Help Print this page 

Document 31998R1658

Title and reference
Rådets forordning (EF) nr. 1658/98 af 17. juli 1998 om samfinansiering med europæiske ikke-statslige udviklingsorganisationer (ngo) af foranstaltninger på områder af interesse for udviklingslandene
  • No longer in force
OJ L 213, 30.7.1998, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 029 P. 36 - 40

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1658/oj
Multilingual display
Text

31998R1658

Rådets forordning (EF) nr. 1658/98 af 17. juli 1998 om samfinansiering med europæiske ikke-statslige udviklingsorganisationer (ngo) af foranstaltninger på områder af interesse for udviklingslandene

EF-Tidende nr. L 213 af 30/07/1998 s. 0001 - 0005


RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1658/98 af 17. juli 1998 om samfinansiering med europæiske ikke-statslige udviklingsorganisationer (ngo) af foranstaltninger på områder af interesse for udviklingslandene

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 130 W,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1)

i henhold til fremgangsmåden i traktatens artikel 189 C (2), og

ud fra følgende betragtninger:

Kommissionen fremlagde i sin meddelelse til Rådet af 6. oktober 1975 sine retningslinjer vedrørende forbindelserne med de ikke-statslige organisationer (ngo), der beskæftiger sig med udviklingssamarbejde, samt de generelle kriterier og betingelser for anvendelse af bevillinger til ngo'ernes udviklingsforanstaltninger;

budgetmyndigheden oprettede i 1976 en budgetpost bestemt til samfinansiering med ngo'erne og har siden konstant forøget bevillingen til denne post (fra 2,5 mio. ECU i 1976 til 174 mio. ECU i 1995) på grundlag af beretninger om anvendelsen af disse bevillinger, som hvert år forelægges af Kommissionen;

Rådet godkendte på sin samling den 28. november 1977 ovennævnte generelle kriterier og betingelser for anvendelse af bevillingerne;

Europa-Parlamentet bekræftede i sin beslutning af 14. maj 1992 om ngo'ernes rolle i udviklingssamarbejdet (3) endnu en gang ngo'ernes særlige og uerstattelige rolle samt nytten og effektiviteten af deres udviklingsfremmende foranstaltninger, idet det bl. a. understregede ngo'ernes betydningsfulde rolle i arbejdet til fordel for marginaliserede befolkningsgrupper i udviklingslandene, behovet for at bevare ngo'ernes aktionsautonomi, nødvendigheden af at inddrage ngo'erne i bestræbelserne for at fremme menneskerettighederne og den grundlæggende demokratiseringsproces;

Rådet understregede i sin resolution af 27. maj 1991 om samarbejdet med ngo'erne betydningen af ngo'ernes autonomi og uafhængighed; det erkendte desuden nødvendigheden af komplementaritet mellem Fællesskabets system for samarbejde med ngo'erne og de bestræbelser af samme art, der udfoldes på nationalt plan, samt behovet for fleksibilitet i procedurerne og anvendelsen heraf;

Rådet noterede sig i sine konklusioner af 18. november 1992 med tilfredshed de kriterier, der anvendes af Kommissionen ved udvælgelsen af samfinansieringsprojekter på udviklings- og uddannelsesområdet, især med henblik på styrkelsen af demokratiet og overholdelsen af menneskerettighederne i udviklingslandene, og udtrykte særlig tilfredshed med, at Kommissionen klart har understreget, at det vigtigste udvælgelseskriterium fortsat er projektets kvalitet, idet det uden forbehold tilsluttede sig de tanker, Kommissionen har lagt til grund for denne fremgangsmåde;

der bør fastsættes bestemmelser for forvaltningen af samfinansiering med europæiske ngo'er af foranstaltninger på områder, der er af interesse for udviklingslandene -

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Fællesskabet samfinansierer sammen med de europæiske ikke-statslige udviklingsorganisationer (ngo), som defineret i artikel 3, foranstaltninger på stedet, som tager sigte på at imødekomme basisbehovene hos de vanskeligst stillede befolkningsgrupper i udviklingslandene. Aktionsforslag, som er baseret på et initiativ fra partnerne i udviklingslandene, prioriteres. Formålet med disse foranstaltninger, der foreslås af de europæiske ngo'er og gennemføres i samarbejde med disses partnere i udviklingslandene, er at bekæmpe fattigdommen og forbedre modtagernes livskvalitet og egne udviklingsmuligheder.

