der kan gøre fremtidige aktioner mere effektive. Kommissionen forelægger det i artikel 8 omhandlede udvalg et resumé af de foretagne evalueringer, som efter omstændighederne vil kunne gennemgås af udvalget. Evalueringsberetningerne stilles til rådighed for de medlemsstater, der anmoder om det.

Artikel 12

Kommissionen forelægger inden udgangen af 2000 Europa-Parlamentet og Rådet en samlet evaluering af de aktioner, Fællesskabet har finansieret inden for rammerne af denne forordning, ledsaget af forslag vedrørende forordningens fremtid.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Den anvendes til den 31. december 2001.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 1998.

På Rådets vegne

R. RUTTENSTORFER

Formand

(1) EFT C 250 af 26.9.1995, s. 13.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 15. december 1995 (EFT C 17 af 22.1.1996, s. 460), Rådets fælles holdning af 5. november 1997 (EFT C 43 af 9.2.1998) og Europa-Parlamentets afgørelse af 1. april 1998 (EFT C 138 af 4.5.1998, s. 14).

(3) EFT L 52 af 27.2.1992, s. 1.

(4) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 4.

Top