2. Fællesskabet samfinansierer ligeledes sammen med de europæiske ngo'er, som defineret i artikel 3, foranstaltninger, der tager sigte på at bevidstgøre og oplyse den europæiske offentlighed om udviklingsproblemerne i udviklingslandene og i forbindelserne mellem udviklingslandene og de industrialiserede lande. Formålet med disse foranstaltninger, der foreslås af de europæiske ngo'er, er at mobilisere den europæiske offentlighed til fremme af udviklingsarbejde og aktionsstrategier, der har positive virkninger for befolkningen i udviklingslandene.

3. Desuden deltager Fællesskabet i finansieringen af foranstaltninger, der tager sigte på at udbygge samarbejde og samordning mellem ngo'er fra medlemsstaterne og mellem disse ngo'er og Fællesskabets institutioner.

Artikel 2

1. De samfinansierede foranstaltninger i udviklingslandene, inden de iværksættes i henhold til artikel 1, stk. 1, skal især vedrøre lokaludvikling i land- og byområder inden for den sociale og økonomiske sektor, udvikling af menneskelige ressourcer, navnlig gennem uddannelsesforanstaltninger, og institutionel støtte til de lokale partnere i udviklingslandene.

Inden for de forskellige interventionsområder skal foranstaltningernes kvalitet prioriteres højt, og der skal navnlig lægges vægt på foranstaltninger, der tager sigte på:

- styrkelse af det civile samfund og udvikling baseret på medbestemmelse, fremme og beskyttelse af menneskerettighederne og demokratiet

- kvindens rolle i udviklingsprocessen

- bæredygtig udvikling.

Der skal herunder især lægges vægt på:

- beskyttelse af truede kulturer og navnlig udsatte oprindelige kulturer

- beskyttelse af børn i udviklingslande og deres rettigheder samt forbedring af deres situation og rettigheder.

2. Foranstaltninger i henhold til artikel 1, stk. 2, til bevidstgørelse og oplysning af den europæiske offentlighed skal tage sigte på veldefinerede grupper, omfatte klart definerede emner, bygge på en afbalanceret analyse og passende viden om de pågældende emner og grupper samt have en europæisk dimension.

Der skal fortsat lægges størst vægt på foranstaltningernes kvalitet, samtidig med at der tages særligt hensyn til bevidstgørelsesforanstaltninger, som:

- understreger den indbyrdes afhængighed mellem medlemsstaterne og udviklingslandene

- søger at videregive et mobiliserende budskab til fremme af en bedre balance mellem landene i Nord og Syd

- ansporer til samarbejde mellem ngo'er

- åbner mulighed for aktiv deltagelse fra partnerne i udviklingslandene.

3. Foranstaltninger i henhold til artikel 1, stk. 3, til udbygning af koordinationen mellem ngo'er i medlemsstaterne og Fællesskabets institutioner omfatter bl.a. støtte til udvikling af egnede udvekslings- og kommunikationsnet.

4. Afgørelsen om, hvorvidt Fællesskabet skal samfinansiere en foreslået aktion, skal være afhængig af aktionens forventede udviklingsmæssige virkning i det eller de berørte udviklingslande. Der skal i den forbindelse lægges vægt på:

- at der i projektforberedelsen tages hensyn til projektets vedvarende virkning

- at alle projekters mål og indikatorer for gennemførelse af målene klart defineres og overvåges

- at der er sammenhæng med andre udviklingsaktioner, der gennemføres af decentrale aktører, og med Fællesskabets andre instrumenter til udviklingssamarbejde.

Artikel 3

1. Aktørerne i samarbejde, der kan samfinansieres i henhold til denne forordning, er de ikke-statslige organisationer, der opfylder følgende betingelser:

- de skal være oprettet som selvstændige nonprofitorganisationer i en af medlemsstaterne i henhold til den der gældende lovgivning

- de skal have deres sæde i en af medlemsstaterne, idet dette sæde skal fungere som reelt center for al beslutningstagning vedrørende de samfinansierede foranstaltninger

- hovedparten af deres finansielle midler skal være af europæisk oprindelse.

2. Når det skal afgøres, om en ngo er berettiget til at modtage samfinansiering, skal der desuden tages hensyn til følgende elementer:

- dens evne til at mobilisere reel solidaritet i den europæiske offentlighed over for sine aktiviteter på udviklingsområdet

- den prioritering, den tillægger udvikling, og dens erfaring på området

- dens administrative og finansielle forvaltningskapacitet

- om muligt dens kendskab til den sektor og det land, som samfinansieringen vedrører

- dens evne til at støtte de udviklingsaktioner, der foreslås af parterne i udviklingslandene, samt karakteren og omfanget af dens forbindelser med tilsvarende organisationer i udviklingslandene.

Artikel 4

1. Fællesskabets samfinansiering af de i artikel 1 omhandlede foranstaltninger kan dække følgende (i udenlandsk eller lokal valuta):

- anlægsudgifter

- driftsudgifter i tilknytning til anlægsudgifterne, idet der skal sørges for, at projekterne også er levedygtige, når den eksterne bistand ophører

- enhver udgift, der måtte være nødvendig for at gennemføre de samfinansierede foranstaltninger på korrekt vis, herunder ngo'ernes eller ngo-nettenes administrationsomkostninger.

I tilfælde af særligt store valutakursudsving til skade for de endelige modtagere i forbindelse med projekter i udviklingslandene kan Kommissionen på den berørte ngo's anmodning træffe passende foranstaltninger til at neutralisere virkningerne af sådanne udsving.

2. Den ngo, med hvilken der indgås aftale om samfinansiering, underretter sine partnere om Fællesskabets bidrag til foranstaltningen.

3. Ngo'en opfordrer systematisk de aktører eller partnere i udviklingslandene, som foranstaltningen i sidste ende skal komme til gode, til at yde naturalydelser eller finansielle bidrag til den pågældende foranstaltning inden for rammerne af deres muligheder og under hensyntagen til den enkelte foranstaltnings særlige art.

Artikel 5

Fællesskabets samfinansiering i henhold til denne forordning har form af gavebistand, bl. a. bidrag til arbejdskapital i forbindelse med mikrokreditprojekter.

I forbindelse med mikrokreditprojekter, der samfinansieres med europæiske ngo'er, og ifølge hvilke den lokale partner i udviklingslandene helt eller delvis skal tilvejebringe og forvalte en arbejdskapital, kan de minilån, som endelige modtagere tilbagebetaler til arbejdskapitalen, genanvendes til nye minilån til andre endelige modtagere.

Artikel 6

1. Det pålægges Kommissionen at forberede, vedtage og forvalte de i denne forordning omhandlede foranstaltninger efter gældende budgetprocedurer og andre gældende procedurer, herunder procedurerne i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, under hensyntagen til ngo'ernes særlige kendetegn og art og navnlig det forhold, at de bidrager finansielt til disse foranstaltninger.

Afgørelsen om, hvorvidt der skal ydes støtte til en foranstaltning, træffes som regel inden for en frist på seks måneder at regne fra datoen for anmodningens modtagelse. Såfremt det under sagsbehandlingen viser sig, at en ansøgning er ufuldstændig, regnes fristen fra modtagelsen af de krævede oplysninger. Hvis afgørelsen er negativ, bør der gives en fyldestgørende begrundelse til den pågældende ngo.

2. Enhver finansieringsaftale, der indgås i medfør af denne forordning, skal bl. a. indeholde en bestemmelse om, at Kommissionen og Revisionsretten kan foretage kontrol på stedet efter de sædvanlige bestemmelser, som Kommissionen fastsætter i henhold til gældende bestemmelser, navnlig bestemmelserne i finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget.

3. Fællesskabets deltagelse overstiger normalt ikke 50 % af de samlede omkostninger eller 75 % af den samlede finansiering, undtagen i særlige tilfælde. Selv i sådanne tilfælde skal ngo'erne yde et betydeligt bidrag til deres egne projekter, og Fællesskabets bidrag må ikke overstige 85 % af den samlede finansiering.

4. Afgørelser vedrørende Fællesskabets samfinansiering af projekter og programmer (flerårige programmer, konsortieaktioner, bloktilskud), som overstiger 2 mio. ECU, vedtages efter proceduren i artikel 9.

5. Kommissionen underretter hver tredje måned medlemsstaterne om godkendte samfinansieringsprojekter og -programmer med angivelse af beløbsstørrelse, art, modtagerland og partner. Disse oplysninger ledsages af et bilag, hvor projekter eller programmer til over 1 mio. ECU fremlægges klart.

Artikel 7

1. Kommissionen forelægger i andet halvår efter hvert regnskabsårs afslutning Europa-Parlamentet og Rådet en årsberetning, der indeholder oplysninger om de ngo'er, der har nydt godt af samfinansieringen, et resumé af de foranstaltninger, som er finansieret i det foregående regnskabsår, en evaluering af gennemførelsen af denne forordning i regnskabsårets løb samt de generelle retningslinjer for det efterfølgende år. Denne årsberetning indeholder endvidere en liste over de ngo'er, der har modtaget bloktilskud, idet beretningen det efterfølgende år indeholder en liste over de projekter, der er finansieret via disse bloktilskud. I beretningen fremlægges konklusionerne af eksterne evalueringer.

2. Kommissionen vedtager, efter proceduren i artikel 10, afgørelser vedrørende de generelle retningslinjer for det efterfølgende år og ændringer til de almindelige betingelser.

Artikel 8

Kommissionen bistås af et udvalg, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som har Kommissionens repræsentant som formand.

Artikel 9

1. Når der henvises til proceduren i dette stykke, bistås Kommissionen af det ved artikel 8 nedsatte udvalg.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om udkastet inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget spørgsmålet haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastsat i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, der straks finder anvendelse.

b) Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af Kommissionen om de påtænkte foranstaltninger. I så fald:

- udsætter Kommissionen gennemførelsen af de foranstaltninger, den har vedtaget, i en måned fra datoen for denne underretning

- kan Rådet med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i første led.

Artikel 10

1. Når der henvises til proceduren i dette stykke, bistås Kommissionen af det ved artikel 8 nedsatte udvalg.

2. Kommissionens repræsentant forelægger udvalget et udkast til de foranstaltninger, der skal træffes. Udvalget afgiver udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsætte under hensyn til, hvor meget spørgsmålet haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgørelser, som Rådet skal træffe på forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i udvalget tillægges de stemmer, der afgives af repræsentanterne for medlemsstaterne, den vægt, der er fastlagt i nævnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de påtænkte foranstaltninger, der straks finder anvendelse.

b) Hvis de ikke er i overensstemmelse med den af udvalget afgivne udtalelse, underrettes Rådet dog straks af Kommissionen om disse foranstaltninger. I så fald:

- kan Kommissionen udsætte gennemførelsen af de foranstaltninger, den har truffet afgørelse om, i et tidsrum på højst en måned regnet fra datoen for denne underretning

- kan Rådet med kvalificeret flertal træffe en anden afgørelse inden for det tidsrum, der er nævnt i første led.

Artikel 11

Kommissionen gennemfører regelmæssige evalueringer af de aktioner, som Fællesskabet samfinansierer, med henblik på at fastslå, om målene for aktionerne er opfyldt, og for at udarbejde retningslinjer med henblik på forbedring af fremtidige aktioners effektivitet. Kommissionen forelægger det i artikel 8 nævnte udvalg et sammendrag af de gennemførte evalueringer, som i givet fald vil kunne drøftes i udvalget. Evalueringsrapporterne er tilgængelige for de medlemsstater, som ønsker det.

Artikel 12

Kommissionen forelægger tre år efter denne forordnings ikrafttræden Europa-Parlamentet og Rådet en samlet evaluering af de aktioner, som Fællesskabet har finansieret i henhold til denne forordning, ledsaget af forslag med hensyn til forordningens fremtidige anvendelse og eventuelle ændringer heraf.

Artikel 13

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. juli 1998.

På Rådets vegne

W. RUTTENSTORFER

Formand

(1) EFT C 251 af 27.9.1995, s. 18.

(2) Europa-Parlamentets udtalelse af 15. december 1995 (EFT C 17 af 22.1.1996, s. 455), Rådets fælles holdning af 7. juli 1997 (EFT C 307 af 8.10.1997, s. 1) og Europa-Parlamentets afgørelse af 18. december 1997 (EFT C 14 af 19.1.1998, s. 14).

(3) EFT C 150 af 15.6.1992, s. 273.

Top